Çölde Sayım 10

10
Gümüş Borazanlar
1RAB Musa'ya şöyle dedi: 2“Dövme gümüşten iki borazan yapacaksın; bunları topluluğu çağırmak ve halkın yola çıkması için kullanacaksın. 3İki borazan birden çalınınca, bütün topluluk senin yanında, Buluşma Çadırı'nın girişi önünde toplanacak. 4Yalnız biri çalınırsa, önderler, İsrail'in oymak başları senin yanında toplanacak. 5Borazan kısa çalınınca, doğuda konaklayanlar yola çıkacak. 6İkinci kez kısa çalınınca da güneyde konaklayanlar yola çıkacak. Borazanın kısa çalınması oymakların yola çıkması için bir işarettir. 7Topluluğu toplamak için de borazan çaldırt, ama kısa olmasın.
8“Borazanları kâhin olan Harunoğulları çalacak. Borazan çalınması sizler ve gelecek kuşaklar için kalıcı bir kural olacak. 9Sizi sıkıştıran düşmana karşı ülkenizde savaşa çıktığınızda, borazan çalın. O zaman Tanrınız RAB sizi anımsayacak, sizi düşmanlarınızdan kurtaracak. 10Sevinçli olduğunuz günler –kutladığınız bayramlar ve Yeni Ay Törenleri'nde– yakmalık sunular ve esenlik kurbanları üzerine borazan çalacaksınız. Böylelikle Tanrınız'ın önünde anımsanmış olacaksınız. Ben Tanrınız RAB'bim.”
İsrailliler Sina'dan Ayrılıyor
11İkinci yılın ikinci ayının yirminci günü bulut Levha Sandığı'nın bulunduğu konutun üzerinden kalktı. 12İsrailliler de Sina Çölü'nden göç etmeye başladılar. Bulut Paran Çölü'nde durdu. 13Bu, RAB'bin Musa aracılığıyla verdiği buyruk uyarınca ilk göç edişleriydi.
14Önce Yahuda sancağı bölükleriyle yola çıktı. Yahuda bölüğüne Amminadav oğlu Nahşon komuta ediyordu. 15İssakar oymağının bölüğüne Suar oğlu Netanel, 16Zevulun oymağının bölüğüne de Helon oğlu Eliav komuta ediyordu. 17Konut yere indirilince, onu taşıyan Gerşonoğulları'yla Merarioğulları yola koyuldular.
18Sonra Ruben sancağı bölükleriyle yola çıktı. Ruben bölüğüne Şedeur oğlu Elisur komuta ediyordu. 19Şimon oymağının bölüğüne Surişadday oğlu Şelumiel, 20Gad oymağının bölüğüne de Deuel oğlu Elyasaf komuta ediyordu. 21Kehatlılar kutsal eşyaları taşıyarak yola koyuldular. Bunlar varmadan konut kurulmuş olurdu.
22Efrayim sancağı bölükleriyle yola çıktı. Efrayim bölüğüne Ammihut oğlu Elişama komuta ediyordu. 23Manaşşe oymağının bölüğüne Pedahsur oğlu Gamliel, 24Benyamin oymağının bölüğüne de Gidoni oğlu Avidan komuta ediyordu.
25En sonunda Dan sancağı ordunun artçı kolu olan bölükleriyle yola çıktı. Dan bölüğüne Ammişadday oğlu Ahiezer komuta ediyordu. 26Aşer oymağının bölüğüne Okran oğlu Pagiel, 27Naftali oymağının bölüğüne de Enan oğlu Ahira komuta ediyordu. 28Yola koyulduklarında İsrailli bölüklerin yürüyüş düzeni böyleydi.
29Musa, kayınbabası Midyanlı Reuel oğlu Hovav'a, “RAB'bin, ‘Size vereceğim’ dediği yere gidiyoruz” dedi, “Bizimle gel, sana iyi davranırız. Çünkü RAB İsrail'e iyilik edeceğine söz verdi.”
30Hovav, “Gelmem” diye yanıtladı, “Ülkeme, akrabalarımın yanına döneceğim.”
31Musa, “Lütfen bizi bırakma” diye üsteledi, “Çünkü çölde konaklayacağımız yerleri sen biliyorsun. Sen bize göz olabilirsin. 32Bizimle gelirsen, RAB'bin yapacağı bütün iyilikleri seninle paylaşırız.”
33RAB'bin Dağı'ndan ayrılıp üç günlük yol aldılar. Konaklayacakları yeri bulmaları için RAB'bin Antlaşma Sandığı üç gün boyunca önleri sıra gitti. 34Konakladıkları yerden ayrıldıklarında da RAB'bin bulutu gündüzün onların üzerinde duruyordu.
35 Sandık yola çıkınca Musa,
“Ya RAB, kalk!
Düşmanların dağılsın,
Senden nefret edenler önünden kaçsın!” diyordu.
36Sandık konaklayınca da,
“Ya RAB, binlerce, on binlerce İsrailli'ye dön!” diyordu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:3 borazan... çalınınca Toplanma, yola çıkma (Say.10:5-6), savaşma (Say.10:9) ve kutlamalara başlama (Say.10:10) işareti olarak (bkz. Yşu.6:4’e ait not; ayrıca bkz. 1Ta.16:42’ye ait not).
10:10 borazan çalacaksınız Halkı Tanrı’yla paydaşlığa çağırmak için. Davut tapınma düzenini büyük bir çalgı grubu oluşturacak kadar genişletecekti (1Ta.25. bölüm) ; gümüş borazanların Antlaşma Sandığı önünde çalınmasına onun döneminde de devam edilecekti (1Ta.16:6).
10:11-22:1 Çölde Sayım Kitabı’nın ikinci büyük kısmı (bkz. Giriş).
10:11 ikinci ayın yirminci günü Sina Dağı’nda geçirdikleri on bir ayın ardından halk, bulutun önderliğinde vaat edilmiş topraklara doğru yola çıktı.
10:14 sancağı Her dört grup (her biri üç oymaktan oluşan) toplanma ve yürüyüş düzeninin korunması için sancak taşıyordu.
10:29 Reuel Yitro’nun öbür adı (bkz. Çık.2:18; Çık.3:1). Hovav Musa’nın kayınbiraderi.
10:31 bize göz olabilirsin Hak.1:16’daki sözlerden, Hovav’ın Musa’nın bu ricasını kabul ettiği anlaşılır.
10:33 üç günlük Sayıca oldukça kalabalık olmaları ve ilk defa düzenli yürüyüş yapmaları nedeniyle, İsrailliler muhtemelen yürüyüşlerinin bu bölümünde çok fazla yol kat edememişlerdir (krş. Yar.22:4’e ait not).
10:35-36 İsrailliler, RAB’bin bizzat öncülük ettiği ordu olarak tasvir edilir.
10:35 Bu sözler, Tanrı’nın Sina’dan Yeruşalim’e doğru zaferle ilerleyişini kutlayan bir mezmurun girişinde bulunur (bkz. Mez.68:1-3’e ait not).

Videolar

Çölde Sayım Girişi

Çölde Sayım Kitabı, İsrail halkının Sina Dağı'ndan göç edip Tanrı'nın vaat ettiği Kenan topraklarının doğu sınırına ulaşana dek başlarından geçen olayları anlatır. Kitap adını Musa'nın Sina Dağı'nda, göç etmeden önce yaptığı sayımdan almıştır. Musa bir kuşak sonra Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğusunda İsrail halkı arasında bir kez daha sayım yaptı. Bu iki sayım arasında İsrailliler Kenan topraklarının güney sınırında olan Kadeş-Barnea'ya dek ilerlediler. Ne var ki, oradan vaat edilen ülkeye imansızlıklarından ötürü giremediler. Kırk yıl kadar dolaştıktan sonra, Şeria Irmağı'nın doğu bölgesine gittiler. Kenan topraklarına girmek için ırmağın karşı yakasına geçmeye hazırlandılar.

Çölde Sayım Kitabı sık sık cesaretsizliğe düşen, sıkıntılardan korkan ve yakınan halkın başından geçen olayları anlatır. Halk Tanrı'ya ve Tanrı'nın onlara önder atadığı Musa'ya karşı başkaldırıp durdu. Bu kitap halkın itaatsizliğine karşın, Tanrı'nın sadakatini ve sürekli kayırıcılığını vurguluyor; bazen sabırsız olmuşsa da Musa'nın Tanrısı'na ve halkına adanmışlığını açıkça dile getiriyor.

Kitap ayrıca hem Sina Dağı'nda, hem de Kenan sınırında Tanrı'nın Musa aracılığıyla verdiği yasaları içerir.

Ana Hatlar:

1:1-9:14 İsrailliler Sina Dağı'ndan göç etmeye hazırlanıyor
a. 1:1-4:49 Birinci sayım
b. 5:1-8:26 Çeşitli yasalar, kurallar
c. 9:1-14 İkinci Fısıh Bayramı
9:15-21:35 Sina Dağı'ndan Moav'a
22:1-32:42 Moav'da geçen olaylar
33:1-49 Mısır'dan Moav'a yolculuğun özeti
33:50-36:13 Şeria Irmağı'nın karşı yakasına geçmeden verilen kurallar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş