Çölde Sayım 21

21
Arat Kenti Yok Ediliyor
1 Negev'de yaşayan Kenanlı Arat Kralı, İsrailliler'in Atarim yolundan geldiğini duyunca, onlara saldırarak bazılarını tutsak aldı. 2Bunun üzerine İsrailliler, “Eğer bu halkı tümüyle elimize teslim edersen, kentlerini büsbütün yok edeceğiz” diyerek RAB'be adak adadılar. 3RAB İsrailliler'in yalvarışını işitti ve Kenanlılar'ı ellerine teslim etti. İsrailliler onları da kentlerini de büsbütün yok ettiler. Oraya Horma[a] adı verildi.
Tunç Yılan
4 Edom ülkesinin çevresinden geçmek için Kamış Denizi yoluyla Hor Dağı'ndan ayrıldılar. Ama yolda halk sabırsızlandı. 5 Tanrı'dan ve Musa'dan yakınarak, “Çölde ölelim diye mi bizi Mısır'dan çıkardınız?” dediler, “Burada ne ekmek var, ne de su. Ayrıca bu iğrenç yiyecekten de tiksiniyoruz!”
6Bunun üzerine RAB halkın arasına zehirli yılanlar gönderdi. Yılanlar ısırınca İsrailliler'den birçok kişi öldü. 7Halk Musa'ya gelip, “RAB'den ve senden yakınmakla günah işledik. Yalvar da, RAB aramızdan yılanları kaldırsın” dedi. Bunun üzerine Musa halk için yalvardı.
8RAB Musa'ya, “Bir yılan yap ve onu bir direğin üzerine koy. Isırılan herkes ona bakınca yaşayacaktır” dedi. 9 Böylece Musa tunç bir yılan yaparak direğin üzerine koydu. Yılan tarafından ısırılan kişiler tunç yılana bakınca yaşadı.
Moav'a Yolculuk
10İsrail halkı yola koyulup Ovot'ta konakladı. 11Sonra Ovot'tan ayrılıp doğuda Moav'a bakan çölde, İye– Haavarim'de konakladı. 12Oradan da ayrılıp Zeret Vadisi'nde konakladı. 13Oradan da ayrılıp Amorlular'ın sınırına dek uzanan çölde, Arnon Vadisi'nin karşı yakasında konakladılar. Arnon Moav'la Amorlular'ın ülkesi arasındaki Moav sınırıdır. 14RAB'bin Savaşları Kitabı'nda şöyle yazılıdır:
“... Sufa topraklarında Vahev Kenti, vadiler, Arnon Vadisi, 15Ar Kenti'ne dayanan ve Moav sınırı boyunca uzanan vadilerin yamaçları ...”
16Oradan RAB'bin Musa'ya, “Halkı bir araya topla, onlara su vereceğim” dediği kuyuya, Beer'e[b] doğru yol aldılar.
17O zaman İsrailliler şu ezgiyi söylediler:
“Suların fışkırsın, ey kuyu!
Ezgi okuyun ona.
18O kuyu ki, onu önderlerle
Halkın soyluları
Asayla, değnekle kazdılar.”
Bundan sonra çölden Mattana'ya, 19Mattana'dan Nahaliel'e, Nahaliel'den Bamot'a, 20Bamot'tan Moav topraklarındaki vadiye, çöle bakan Pisga Dağı'nın eteklerine gittiler.
Kral Sihon ve Og'un Yenilgisi
(Yas.2:26-3:11)
21İsrailliler Amorlular'ın Kralı Sihon'a ulaklarla şu haberi gönderdi:
22“İzin ver, ülkenden geçelim. Tarlalardan, bağlardan geçmeyeceğiz, hiçbir kuyudan su içmeyeceğiz. Sınırından geçinceye dek, Kral yolundan yolumuza devam edeceğiz.”
23Ne var ki Sihon, ülkesinden İsrailliler'in geçmesine izin vermedi. İsrailliler'le savaşmak üzere bütün halkını toplayıp çöle çıktı. Yahesa'ya varınca, İsrailliler'e saldırdı. 24İsrailliler onu kılıçtan geçirip Arnon'dan Yabbuk'a, Ammonlular'ın sınırına dek uzanan topraklarını aldılar. Az Kenti Ammon sınırını oluşturuyordu. 25İsrailliler Heşbon ve çevresindeki köylerle birlikte Amorlular'ın bütün kentlerini ele geçirerek orada yaşamaya başladılar. 26Heşbon Amorlular'ın Kralı Sihon'un kentiydi. Sihon eski Moav Kralı'na karşı savaşmış, Arnon'a dek uzanan topraklarını elinden almıştı. 27Bunun için ozanlar şöyle diyor:
“Heşbon'a gelin,
Sihon'un kenti yeniden kurulsun
Ve sağlamlaştırılsın.
28 Heşbon'dan ateş,
Sihon'un kentinden alev çıktı;
Moav'ın Ar Kenti'ni,
Arnon tepelerinin efendilerini yakıp yok etti.
29Vay sana, ey Moav!
İlah Kemoş'un halkı, yok oldun!
Kemoş senin oğullarının Amorlular'ın Kralı Sihon'a kaçmasını,
Kızlarının ona tutsak olmasını önleyemedi.
30Onları bozguna uğrattık;
Heşbon Divon'a dek yıkıma uğradı.
Medeva'ya uzanan Nofah'a dek onları yıkıma uğrattık.”
31Böylece İsrail halkı Amorlular'ın ülkesinde yaşamaya başladı.
32Musa Yazer'i araştırmak için adamlar gönderdi. Sonra İsrailliler Yazer çevresindeki köyleri ele geçirerek orada yaşayan Ammonlular'ı kovdular. 33Bundan sonra dönüp Başan'a doğru ilerlediler. Başan Kralı Og'la ordusu onlarla savaşmak için Edrei'de karşılarına çıktı.
34RAB Musa'ya, “Ondan korkma!” dedi, “Çünkü onu da ordusuyla ülkesini de senin eline teslim ettim. Amorlular'ın Heşbon'da yaşayan Kralı Sihon'a yaptığının aynısını ona da yapacaksın.”
35Böylece İsrail halkı kimseyi sağ bırakmadan Og'la oğullarını ve ordusunu yok etti, ülkeyi ele geçirdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:11-22:1 Çölde Sayım Kitabı’nın ikinci büyük kısmı (bkz. Giriş).
21:1-3 Kenanlılar’a karşı girişilen ilk savaş, muhtemelen İsrailliler’e yönelik akınlar düzenleyen Arat Kralı’nın kışkırtması sonucunda başladı. İsrailliler, RAB’bin vaat edilen topraklara girme buyruğuna itaat etmeyince Amalekliler ve Kenanlılar tarafından bozguna uğratılmışlardı. O tarihten sonra kazandıkları bu ilk zaferle, RAB’bin önderliğinde savaşarak vaat edilen topraklara girecekleri yeni bir döneme başlamış oldular (Say.14:41-45).
21:1 Negev’de Bkz. Yar.12:9’a ait not.
21:3 Horma ‘Büsbütün yok etmek’veya ‘koşulsuz adamak’anlamına gelir. İsrailliler’in daha önce yenilgiye uğradıkları yerdir (krş. Say.14:45).
21:4 Halk, Musa’nın Edom’la savaşmamasına bir anlam veremiyordu (bkz. Say.20:20’ye ait not). Zafer coşkusu içindeydiler veArat Kralı karşısında kazandıkları zaferin RAB’bin bir lütfu olduğunu unutmuşlardı (Say.21:2); şimdi bir kez daha başkaldırmak üzereydiler.
21:5 bu iğrenç yiyecekten de tiksiniyoruz! Sabırsızlık, en sonunda halkı Tanrı’ya küfür etmeye, Musa’yı reddetmeye ve “gökten gelen ekmekten” (Çık.16:4; bkz. ilgili not) tiksinmeye kadar götürdü. Bu sözler man ekmeğine karşı takındıkları olumsuz tavırların en kötüsüydü (bkz. Say.11:7’ye ait not) ; çünkü gökten verilen ekmeği reddetmek, Tanrı’nın lütfuna sırt çevirmek demekti (krş. Yu.6:32-35,Yu.6:48-51,Yu.6:58).
21:8-9 Bkz. Yu.3:14-15.
21:10-13 Halk, Edom topraklarının sınırı boyunca ilerleyerek Moav’laAmor arasındaki sınırı oluşturanArnon Irmağı’na doğru yola koyuldu.
21:12 Zeret Vadisi’nde Bkz. Yas.2:13’e ait not.
21:14 RAB’bin Savaşları Kitabı’nda Bu kitabın adı Eski Antlaşma’da yalnızca burada geçer. Kitap muhtemelen RAB’be övgü amacıyla yazılmış savaş ezgilerinin bir derlemesiydi (bkz. Say.10:3’e ait not).
21:16 onlara su vereceğim Yeterli miktarda su bulamamak, çöl yolculuğu boyunca süregelen bir sorundu (bkz. 20. bölüm; Çık.17. bölüm). Beer’e ‘Kuyu, sarnıç’ anlamına gelir.
21:21-26 Amor, Şeria Irmağı’nın doğu tarafındaydı veArnon Irmağı’ndan (Lut Gölü’nün orta noktası) Lut Gölü’nün yaklaşık 40 km kuzeyinde Şeria Irmağı’na dökülen Yabbuk Irmağı’na kadar uzanıyordu. İsrailliler Amorlular’dan, topraklarından serbestçe geçmek için izin istediler (krş. Say.20:14-19). Bu isteği geri çeviren kral ağır bir bozguna uğratıldı.
21:33 Başan’a Celile Gölü’nün kuzeydoğusunda yer alan bir bölge.
21:35 Og’la... yok etti İsrailliler artık Şeria Irmağı’nın doğu yakasını, Moav’dan Hermon Dağı’nın yakınlarındaki Başan tepelerine kadar ele geçirmişlerdi. Sihon ve Og’a karşı kazandıkları zaferler, ezgilere (Mez.135:11; Mez.136:19-20) konu oldu ve Fısıh kutlamalarında RAB’bin yaptıklarının hatırlandığı anma törenlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Videolar

Çölde Sayım Girişi

Çölde Sayım Kitabı, İsrail halkının Sina Dağı'ndan göç edip Tanrı'nın vaat ettiği Kenan topraklarının doğu sınırına ulaşana dek başlarından geçen olayları anlatır. Kitap adını Musa'nın Sina Dağı'nda, göç etmeden önce yaptığı sayımdan almıştır. Musa bir kuşak sonra Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğusunda İsrail halkı arasında bir kez daha sayım yaptı. Bu iki sayım arasında İsrailliler Kenan topraklarının güney sınırında olan Kadeş-Barnea'ya dek ilerlediler. Ne var ki, oradan vaat edilen ülkeye imansızlıklarından ötürü giremediler. Kırk yıl kadar dolaştıktan sonra, Şeria Irmağı'nın doğu bölgesine gittiler. Kenan topraklarına girmek için ırmağın karşı yakasına geçmeye hazırlandılar.

Çölde Sayım Kitabı sık sık cesaretsizliğe düşen, sıkıntılardan korkan ve yakınan halkın başından geçen olayları anlatır. Halk Tanrı'ya ve Tanrı'nın onlara önder atadığı Musa'ya karşı başkaldırıp durdu. Bu kitap halkın itaatsizliğine karşın, Tanrı'nın sadakatini ve sürekli kayırıcılığını vurguluyor; bazen sabırsız olmuşsa da Musa'nın Tanrısı'na ve halkına adanmışlığını açıkça dile getiriyor.

Kitap ayrıca hem Sina Dağı'nda, hem de Kenan sınırında Tanrı'nın Musa aracılığıyla verdiği yasaları içerir.

Ana Hatlar:

1:1-9:14 İsrailliler Sina Dağı'ndan göç etmeye hazırlanıyor
a. 1:1-4:49 Birinci sayım
b. 5:1-8:26 Çeşitli yasalar, kurallar
c. 9:1-14 İkinci Fısıh Bayramı
9:15-21:35 Sina Dağı'ndan Moav'a
22:1-32:42 Moav'da geçen olaylar
33:1-49 Mısır'dan Moav'a yolculuğun özeti
33:50-36:13 Şeria Irmağı'nın karşı yakasına geçmeden verilen kurallar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş