Çölde Sayım 22

22
Moav Kralı Balak Balam'ı Çağırıyor
1İsrailliler yollarına devam ederek Moav ovalarında, Şeria Irmağı'nın doğusunda, Eriha karşısında konakladılar.
2Sippor oğlu Balak İsrailliler'in Amorlular'a neler yaptığını duydu. 3İsrail halkı kalabalık olduğundan, Moavlılar onlardan korkarak yılgıya düştü.
4Midyan ileri gelenlerine, “Öküz kırda nasıl otu yiyip tüketirse, bu topluluk da çevremizdeki her şeyi yiyip bitirecek” dediler.
O sırada Sippor oğlu Balak Moav Kralı'ydı. 5 Balak, Beor oğlu Balam'ı çağırmak için ulaklar gönderdi. Balam Fırat Irmağı kıyısında, Amav ülkesindeki Petor'da yaşıyordu. Balak şöyle dedi:
“Mısır'dan çıkıp yeryüzünü kaplayan bir halk yanıbaşıma yerleşti. 6Lütfen gel de benden daha güçlü olan bu halka benim için lanet oku. Olur ki, onları yener, ülkeden kovarız. Çünkü senin kutsadığın kişinin kutsanacağını, lanetlediğin kişinin lanetleneceğini biliyorum.”
7Moav ve Midyan ileri gelenleri falcılık ücretini alıp gittiler. Balam'a varınca Balak'ın bildirisini ona ilettiler.
8Balam onlara, “Geceyi burada geçirin” dedi, “RAB'bin bana söyleyecekleri uyarınca size yanıt vereceğim.”
Bunun üzerine Moav önderleri geceyi Balam'ın yanında geçirdiler.
9Tanrı Balam'a gelip, “Evinde kalan bu adamlar kim?” diye sordu.
10Balam Tanrı'yı şöyle yanıtladı: “Sippor oğlu Moav Kralı Balak bana şu bildiriyi gönderdi: 11‘Mısır'dan çıkan halk yeryüzünü kapladı. Gel de benim için onlara lanet oku. Olur ki, onlarla savaşmaya gücüm yeter, onları kovarım.’ ”
12Ama Tanrı Balam'a, “Onlarla gitme! Bu halka lanet okuma, onlar kutsanmış halktır” dedi.
13Sabah Balam kalktı, Balak'ın önderlerine, “Ülkenize dönün. Çünkü RAB sizinle gelmeme izin vermiyor” dedi.
14Moav önderleri dönüp Balak'a, “Balam bizimle gelmedi” dediler.
15Bunun üzerine Balak ilk gidenlerden daha çok ve daha saygın başka önderler gönderdi. 16Balam'a gidip şöyle dediler:
“Sippor oğlu Balak diyor ki, ‘Lütfen yanıma gelmene engel olan hiçbir şeye izin verme. 17Çünkü seni fazlasıyla ödüllendireceğim, ne istersen yapacağım. Ne olur, gel, benim için bu halka lanet oku.’ ”
18Balam Balak'ın ulaklarına şu yanıtı verdi: “Balak sarayını altınla, gümüşle doldurup bana verse bile, Tanrım RAB'bin buyruğundan öte küçük büyük hiçbir şey yapamam. 19Lütfen siz de bu gece burada kalın, RAB'bin bana başka bir diyeceği var mı öğreneyim.”
20O gece Tanrı Balam'a gelip, “Madem bu adamlar seni çağırmaya gelmiş, onlarla git; ancak sana ne söylersem onu yap” dedi.
Balam'ın Eşeği
21Balam sabah kalkıp eşeğine palan vurdu, Moav önderleriyle birlikte gitti. 22Tanrı onun gidişine öfkelendi. RAB'bin meleği engel olmak için yoluna dikildi. Balam eşeğine binmişti, yanında iki uşağı vardı. 23Eşek, yalın kılıç yolda durmakta olan RAB'bin meleğini görünce, yoldan sapıp tarlaya girdi. Balam yola döndürmek için eşeği dövdü.
24RAB'bin meleği iki bağın arasında iki yanı duvarlı dar bir yolda durdu. 25Eşek RAB'bin meleğini görünce duvara sıkıştı, Balam'ın ayağını ezdi. Balam eşeği yine dövdü.
26RAB'bin meleği ilerledi, sağa sola dönüşü olmayan dar bir yerde durdu. 27Eşek RAB'bin meleğini görünce, Balam'ın altında yıkıldı. Balam öfkelendi, değneğiyle eşeği dövdü. 28Bunun üzerine RAB eşeği konuşturdu. Eşek Balam'a, “Sana ne yaptım ki, üç kez beni böyle dövdün?” diye sordu.
29Balam, “Benimle alay ediyorsun” diye yanıtladı, “Elimde kılıç olsaydı, seni hemen öldürürdüm.”
30Eşek, “Bugüne dek hep üzerine bindiğin eşek değil miyim ben?” dedi, “Daha önce sana hiç böyle davrandım mı?”
Balam, “Hayır” diye yanıtladı.
31Bundan sonra RAB Balam'ın gözlerini açtı. Balam yalın kılıç yolda durmakta olan RAB'bin meleğini gördü, eğilip yüzüstü yere kapandı.
32RAB'bin meleği, “Neden üç kez eşeğini dövdün?” diye sordu, “Ben seni engellemeye geldim. Çünkü gittiğin yol seni yıkıma götürüyor. 33Eşek beni gördü, üç kez önümden saptı. Eğer yoldan sapmasaydı, seni öldürür, onu sağ bırakırdım.”
34Balam RAB'bin meleğine, “Günah işledim” dedi, “Beni engellemek için yolda dikildiğini anlamadım. Uygun görmüyorsan şimdi evime döneyim.”
35RAB'bin meleği, “Adamlarla git” dedi, “Ama yalnız sana söyleyeceklerimi söyleyeceksin.” Böylece Balam Balak'ın önderleriyle gitti.
36Balak Balam'ın geldiğini duyunca, onu karşılamak için Arnon kıyısında, sınırın en uzak köşesindeki Moav Kenti'ne gitti. 37Balam'a, “Seni çağırmak için adam gönderdiğimde neden gelmedin?” dedi, “Seni ödüllendirmeye gücüm yetmez mi?”
38Balam, “İşte şimdi geldim” diye yanıtladı, “Ama ne diyebilirim ki? Ancak Tanrı'nın bana buyurduklarını söyleyeceğim.”
39Bundan sonra Balam Balak'la yola çıkarak Kiryat-Husot'a gitti. 40Balak sığırlar, davarlar kurban etti, Balam'la yanındaki önderlere et gönderdi. 41Sabah Balak Balam'ı Bamot-Baal'a çıkardı. Balam oradan İsrail halkının bir kesimini görebildi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:11-22:1 Çölde Sayım Kitabı’nın ikinci büyük kısmı (bkz. Giriş).
22:1 İsrailliler, Şeria Irmağı’nın doğusunda ve Lut Gölü’nün hemen kuzeyinde bulunan toplanma alanlarına geri dönmüşlerdir. Eriha’dan başlamak üzere Kenan topraklarına yapacakları saldırılarda bu noktayı karargâh olarak kullanacaklardır.
22:5 İsrailliler’i askeri yöntemlerle durduramayacağını anlayan Balak (Say.22:4), ünlü falcı Balam’ı çağırtır; onun yardımıyla İsrailliler’e karşı koymaya çalışır (Say.22:6-7). Balam’ın Kutsal Kitap’ta yer almayan bir kehanetinden, Şeria Irmağı’nın doğusu ve Yabbuk Irmağı’nın kuzeyinde Deir’Alla’da ortaya çıkarılan İÖ altıncı yüzyıla ait Aramice bir metinde söz edilir. Petor’da Kuzeybatı Mezopotamya’da yer alan bölgenin adınaAsur yazıtlarında da rastlanmaktadır.
22:8 Bkz. Say.31:7-8,Say.31:15-16; Yas.23:3-6; Yşu.13:22; Yşu.24:9-10; Neh.13:1-3; Mik.6:5; 2Pe.2:15-16; Yah.11; Va.2:14. Burada ve 18. ayette ( “Tanrım RAB’bin”) Balam’ın kullandığı bazı ifadeler her ne kadar onun İsrail’in Tanrısı’na iman ettiğini düşündürse de, aslında herhangi bir ilahın adına konuştuğunu kabul etmek daha doğrudur.
22:12 onlar kutsanmış halktır İsrail halkı, RAB’bin İbrahim’e vaat ettiği kutsamanın koruması altındaydı (bkz. Yar.12:2-3’e ait not).
22:19-20 RAB bir konuyla ilgili bir vahiy verdikten sonra başka vahiy beklenmemelidir (bkz. 1Kr.13. bölüm); Balam’ın RAB’den yeni bir vahiy beklemesi, gerçekte Balak’ın arzusunu yerine getirmek istediğini gösterir. Ancak Balam İsrail’in Tanrısı RAB’bin, karşısına aldığı sözde ilahlardan olmadığını, O’nun sözünün kendisininkinden daha etkin olduğunu öğrenecektir (Say.21:22-35; 23-24. bölümler).
22:35 yalnız sana söyleyeceklerimi söyleyeceksin Balam böylece görevinin ciddiyetinin farkına vardı; RAB’bin söyleyeceği sözleri artık değiştirmeye cesaret edemeyecekti (bkz. Say.23:12, 19-26).
22:40 Kurban parçalarının Balam’a gösterilmesinin nedeni, falcılıkta karaciğerden yararlanması olabilir.Ancak Balam, RAB’bin sözünü duyunca bunlara güvenmekten vazgeçecektir (Say.24:1).

Videolar

Çölde Sayım Girişi

Çölde Sayım Kitabı, İsrail halkının Sina Dağı'ndan göç edip Tanrı'nın vaat ettiği Kenan topraklarının doğu sınırına ulaşana dek başlarından geçen olayları anlatır. Kitap adını Musa'nın Sina Dağı'nda, göç etmeden önce yaptığı sayımdan almıştır. Musa bir kuşak sonra Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğusunda İsrail halkı arasında bir kez daha sayım yaptı. Bu iki sayım arasında İsrailliler Kenan topraklarının güney sınırında olan Kadeş-Barnea'ya dek ilerlediler. Ne var ki, oradan vaat edilen ülkeye imansızlıklarından ötürü giremediler. Kırk yıl kadar dolaştıktan sonra, Şeria Irmağı'nın doğu bölgesine gittiler. Kenan topraklarına girmek için ırmağın karşı yakasına geçmeye hazırlandılar.

Çölde Sayım Kitabı sık sık cesaretsizliğe düşen, sıkıntılardan korkan ve yakınan halkın başından geçen olayları anlatır. Halk Tanrı'ya ve Tanrı'nın onlara önder atadığı Musa'ya karşı başkaldırıp durdu. Bu kitap halkın itaatsizliğine karşın, Tanrı'nın sadakatini ve sürekli kayırıcılığını vurguluyor; bazen sabırsız olmuşsa da Musa'nın Tanrısı'na ve halkına adanmışlığını açıkça dile getiriyor.

Kitap ayrıca hem Sina Dağı'nda, hem de Kenan sınırında Tanrı'nın Musa aracılığıyla verdiği yasaları içerir.

Ana Hatlar:

1:1-9:14 İsrailliler Sina Dağı'ndan göç etmeye hazırlanıyor
a. 1:1-4:49 Birinci sayım
b. 5:1-8:26 Çeşitli yasalar, kurallar
c. 9:1-14 İkinci Fısıh Bayramı
9:15-21:35 Sina Dağı'ndan Moav'a
22:1-32:42 Moav'da geçen olaylar
33:1-49 Mısır'dan Moav'a yolculuğun özeti
33:50-36:13 Şeria Irmağı'nın karşı yakasına geçmeden verilen kurallar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş