Yasa'nın Tekrarı 7

7
Tanrı'nın Öz Halkı
(Çık.34:11-16)
1 “Tanrınız RAB mülk edinmek üzere gideceğiniz ülkeye sizi götürdüğünde, önünüzden birçok ulusu –Hititler'i, Girgaşlılar'ı, Amorlular'ı, Kenanlılar'ı, Perizliler'i, Hivliler'i, Yevuslular'ı, sizden daha büyük ve daha güçlü yedi ulusu– kovacak. 2Tanrınız RAB bu ulusları elinize teslim ettiğinde, onları bozguna uğrattığınızda, tümünü yok etmelisiniz. Bu uluslarla antlaşma yapmayacaksınız, onlara acımayacaksınız. 3Kız alıp vermeyeceksiniz. Kızlarınızı oğullarına vermeyeceksiniz; oğullarınıza da onlardan kız almayacaksınız. 4Çünkü onlar oğullarınızı beni izlemekten saptıracak, başka ilahlara tapmalarına neden olacaklardır. O zaman RAB size öfkelenecek ve sizi çabucak yok edecek. 5 Onlara şöyle yapacaksınız: Sunaklarını yıkacak, dikili taşlarını parçalayacak, Aşera putlarını devirecek, öbür putlarını yakacaksınız.
6 “Siz Tanrınız RAB için kutsal bir halksınız. Tanrınız RAB, öz halkı olmanız için, yeryüzündeki bütün halkların arasından sizi seçti. 7RAB'bin sizi sevmesinin ve seçmesinin nedeni öbür halklardan daha kalabalık olduğunuzdan değil. Siz sayıca öbür halklardan azdınız. 8RAB size sevgisini göstermek ve atalarınıza ant içerek verdiği sözü yerine getirmek için güçlü eliyle sizi Mısır'dan çıkardı; köle olduğunuz ülkeden, Mısır Firavunu'nun elinden sizi kurtardı. 9 Tanrınız RAB'bin Tanrı olduğunu bilin. O güvenilir Tanrı'dır. Kendisini sevenlerin, buyruklarına uyanların bininci kuşağına kadar antlaşmasına bağlı kalır. 10Kendisinden nefret edenlere ise üzerlerine yıkım göndererek karşılık verir. RAB kendisinden nefret edene karşılık vermekte gecikmeyecek. 11Onun için, bugün size bildirdiğim buyruklara, kurallara, ilkelere uymaya dikkat edin.”
Buyruklara Uyanlara Verilecek Ödül
(Yas.28:1-14)
12 “Bu ilkeleri dinler, onlara özenle uyarsanız, Tanrınız RAB atalarınıza ant içerek verdiği söz uyarınca sizinle yaptığı antlaşmaya bağlı kalacak. 13Sizi sevecek, kutsayacak, çoğaltacak. Atalarınıza ant içerek size söz verdiği ülkede rahminizin meyvesini, toprağınızın ürününü –tahılını, yeni şarabını, zeytinyağını– sığırlarınızın buzağılarını, sürülerinizin kuzularını bereketli kılacak. 14Öbür halklardan daha çok kutsanmış olacaksınız. Erkekleriniz, kadınlarınız, hayvanlarınız arasında döl vermeyen olmayacak. 15RAB her türlü hastalığı sizden uzaklaştıracak. Mısır'da gördüğünüz korkunç hastalıklardan hiçbirini size vermeyecek. Bütün bu hastalıkları sizden nefret edenlere verecek. 16Tanrınız RAB'bin elinize teslim edeceği halkların tümünü yok edeceksiniz. Onlara acımayacaksınız. İlahlarına tapmayacaksınız. Çünkü bu sizin için tuzak olacaktır.
17“ ‘Bu uluslar bizden daha güçlü. Onları nasıl kovabiliriz?’ diye düşünebilirsiniz. 18Onlardan korkmayacaksınız. Tanrınız RAB'bin firavuna ve bütün Mısır'a yaptıklarını her zaman anımsayın. 19Tanrınız RAB'bin sizi Mısır'dan çıkarmak için yaptığı büyük denemeleri, belirtileri, şaşılası işleri, güçlü ve kudretli elini gözlerinizle gördünüz. Tanrınız RAB şimdi korktuğunuz bütün bu halklara aynısını yapacaktır. 20Sizden gizlenerek sağ kalmış olanların üzerine, hepsi yok olana dek eşekarısı[a] gönderecek. 21Onlardan yılmayacaksınız. Aranızda olan Tanrınız RAB ulu ve heybetli bir Tanrı'dır. 22Bu ulusları önünüzden azar azar kovacak. Onları birden ortadan kaldıramazsınız. Yoksa çevrenizde yabanıl hayvanlar çoğalır. 23Tanrınız RAB onları elinize teslim edecek ve hepsi yok oluncaya dek onları şaşkına çevirecek. 24Krallarını elinize teslim edecek; adlarını göğün altından sileceksiniz. Onları yok edene dek kimse size karşı duramayacak. 25İlahlarını simgeleyen putları yakacaksınız; üzerlerindeki altına, gümüşe göz dikmeyecek, bunları kendinize ayırmayacaksınız. Öyle ki, tuzağa düşmeyesiniz. Bu putlar Tanrınız RAB'bin gözünde iğrençtir. 26Bu iğrenç şeyleri evinize getirmeyeceksiniz, yoksa siz de onlar gibi yok olursunuz. Onlardan çok nefret edecek, tiksineceksiniz; çünkü onlar yok olmaya mahkûmdur.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1-6 Krş. 1Kr.11:1-13; Ezr.9:1-2,Ezr.9:10-12,Ezr.9:14. İsrailli olmayanlarla evlilik, ırk veya etnik saflığın korunması gibi sebepler yüzünden değil, antlaşmanın kutsallığını bozma tehlikesi yaratacak putperestliğin ve ahlâksızlığın Tanrı halkının arasına sızmaması için yasaklanmıştır. Putperestliği reddedip antlaşma koşullarına göre yaşamayı kabul eden yabancılarla evlenmeye izin vardır (bkz. Mal.2:11 ve ilgili not; Rut Kitabı; Mat.1:5).
7:1 Hititleri... Yevuslular’ı Bkz. Yas.20:17; ayrıca bkz. Yar.10:6,Yar.10:15-18; Yar.13:7; Yşu.9:7’ye ait not. yedi ulusu Bkz. Çık.3:8’e ait not.
7:2 tümünü yok etmeliyiz Bkz. Yas.2:34’e ait not.
7:4 oğullarınızı... saptıracak, başka ilahlara tapmalarına Bkz. Yas.7:1-6’ya ait not; bkz. örn. 1Kr.11:1-11; Neh.13:25-27.
7:5 Sunaklarını... dikili taşlarını...Aşera putlarını Kenanlılar’ın ibadetlerinde kullandıkları nesneler (bkz. Yas.12:3; Yas.16:21-22; Çık.34:13 ve ilgili not).
7:6 kutsal Her türlü kötülüğe sırt çevirmiş ve tamamen RAB’be adanmış (bkz. Çık.3:5’e ait not). öz halkı Bkz. Çık.19:5’e ait not.
7:8 RAB size sevgisini göstermek... için Bkz. Yas.4:37 ve ilgili not.
7:9,12 Bkz. 1Kr.8:23; Neh.1:5; Neh.9:32; Dan.9:4; krş. Mez.89:28; Mez.106:45; Yşa.55:3. Halkın tutumu ne olursa olsun, Tanrı tarih boyunca antlaşma hükümlerine bağlı kalacağını vaat eder (bkz. Yas.7:13-15; Yas.19:24; Yas.28:1-14; Yas.30:1-10; ayrıca bkz. Yar.22:17-18; Lev.26:3-13; krş. Rom.11:12-32).
7:9 RAB’bin Tanrı olduğunu bilin Bkz. Yas.11:28 ve ilgili not. bininci kuşağına... antlaşmasına bağlı kalır Bkz. Çık.20:6’ya ait not.
7:12-15 Bkz. Yas.28:1-14; Yas.30:1-10.
7:13 tahılını, yeni şarabını, zeytinyağını Bkz. örn. Yas.11:14; Yas.14:23; Yas.18:4; Yas.28:51. Bu üç ürün farklı hasat zamanlarını temsil eder; burada, Tanrı’nın bereketlerinin yıl boyunca sürdüğü vurgulanır.
7:15 hastalıklardan hiçbirini size vermeyecek Bkz. Yas.28:60’a ait not.
7:18 anımsayın Bkz. Yas.4:10’a ait not.
7:20 eşekarısı Bkz. Çık.23:28’e ait not.
7:22 kovacak Bkz. Yas.3:22’ye ait not. yabanıl hayvanlar çoğalır Topraklar ıssız kalacağından dolayı.
7:26 yok olursunuz Bkz. Yas.2:34’e ait not.

Videolar

Yasa'nın Tekrarı Girişi

İsrail halkı Kenan topraklarına girmeden önce Moav'da konakladı. Bu kitap Musa'nın halka birkaç kez seslenişini içerir.

Eski çeviride Tesniye diye bilinen Yasanın Tekrarı Kitabı'nda yazılan önemli konular şunlardır:

1. Musa son kırk yılın önemli olaylarını anımsatıyor. Çölde dolandıkları sürece Tanrı'nın İsrail halkını nasıl kayırdığını anımsamalarını, Tanrı'ya itaatli ve sadık olmalarını diliyor.
2. Musa On Buyruk'u tekrarlıyor. İlk buyruğun önemini vurguluyor. Yalnız ve yalnız Tanrı'ya adanmaları için halka sesleniyor. Vaat edilen Kenan topraklarında İsrail halkına yön verecek çeşitli kural, ilke ve buyrukları yeniden açıklıyor. Bu yüzden kitaba "Yasanın Tekrarı" adı verildi.
3. Musa halka Tanrı'nın onlarla yaptığı antlaşmanın anlamını anımsatıyor, bu antlaşmaya bağlı kalmalarını istiyor.
4. Yeşu Musa'dan sonra halkın önderliğine atanıyor. Tanrı'nın sadakatini hatırlatan bir ezgi okuyup İsrail oymaklarını kutsadıktan sonra Musa Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğu kesiminde ölüyor.

Bu kitabın en önemli konusu şudur: Tanrı sevdiği ve seçtiği halkını kurtardı ve kutsadı. Halk bunu unutmamalı, Tanrı'nın bereketlerine kavuşmak için O'nu sevmeli ve itaat etmelidir.

Bu kitabın teması 6:4-5 ayetlerinde özetlenir. İsa'nın en büyük buyruk diye nitelediği bu ayetler şöyle der:

"Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB'dir. Tanrınız RAB'bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz."

Ana Hatlar:

1:1-4:49 Musa'nın halka seslenişi
5:1-26:19 Musa yasaları, buyrukları tekrarlıyor
27:1-28:68 Bereket ve lanet
29:1-30:20 Antlaşma yeniden yapılıyor
31:1-33:29 Musa'nın son sözleri
34:1-12 Musa'nın ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş