Çölde Sayım 3

3
Levililer'in Görevleri
1RAB Sina Dağı'nda Musa'ya seslendiği sırada Harun'la Musa'nın çocukları şunlardı. 2 Harun'un oğulları: İlk oğlu Nadav, Avihu, Elazar, İtamar. 3Harun'un kâhin[a] atanıp meshedilen oğulları bunlardı. 4 Nadav'la Avihu Sina Çölü'nde RAB'bin önünde kurallara aykırı bir ateş sunarken öldüler. Oğulları yoktu. Elazar'la İtamar babaları Harun'un yanında kâhinlik ettiler.
5RAB Musa'ya şöyle dedi: 6“Kâhin Harun'a yardım etmek üzere Levi oymağını çağırıp görevlendir. 7Buluşma Çadırı'nda Harun'la bütün topluluk adına konutla ilgili hizmeti yürütsünler. 8Buluşma Çadırı'ndaki bütün eşyalardan sorumlu olacak, İsrailliler adına konuta ilişkin hizmeti yerine getirecekler. 9Levililer'i Harun'la oğullarının hizmetine ver. İsrailliler arasında tümüyle onun hizmetine ayrılanlar onlardır. 10Kâhinlik görevini sürdürmek üzere Harun'la oğullarını görevlendir. Kutsal yere onlardan başka her kim yaklaşırsa öldürülecektir.”
11RAB Musa'ya şöyle dedi: 12“İşte İsrailli kadınların doğurduğu ilk erkek çocukların yerine İsrailliler arasından Levililer'i seçtim. Onlar benim olacaktır. 13 Çünkü bütün ilk doğanlar benimdir. Mısır'da ilk doğanların hepsini yok ettiğim gün, İsrail'de insan olsun hayvan olsun bütün ilk doğanları kendime ayırdım. Onlar benim olacak. Ben RAB'bim.”
14RAB Musa'ya Sina Çölü'nde şöyle dedi: 15“Levioğulları'nı ailelerine ve boylarına göre say. Bir aylık ve daha yukarı yaştaki her erkeği sayacaksın.”
16Böylece Musa RAB'bin buyruğu uyarınca onları saydı.
17Levi'nin oğullarının adları şunlardı: Gerşon, Kehat, Merari. 18Gerşon'un boy başı olan oğulları şunlardı: Livni, Şimi. 19Kehat'ın boy başı olan oğulları: Amram, Yishar, Hevron, Uzziel. 20Merari'nin boy başı olan oğulları: Mahli, Muşi. Ailelerine göre Levi boyları bunlardı.
21Livni ve Şimi boyları Gerşon soyundandı. Gerşon boyları bunlardı. 22Bir aylık ve daha yukarı yaştaki bütün erkeklerin sayısı 7 500'dü. 23Gerşon boyları batıda konutun arkasında konaklayacaktı. 24Gerşon'a bağlı ailelerin önderi Lael oğlu Elyasaf'tı. 25Buluşma Çadırı'nda Gerşonoğulları konuttan, çadırın örtüsünden, Buluşma Çadırı'nın girişindeki perdeden, 26konutla sunağı çevreleyen avlunun perdelerinden, avlunun girişindeki perdeyle iplerden ve bunların kullanımından sorumlu olacaktı.
27Amram, Yishar, Hevron ve Uzziel boyları Kehat soyundandı. Kehat boyları bunlardı. 28Bir aylık ve daha yukarı yaştaki bütün erkeklerin sayısı 8 600'dü. Bunlar kutsal yerden sorumluydular. 29Kehat boyları konutun güney yanında konaklayacaktı. 30Kehat boylarına bağlı ailelerin önderi Uzziel oğlu Elisafan'dı. 31Kehatlılar Antlaşma Sandığı'ndan, masayla kandillikten, sunaklardan, kutsal yerin eşyalarından, perdeden ve bunların kullanımından sorumlu olacaktı. 32Levili önderlerin başı Kâhin Harun'un oğlu Elazar olacak, kutsal yerden sorumlu olanları o yönetecekti.
33Mahli ve Muşi boyları Merari soyundandı. Merari boyları bunlardı. 34Bir aylık ve daha yukarı yaştaki bütün erkeklerin sayısı 6 200'dü. 35Merari boylarına bağlı ailelerin önderi Avihayil oğlu Suriel'di. Merari boyları konutun kuzey yanında konaklayacaktı. 36Merarioğulları konutun çerçevelerinden, kirişlerinden, direklerinden, tabanlarından, takımlarından ve bunların kullanımından, 37konutu çevreleyen avlunun direkleriyle tabanlarından, kazıklarıyla iplerinden sorumlu olacaktı.
38Musa, Harun ve oğulları konutun önünde, gündoğusu yönünde Buluşma Çadırı'nın önünde konaklayacaklardı. İsrailliler adına kutsal yerin bakımından sorumlu olacaklardı. Kutsal yere başka her kim yaklaşırsa öldürülecekti.
39RAB'bin buyruğu uyarınca Musa'yla Harun'un Levili boylardan saydıkları bir aylık ve daha yukarı yaştaki bütün erkeklerin sayısı 22 000'di.
40Sonra RAB Musa'ya, “İsrailliler'in bir aylık ve daha yukarı yaştaki ilk doğan bütün erkeklerini say, adlarını yaz” dedi, 41“İsrailliler'in bütün ilk doğanlarının yerine Levililer'i, yine İsrailliler'in ilk doğan hayvanlarının yerine Levililer'in hayvanlarını bana ayır. Ben RAB'bim.”
42Böylece Musa, RAB'bin buyurduğu gibi, İsrailliler arasında ilk doğanların tümünü saydı. 43Adlarıyla yazılan, ilk doğan bir aylık ve daha yukarı yaştaki erkeklerin sayısı 22 273'tü.
44RAB Musa'ya şöyle dedi: 45“İsrailliler'in ilk doğanları yerine Levililer'i, hayvanları yerine de Levililer'in hayvanlarını ayır. Levililer benim olacak. Ben RAB'bim. 46İsrailliler'in ilk doğanlarından olup Levililer'in sayısını aşan 273 kişi için bedel alacaksın. 47Adam başına beşer şekel[b] al. Kutsal yerin yirmi geradan[c] oluşan şekelini ölçü tut. 48Levililer'in sayısını aşanlardan bedel olarak alınan parayı Harun'la oğullarına ver.”
49Böylece Musa, bedeli Levililer olanların sayısını aşan İsrailliler'den bedel parasını aldı. 50İsrailliler'in ilk doğanlarından 1 365 kutsal yerin şekeli[ç] aldı. 51RAB'bin sözü uyarınca, RAB'bin kendisine buyurduğu gibi, bedel parasını Harun'la oğullarına verdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:3 kâhin Bkz. Bilgi Kutusu: Kâhinler, s.128. atanıp Bkz. Çık.32:29 ve ilgili not. meshedilen oğulları Bkz. Çık.28:41; Lev.8:2-4 ve ilgili notlar.
3:4 Nadav’laAvihu Bkz. Lev.10:1-3 ve ilgili notlar. kurallara aykırı bir ateş Bkz. Lev.10:1-3 ve ilgili notlar. Ateşi, RAB’bin buyurduğu gibi sunaktan getirmedikleri anlaşılmaktadır. Harun’un oğullarının ölümü, RAB’bin, hizmetkârlarına görevlerinin ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir uyarı niteliğindedir (krş. Yşu.7:1-26; 1Sa.2:12-17,1Sa.2:22-36; 1Sa.4:1-11; 2Sa.6:7; Elç.5:1 ve ilgili notlar).
3:5-10 Kâhin soyu (Harun soyu) ile Levililer arasındaki farklılıklar açıkça belirtilir. Levililer yalnızca Harun’a ve kâhinlere değil, tüm ulusa da dinsel konularda yardımcı oluyorlardı.
3:10 Yalnızca RAB’bin özel olarak atadığı kişiler Buluşma Çadırı’nda hizmet edebilirdi (bkz. Say.3:38; Say.18:1-7 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Kâhinler, s.128).
3:12-13 benim... benim... kendime... benim Bkz. Çık.11:1-2’ ye ait not.
3:12 yerine “Temsil etmek, yerine seçmek” uygulamasına bir örnek (bkz. Yar.22:13; Mat.20:28 ve ilgili notlar).
3:15 Bir aylık ve daha yukarı Normalde erkekler yirmi yaşından itibaren sayılırdı. Levili erkeklerin bir aylıktan itibaren sayılmalarının nedeni, onların savaşmak üzere değil, RAB’be özel görevle hizmet etmek üzere seçilmiş olmalarıydı (bkz. Say.1:47’ye ait not).
3:23-38 Bkz. Say.1:53 ve ilgili not.
3:25-26 Bunlar Buluşma Çadırı’nda kullanılan üç perde veya örtüydü: Biri avlunun giriş kapısında (Say.4:26), öbürü Buluşma Çadırı’nın girişinde (Say.4:25), üçüncüsü de En Kutsal Yer ile Kutsal Yer arasında (Say.4:5) bulunuyordu.
3:27 Amram Harun Amramlı’ydı (bkz. Çık.6:20 ve ilgili not) ve Kehat soyundan geliyordu. En kutsal eşyaların taşınması görevi Kehatoğulları’na verilecekti (bkz. Say.4:4-20).
3:38 gündoğusu yönünde Başta Tanrı olmak üzere, tüm iyiliklerin doğu yönünden geldiğine inanıldığından (bkz. Hez.10:19’a ait not), Buluşma Çadırı’nın bu yönde bulunan giriş kapısını denetim altında tutmak üzere buraya yerleşmişlerdi. öldürülecekti Mutlak yetkiye sahip olan RAB Tanrı, kendisine yaklaşma yollarını kendisi belirler (bkz. Say.18:1-7 ve ilgili notlar). Buluşma Çadırı’nda sunulan hizmet, RAB’bin huzuruna yaklaşabilmelerinin tek yoluydu.
3:47 kutsal yerin şekeli Bkz. Çık.30:13’e ait not.
3:50 kutsal yerin şekeli Bkz. Çık.30:13’e ait not.

Videolar

Çölde Sayım Girişi

Çölde Sayım Kitabı, İsrail halkının Sina Dağı'ndan göç edip Tanrı'nın vaat ettiği Kenan topraklarının doğu sınırına ulaşana dek başlarından geçen olayları anlatır. Kitap adını Musa'nın Sina Dağı'nda, göç etmeden önce yaptığı sayımdan almıştır. Musa bir kuşak sonra Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğusunda İsrail halkı arasında bir kez daha sayım yaptı. Bu iki sayım arasında İsrailliler Kenan topraklarının güney sınırında olan Kadeş-Barnea'ya dek ilerlediler. Ne var ki, oradan vaat edilen ülkeye imansızlıklarından ötürü giremediler. Kırk yıl kadar dolaştıktan sonra, Şeria Irmağı'nın doğu bölgesine gittiler. Kenan topraklarına girmek için ırmağın karşı yakasına geçmeye hazırlandılar.

Çölde Sayım Kitabı sık sık cesaretsizliğe düşen, sıkıntılardan korkan ve yakınan halkın başından geçen olayları anlatır. Halk Tanrı'ya ve Tanrı'nın onlara önder atadığı Musa'ya karşı başkaldırıp durdu. Bu kitap halkın itaatsizliğine karşın, Tanrı'nın sadakatini ve sürekli kayırıcılığını vurguluyor; bazen sabırsız olmuşsa da Musa'nın Tanrısı'na ve halkına adanmışlığını açıkça dile getiriyor.

Kitap ayrıca hem Sina Dağı'nda, hem de Kenan sınırında Tanrı'nın Musa aracılığıyla verdiği yasaları içerir.

Ana Hatlar:

1:1-9:14 İsrailliler Sina Dağı'ndan göç etmeye hazırlanıyor
a. 1:1-4:49 Birinci sayım
b. 5:1-8:26 Çeşitli yasalar, kurallar
c. 9:1-14 İkinci Fısıh Bayramı
9:15-21:35 Sina Dağı'ndan Moav'a
22:1-32:42 Moav'da geçen olaylar
33:1-49 Mısır'dan Moav'a yolculuğun özeti
33:50-36:13 Şeria Irmağı'nın karşı yakasına geçmeden verilen kurallar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş