Çölde Sayım 26

26
İkinci Sayım
1-2 Ölümcül hastalık son bulunca RAB, Musa'yla Kâhin Harun oğlu Elazar'a, “İsrail topluluğunun ailelerine göre sayımını yapın” dedi, “Savaşabilecek durumdaki yirmi ve daha yukarı yaştaki bütün erkekleri sayın.”
3-4Bunun üzerine Musa'yla Kâhin Elazar, Şeria Irmağı'nın yanında, Eriha karşısındaki Moav ovalarında halka, “RAB'bin Musa'ya verdiği buyruk uyarınca, yirmi ve daha yukarı yaştaki erkekleri sayın” dediler.
Mısır'dan çıkan İsrailliler şunlardı:
5İsrail'in ilk doğanı Ruben'in soyundan gelen Rubenoğulları:
Hanok soyundan Hanok boyu, Pallu soyundan Pallu boyu, 6Hesron soyundan Hesron boyu, Karmi soyundan Karmi boyu.
7Ruben boyları bunlardı, sayıları 43 730 kişiydi.
8Pallu'nun oğlu Eliav, 9Eliav'ın oğulları Nemuel, Datan ve Aviram'dı. Bunlar topluluğun seçtiği, Musa'yla Harun'a, dolayısıyla RAB'be başkaldırarak Korah'ın yandaşlarına katılan Datan'la Aviram'dı. 10Yer yarılıp onları Korah'la birlikte yutunca yok oldular. Ateş Korah'ın iki yüz elli yandaşını yakıp yok etti. Böylece başkalarına bir uyarı oldular. 11Korah'ın oğulları ise ölmedi.
12Boylarına göre Şimonoğulları şunlardı:
Nemuel soyundan Nemuel boyu, Yamin soyundan Yamin boyu, Yakin soyundan Yakin boyu, 13Zerah soyundan Zerah boyu, Şaul soyundan Şaul boyu.
14Şimon boyları bunlardı, sayıları 22 200 kişiydi.
15Boylarına göre Gadoğulları şunlardı:
Sefon soyundan Sefon boyu, Hagi soyundan Hagi boyu, Şuni soyundan Şuni boyu, 16Ozni soyundan Ozni boyu, Eri soyundan Eri boyu, 17Arot soyundan Arot boyu, Areli soyundan Areli boyu.
18Gad boyları bunlardı, sayıları 40 500 kişiydi.
19Yahuda'nın iki oğlu Er'le Onan Kenan ülkesinde ölmüşlerdi.
20Boylarına göre Yahudaoğulları şunlardı:
Şela soyundan Şela boyu, Peres soyundan Peres boyu, Zerah soyundan Zerah boyu.
21Peres soyundan gelenler şunlardı: Hesron soyundan Hesron boyu, Hamul soyundan Hamul boyu.
22Yahuda boyları bunlardı, sayıları 76 500 kişiydi.
23Boylarına göre İssakaroğulları şunlardı:
Tola soyundan Tola boyu, Puvva soyundan Puvva boyu, 24Yaşuv soyundan Yaşuv boyu, Şimron soyundan Şimron boyu.
25İssakar boyları bunlardı, sayıları 64 300 kişiydi.
26Boylarına göre Zevulunoğulları şunlardı:
Seret soyundan Seret boyu, Elon soyundan Elon boyu, Yahleel soyundan Yahleel boyu.
27Zevulun boyları bunlardı, sayıları 60 500 kişiydi.
28Boylarına göre Yusuf'un oğulları: Manaşşe ve Efrayim.
29Manaşşe soyundan gelenler:
Makir soyundan Makir boyu –Makir Gilat'ın babasıydı– Gilat soyundan Gilat boyu.
30Gilat soyundan gelenler şunlardı:
İezer soyundan İezer boyu, Helek soyundan Helek boyu, 31Asriel soyundan Asriel boyu, Şekem soyundan Şekem boyu, 32Şemida soyundan Şemida boyu, Hefer soyundan Hefer boyu.
33Hefer oğlu Selofhat'ın oğulları olmadı; yalnız Mahla, Noa, Hogla, Milka ve Tirsa adında kızları vardı.
34Manaşşe boyları bunlardı, sayıları 52 700 kişiydi.
35Boylarına göre Efrayim soyundan gelenler şunlardı:
Şutelah soyundan Şutelah boyu, Beker soyundan Beker boyu, Tahan soyundan Tahan boyu.
36Şutelah soyundan gelenler şunlardı:
Eran soyundan Eran boyu.
37Efrayim boyları bunlardı, sayıları 32 500 kişiydi.
Boylarına göre Yusuf'un soyundan gelenler bunlardı.
38Boylarına göre Benyamin soyundan gelenler:
Bala soyundan Bala boyu, Aşbel soyundan Aşbel boyu, Ahiram soyundan Ahiram boyu, 39Şufam soyundan Şufam boyu, Hufam soyundan Hufam boyu.
40Bala'nın oğulları Ard'la Naaman'dı.
Ard soyundan Ard boyu,
Naaman soyundan Naaman boyu.
41Boylarına göre Benyamin soyundan gelenler bunlardı, sayıları 45 600 kişiydi.
42Boylarına göre Dan soyundan gelenler şunlardı:
Şuham soyundan Şuham boyu.
Dan boyu buydu.
43Hepsi Şuham boyundandı, sayıları 64 400 kişiydi.
44Boylarına göre Aşer soyundan gelenler:
Yimna soyundan Yimna boyu, Yişvi soyundan Yişvi boyu, Beria soyundan Beria boyu.
45Beria soyundan gelenler:
Hever soyundan Hever boyu,
Malkiel soyundan Malkiel boyu.
46Aşer'in Serah adında bir kızı vardı.
47Aşer boyları bunlardı, sayıları 53 400 kişiydi.
48Boylarına göre Naftali soyundan gelenler:
Yahseel soyundan Yahseel boyu, Guni soyundan Guni boyu, 49Yeser soyundan Yeser boyu, Şillem soyundan Şillem boyu.
50Boylarına göre Naftali boyları bunlardı, sayıları 45 400 kişiydi.
51Sayılan İsrailliler'in toplamı 601 730 erkekti.
52 RAB Musa'ya şöyle dedi: 53“Adlarının sayısına göre ülke bunlara pay olarak bölüştürülecek. 54Sayıca çok olana büyük, sayıca az olana küçük pay vereceksin. Her oymağa kişi sayısına göre pay verilecek. 55Ancak ülke kura ile dağıtılacak. Herkesin payı, ata oymağının adına göre olacak. 56Küçük, büyük her oymağın payı kurayla dağıtılacak.”
57Boylarına göre sayılan Levililer şunlardı:
Gerşon soyundan Gerşon boyu, Kehat soyundan Kehat boyu, Merari soyundan Merari boyu.
58Şunlar da Levili boylardı:
Livni boyu, Hevron boyu, Mahli boyu, Muşi boyu, Korah boyu.
Kehat Amram'ın babasıydı. 59Amram'ın karısı Mısır'da doğan, Levi soyundan gelme Yokevet'ti. Amram'a Harun'u, Musa'yı ve kızkardeşleri Miryam'ı doğurdu. 60 Harun Nadav, Avihu, Elazar ve İtamar'ın babasıydı. 61 Nadav'la Avihu RAB'bin önünde kurallara aykırı bir ateş sunarken öldüler.
62Levililer'den sayılan bir aylık ve daha yukarı yaştaki bütün erkekler 23 000 kişiydi. Bunlar öbür İsrailliler'le birlikte sayılmadılar. Çünkü öbür İsrailliler arasında onlara pay verilmemişti.
63Şeria Irmağı yanında, Eriha karşısındaki Moav ovalarında Musa'yla Kâhin Elazar'ın saydıkları İsrailliler bunlardı. 64Ancak, bu sayılanların arasında Musa'yla Kâhin Harun'un Sina Çölü'nde saymış olduğu İsrailliler'den kimse yoktu. 65 Çünkü RAB o dönemde sayımı yapılan İsrailliler'in kesinlikle çölde öleceğini söylemişti. Onlardan Yefunne oğlu Kalev'le Nun oğlu Yeşu'dan başka kimse sağ kalmamıştı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

26:1-51 Savaşabilecek durumdaki erkeklerin ilk sayımı yaklaşı k kırk yıl önce yapılmıştı. Harun öldüğü için (bkz. Say.20:28), Musa’ya Harun’un oğlu Elazar yardım etti. Her oymağın önde gelen boyları listelendi. Oymakların yarısının nüfusunun arttığı görülürken, önemli oymakların yarısının nüfusunun azaldığı görülür (örn. Ruben, Korah’a verdiği destek yüzünden Tanrı’nın yargısına uğramış olabilir;.
26:9 Datan’laAviram’dı Bkz. Say.16:1-7 ve ilgili not; krş. Yah.11 ve ilgili not.
26:14 En büyük nüfus kaybı Şimon oymağında görülür. Zimri, Şimon oymağındandı (Say.25:14). Muhtemelen o dönemde (25. bölüm) yaşanan bir salgın hastalıkta ölen 24 000 kişinin çoğu da Şimonoğulları’ndandı. Bu olay yakın bir tarihte gerçekleştiği için bu oymak, henüz Rubenoğulları gibi sayıca eski haline kavuşamamıştı.
26:19 Yahuda’nın itaatsizlik eden oğullarının soyları tükendi (bkz. Yar.38:1-10).
26:20 Peres Davut’un, dolayısıyla İsa Mesih’in atalarından biri (bkz. Rut.4:18-22 ve ilgili not; Mat.1:1-3).
26:33 Selofhat’ın... kızları Bkz. Say.27:1-11; Say.36:1-12.
26:51 Yaklaşık kırk yıl boyunca yaşanan olumsuzluklara rağmen, ilk sayımdan beri nüfustaki azalma önemsenmeyecek kadar azdır. Bu da Tanrı’nın İbrahim’e ve soyundan gelenlere verdiği vaade bağlı kaldığını gösterir (bkz. Yar.12:2-3).
26:53-56 Bkz. Say.33:54.

Videolar

Çölde Sayım Girişi

Çölde Sayım Kitabı, İsrail halkının Sina Dağı'ndan göç edip Tanrı'nın vaat ettiği Kenan topraklarının doğu sınırına ulaşana dek başlarından geçen olayları anlatır. Kitap adını Musa'nın Sina Dağı'nda, göç etmeden önce yaptığı sayımdan almıştır. Musa bir kuşak sonra Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğusunda İsrail halkı arasında bir kez daha sayım yaptı. Bu iki sayım arasında İsrailliler Kenan topraklarının güney sınırında olan Kadeş-Barnea'ya dek ilerlediler. Ne var ki, oradan vaat edilen ülkeye imansızlıklarından ötürü giremediler. Kırk yıl kadar dolaştıktan sonra, Şeria Irmağı'nın doğu bölgesine gittiler. Kenan topraklarına girmek için ırmağın karşı yakasına geçmeye hazırlandılar.

Çölde Sayım Kitabı sık sık cesaretsizliğe düşen, sıkıntılardan korkan ve yakınan halkın başından geçen olayları anlatır. Halk Tanrı'ya ve Tanrı'nın onlara önder atadığı Musa'ya karşı başkaldırıp durdu. Bu kitap halkın itaatsizliğine karşın, Tanrı'nın sadakatini ve sürekli kayırıcılığını vurguluyor; bazen sabırsız olmuşsa da Musa'nın Tanrısı'na ve halkına adanmışlığını açıkça dile getiriyor.

Kitap ayrıca hem Sina Dağı'nda, hem de Kenan sınırında Tanrı'nın Musa aracılığıyla verdiği yasaları içerir.

Ana Hatlar:

1:1-9:14 İsrailliler Sina Dağı'ndan göç etmeye hazırlanıyor
a. 1:1-4:49 Birinci sayım
b. 5:1-8:26 Çeşitli yasalar, kurallar
c. 9:1-14 İkinci Fısıh Bayramı
9:15-21:35 Sina Dağı'ndan Moav'a
22:1-32:42 Moav'da geçen olaylar
33:1-49 Mısır'dan Moav'a yolculuğun özeti
33:50-36:13 Şeria Irmağı'nın karşı yakasına geçmeden verilen kurallar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş