Çölde Sayım 24

24
1Balam, RAB'bin İsrail halkını kutsamaktan hoşnut olduğunu anlayınca, önceden yaptığı gibi gidip fala başvurmadı, yüzünü çöle çevirdi. 2Baktı, İsrail'in oymak oymak yerleştiğini gördü. Tanrı'nın Ruhu onun üzerine inince, 3şu bildiriyi iletti:
“Beor oğlu Balam,
Gözü açılmış olan,
4Tanrı'nın sözlerini duyan,
Her Şeye Gücü Yeten'in görümlerini gören,
Yere kapanan, Tanrı'nın gözlerini açtığı kişi bildiriyor:
5‘Ey Yakup soyu, çadırların,
Ey İsrail, konutların ne güzel!
6Yayılıyorlar vadiler gibi,
Irmak kıyısında bahçeler gibi,
RAB'bin diktiği öd ağaçları gibi,
Su kıyısındaki sedir ağaçları gibi.
7Kovalarından sular akacak,
Tohumları bol suyla sulanacak.
Kralları Agak'tan büyük olacak,
Krallığı yüceltilecek.
8Tanrı onları Mısır'dan çıkardı,
O'nun yaban öküzü gibi gücü var.
Düşmanı olan ulusları yiyip bitirecek,
Kemiklerini parçalayacak,
Oklarıyla onları deşecekler.
9 Aslan gibi, dişi aslan gibi
Yere çömelir, yatarlar,
Kim onları uyandırmaya cesaret edebilir?
Seni kutsayan kutsansın,
Seni lanetleyen lanetlensin!’ ”
10Balam'a öfkelenen Balak ellerini birbirine vurarak, “Düşmanlarıma lanet okuyasın diye seni çağırdım” dedi, “Oysa üç kez onları kutsadın. 11Haydi, hemen evine dön! Seni ödüllendireceğimi söylemiştim. Ama RAB seni ödül almaktan yoksun bıraktı.”
12-13Balam şöyle karşılık verdi: “Bana gönderdiğin ulaklara, ‘Balak sarayını altınla, gümüşle doldurup bana verse bile, RAB'bin buyruğundan öte iyi kötü hiçbir şey yapamam. Ancak RAB ne derse onu söylerim’ dememiş miydim? 14İşte şimdi halkıma dönüyorum. Gel, bu halkın gelecekte halkına neler yapacağını sana bildireyim.”
Balam'ın Dördüncü Bildirisi
15Sonra Balam şu bildiriyi iletti:
“Beor oğlu Balam,
Gözü açılmış olan,
16Tanrı'nın sözlerini duyan,
Yüceler Yücesi'nin bilgisine kavuşan,
Her Şeye Gücü Yeten'in görümlerini gören,
Yere kapanan, Tanrı'nın gözlerini açtığı kişi bildiriyor:
17‘Onu görüyorum, ama şimdilik değil,
Ona bakıyorum, ama yakından değil.
Yakup soyundan bir yıldız çıkacak,
İsrail'den bir önder[a] yükselecek.
Moavlılar'ın alınlarını,
Şetoğulları'nın başlarını ezecek.
18Düşmanı olan Edom ele geçirilecek,
Evet, Seir alınacak,
Ama İsrail güçlenecek.
19Yakup soyundan gelen kişi önderlik edecek,
Kentte sağ kalanları yok edecek.’ ”
Balam'ın Son Bildirileri
20Balam Amalekliler'i görünce şu bildiriyi iletti:
“Amalek halkı uluslar arasında birinciydi,
Ama sonu yıkım olacak.”
21Kenliler'i görünce de şu bildiriyi iletti:
“Yaşadığınız yer güvenli,
Yuvanız kayalarda kurulmuş;
22Ama, ey Kenliler, Asurlular sizi tutsak edince,
Yanıp yok olacaksınız.”
23Balam bildirisini iletmeyi sürdürdü:
“Ah, bunu yapan Tanrı'ysa,
Kim sağ kalabilir?
24Kittim[b] kıyılarından gemiler gelecek,
Asur'la Ever'i dize getirecekler,
Kendileri de yıkıma uğrayacak.”
25Bundan sonra Balam kalkıp evine döndü, Balak da kendi yoluna gitti.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

24:1 Balam’ın falcılık ve büyücülük yaptığı burada açıkça dile getirilir (bkz. Say.22:40 ve Say.23:1’e ait notlar).
24:2 Tanrı’nın Ruhu onun üzerine inince Krş. Hak.3:10’a ait not. Tanrı, putperest bir falcı aracılığıyla sözlerini ileterek halkı için amaçladıklarını yerine getirir.
24:6-7 Balam burada, İsrailliler’in vaat edilen topraklara yerleştikleri zaman kavuşacakları bereketlerden söz etmektedir. Yaptığı tanımlama Aden bahçesini anımsatır.
24:7 Agak’tan Amalek krallarına verilen genel ad (krş. 1Sa.15:32-33; ayrıca bkz. Say.14:45; Çık.17:8-13).
24:9 Seni kutsayan kutsansın... lanetlensin! Balam, Tanrı’nın İbrahim’e verdiği vaadi tekrarlar (Yar.12:2-3; bkz. ilgili not).
24:14 gelecekte İbranicesi genellikle uzak geleceğe, yani Mesih’in geldiği döneme işaret eder.
24:17 önder İbranice’den birebir çevirisi: “asa”. yıldız... önder Bu sözler önce Davut’un gelişiyle, sonra da nihai olarak Mesih’in gelişiyle gerçekleşir. İsrailliler’in gelecekteki yüce kurtarıcısı burada, bir yıldız gibi olacak (krş. 2Pe.1:19; Va.22:16), kraliyet asası taşıyacak ve halkının düşmanları karşısında zafer kazanacak biri olarak tanımlanır (bkz. Say.24:19; krş. Yar.49:8-12). Şetoğulları’nın Muhtemelen eski Mısır kaynaklarında Şutu halkı olarak geçen, Moav’ın eski yerleşimcileridir (bkz. Yer.48:45-46 ve ilgili not).
24:20 Amalek halkı... birinciydi İsrailliler’e saldırarak RAB’bin halkıyla ilgili amacına karşı duran ilk halktı (bkz. Çık.17:8-13).
24:21 Kenliler’i Musa’nın Kenli olan kayınbabası ayrıca Midyanlılar’la akraba olduğundan (bkz. Çık.2:16), Balam burada Midyanlılar’dan söz ediyor da olabilir (Çık.22:4,Çık.22:7). Kenliler, birçok yerde İsrailliler’in müttefiki olarak geçer (bkz. örn. Hak.1:16; Hak.4:11; 1Sa.15:6 ve ilgili not).
24:24 Kittim Muhtemelen eski Kıbrıs’ta bulunan Kition Kenti.

Videolar

Çölde Sayım Girişi

Çölde Sayım Kitabı, İsrail halkının Sina Dağı'ndan göç edip Tanrı'nın vaat ettiği Kenan topraklarının doğu sınırına ulaşana dek başlarından geçen olayları anlatır. Kitap adını Musa'nın Sina Dağı'nda, göç etmeden önce yaptığı sayımdan almıştır. Musa bir kuşak sonra Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğusunda İsrail halkı arasında bir kez daha sayım yaptı. Bu iki sayım arasında İsrailliler Kenan topraklarının güney sınırında olan Kadeş-Barnea'ya dek ilerlediler. Ne var ki, oradan vaat edilen ülkeye imansızlıklarından ötürü giremediler. Kırk yıl kadar dolaştıktan sonra, Şeria Irmağı'nın doğu bölgesine gittiler. Kenan topraklarına girmek için ırmağın karşı yakasına geçmeye hazırlandılar.

Çölde Sayım Kitabı sık sık cesaretsizliğe düşen, sıkıntılardan korkan ve yakınan halkın başından geçen olayları anlatır. Halk Tanrı'ya ve Tanrı'nın onlara önder atadığı Musa'ya karşı başkaldırıp durdu. Bu kitap halkın itaatsizliğine karşın, Tanrı'nın sadakatini ve sürekli kayırıcılığını vurguluyor; bazen sabırsız olmuşsa da Musa'nın Tanrısı'na ve halkına adanmışlığını açıkça dile getiriyor.

Kitap ayrıca hem Sina Dağı'nda, hem de Kenan sınırında Tanrı'nın Musa aracılığıyla verdiği yasaları içerir.

Ana Hatlar:

1:1-9:14 İsrailliler Sina Dağı'ndan göç etmeye hazırlanıyor
a. 1:1-4:49 Birinci sayım
b. 5:1-8:26 Çeşitli yasalar, kurallar
c. 9:1-14 İkinci Fısıh Bayramı
9:15-21:35 Sina Dağı'ndan Moav'a
22:1-32:42 Moav'da geçen olaylar
33:1-49 Mısır'dan Moav'a yolculuğun özeti
33:50-36:13 Şeria Irmağı'nın karşı yakasına geçmeden verilen kurallar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş