Çölde Sayım 8

8
Kandillikle İlgili Kurallar
1 RAB Musa'ya şöyle dedi: 2“Harun'a de ki, yedi kandili kandilliğin önünü aydınlatacak biçimde yerleştirsin.”
3Harun söyleneni yaptı. RAB'bin Musa'ya buyurduğu gibi, kandilleri kandilliğin önüne yerleştirdi. 4Kandillik, ayağından çiçek motiflerine dek dövme altından, RAB'bin Musa'ya gösterdiği örneğe göre yapıldı.
Levililer'in Adanması
5RAB Musa'ya şöyle dedi: 6“Levililer'i İsrailliler'in arasından ayırıp dinsel açıdan arındır. 7Onları arındırmak için şöyle yapacaksın: Günahtan arındırma suyunu üzerlerine serp; bedenlerindeki bütün kılları tıraş etmelerini, giysilerini yıkamalarını sağla. Böylece arınmış olurlar. 8Sonra bir boğa ile tahıl sunusu için zeytinyağıyla yoğrulmuş ince un alsınlar; günah sunusu için sen de başka bir boğa alacaksın. 9Levililer'i Buluşma Çadırı'nın önüne getir, bütün İsrail topluluğunu da topla. 10Levililer'i RAB'bin huzuruna getireceksin, İsrailliler ellerini üzerlerine koyacaklar. 11Harun, RAB'bin hizmetini yapabilmeleri için, İsrailliler'in arasından adak olarak Levililer'i RAB'be adayacak.
12“Levililer ellerini boğaların başına koyacaklar; günahlarını bağışlatmak için boğalardan birini günah sunusu, öbürünü yakmalık sunu olarak RAB'be sunacaksın. 13Levililer Harun'la oğullarının önünde duracaklar. Onları adak olarak RAB'be adayacaksın. 14Levililer'i öbür İsrailliler'in arasından bu şekilde ayıracaksın. Levililer benim olacak.
15“Sen onları arındırıp adak olarak adadıktan sonra, Levililer Buluşma Çadırı'ndaki hizmeti yerine getirmeye başlayacaklar. 16Çünkü İsrailliler arasından Levililer tümüyle bana verilmiştir. İlk doğanların, İsrailli kadınların doğurdukları ilk erkek çocukların yerine onları kendime ayırdım. 17 İsrailliler arasında ilk doğan insan ya da hayvan benimdir. Mısır'da ilk doğanları yok ettiğim gün, onları kendime ayırdım. 18İsrail'de ilk doğan erkek çocukların yerine Levililer'i seçtim. 19İsrailliler kutsal yere yaklaştıklarında belaya uğramamaları için, onların adına Buluşma Çadırı'ndaki hizmeti yerine getirmek ve günahlarını bağışlatmak üzere, onların arasından Levililer'i Harun'la oğullarına armağan olarak verdim.”
20Musa, Harun ve bütün İsrail topluluğu Levililer için söyleneni yaptılar. İsrailliler RAB'bin Musa'ya Levililer'le ilgili verdiği her buyruğu yerine getirdiler. 21Levililer kendilerini günahtan arındırıp giysilerini yıkadılar. Sonra Harun onları RAB'bin huzurunda adak olarak adadı; onları arındırmak için günahlarını bağışlattı. 22Bundan sonra Levililer Harun'la oğullarının sorumluluğu altında Buluşma Çadırı'ndaki hizmetlerini yapmaya geldiler. RAB'bin Levililer'e ilişkin Musa'ya verdiği buyrukları yerine getirdiler.
23RAB Musa'ya şöyle dedi: 24“Levililer'le ilgili kural şudur: Yirmi beş ve daha yukarı yaşta olanlar Buluşma Çadırı'nda hizmet edecekler. 25Ancak elli yaşına gelince yaptıkları hizmetten ayrılıp bir daha çadırda çalışmayacaklar. 26Buluşma Çadırı'nda görev yapan kardeşlerine yardımcı olacaklar, ama kendileri hizmet etmeyecekler. Levililer'in sorumluluklarını böyle düzenleyeceksin.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:2 kandilliğin Bkz. Çık.2 Say.5:31-35 ve ilgili notlar.
8:5-22 Levililer’in dinsel açıdan arındırılması ile Harun ve oğullarının kâhinliğe atanma işlemi birbirine benzerdir (krş. Lev.8. bölüm). Kâhinlerin yardımcısı olan Levililer’in adanmasıyla ilgili kurallar, kâhinlerin adanmasıyla ilgili kurallardan birkaç noktada farklılık gösterir:Kâhinler meshedilerek adanırdı, Levililer ise arındırılırdı. Kâhinler yıkanırdı, Levililer’in ise üzerine sadece su serpilirdi. Kâhinlere yeni giysiler giydirilirdi, Levililer ise eski giysilerini yıkardı. Kâhinlerin üzerine kan sürülürdü, Levililer için ise sadece kurban kanı akıtılırdı.
8:7 bedenlerindeki bütün kılları tıraş etmelerini Deri hastalığı ndan iyileşmiş kişinin törensel olarak temiz kılınmasında olduğu gibi, Levililer’in tam olarak arınmalarını simgeler (bkz. Lev.14:8 ve ilgili not).
8:10 İsrailliler ellerini üzerlerine koyacaklar Levililer ulusu temsil ediyorlardı (bkz. Say.3:12 ve ilgili not); öbür İsrailliler onların üzerine el koyarak bunu onaylamış oluyorlardı (bkz. Say.8:16-18).
8:16 Bkz. Say.3:9’a ait not.
8:19 İsrailliler... belaya uğramamaları için Bkz. Say.1:53’e ait not. Levililer’i Harun’la oğullarına armağan olarak verdim RAB, kendisine hizmet için ayırdığı Levililer’i (Say.8:14), Buluşma Çadırı’nda yardımcı olmaları için kâhinlerin hizmetine verir (bkz. Bilgi Kutusu: Kâhinler, s.128).
8:20 RAB’bin Musa’ya... verdiği her buyruğu Bkz. Say.8:4,Say.8:22; Say.1:54 ayetleri.
8:24 Bkz. Say.4:3’e ait not. Levililer’in hizmete başlama yaşı daha sonra Davut tarafından yirmiye düşürülecektir (bkz. 1Ta.23:3 ve ilgili not; ayrıca 1Ta.23:24,1Ta.23:27). Davut’un dönemine kadar Levililer’in çalışma şartları büyük ölçüde değişmiş olacaktır (bkz. 1Ta.23:26).
8:26 yardımcı olacaklar Bir Levili zorunlu emeklilik yaşı olan elli yaşına bastıktan sonra (Say.8:25), daha genç yaştakilere (örneğin bayramlarda) yardım etmekte serbestti, ancak daha önceden yaptığı ağır işleri yerine getirme yükümlülüğü kalkardı.

Videolar

Çölde Sayım Girişi

Çölde Sayım Kitabı, İsrail halkının Sina Dağı'ndan göç edip Tanrı'nın vaat ettiği Kenan topraklarının doğu sınırına ulaşana dek başlarından geçen olayları anlatır. Kitap adını Musa'nın Sina Dağı'nda, göç etmeden önce yaptığı sayımdan almıştır. Musa bir kuşak sonra Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğusunda İsrail halkı arasında bir kez daha sayım yaptı. Bu iki sayım arasında İsrailliler Kenan topraklarının güney sınırında olan Kadeş-Barnea'ya dek ilerlediler. Ne var ki, oradan vaat edilen ülkeye imansızlıklarından ötürü giremediler. Kırk yıl kadar dolaştıktan sonra, Şeria Irmağı'nın doğu bölgesine gittiler. Kenan topraklarına girmek için ırmağın karşı yakasına geçmeye hazırlandılar.

Çölde Sayım Kitabı sık sık cesaretsizliğe düşen, sıkıntılardan korkan ve yakınan halkın başından geçen olayları anlatır. Halk Tanrı'ya ve Tanrı'nın onlara önder atadığı Musa'ya karşı başkaldırıp durdu. Bu kitap halkın itaatsizliğine karşın, Tanrı'nın sadakatini ve sürekli kayırıcılığını vurguluyor; bazen sabırsız olmuşsa da Musa'nın Tanrısı'na ve halkına adanmışlığını açıkça dile getiriyor.

Kitap ayrıca hem Sina Dağı'nda, hem de Kenan sınırında Tanrı'nın Musa aracılığıyla verdiği yasaları içerir.

Ana Hatlar:

1:1-9:14 İsrailliler Sina Dağı'ndan göç etmeye hazırlanıyor
a. 1:1-4:49 Birinci sayım
b. 5:1-8:26 Çeşitli yasalar, kurallar
c. 9:1-14 İkinci Fısıh Bayramı
9:15-21:35 Sina Dağı'ndan Moav'a
22:1-32:42 Moav'da geçen olaylar
33:1-49 Mısır'dan Moav'a yolculuğun özeti
33:50-36:13 Şeria Irmağı'nın karşı yakasına geçmeden verilen kurallar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş