Çölde Sayım 15

15
Sunularla İlgili Kurallar
1RAB Musa'ya şöyle dedi: 2“İsrail halkına de ki, ‘Yerleşmek için size vereceğim ülkeye girince, 3RAB'bi hoşnut eden bir koku yapmak için yakmalık sunu, özel adak kurbanı, gönülden verilen sunu ya da bayram sunusu gibi yakılan sunu olarak RAB'be sığır ya da davar sunacaksınız. 4Sunu sunan kişi RAB'be tahıl sunusu olarak dörtte bir hin[a] zeytinyağıyla yoğrulmuş onda bir efa[b] ince un sunacak. 5Yakmalık sunu ya da kurban için, her kuzuya dökmelik sunu olarak dörtte bir hin şarap hazırla.
6“ ‘Koç sunarken tahıl sunusu olarak üçte bir hin[c] zeytinyağıyla yoğrulmuş onda iki efa[ç] ince un hazırla. 7Dökmelik sunu olarak da üçte bir hin şarap sun. Bunları RAB'bi hoşnut eden koku olarak sunacaksın. 8RAB'be yakmalık sunu, özel adak kurbanı ya da esenlik sunusu olarak bir boğa sunduğunda, 9boğayla birlikte tahıl sunusu olarak yarım hin[d] zeytinyağıyla yoğrulmuş onda üç efa[e] ince un sun. 10Ayrıca dökmelik sunu olarak yarım hin şarap sun. Yakılan bu sunu RAB'bi hoşnut eden bir koku olacak. 11Sığır, koç, davar –kuzu ya da keçi– böyle hazırlanacak. 12Kaç hayvan sunacaksan her biri için aynı şeyleri yapacaksın.
13“ ‘Her İsrail yerlisi RAB'bi hoşnut eden koku olarak yakılan bir sunu sunarken bunları aynen yapmalıdır. 14Kuşaklar boyunca aranızda yaşayan bir yabancı ya da yerli olmayan bir konuk, RAB'bi hoşnut eden koku olarak yakılan bir sunu sunarken, sizin uyguladığınız kuralları uygulamalıdır. 15Sizin ve aranızda yaşayan yabancılar için topluluk aynı kuralları uygulamalıdır. Kuşaklar boyunca kalıcı bir kural olacak bu. RAB'bin önünde siz nasılsanız, aranızda yaşayan yabancı da aynı olacak. 16 Size de aranızda yaşayan yabancıya da aynı yasalar ve kurallar uygulanacak.’ ”
17RAB Musa'ya şöyle dedi: 18“İsrail halkına de ki, ‘Sizi götüreceğim ülkeye girip 19o ülkenin ekmeğinden yediğinizde, bir kısmını bana sunacaksınız. 20İlk tahılınızdan sunu olarak bir pide sunacaksınız; bunu harmanınızdan bir sunu olarak sunacaksınız. 21İlk tahılınızdan yapılmış bu sunuyu kuşaklar boyunca RAB'be sunacaksınız.’ ”
Günah için Sunu
22-23“ ‘Eğer bilmeden günah işlediyseniz, RAB'bin Musa'ya verdiği buyruklardan herhangi birini –RAB'bin buyruk verdiği günden başlayarak Musa aracılığıyla size ve gelecek kuşaklara buyurduğu herhangi bir şeyi– yerine getirmediyseniz 24ve bu günah bilmeden işlendiyse, bütün topluluk RAB'bi hoşnut eden koku sunmak için yakmalık sunu olarak istenilen tahıl ve dökmelik sunuyla birlikte bir boğa, günah sunusu olarak da bir teke sunacaktır. 25Kâhin bütün İsrail topluluğunun günahını bağışlatacak, halk bağışlanacak. Çünkü bilmeyerek günah işlediler. İşledikleri günah yüzünden RAB için yakılan sunu olarak sunularını ve günah sunularını sundular. 26Bütün İsrail topluluğu da aranızda yaşayan yabancılar da bağışlanacaktır. Çünkü halk bilmeyerek bu günahı işledi.
27 “ ‘Eğer biri bilmeden günah işlerse, günah sunusu olarak bir yaşında bir dişi keçi getirmeli. 28Kâhin RAB'bin önünde, bilmeden günah işleyen kişinin günahını bağışlatacak. Bağışlatma yapılınca kişi bağışlanacak. 29Bilmeden günah işleyen İsrail yerlisi için de aranızda yaşayan yabancı için de aynı yasayı uygulayacaksınız.
30“ ‘Yerli ya da yabancı biri bilerek günah işlerse, RAB'be saygısızlık etmiştir. Bu kişi halkının arasından atılmalı. 31RAB'bin sözünü küçümsemiş, buyruklarına karşı gelmiştir. Bu nedenle o kişi halkının arasından kesinlikle atılacak, suçunun cezasını çekecektir.’ ”
Şabat Günü'nü Tutmayan Öldürülüyor
32İsrailliler çöldeyken, Şabat Günü odun toplayan birini buldular. 33Odun toplarken adamı bulanlar onu Musa'yla Harun'un ve bütün topluluğun önüne getirdiler. 34Adama ne yapılacağı belirlenmediğinden onu gözaltında tuttular. 35Derken RAB Musa'ya, “O adam öldürülmeli. Bütün topluluk ordugahın dışında onu taşa tutsun” dedi. 36Böylece topluluk adamı ordugahın dışına çıkardı. RAB'bin Musa'ya buyurduğu gibi, onu taşlayarak öldürdüler.
Püsküllerle İlgili Kural
37RAB Musa'ya şöyle dedi: 38 “İsrail halkına de ki, ‘Kuşaklar boyunca giysinizin dört yanına püskül dikeceksiniz. Her püskülün üzerine lacivert bir kordon koyacaksınız. 39Öyle ki, püskülleri gördükçe RAB'bin buyruklarını anımsayasınız. Böylelikle RAB'bin buyruklarına uyacak, yüreğinizin, gözünüzün istekleri ardınca gitmeyecek, hainlik etmeyeceksiniz. 40Ta ki, bütün buyruklarımı anımsayıp tutasınız ve Tanrınız için kutsal olasınız. 41Tanrınız olmak için sizi Mısır'dan çıkaran Tanrınız RAB benim. Tanrınız RAB benim.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:11-22:1 Çölde Sayım Kitabı’nın ikinci büyük kısmı (bkz. Giriş).
15:2 ülkeye girince RAB, imansızlığı ve başkaldırısı yüzünden halkı cezalandıracak, ancak İbrahim’e verdiği vaadi (Yar.12:7) de gerçekleştirecektir.
15:14 yabancı Bkz. Say.9:14’e ait not. Tanrı’nın İbrahim’e verdiği kutsama vaadi tüm halkları kapsıyordu (bkz. Yar.12:2-3’e ait not).
15:20 Böylelikle, her bereketin RAB’den geldiği ve tüm ürünlerin O’na ait olduğu kabul edilmiş olacaktı.
15:22-23 Bkz. Lev.4:2’ye ait not.
15:30 bilerek günah işlerse Tanrı, buyruğunun küçümsenmesini küfür sayar ve bu meydan okuma yüzünden kişiyi cezalandırır. Halkın (14. bölümde) suçlu bulunmasının nedeni bu buyruğa uymamasıydı (ayrıca bkz. Say.15:32-36 ve ilgili not). halkın arasından atılmalı Bkz. Çık.12:15’e ait not.
15:32-36 RAB’bin Sina Dağı’nda halkıyla yaptığı antlaşmanın işareti olan Şabat Günü’nün kutsallığını bozmanın cezası ölümdü (bkz. Say.15:30’a ait not; Çık.31:15; Çık.35:2). Bu uygulamaya ilişkin kurallar, Mesih’in dönemine kadar RAB’bin asıl amacı gitgide göz ardı edildiği ve amaçtan çok kurallara önem verildiği için oldukça çarpıtılacaktır. İsa Mesih, birçok kere Ferisiler’e bu konuda karşı çıkacaktır (bkz. örn. Mat.12:1-14); bu yüzden Ferisiler, Şabat Günü kurallarını bozduğu için İsa’nın öldürülmesi gerektiğini savunacaklardır.
15:38-39 Krş. Yas.6:4-9 ve ilgili notlar. Giysilerin üzerine takılan püsküller çoğu kez kişiyi tanımlamak veya temsil etmek amacıyla kullanılırdı. Peygamberler, krallara iletecekleri bildirileri “püskül “eşliğinde yollarlardı; püskül, bildiriyi gönderen kişinin kimliğini belirtirdi. Başörtülerin üzerindeki püsküller, okunacak olan Tevrat metinlerine dokundurulur ve böylece okuyan kişinin Tevrat’a göre yaşadığı belli edilirdi. Burada kâhinlerin giydiklerini andıran püskül, İsrail halkının Tanrı’ya “ait” olduğuna ve halkın Yasa’ya itaat etmeye çağrıldığına işaret eder.
15:41 Tanrı, halkını Mısır’daki kölelikten, kendisiyle itaat ve sevgiye dayanan yakın bir ilişkide olmaları amacıyla kurtarmıştı (bkz. Çık.20:2 ve ilgili not); aynı durum İsa’ya iman edenler için de geçerlidir (bkz. 1Ko.6:19-20).

Videolar

Çölde Sayım Girişi

Çölde Sayım Kitabı, İsrail halkının Sina Dağı'ndan göç edip Tanrı'nın vaat ettiği Kenan topraklarının doğu sınırına ulaşana dek başlarından geçen olayları anlatır. Kitap adını Musa'nın Sina Dağı'nda, göç etmeden önce yaptığı sayımdan almıştır. Musa bir kuşak sonra Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğusunda İsrail halkı arasında bir kez daha sayım yaptı. Bu iki sayım arasında İsrailliler Kenan topraklarının güney sınırında olan Kadeş-Barnea'ya dek ilerlediler. Ne var ki, oradan vaat edilen ülkeye imansızlıklarından ötürü giremediler. Kırk yıl kadar dolaştıktan sonra, Şeria Irmağı'nın doğu bölgesine gittiler. Kenan topraklarına girmek için ırmağın karşı yakasına geçmeye hazırlandılar.

Çölde Sayım Kitabı sık sık cesaretsizliğe düşen, sıkıntılardan korkan ve yakınan halkın başından geçen olayları anlatır. Halk Tanrı'ya ve Tanrı'nın onlara önder atadığı Musa'ya karşı başkaldırıp durdu. Bu kitap halkın itaatsizliğine karşın, Tanrı'nın sadakatini ve sürekli kayırıcılığını vurguluyor; bazen sabırsız olmuşsa da Musa'nın Tanrısı'na ve halkına adanmışlığını açıkça dile getiriyor.

Kitap ayrıca hem Sina Dağı'nda, hem de Kenan sınırında Tanrı'nın Musa aracılığıyla verdiği yasaları içerir.

Ana Hatlar:

1:1-9:14 İsrailliler Sina Dağı'ndan göç etmeye hazırlanıyor
a. 1:1-4:49 Birinci sayım
b. 5:1-8:26 Çeşitli yasalar, kurallar
c. 9:1-14 İkinci Fısıh Bayramı
9:15-21:35 Sina Dağı'ndan Moav'a
22:1-32:42 Moav'da geçen olaylar
33:1-49 Mısır'dan Moav'a yolculuğun özeti
33:50-36:13 Şeria Irmağı'nın karşı yakasına geçmeden verilen kurallar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş