Çölde Sayım 12

12
Miryam'la Harun'un Yakınmaları
1Musa Kûşlu bir kadınla evlenmişti. Bundan dolayı Miryam'la Harun onu yerdiler. 2“RAB yalnız Musa aracılığıyla mı konuştu?” dediler, “Bizim aracılığımızla da konuşmadı mı?” RAB bu yakınmaları duydu.
3Musa yeryüzünde yaşayan herkesten daha alçakgönüllüydü.
4RAB ansızın Musa, Harun ve Miryam'a, “Üçünüz Buluşma Çadırı'na gelin” dedi. Üçü de gittiler. 5RAB bulut sütununun içinde indi. Çadırın kapısında durup Harun'la Miryam'ı çağırdı. İkisi ilerlerken 6RAB onlara seslendi:
“Sözlerime kulak verin:
Eğer aranızda bir peygamber varsa,
Ben RAB görümde kendimi ona tanıtır,
Onunla düşte konuşurum.
7 Ama kulum Musa öyle değildir.
O bütün evimde sadıktır.
8Onunla bilmecelerle değil,
Açıkça, yüzyüze konuşurum.
O RAB'bin suretini görüyor.
Öyleyse kulum Musa'yı yermekten korkmadınız mı?”
9RAB onlara öfkelenip oradan gitti. 10Bulut çadırın üzerinden ayrıldığında Miryam deri hastalığına yakalanmış, kar gibi bembeyaz olmuştu. Harun Miryam'a baktı, deri hastalığına yakalandığını gördü. 11Musa'ya, “Ey efendim, lütfen akılsızca işlediğimiz günahtan ötürü bizi cezalandırma” dedi, 12“Miryam etinin yarısı yenmiş olarak ana rahminden çıkan ölü bir bebeğe benzemesin.”
13Musa RAB'be, “Ey Tanrı, lütfen Miryam'ı iyileştir!” diye yakardı.
14 RAB, “Babası onun yüzüne tükürseydi, yedi gün utanç içinde kalmayacak mıydı?” diye karşılık verdi, “Onu yedi gün ordugahtan uzaklaştırın, sonra geri getirilsin.” 15Böylece Miryam yedi gün ordugahtan uzaklaştırıldı, o geri getirilene dek halk yola çıkmadı.
16Bundan sonra halk Haserot'tan ayrılıp Paran Çölü'nde konakladı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:11-22:1 Çölde Sayım Kitabı’nın ikinci büyük kısmı (bkz. Giriş).
12:1 Kûşlu bir kadınla Nuh oğlu Ham oğlu Kûş’un soyundan gelenler Arabistan’a yerleştiler (bkz. Yar.10:7’ye ait not). Ancak Mısır’ın hemen güneyinde bulunan bir bölge de aynı adla anılmıştır (eski Nubia, bugünkü Sudan; bkz. Yar.10:6’ya ait not). Musa’nın karısının hangi halktan geldiği kesin olarak belirtilmez.Ayrıca Hab.3:7’ de geçen “Kuşan çadırları” ile “Midyan konutları” ilişkili görünür. Bu durumda Musa’nın karısı olarak tanımlanan bu kişi, aslında Midyanlı kâhin Yitro’nun kızı Sippora’dır (Çık.3:1; bkz. ilgili not). Musa’ya yabancı bir kadınla evlendiği için söylenen sözler yalnızca bir bahaneydi. Gerçekte onlar, Musa’nın peygamberlik armağanını ve RAB’le arasındaki özel ilişkiyi kıskanıyorlardı.
12:2 Bizim aracılığımızla da konuşmadı mı? Mik.6:4’te Musa, Harun ve Miryam’dan, lütufkar RAB’bin İsrail için sağladığı önderler olarak söz edilir. Yetmiş ileri gelene peygamberlik armağanı verilmesi (Mik.11:24-30), Miryam ve Harun’un yakınmalarını başlatan olay olarak göze çarpar.
12:5 indi RAB’bin orada olduğunu belli etmesi anlamında kullanılır. Say.11:25’te kutsama niyetiyle ; burada ve Yar.11:5’te ise cezalandırmak üzere oradaki varlığının hissedilmesini sağlamıştır.
12:6-8 Tüm gerçek peygamberlik sözleri RAB’dendir, ancak Musa’nın eşsiz konumu RAB’le arasındaki özel ilişkinin kanıtıdır (bkz. İbr.3:1-6).
12:7 kulum Bkz. Çık.14:31; Mez.18 başlık; Yşa.41:8-9 ve Yşa.42:1’e ait notlar. evimde İsrail’de (bkz. İbr.3:5-6’ya ait notlar).
12:8 bilmecelerle değil,Açıkça Tanrı’nın vahyi her hizmetkârına aynı açıklıkta ulaşmaz. RAB’den gelen görümler, verildiği anda tam olarak anlaşılmayabilir veya bir takım bilmeceler veya gizemler içerebilir (krş. Dan.12:8-9; 1Pe.1:10-11). Bu yüzden Tanrı, Musa’yla net şekilde konuştuğunu özellikle belirtir (bkz. Yas.34:10 ve ilgili not).
12:10-15 Musa’ya asıl başkaldıran kişi Miryam olduğu için, deri hastalığına yakalanarak topluluk dışına atılan kişi de o olur (Say.5:1-4).
12:16 Paran Çölü’nde Vaat edilmiş Kenan topraklarının en güneyindeki bölge. Halk, yakında toprakları ele geçirme fırsatına kavuşacaktı.

Videolar

Çölde Sayım Girişi

Çölde Sayım Kitabı, İsrail halkının Sina Dağı'ndan göç edip Tanrı'nın vaat ettiği Kenan topraklarının doğu sınırına ulaşana dek başlarından geçen olayları anlatır. Kitap adını Musa'nın Sina Dağı'nda, göç etmeden önce yaptığı sayımdan almıştır. Musa bir kuşak sonra Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğusunda İsrail halkı arasında bir kez daha sayım yaptı. Bu iki sayım arasında İsrailliler Kenan topraklarının güney sınırında olan Kadeş-Barnea'ya dek ilerlediler. Ne var ki, oradan vaat edilen ülkeye imansızlıklarından ötürü giremediler. Kırk yıl kadar dolaştıktan sonra, Şeria Irmağı'nın doğu bölgesine gittiler. Kenan topraklarına girmek için ırmağın karşı yakasına geçmeye hazırlandılar.

Çölde Sayım Kitabı sık sık cesaretsizliğe düşen, sıkıntılardan korkan ve yakınan halkın başından geçen olayları anlatır. Halk Tanrı'ya ve Tanrı'nın onlara önder atadığı Musa'ya karşı başkaldırıp durdu. Bu kitap halkın itaatsizliğine karşın, Tanrı'nın sadakatini ve sürekli kayırıcılığını vurguluyor; bazen sabırsız olmuşsa da Musa'nın Tanrısı'na ve halkına adanmışlığını açıkça dile getiriyor.

Kitap ayrıca hem Sina Dağı'nda, hem de Kenan sınırında Tanrı'nın Musa aracılığıyla verdiği yasaları içerir.

Ana Hatlar:

1:1-9:14 İsrailliler Sina Dağı'ndan göç etmeye hazırlanıyor
a. 1:1-4:49 Birinci sayım
b. 5:1-8:26 Çeşitli yasalar, kurallar
c. 9:1-14 İkinci Fısıh Bayramı
9:15-21:35 Sina Dağı'ndan Moav'a
22:1-32:42 Moav'da geçen olaylar
33:1-49 Mısır'dan Moav'a yolculuğun özeti
33:50-36:13 Şeria Irmağı'nın karşı yakasına geçmeden verilen kurallar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş