Yasa'nın Tekrarı 18

18
Levililer'in ve Kâhinlerin Payı
1“Levili kâhinlerin, bütün Levi oymağının öbür İsrailliler gibi payı ve mülkü olmayacak. RAB için yakılan sunularla, RAB'be düşen payla geçinecekler. 2 Kardeşleri arasında mülkleri olmayacak. RAB'bin onlara verdiği söz uyarınca, RAB'bin kendisi onların mirası olacak.
3“Halktan sığır ya da koyun kurban edenlerin kâhinlere vereceği pay şu olacak: Kol, çene, işkembe. 4Tahılınızın, yeni şarabınızın, zeytinyağınızın ilk ürününü ve koyunlarınızdan kırktığınız ilk yünü kâhine vereceksiniz. 5Çünkü Tanrınız RAB, önünde dursunlar, her zaman adıyla hizmet etsinler diye bütün oymaklarınız arasından onu ve oğullarını seçti.
6“Eğer bir Levili, yaşadığı herhangi bir İsrail kentinden RAB'bin seçeceği yere kendi isteğiyle gelirse, 7orada Tanrısı RAB'bin önünde duran Levili kardeşleri gibi RAB'bin adıyla hizmet edebilir. 8Aile mülkünün satışından eline geçen para dışında, eşit pay olarak bölüşecekler.”
Ulusların İğrenç Töreleri
9“Tanrınız RAB'bin size vereceği ülkeye girdiğinizde, oradaki ulusların iğrenç törelerini öğrenip uygulamayın. 10-11 Aranızda oğlunu ya da kızını ateşte kurban eden, falcı[a], büyücü, muskacı, medyum, ruh çağıran ya da ölülerin ruhlarına danışan kimse olmasın. 12Çünkü RAB bunları yapanlardan tiksinir. Tanrınız RAB, bu iğrenç töreleri yüzünden bu ulusları önünüzden kovacaktır. 13 Tanrınız RAB'bin önünde yetkin olun.”
Peygamber Hakkında
14“Ülkelerini alacağınız uluslar büyücülerin, falcıların öğüdüne kulak verirler. Ama Tanrınız RAB buna izin vermiyor. 15 Tanrınız RAB size aranızdan, kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onu dinleyin. 16Horev'de toplandığınız gün Tanrınız RAB'den şunu dilemiştiniz: ‘Bir daha ne Tanrımız RAB'bin sesini duyalım, ne de o büyük ateşi görelim, yoksa ölürüz.’ 17RAB bana, ‘Söyledikleri doğrudur’ dedi. 18‘Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek. 19 Adıma konuşan peygamberin ilettiği sözleri dinlemeyeni ben cezalandıracağım. 20Ancak, kendisine buyurmadığım bir sözü benim adıma söylemeye kalkışan ya da başka ilahlar adına konuşan peygamber öldürülecektir.’
21“ ‘Bir sözün RAB'den olup olmadığını nasıl bilebiliriz?’ diye düşünebilirsiniz. 22Eğer bir peygamber RAB'bin adına konuşur, ama konuştuğu söz yerine gelmez ya da gerçekleşmezse, o söz RAB'den değildir. Peygamber saygısızca konuşmuştur. Ondan korkmayın.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

18:1 payı ve mülkü olmayacak Bkz. Yas.14:22-29 ve ilgili not; Yşu.21:41-42.
18:4 ilk ürününü Bkz. Çık.23:19 ve ilgili not; Çık.34:26; Lev.23:10-11; Say.15:18-20; Say.18:12-13.
18:5 Bkz. Yas.21:5’e ait not.
18:9-11 Büyücülükle ilgili olarak Eski Antlaşma’da bulunan en kapsamlı listedir. Bu tür uygulamalar Kenanlılar arasında yaygındı (bkz. Yas.12:31 ve ilgili not).Ancak Tanrı’nın halkının tek vahiy kaynağı RAB’dir ve bu yüzden hangi amaçla olursa olsun bu tür yollara başvurmak kesinlikle yasaktır. Tanrı’nın bildirmediği bir konu, halkın bilmesinin gerekli olmadığı konular arasında sayılmalıdır (bkz. Yas.29:29 ve ilgili not); halk sadece RAB’bin gerçek peygamberlerinin söylediklerini dikkate almalıdır (bkz. Yas.18:14-22; Yşa.8:19-20).
18:15 benim gibi bir peygamber Bkz. Yas.34:10. Bu ifade, metnin bağlamı ve özellikle 16. ayet (ayrıca bkz. Yas.18:20-22) dikkate alındığında, gelmesi beklenen peygamberlere işaret eder. Bununla birlikte bu bildiri, nihai olarak beklenen Mesih’e yöneliktir (bkz. Yu.1:21,Yu.1:25,Yu.1:45; Yu.5:46; Yu.6:14; Yu.7:40; Elç.3:22-26; Elç.7:37).
18:16 Bkz. Çık.20:18-21; İbr.12:18-21 ve ilgili notlar.
18:18 Sözlerimi onun ağzından Bkz. Çık.4:15-16; ayrıca bkz. Çık.7:1-2 ve Yer.1:9’a ait notlar.
18:20 söylemeye kalkışan... peygamber öldürülecektir Bkz. Yas.13:1-5 ve ilgili not; Yer.28:15-17.

Videolar

Yasa'nın Tekrarı Girişi

İsrail halkı Kenan topraklarına girmeden önce Moav'da konakladı. Bu kitap Musa'nın halka birkaç kez seslenişini içerir.

Eski çeviride Tesniye diye bilinen Yasanın Tekrarı Kitabı'nda yazılan önemli konular şunlardır:

1. Musa son kırk yılın önemli olaylarını anımsatıyor. Çölde dolandıkları sürece Tanrı'nın İsrail halkını nasıl kayırdığını anımsamalarını, Tanrı'ya itaatli ve sadık olmalarını diliyor.
2. Musa On Buyruk'u tekrarlıyor. İlk buyruğun önemini vurguluyor. Yalnız ve yalnız Tanrı'ya adanmaları için halka sesleniyor. Vaat edilen Kenan topraklarında İsrail halkına yön verecek çeşitli kural, ilke ve buyrukları yeniden açıklıyor. Bu yüzden kitaba "Yasanın Tekrarı" adı verildi.
3. Musa halka Tanrı'nın onlarla yaptığı antlaşmanın anlamını anımsatıyor, bu antlaşmaya bağlı kalmalarını istiyor.
4. Yeşu Musa'dan sonra halkın önderliğine atanıyor. Tanrı'nın sadakatini hatırlatan bir ezgi okuyup İsrail oymaklarını kutsadıktan sonra Musa Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğu kesiminde ölüyor.

Bu kitabın en önemli konusu şudur: Tanrı sevdiği ve seçtiği halkını kurtardı ve kutsadı. Halk bunu unutmamalı, Tanrı'nın bereketlerine kavuşmak için O'nu sevmeli ve itaat etmelidir.

Bu kitabın teması 6:4-5 ayetlerinde özetlenir. İsa'nın en büyük buyruk diye nitelediği bu ayetler şöyle der:

"Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB'dir. Tanrınız RAB'bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz."

Ana Hatlar:

1:1-4:49 Musa'nın halka seslenişi
5:1-26:19 Musa yasaları, buyrukları tekrarlıyor
27:1-28:68 Bereket ve lanet
29:1-30:20 Antlaşma yeniden yapılıyor
31:1-33:29 Musa'nın son sözleri
34:1-12 Musa'nın ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş