Çölde Sayım 33

33
Mısır'dan Moav'a Yolculuk
1Musa'yla Harun önderliğinde birlikler halinde Mısır'dan çıkan İsrailliler sırasıyla aşağıdaki yolculukları yaptılar. 2Musa RAB'bin buyruğu uyarınca sırasıyla yapılan yolculukları kayda geçirdi. Yapılan yolculuklar şunlardır:
3İsrailliler Fısıh kurbanının ertesi günü –birinci ayın on beşinci günü– Mısırlılar'ın gözü önünde zafer havası içinde Ramses'ten yola çıktılar. 4O sırada Mısırlılar RAB'bin yok ettiği ilk doğan çocuklarını gömüyorlardı; RAB onların ilahlarını yargılamıştı.
5İsrailliler Ramses'ten yola çıkıp Sukkot'ta konakladılar.
6Sukkot'tan ayrılıp çöl kenarındaki Etam'da konakladılar.
7Etam'dan ayrılıp Baal-Sefon'un doğusundaki Pi-Hahirot'a döndüler, Migdol yakınlarında konakladılar.
8Pi-Hahirot'tan ayrılıp denizden çöle geçtiler. Etam Çölü'nde üç gün yürüdükten sonra Mara'da konakladılar.
9 Mara'dan ayrılıp on iki su kaynağı ve yetmiş hurma ağacı olan Elim'e giderek orada konakladılar.
10Elim'den ayrılıp Kamış Denizi kıyısında konakladılar.
11Kamış Denizi'nden ayrılıp Sin Çölü'nde konakladılar.
12Sin Çölü'nden ayrılıp Dofka'da konakladılar.
13Dofka'dan ayrılıp Aluş'ta konakladılar.
14Aluş'tan ayrılıp Refidim'de konakladılar. Orada halk için içecek su yoktu.
15Refidim'den ayrılıp Sina Çölü'nde konakladılar.
16Sina Çölü'nden ayrılıp Kivrot-Hattaava'da konakladılar.
17Kivrot-Hattaava'dan ayrılıp Haserot'ta konakladılar.
18Haserot'tan ayrılıp Ritma'da konakladılar.
19Ritma'dan ayrılıp Rimmon-Peres'te konakladılar.
20Rimmon-Peres'ten ayrılıp Livna'da konakladılar.
21Livna'dan ayrılıp Rissa'da konakladılar.
22Rissa'dan ayrılıp Kehelata'da konakladılar.
23Kehelata'dan ayrılıp Şefer Dağı'nda konakladılar.
24Şefer Dağı'ndan ayrılıp Harada'da konakladılar.
25Harada'dan ayrılıp Makhelot'ta konakladılar.
26Makhelot'tan ayrılıp Tahat'ta konakladılar.
27Tahat'tan ayrılıp Terah'ta konakladılar.
28Terah'tan ayrılıp Mitka'da konakladılar.
29Mitka'dan ayrılıp Haşmona'da konakladılar.
30Haşmona'dan ayrılıp Moserot'ta konakladılar.
31Moserot'tan ayrılıp Bene-Yaakan'da konakladılar.
32Bene-Yaakan'dan ayrılıp Hor-Hagidgat'ta konakladılar.
33Hor-Hagidgat'tan ayrılıp Yotvata'da konakladılar.
34Yotvata'dan ayrılıp Avrona'da konakladılar.
35Avrona'dan ayrılıp Esyon-Gever'de konakladılar.
36Esyon-Gever'den ayrılıp Zin Çölü'nde –Kadeş'te– konakladılar.
37Kadeş'ten ayrılıp Edom sınırındaki Hor Dağı'nda konakladılar.
38 Kâhin Harun RAB'bin buyruğu uyarınca Hor Dağı'na çıktı. İsrailliler'in Mısır'dan çıkışlarının kırkıncı yılı, beşinci ayın birinci günü orada öldü. 39Hor Dağı'nda öldüğünde Harun 123 yaşındaydı.
40 Kenan ülkesinin Negev bölgesinde yaşayan Kenanlı Arat Kralı İsrailliler'in geldiğini duydu.
41İsrailliler Hor Dağı'ndan ayrılıp Salmona'da konakladılar.
42Salmona'dan ayrılıp Punon'da konakladılar.
43Punon'dan ayrılıp Ovot'ta konakladılar.
44Ovot'tan ayrılıp Moav sınırındaki İye-Haavarim'de konakladılar.
45İyim'den[a] ayrılıp Divon-Gad'da konakladılar.
46Divon-Gad'dan ayrılıp Almon-Divlatayma'da konakladılar.
47Almon-Divlatayma'dan ayrılıp Nevo yakınlarındaki Haavarim dağlık bölgesinde konakladılar.
48Haavarim dağlık bölgesinden ayrılıp Şeria Irmağı yanında, Eriha karşısındaki Moav ovalarında konakladılar. 49Şeria Irmağı boyunca Beythayeşimot'tan Avel-Haşşittim'e kadar Moav ovalarında konakladılar.
50Orada, Şeria Irmağı yanında Eriha karşısındaki Moav ovalarında RAB Musa'ya şöyle dedi: 51“İsrailliler'e de ki, ‘Şeria Irmağı'ndan Kenan ülkesine geçince, 52ülkede yaşayan bütün halkı kovacaksınız. Oyma ve dökme putlarını yok edecek, tapınma yerlerini yıkacaksınız. 53Ülkeyi yurt edinecek, oraya yerleşeceksiniz; çünkü mülk edinesiniz diye orayı size verdim. 54 Ülkeyi boylarınız arasında kurayla paylaşacaksınız. Büyük boya büyük pay, küçük boya küçük pay vereceksiniz. Kurada kime ne çıkarsa, orası onun olacak. Dağıtımı atalarınızın oymaklarına göre yapacaksınız.
55“ ‘Ama ülkede yaşayanları kovmazsanız, orada bıraktığınız halk gözlerinizde kanca, böğürlerinizde diken olacak. Yaşayacağınız ülkede size sıkıntı verecekler. 56Ben de onlara yapmayı tasarladığımı size yapacağım.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

33:1-49 Bu yerlerin çoğu çöldeki geçici konaklama alanlarıdır, bu yüzden yerlerini kesin bir şekilde belirlemek güçtür. Musa bunları RAB’bin buyruğuyla yazdığı için ciddi ve hatasız bir kayıt olduğu kabul edilmelidir. Bu liste, RAB’bin halkını vaat ettiği topraklara nasıl ulaştırdığını anlatır.
33:40 Negev Bkz. Yar.12:9’a ait not.
33:45 İyim’den İye-Haavarim’in öbür adı.
33:52 İsrailliler, Kenanlılar’a da Midyanlılar’a davrandıkları gibi davranacaklardı (31. bölüm). Putperestliğin cazibesine kolaylıkla kapılabileceklerinden dolayı, bu halkların putlarını tümüyle yok etmeleri son derece önemliydi (bkz. Çık.20:3-5).
33:54 Bkz. Say.26:53-56’ya ait not.

Videolar

Çölde Sayım Girişi

Çölde Sayım Kitabı, İsrail halkının Sina Dağı'ndan göç edip Tanrı'nın vaat ettiği Kenan topraklarının doğu sınırına ulaşana dek başlarından geçen olayları anlatır. Kitap adını Musa'nın Sina Dağı'nda, göç etmeden önce yaptığı sayımdan almıştır. Musa bir kuşak sonra Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğusunda İsrail halkı arasında bir kez daha sayım yaptı. Bu iki sayım arasında İsrailliler Kenan topraklarının güney sınırında olan Kadeş-Barnea'ya dek ilerlediler. Ne var ki, oradan vaat edilen ülkeye imansızlıklarından ötürü giremediler. Kırk yıl kadar dolaştıktan sonra, Şeria Irmağı'nın doğu bölgesine gittiler. Kenan topraklarına girmek için ırmağın karşı yakasına geçmeye hazırlandılar.

Çölde Sayım Kitabı sık sık cesaretsizliğe düşen, sıkıntılardan korkan ve yakınan halkın başından geçen olayları anlatır. Halk Tanrı'ya ve Tanrı'nın onlara önder atadığı Musa'ya karşı başkaldırıp durdu. Bu kitap halkın itaatsizliğine karşın, Tanrı'nın sadakatini ve sürekli kayırıcılığını vurguluyor; bazen sabırsız olmuşsa da Musa'nın Tanrısı'na ve halkına adanmışlığını açıkça dile getiriyor.

Kitap ayrıca hem Sina Dağı'nda, hem de Kenan sınırında Tanrı'nın Musa aracılığıyla verdiği yasaları içerir.

Ana Hatlar:

1:1-9:14 İsrailliler Sina Dağı'ndan göç etmeye hazırlanıyor
a. 1:1-4:49 Birinci sayım
b. 5:1-8:26 Çeşitli yasalar, kurallar
c. 9:1-14 İkinci Fısıh Bayramı
9:15-21:35 Sina Dağı'ndan Moav'a
22:1-32:42 Moav'da geçen olaylar
33:1-49 Mısır'dan Moav'a yolculuğun özeti
33:50-36:13 Şeria Irmağı'nın karşı yakasına geçmeden verilen kurallar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş