Çölde Sayım 5

5
Topluluğu Temiz Tutmak
1RAB Musa'ya şöyle dedi: 2“İsrail halkına de ki, deri hastalığı veya akıntısı olan ya da ölüye dokunduğundan kirli sayılan herkesi ordugahın dışına çıkarsınlar. 3Erkeği de kadını da çıkaracaksınız. Aralarında yaşadığım ordugahlarını kirletmemeleri için onları ordugahın dışına çıkaracaksınız.” 4İsrail halkı denileni yaparak RAB'bin Musa'ya buyurduğu gibi onları ordugahın dışına çıkardı.
5 RAB Musa'ya şöyle dedi: 6“İsrail halkına de ki, ‘Bir erkek ya da kadın, insanın işleyebileceği günahlardan birini işler, RAB'be ihanet ederse o kişi suçlu sayılır. 7İşlediği günahı itiraf etmeli. Karşılığını, beşte birini üzerine ekleyerek suç işlediği kişiye ödeyecek. 8Eğer kişinin işlenen suçun karşılığını alacak bir yakını yoksa, suçun karşılığı RAB'be ait olacak. Günahın bağışlanması için sunulan bağışlamalık koçla birlikte suçun karşılığı da kâhine verilecek. 9İsrail halkının kâhine sunduğu kutsal armağanların bağış kısımları kâhinin olacak. 10Herkesin kendine ayırdığı sunular kendinin, ama kâhine verdikleri kâhinin olacaktır.’ ”
11RAB Musa'ya şöyle dedi: 12“İsrail halkına de ki, ‘Eğer bir adamın karısı yoldan çıkar, ona ihanet eder, 13başka bir adamla yatar, kirlendiği halde bu olayı kocasından gizlerse ve tanık olmadığı için kadının yaptığı ortaya çıkmazsa, 14koca karısını kıskanır, ona karşı yüreğinde kuşku uyanırsa, kadın suçluysa ya da suçlu olmadığı halde kocası onu kıskanır, ona karşı yüreğinde kuşku uyanırsa, 15adam karısını kâhine götürecek. Karısı için sunu olarak onda bir efa arpa unu[a] alacak. Üzerine zeytinyağı dökmeyecek, günnük koymayacak. Çünkü bu kıskançlık sunusudur. Suçu anımsatan anımsatma sunusudur.
16“ ‘Kâhin kadını öne çağırıp RAB'bin önünde durmasını sağlayacak. 17Sonra, toprak bir kabın içine kutsal su koyacak. Konutun kurulu olduğu yerden biraz toprak alıp suya katacak. 18Kadını RAB'bin önünde durdurduktan sonra onun saçını açacak, anımsatma sunusu, yani kıskançlık sunusunu eline verecek. Kendisi de lanet getiren acı suyu elinde tutacak. 19Sonra kadına ant içirtip şöyle diyecek: Eğer başka bir adam seninle yatmadıysa, kocanla evliyken yoldan çıkıp günah işlemediysen, lanet getiren bu acı su sana zarar vermesin. 20Ama kocanla evliyken yoldan çıkıp başka biriyle yatarak günah işlediysen 21–kâhin kadına lanet andı içirtip şöyle diyecek– RAB sana eriyen kalça, şişen karın versin. RAB halkın arasında seni lanetli ve iğrenç duruma düşürsün. 22Lanet getiren bu su karnına girince karnını şişirsin, kalçanı eritsin.
“ ‘O zaman kadın, Amin, amin, diyecek.
23“ ‘Kâhin bu lanetleri bir kitaba yazıp acı suda yıkayacak. 24Lanet getiren acı suyu kadına içirecek. Su kadının içine girince acılık verecek. 25Kâhin kadının elinden kıskançlık sunusunu alacak, RAB'bin huzurunda salladıktan sonra sunağa getirecek. 26Kadının anma payı olarak sunudan bir avuç alıp sunakta yakacak. Sonra kadına suyu içirecek. 27Eğer kadın kocasına ihanet etmiş, kendini kirletmişse, lanet getiren suyu içince acı duyacak; karnı şişip kalçası eriyecek. Halkı arasında lanetli olacak. 28Ama kendini kirletmemişse, temizse, zarar görmeyecek, çocuk doğurabilecek.
29“ ‘Kıskançlık yasası budur. Bir kadın yoldan çıkar, kocasıyla evliyken kendini kirletirse, 30ya da bir koca karısını kıskanır, ona karşı yüreğinde kuşku uyanırsa, kâhin kadını RAB'bin önünde durduracak, bu yasayı ona uygulayacak. 31Kocası herhangi bir suçtan suçsuz sayılacak, kadınsa suçunun cezasını çekecek.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:2 deri hastalığı Bkz. Lev.13:2’ye ait not; krş. Luk.5:12-14; Luk.17:11-19. akıntısı Bkz. Lev.15:2’ye ait not; krş. Luk.8:43-48. ölüye Cesede dokunan kişi anında murdar hale gelirdi ve buyrulduğu biçimde temiz kılınmadan başkalarına dokunamazdı (bkz. Say.6:6’ya ait not). ordugâhın dışına Murdar kişiler RAB’be yaklaşıp tapınamazdı, RAB’bin kutsal varlığının bulunduğu yeri murdar hale getirmemek için ordugâhın dışına çıkarılmaları gerekirdi.
5:8 bağışlamalık koçla Bkz. Çık.25:17 ve Lev.17:11’e ait notlar.
5:11-31 Murdarlıkla ilgili konular burada, bedensel kusurlarla başlar (Say.5:1-4), insanlar arası ilişkilere (Say.5:5-10) ve evlilikte paklığa kadar uzanır. Evlilikte sadakatin sınanması, deri hastalıklarının varlığının kanıtlanması için yapılan sınamadan çok daha zordur; bu yüzden oldukça hassas olan bu konuya bölüm içinde geniş yer verilir.
5:14 kıskanır Bu kısım aslında haksız ve dayanaksız ihanet suçlamalarını önlemeye yöneliktir. Masum bir eş zarar görmemeli, ona iftira edilmemelidir. Burada yalnızca evliliğin saflığı değil, kutsal Tanrı’nın, halkı arasında bulunması da vurgulanmaktadır (Say.5:3).
5:15-28 Bu yapılanlar ilk anda sert ve kaba görünse de, kadının masumiyetini kanıtlayacak bir yol sunulmamış olması halinde kadın açısından sonuçların çok daha kötü olacağı göz önüne alındığında, kadının kıskanç kocanın insafına bırakılması yerine kâhine götürülmesinin merhametli bir yaklaşım olduğu açıktır (Say.5:15). Törene verilen önem, RAB’bin evlilikteki sadakati ciddiye aldığını gösterir. Evlilikte sadakatsizlik halkın tümünü etkileyen bir günah olduğundan dolayı cezalandırma topluluğun önünde gerçekleştiriliyordu.
5:17 kutsal su RAB’be hizmet için ayrılmış olan su, bu adamayla dinsel açıdan temiz kılınır.
5:18 saçını açacak Kadının RAB’bin her türlü kararına hazır olduğunun ifadesi. lanet getiren acı suyu Bunun bir çeşit büyü veya psikolojik yönlendirme olmadığını ifade etmek için RAB’bin buradaki etkisi tekrar tekrar vurgulanır (Say.5:16,Say.5:21,Say.5:25). Hüküm, kadının acı suya gösterdiği tepkiye dayanıyordu, ancak karar RAB’dendi.
5:21 eriyen kalça, şişen karın Burada (ve Say.5:22,Say.5:27’de) kullanılan kinayeli dil, kadının çocuk doğurma kabiliyetini yitirmesini (ve eğer gebeyse gayrimeşru çocuğunu düşürmesini) ifade eder. O çağda kadının değeri doğurganlığıyla ölçüldüğü için, kadın için büyük kayıp anlamına gelen ağır bir cezaydı.

Videolar

Çölde Sayım Girişi

Çölde Sayım Kitabı, İsrail halkının Sina Dağı'ndan göç edip Tanrı'nın vaat ettiği Kenan topraklarının doğu sınırına ulaşana dek başlarından geçen olayları anlatır. Kitap adını Musa'nın Sina Dağı'nda, göç etmeden önce yaptığı sayımdan almıştır. Musa bir kuşak sonra Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğusunda İsrail halkı arasında bir kez daha sayım yaptı. Bu iki sayım arasında İsrailliler Kenan topraklarının güney sınırında olan Kadeş-Barnea'ya dek ilerlediler. Ne var ki, oradan vaat edilen ülkeye imansızlıklarından ötürü giremediler. Kırk yıl kadar dolaştıktan sonra, Şeria Irmağı'nın doğu bölgesine gittiler. Kenan topraklarına girmek için ırmağın karşı yakasına geçmeye hazırlandılar.

Çölde Sayım Kitabı sık sık cesaretsizliğe düşen, sıkıntılardan korkan ve yakınan halkın başından geçen olayları anlatır. Halk Tanrı'ya ve Tanrı'nın onlara önder atadığı Musa'ya karşı başkaldırıp durdu. Bu kitap halkın itaatsizliğine karşın, Tanrı'nın sadakatini ve sürekli kayırıcılığını vurguluyor; bazen sabırsız olmuşsa da Musa'nın Tanrısı'na ve halkına adanmışlığını açıkça dile getiriyor.

Kitap ayrıca hem Sina Dağı'nda, hem de Kenan sınırında Tanrı'nın Musa aracılığıyla verdiği yasaları içerir.

Ana Hatlar:

1:1-9:14 İsrailliler Sina Dağı'ndan göç etmeye hazırlanıyor
a. 1:1-4:49 Birinci sayım
b. 5:1-8:26 Çeşitli yasalar, kurallar
c. 9:1-14 İkinci Fısıh Bayramı
9:15-21:35 Sina Dağı'ndan Moav'a
22:1-32:42 Moav'da geçen olaylar
33:1-49 Mısır'dan Moav'a yolculuğun özeti
33:50-36:13 Şeria Irmağı'nın karşı yakasına geçmeden verilen kurallar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş