Yasa'nın Tekrarı 25

25
1“Kişiler arasında bir sorun çıktığında, taraflar mahkemeye gittiğinde, yargıçlar davaya bakacak; suçsuzu aklayacak, suçluyu cezaya çarptıracaklar. 2Eğer suçlu kişi kamçılanmayı hak ettiyse, yargıç onu yere yatırtacak ve önünde suçu oranında sayıyla kamçılatacak. 3 Suçluya kırk kırbaçtan fazla vurulmamalı. Kırbaç sayısı kırkı aşarsa, kardeşiniz gözünüzde aşağılanabilir.
4 “Harman döven öküzün ağzını bağlamayacaksın.
5 “Birlikte oturan kardeşlerden biri oğlu olmadan ölürse, ölenin dulu aile dışından biriyle evlenmemeli. Ölenin kardeşi dul kalan kadına gidecek. Onu kendine karı olarak alacak, ona kayınbiraderlik görevini yapacak. 6Kadının doğuracağı ilk oğul, ölen kardeşin adını sürdürsün. Öyle ki, ölenin adı İsrail'den silinmesin. 7 Ama adam kardeşinin dul karısıyla evlenmek istemiyorsa, dul kadın kent kapısında görev yapan ileri gelenlere gidip şöyle diyecek: ‘Kayınbiraderim İsrail'de kardeşinin adını yaşatmayı kabul etmiyor. Bana kayınbiraderlik görevini yapmak istemiyor.’ 8Kentin ileri gelenleri adamı çağırıp onunla konuşacaklar. Eğer adam, ‘Onunla evlenmek istemiyorum’ diye üstelerse, 9kardeşinin dul karısı ileri gelenlerin önünde adamın yanına gidecek, onun ayağındaki çarığı çıkaracak, yüzüne tükürecek ve, ‘Kardeşine soy yetiştirmek istemeyen adama böyle yapılır’ diyecek. 10Adamın soyu İsrail'de ‘Çarığı çıkarılanın soyu’ diye bilinecek.
11“Eğer iki adam kavgaya tutuşur da birinin karısı kocasını dövenin elinden kurtarmak için gelip elini uzatır, öbür adamın erkeklik organını tutarsa, 12kadının elini keseceksiniz; ona acımayacaksınız.
13 “Torbanızda biri ağır, öbürü hafif iki türlü tartı olmayacak. 14Evinizde biri büyük, öbürü küçük iki türlü ölçü[a] olmayacak. 15Tartınız da ölçünüz de eksiksiz ve doğru olacak. Öyle ki, Tanrınız RAB'bin size vereceği ülkede ömrünüz uzun olsun. 16Tanrınız RAB bunları yapandan da, haksızlık edenden de tiksinir.
17 “Siz Mısır'dan çıktıktan sonra Amalekliler'in yolda size neler yaptığını anımsayın. 18Siz yorgun ve bitkinken yolda size saldırdılar; geride kalan bütün güçsüzleri öldürdüler. Tanrı'dan korkmadılar. 19Tanrınız RAB mülk edinmek için miras olarak size vereceği ülkede sizi çevrenizdeki bütün düşmanlardan kurtarıp rahata kavuşturunca, Amalekliler'in anısını gökler altından sileceksiniz. Bunu unutmayın!”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

25:3 kırk kırbaçtan fazla vurulmamalı Suçluların cezalandırılması bir işkence halini almasın diye (krş. 2Ko.11:24-25).
25:4 Krş. 1Ko.9:9-10; 1Ti.5:17-18. Harman döven Bkz. Yar.50:10 ve Rut.1:22’ye ait notlar.
25:5-7 Ölen babanın soyunun ve toprak mülkiyetinin devamlılığı (özellikle çocuksuz dulların bakımı) Kutsal Yasa’da önem verilen konulardan biridir (bkz. Yar.38:8’e ait not; Rut 4. bölüm ve ilgili notlar). Bu türden evlilikler, dul kadının güvenliğini sağlamakla birlikte ölen kardeşin haklarını da güvence altına alıyordu ve ailevi bir mesele olmaktan çok toplumsal çıkarlara yönelikti.
25:7 adam kardeşinin dul karısıyla evlenmek istemiyorsa Bkz. Yas.25:8-10; Yar.38:8-10; Rut.4:1-12. Bu sorumluluğu kabul eden adam ekonomik açıdan yük altına girmiş olurdu; çünkü bu durum onu hem dul kadına hem de çocuklarına bakmakla yükümlü kılardı. Bu uygulama, RAB’bin İsrail soyunu ve topraklarını ne kadar önemsediğini açıkça gösterir. kent kapısında görev yapanileri gelenlere Bkz. Yas.21:19; Yas.22:15; ayrıca bkz. Yar.19:1 ve Rut.4:1’e ait notlar.
25:9 çarığı çıkaracak Bir toprak parçasının mülkiyeti o toprağın üzerinde yürümekle gösterildiğine göre, bu hareket sahipliği reddetmek anlamındadır (bkz. örn. Yar.13:17; ayrıca bkz. Yas.11:24’e ait not; Rut.4:7 ve ilgili not).
25:11-12 Krş. Çık.21:22-25 ve ilgili notlar. Kadının elini keseceksiniz Yasa Kitabı’nda böyle bir cezadan söz edilen tek yerdir. Kadının öbür adamın “erkeklik organını” tutması, edeple (iffet) ilgili yerleşik toplum kurallarının ihlal edilmesi sayılırdı; kadının elinin kesilmesi, işlediği ayıbın aleni ve kalıcı bir işaretiydi.
25:13-16 Bkz. Lev.19:35’e ait not.
25:17 anımsayın Bkz. Yas.4:10’a ait not. Amalekliler’in Bkz. Çık.17:8-16; Say.14:45; 1Sa.15:2-3; 1Sa.30:1-20.
25:18 Tanrı’dan korkmadılar Bkz. Yar.20:11’e ait not.
25:19 rahata Bkz. Yas.3:20’ye ait not.

Videolar

Yasa'nın Tekrarı Girişi

İsrail halkı Kenan topraklarına girmeden önce Moav'da konakladı. Bu kitap Musa'nın halka birkaç kez seslenişini içerir.

Eski çeviride Tesniye diye bilinen Yasanın Tekrarı Kitabı'nda yazılan önemli konular şunlardır:

1. Musa son kırk yılın önemli olaylarını anımsatıyor. Çölde dolandıkları sürece Tanrı'nın İsrail halkını nasıl kayırdığını anımsamalarını, Tanrı'ya itaatli ve sadık olmalarını diliyor.
2. Musa On Buyruk'u tekrarlıyor. İlk buyruğun önemini vurguluyor. Yalnız ve yalnız Tanrı'ya adanmaları için halka sesleniyor. Vaat edilen Kenan topraklarında İsrail halkına yön verecek çeşitli kural, ilke ve buyrukları yeniden açıklıyor. Bu yüzden kitaba "Yasanın Tekrarı" adı verildi.
3. Musa halka Tanrı'nın onlarla yaptığı antlaşmanın anlamını anımsatıyor, bu antlaşmaya bağlı kalmalarını istiyor.
4. Yeşu Musa'dan sonra halkın önderliğine atanıyor. Tanrı'nın sadakatini hatırlatan bir ezgi okuyup İsrail oymaklarını kutsadıktan sonra Musa Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğu kesiminde ölüyor.

Bu kitabın en önemli konusu şudur: Tanrı sevdiği ve seçtiği halkını kurtardı ve kutsadı. Halk bunu unutmamalı, Tanrı'nın bereketlerine kavuşmak için O'nu sevmeli ve itaat etmelidir.

Bu kitabın teması 6:4-5 ayetlerinde özetlenir. İsa'nın en büyük buyruk diye nitelediği bu ayetler şöyle der:

"Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB'dir. Tanrınız RAB'bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz."

Ana Hatlar:

1:1-4:49 Musa'nın halka seslenişi
5:1-26:19 Musa yasaları, buyrukları tekrarlıyor
27:1-28:68 Bereket ve lanet
29:1-30:20 Antlaşma yeniden yapılıyor
31:1-33:29 Musa'nın son sözleri
34:1-12 Musa'nın ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş