Çölde Sayım 13

13
Kenan Ülkesine Casuslar Gönderiliyor
(Yas.1:19-33)
1-2RAB Musa'ya, “İsrail halkına vereceğim Kenan ülkesini araştırmak için bazı adamlar gönder” dedi, “Ataların her oymağından bir önder gönder.”
3Musa RAB'bin buyruğu uyarınca Paran Çölü'nden adamları gönderdi. Hepsi İsrail halkının önderlerindendi. 4Adları şöyleydi:
Ruben oymağından Zakkur oğlu Şammua; 5Şimon oymağından Hori oğlu Şafat; 6Yahuda oymağından Yefunne oğlu Kalev; 7İssakar oymağından Yusuf oğlu Yigal; 8Efrayim oymağından Nun oğlu Hoşea; 9Benyamin oymağından Rafu oğlu Palti; 10Zevulun oymağından Sodi oğlu Gaddiel; 11Yusuf oymağından –Manaşşe oymağından– Susi oğlu Gaddi; 12Dan oymağından Gemalli oğlu Ammiel; 13Aşer oymağından Mikael oğlu Setur; 14Naftali oymağından Vofsi oğlu Nahbi; 15Gad oymağından Maki oğlu Geuel.
16Ülkeyi araştırmak üzere Musa'nın gönderdiği adamlar bunlardı. Musa Nun oğlu Hoşea'ya[a] Yeşu adını verdi.
17Musa, Kenan ülkesini araştırmak üzere onları gönderirken, “Negev'e, dağlık bölgeye gidin” dedi, 18“Nasıl bir ülke olduğunu, orada yaşayan halkın güçlü mü zayıf mı, çok mu az mı olduğunu öğrenin. 19Yaşadıkları ülke iyi mi kötü mü, kentleri nasıl, surlu mu değil mi anlayın. 20Toprak nasıl? Verimli mi, kıraç mı? Çevre ağaçlık mı, değil mi? Elinizden geleni yapıp orada yetişen meyvelerden getirin.” Mevsim üzümün olgunlaşmaya başladığı zamandı.
21Böylece adamlar yola çıkıp ülkeyi Zin Çölü'nden Levo-Hamat'a doğru Rehov'a dek araştırdılar. 22Negev'den geçip Anakoğulları'ndan Ahiman, Şeşay ve Talmay'ın yaşadığı Hevron'a vardılar. –Hevron Mısır'daki Soan Kenti'nden[b] yedi yıl önce kurulmuştu.– 23Eşkol Vadisi'ne varınca, üzerinde bir salkım üzüm olan bir asma dalı kestiler. Adamlardan ikisi dalı bir sırıkta taşıdılar. Yanlarına nar, incir de aldılar. 24İsrailliler'in kestiği üzüm salkımından dolayı oraya Eşkol[c] Vadisi adı verildi.
25Kırk gün dolaştıktan sonra adamlar ülkeyi araştırmaktan döndüler. 26Paran Çölü'ndeki Kadeş'e, Musa'yla Harun'un ve İsrail topluluğunun yanına geldiler. Onlara ve bütün topluluğa gördüklerini anlatıp ülkenin ürünlerini gösterdiler. 27Musa'ya, “Bizi gönderdiğin ülkeye gittik” dediler, “Gerçekten süt ve bal akıyor orada! İşte ülkenin ürünleri! 28Ancak orada yaşayan halk güçlü, kentler de surlu ve çok büyük. Orada Anak soyundan gelen insanları bile gördük. 29Amalekliler Negev'de; Hititler, Yevuslular ve Amorlular dağlık bölgede; Kenanlılar da denizin yanında ve Şeria Irmağı'nın kıyısında yaşıyor.”
30Kalev, Musa'nın önünde halkı susturup, “Oraya gidip ülkeyi ele geçirelim. Kesinlikle buna yetecek gücümüz var” dedi.
31Ne var ki, kendisiyle oraya giden adamlar, “Bu halka saldıramayız, onlar bizden daha güçlü” dediler. 32Araştırdıkları ülke hakkında İsrailliler arasında kötü haber yayarak, “Boydan boya araştırdığımız ülke, içinde yaşayanları yiyip bitiren bir ülkedir” dediler, “Üstelik orada gördüğümüz herkes uzun boyluydu. 33Nefiller'i, Nefiller'in soyundan gelen Anaklılar'ı gördük. Onların yanında kendimizi çekirge gibi hissettik, onlara da öyle göründük.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:11-22:1 Çölde Sayım Kitabı’nın ikinci büyük kısmı (bkz. Giriş).
13:1-2 Kenan ülkesini araştırmak için bazı adamlar gönder Bkz. Yşu.2:1-24’e ait notlar. RAB bu buyruğu, halkın isteği üzerine vermiştir (Yas.1:22-23).Araştırmanın amacı, toprağın verimliliğini ve orada yaşayan halkların gücünü öğrenmeye yönelikti. Bu iki konu ile ilgili olarak RAB zaten önceden vaatte bulunmuştu (“süt ve bal akan ülkeye”, Çık.3:17 ; “kendi halkım yapacak ve Tanrınız olacağım”, Çık.6:7).
13:6 Kalev doğuştan İsrailli değildi, Kenaz soyundan (Say.32:12) gelen bir Edomlu’ydu (Yar.36:9,Yar.36:11) ; ancak Yahuda oymağından sayıldı (bkz. Say.14:24’e ait not).
13:16 Hoşea ‘kurtuluş’, Yeşu ‘RAB kurtuluştur’ anlamına gelir.
13:21 Ülkenin güney ucundan (Zin Çölü’nden) başlayarak en kuzeydeki noktaya uzanan bir yolculuk yaptılar (Say.34:8). 800 km’lik bu yolculuk kırk gün sürdü (Say.13:25).
13:22 Anakoğulları’ndan Anaklılar’ın iri yapısı casusları dehşete düşürecektir (Say.13:32-33). Ancak daha sonra Kalev, imanı sayesinde bu halkı kentlerinden kovacaktır (Yşu.15:14). Hevron’a Vaat edilen topraklarda gördükleri ilk kent. Ataları dört yüz yıl önce bu kentte konaklamıştı (bkz. Yar.13:18; Yar.25:9). O zamanlar Hevron, yalnızca çoban ve sığırtmaçların konaklayıp ticaret yaptığı bir yerdi. Soan Kenti’nden Tanis Kenti olduğu tahmin edilmektedir.
13:24 Eşkol ‘Salkım’ anlamına gelir.
13:26 Kadeş’e Bkz. Yar.14:7’ye ait not.
13:27 süt ve bal akıyor Bkz. Çık.3:8 ve Yas.6:3’e ait notlar.
13:32-33 Vaat edilen topraklar Tanrı’nın bir armağanıydı. Oraya girmenin mümkün olmadığını söylemekle aslında RAB’bin vaadini hiçe sayıyorlardı (krş. Say.10:29).

Videolar

Çölde Sayım Girişi

Çölde Sayım Kitabı, İsrail halkının Sina Dağı'ndan göç edip Tanrı'nın vaat ettiği Kenan topraklarının doğu sınırına ulaşana dek başlarından geçen olayları anlatır. Kitap adını Musa'nın Sina Dağı'nda, göç etmeden önce yaptığı sayımdan almıştır. Musa bir kuşak sonra Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğusunda İsrail halkı arasında bir kez daha sayım yaptı. Bu iki sayım arasında İsrailliler Kenan topraklarının güney sınırında olan Kadeş-Barnea'ya dek ilerlediler. Ne var ki, oradan vaat edilen ülkeye imansızlıklarından ötürü giremediler. Kırk yıl kadar dolaştıktan sonra, Şeria Irmağı'nın doğu bölgesine gittiler. Kenan topraklarına girmek için ırmağın karşı yakasına geçmeye hazırlandılar.

Çölde Sayım Kitabı sık sık cesaretsizliğe düşen, sıkıntılardan korkan ve yakınan halkın başından geçen olayları anlatır. Halk Tanrı'ya ve Tanrı'nın onlara önder atadığı Musa'ya karşı başkaldırıp durdu. Bu kitap halkın itaatsizliğine karşın, Tanrı'nın sadakatini ve sürekli kayırıcılığını vurguluyor; bazen sabırsız olmuşsa da Musa'nın Tanrısı'na ve halkına adanmışlığını açıkça dile getiriyor.

Kitap ayrıca hem Sina Dağı'nda, hem de Kenan sınırında Tanrı'nın Musa aracılığıyla verdiği yasaları içerir.

Ana Hatlar:

1:1-9:14 İsrailliler Sina Dağı'ndan göç etmeye hazırlanıyor
a. 1:1-4:49 Birinci sayım
b. 5:1-8:26 Çeşitli yasalar, kurallar
c. 9:1-14 İkinci Fısıh Bayramı
9:15-21:35 Sina Dağı'ndan Moav'a
22:1-32:42 Moav'da geçen olaylar
33:1-49 Mısır'dan Moav'a yolculuğun özeti
33:50-36:13 Şeria Irmağı'nın karşı yakasına geçmeden verilen kurallar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş