Yasa'nın Tekrarı 6:4-9

4 “Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB'dir[a]. 5 Tanrınız RAB'bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz. 6 Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun. 7Onları çocuklarınıza belletin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin. 8Bir belirti olarak onları ellerinize bağlayın, alın sargısı olarak takın. 9Evlerinizin kapı sövelerine, kentlerinizin kapılarına yazın.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:3-4 Kulak ver, ey İsrail Bkz. Yas.4:1’ e ait not.
6:4-9 Bkz. Mar.12:29-30; ayrıca bkz. Mat.22:37-38; Luk.10:27. “Ş’ma” (İbranice’de ‘dinle’anlamına gelir) diye bilinen bu sözler, Yahudiler tarafından her gün tekrarlanır, havralarda da her Şabat Günü okunur.
6:4 Tanrımız RAB tek RAB’dir İbranice’den, “RAB Tanrımız’dır, yalnız ve yalnız RAB” veya “RAB Tanrımız’dır, RAB tektir” diye de çevrilebilir. İfade genellikle Tanrı’nın tekliğini vurgular, ancak metnin bağlamı içinde bu ifadeyi yalnızca RAB’be tapınmaya, itaat etmeye ve O’nu sevmeye çağrı olarak görmek daha uygundur.
6:5 seveceksiniz Krala bağımlı olanların ona gösterdiği sadakat söz konusudur. Ebedi Kral olan RAB’bi sevmek, O’nun sadık ve söz dinleyen hizmetkârı olmak demektir (bkz. Yas.4:29; Yas.4:37 ve ilgili not; Yas.7:8-9,Yas.7:13; Yas.23:5; Lev.19:18; Yşu.22:5’e ait not; 1Yu.4:19-21).
6:6 aklınızda İbranice’de ‘yürek’anlamına gelen sözcük, burada “akıl” olarak çevrilmiştir. Yürek aklın, yargının, sezginin, iradenin ve duyguların merkezi olarak görülürdü (bkz. Mez.5:9’a ait not). Yasa’nın Tekrarı Kitabı’nın sonunda, Musa’nın, İsrail halkının yürekten söz dinleyen bir halk olabilmesi için yeni yüreğe ve dolayısıyla yeni bir antlaşmaya ihtiyacı olacağını vurguladığı görülür (bkz. Yas.30:1-10; krş. Yer.31:31-33; Hez.36:24-26; 1Ko.3:3).
6:7 benimsetin ‘Yüreklerine kazıyın’anlamında. Fiilin İbranicesi çoğunlukla bir kılıcın veya okun bilenmesi anlamında kullanılır. Anne babalar, çocuklarının Tanrı sözünü anlamasına ve ona itaat etmesine yardımcı olmak için onlara her zaman belli başlı konularda öğütler vermelidir.
6:8-9 Bkz. Çık.13:9,Çık.13:16 ve ilgili notlar.

Videolar

Yasa'nın Tekrarı Girişi

İsrail halkı Kenan topraklarına girmeden önce Moav'da konakladı. Bu kitap Musa'nın halka birkaç kez seslenişini içerir.

Eski çeviride Tesniye diye bilinen Yasanın Tekrarı Kitabı'nda yazılan önemli konular şunlardır:

1. Musa son kırk yılın önemli olaylarını anımsatıyor. Çölde dolandıkları sürece Tanrı'nın İsrail halkını nasıl kayırdığını anımsamalarını, Tanrı'ya itaatli ve sadık olmalarını diliyor.
2. Musa On Buyruk'u tekrarlıyor. İlk buyruğun önemini vurguluyor. Yalnız ve yalnız Tanrı'ya adanmaları için halka sesleniyor. Vaat edilen Kenan topraklarında İsrail halkına yön verecek çeşitli kural, ilke ve buyrukları yeniden açıklıyor. Bu yüzden kitaba "Yasanın Tekrarı" adı verildi.
3. Musa halka Tanrı'nın onlarla yaptığı antlaşmanın anlamını anımsatıyor, bu antlaşmaya bağlı kalmalarını istiyor.
4. Yeşu Musa'dan sonra halkın önderliğine atanıyor. Tanrı'nın sadakatini hatırlatan bir ezgi okuyup İsrail oymaklarını kutsadıktan sonra Musa Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğu kesiminde ölüyor.

Bu kitabın en önemli konusu şudur: Tanrı sevdiği ve seçtiği halkını kurtardı ve kutsadı. Halk bunu unutmamalı, Tanrı'nın bereketlerine kavuşmak için O'nu sevmeli ve itaat etmelidir.

Bu kitabın teması 6:4-5 ayetlerinde özetlenir. İsa'nın en büyük buyruk diye nitelediği bu ayetler şöyle der:

"Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB'dir. Tanrınız RAB'bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz."

Ana Hatlar:

1:1-4:49 Musa'nın halka seslenişi
5:1-26:19 Musa yasaları, buyrukları tekrarlıyor
27:1-28:68 Bereket ve lanet
29:1-30:20 Antlaşma yeniden yapılıyor
31:1-33:29 Musa'nın son sözleri
34:1-12 Musa'nın ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş