Yasa'nın Tekrarı 33

33
Musa İsrail Oymaklarını Kutsuyor
1Tanrı adamı Musa, ölümünden önce İsrailliler'i kutsadı. 2Şöyle dedi:
“RAB Sina Dağı'ndan geldi,
Halkına Seir'den doğdu
Ve Paran Dağı'ndan parladı.
On binlerce kutsalıyla birlikte geldi,
Sağ elinde halkı için alev alev yanan ateş vardı.
3Ya RAB, halkları gerçekten seversin,
Bütün kutsallar elinin altındadır.
Ayaklarına kapanır,
Sözlerini dinlerler.
4Yakup'un topluluğuna miras olarak,
Musa bize yasayı verdi.
5İsrail'in oymaklarıyla
Halkın önderleri bir araya geldiğinde
RAB Yeşurun'un[a] kralı oldu[b].
6“Ruben yaşasın, ölmesin,
Halkının sayısı az olmasın.”
7Musa Yahuda için de şunları söyledi:
“Ya RAB, Yahuda'nın yakarışını duy
Ve onu kendi halkına getir.
Kendisi için elleriyle savaştı.
Düşmanlarına karşı ona yardımcı ol.”
8 Levi için de şöyle dedi:
“Ya RAB, senin Tummim'in ve Urim'in
Sadık kulun içindir.
Onu Massa'da denedin,
Meriva sularında onunla tartıştın.
9O annesi ve babası için,
‘Onları saymıyorum’ dedi.
Kardeşlerini tanımadı,
Çocuklarını bilmedi.
Ama senin sözünü tuttu
Ve antlaşmana bağlı kaldı.
10İlkelerini Yakup soyuna,
Yasanı İsrail'e öğretecekler.
Senin önünde buhur,
Sunağında tümüyle yakmalık sunular sunacaklar.
11Ya RAB, onları el attıkları her işte kutsa,
Yaptıklarından hoşnut ol.
Ona karşı ayaklananların
Ve ondan nefret edenlerin belini kır,
Bir daha ayağa kalkmasınlar!”
12Benyamin için de şöyle dedi:
“RAB'bin sevgilisi,
O'nun yanında güvenlikte yaşasın;
RAB bütün gün onu korur,
O da RAB'bin kucağında[c] oturur.”
13Yusuf için de şöyle dedi:
“RAB onun ülkesini
Gökten yağan değerli çiyle
Ve yeraltındaki derin su kaynaklarıyla kutsasın.
14Ülkesi güneş altında yetişen ürünlerin en iyisiyle,
Her ay yetişen en iyi meyvelerle,
15Yaşlı dağların en seçkin armağanlarıyla,
Kalıcı tepelerin bolluğuyla,
16 Yerin en değerli ürünü ve doluluğuyla,
Çalıda oturanın lütfuyla bereketli olsun.
Yusuf'un başı üzerine,
Kardeşlerinden ayrı olanın başı üzerine bereket yağsın.
17İlk doğan bir boğa kadar
Görkemlidir o;
Boynuzları yaban öküzünün boynuzları gibidir.
Bu boynuzlarla ulusları,
Yeryüzünün dört bucağındaki ulusları yaralayacak.
İşte böyledir Efrayim'in on binleri,
İşte bunlardır Manaşşe'nin binleri.”
18Zevulun için de şöyle dedi:
“Ey Zevulun, sevinç duy yola çıkışınla,
Ve sen, İssakar, çadırlarında sevin!
19Ulusları dağa çağıracak,
Orada doğruluk kurbanları kesecekler.
Denizlerin bolluğuyla
Ve kumlarda saklı hazinelerle doyacaklar.”
20Gad için de şöyle dedi:
“Gad'ın sınırını genişleten kutsansın;
Gad orada kol ve baş parçalayan
Bir aslan gibi oturuyor.
21Kendine ilk toprağı seçti;
Önderlik payı ona verilmiştir.
Halkın önderleri bir araya geldiğinde,
RAB'bin doğru isteğini
Ve İsrail'e ilişkin ilkelerini,
O yerine getirdi.”
22Dan için de şöyle dedi:
“Dan Başan'dan sıçrayan
Aslan yavrusudur.”
23Naftali için de şöyle dedi:
“Ey sen, RAB'bin lütfu ve
Kutsamasıyla dolu olan Naftali!
Sen batıyı ve güneyi mülk edineceksin.”
24Aşer için de şöyle dedi:
“Oğullar arasında en çok kutsanan Aşer olsun,
Kardeşlerinin beğenisini kazanan o olsun.
Ayağını zeytinyağına batırsın.
25Kapı sürgülerin demir ve tunç olacak
Ve gücün yaşamın boyunca sürecektir.”
26“Ey Yeşurun, sana yardım için
Göklere ve bulutlara görkemle binen,
Tanrı'ya benzer biri yok.
27Sığınağın çağlar boyu var olan Tanrı'dır,
Seni taşıyan O'nun yorulmaz kollarıdır.
Düşmanı önünden kovacak
Ve sana, ‘Onu yok et!’ diyecek.
28Böylece İsrail güvenlik içinde yaşayacak;
Tahıl ve yeni şarap ülkesinde,
Yakup'un pınarı güvenlikte kalacak.
Gökler oraya çiy damlatacak.
29Ne mutlu sana, ey İsrail!
Var mı senin gibisi?
Sen RAB'bin kurtardığı bir halksın.
RAB seni koruyan kalkan
Ve şanlı kılıcındır.
Düşmanların senin önünde küçülecek
Ve sen onları çiğneyeceksin.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

33:1 Tanrı adamı Bu unvan Kutsal Kitap’ta ilk kez burada geçer; daha sonraları peygamberler için de kullanılacaktır (bkz. 1Sa.2:27’ye ait not). kutsadı Bkz. Yar.12:1-3; Yar.22:15-18; Yar.27:27-29; Yar.28:10-15; krş. Yas.33:6-25 ile Yar.49:3-27.
33:2 Sina Dağı’ndan... Seir’den... Paran Dağı’ndan Bkz. Yar.21:21 ve ilgili not; Hak.5:4-5; Hab.3:3 ve ilgili not. On binlerce kutsalıyla Meleklerle.
33:3 kutsallar Tanrı’nın antlaşmasına tâbi olan halk (bkz. Yas.7:6 ve ilgili not; Yas.14:2; Yas.26:19; Yas.28:9).
33:5 Yeşurun’un Bkz. Yas.32:15’e ait not; Yas.33:26. kralı Bkz. Hak.8:23 ve ilgili not.
33:8 Tummim’in ve Urim’in Bkz. Çık.28:30’a ait not. Massa’da Bkz. Yas.6:16; Yas.9:22; ayrıca bkz. Çık.17:7’ye ait not. Meriva Bkz. Yas.32:51’e ait not.
33:10 İlkelerini Yakup soyuna... öğretecekler Bkz. Yas.31:11’e ait not.
33:12 kucağında İbranice’den birebir çevirisi: “omuzlar arasında”.
33:13 Yusuf için Musa, Yusuf’u kutsamakla, Yusuf’un oğulları Efrayim ve Manaşşe’yi kutsamış olur (Yas.33:17). Gökten yağan değerli çiyle... derin su Bkz. Yar.49:25’e ait not.
33:15-16 Bkz. Yar.49:26 ve ilgili not.
33:16 Yerin en değerli ürünü Kenan topraklarının orta kesimlerinde yer alan Yusufoğulları’na ait bölgenin, gerçekten de öbürlerine kıyasla oldukça verimli olduğu görülecektir. Çalıda oturanın Bkz. Çık.3:1-6.
33:19 Denizlerin bolluğuyla ve kumlarda saklı hazinelerle Bkz. Yar.49:13’e ait not.
33:23 batıyı ve güneyi Celile Gölü’nün batısı ve güneyi.
33:26 bulutlara görkemle binen Bkz. Mez.68:4’e ait not.
33:29 kalkan Bkz. Yar.15:1’e ait not.

Videolar

Yasa'nın Tekrarı Girişi

İsrail halkı Kenan topraklarına girmeden önce Moav'da konakladı. Bu kitap Musa'nın halka birkaç kez seslenişini içerir.

Eski çeviride Tesniye diye bilinen Yasanın Tekrarı Kitabı'nda yazılan önemli konular şunlardır:

1. Musa son kırk yılın önemli olaylarını anımsatıyor. Çölde dolandıkları sürece Tanrı'nın İsrail halkını nasıl kayırdığını anımsamalarını, Tanrı'ya itaatli ve sadık olmalarını diliyor.
2. Musa On Buyruk'u tekrarlıyor. İlk buyruğun önemini vurguluyor. Yalnız ve yalnız Tanrı'ya adanmaları için halka sesleniyor. Vaat edilen Kenan topraklarında İsrail halkına yön verecek çeşitli kural, ilke ve buyrukları yeniden açıklıyor. Bu yüzden kitaba "Yasanın Tekrarı" adı verildi.
3. Musa halka Tanrı'nın onlarla yaptığı antlaşmanın anlamını anımsatıyor, bu antlaşmaya bağlı kalmalarını istiyor.
4. Yeşu Musa'dan sonra halkın önderliğine atanıyor. Tanrı'nın sadakatini hatırlatan bir ezgi okuyup İsrail oymaklarını kutsadıktan sonra Musa Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğu kesiminde ölüyor.

Bu kitabın en önemli konusu şudur: Tanrı sevdiği ve seçtiği halkını kurtardı ve kutsadı. Halk bunu unutmamalı, Tanrı'nın bereketlerine kavuşmak için O'nu sevmeli ve itaat etmelidir.

Bu kitabın teması 6:4-5 ayetlerinde özetlenir. İsa'nın en büyük buyruk diye nitelediği bu ayetler şöyle der:

"Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB'dir. Tanrınız RAB'bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz."

Ana Hatlar:

1:1-4:49 Musa'nın halka seslenişi
5:1-26:19 Musa yasaları, buyrukları tekrarlıyor
27:1-28:68 Bereket ve lanet
29:1-30:20 Antlaşma yeniden yapılıyor
31:1-33:29 Musa'nın son sözleri
34:1-12 Musa'nın ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş