Yasa'nın Tekrarı 27

27
Eval Dağı'ndaki Sunak
1Musa ile İsrail ileri gelenleri halka şöyle dediler: “Bugün size ilettiğim bütün buyruklara uyun. 2 Şeria Irmağı'ndan Tanrınız RAB'bin size vereceği ülkeye geçince, büyük taşlar dikip kireçleyeceksiniz. 3Atalarınızın Tanrısı RAB'bin size verdiği söz uyarınca O'nun size vereceği ülkeye, süt ve bal akan ülkeye girince, bu yasanın bütün sözlerini taşlara yazacaksınız. 4Şeria Irmağı'ndan geçince, bugün size buyurduğum gibi, bu taşları Eval Dağı'na dikip kireçleyeceksiniz. 5 Orada Tanrınız RAB'be taşlardan bir sunak yapacaksınız. Bu taşlara demir alet uygulamayacaksınız. 6Tanrınız RAB'bin sunağını yontulmamış taşlardan yapacak, üzerinde Tanrınız RAB'be yakmalık sunular sunacaksınız. 7Esenlik sunularını orada kesip yiyecek ve Tanrınız RAB'bin önünde sevineceksiniz. 8Taşlara bu yasanın bütün sözlerini okunaklı bir biçimde yazacaksınız.”
9Sonra Musa ile Levili kâhinler bütün İsrailliler'e, “Ey İsrail, sus ve kulak ver!” diye seslendiler, “Bugün Tanrınız RAB'bin halkı oldunuz. 10Tanrınız RAB'bin sözüne kulak verin, bugün size ilettiğim buyruklarına, kurallarına uyun.”
Eval Dağı'ndan Lanetler
11O gün Musa halka şöyle dedi: 12 “Şeria Irmağı'ndan geçince, halkı kutsamak için Gerizim Dağı'nda duracak oymaklar şunlardır: Şimon, Levi, Yahuda, İssakar, Yusuf, Benyamin. 13Lanetlemek için Eval Dağı'nda şu oymaklar duracak: Ruben, Gad, Aşer, Zevulun, Dan, Naftali. 14Levililer bütün İsrail halkına yüksek sesle şöyle diyecekler:
15 “ ‘RAB'bin tiksindiği el işi oyma ya da dökme put yapana ve onu gizlice dikene lanet olsun!’
“Bütün halk, ‘Amin!’ diye karşılık verecek.
16 “ ‘Annesine, babasına saygısızca davranana lanet olsun!’
“Bütün halk, ‘Amin!’ diyecek.
17 “ ‘Komşusunun sınırını değiştirene lanet olsun!’
“Bütün halk, ‘Amin!’ diyecek.
18 “ ‘Kör olanı yoldan saptırana lanet olsun!’
“Bütün halk, ‘Amin!’ diyecek.
19 “ ‘Yabancıya, öksüze, dul kadına haksızlık edene lanet olsun!’
“Bütün halk, ‘Amin!’ diyecek.
20 “ ‘Babasının karısıyla yatana lanet olsun! Çünkü o babasının evlilik yatağına leke sürmüştür.’
“Bütün halk, ‘Amin!’ diyecek.
21 “ ‘Herhangi bir hayvanla cinsel ilişki kurana lanet olsun!’
“Bütün halk, ‘Amin!’ diyecek.
22 “ ‘Annesinden ya da babasından olan kızkardeşiyle yatana lanet olsun!’
“Bütün halk, ‘Amin!’ diyecek.
23 “ ‘Kaynanasıyla yatana lanet olsun!’
“Bütün halk, ‘Amin!’ diyecek.
24“ ‘Komşusunu gizlice öldürene lanet olsun!’
“Bütün halk, ‘Amin!’ diyecek.
25“ ‘Suçsuz birini öldürmek için rüşvet alana lanet olsun!’
“Bütün halk, ‘Amin!’ diyecek.
26 “ ‘Bu yasanın sözlerine uymayan ve onları onaylamayana lanet olsun!’
“Bütün halk, ‘Amin!’ diyecek.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

27:2-8 Önemli olayların nesiller boyu hatırlanması amacıyla taş yazıtlar dikmek eski Ortadoğu’da yaygın bir uygulamaydı.
27:2,4 kireçleyeceksiniz Taşların üzerindeki yazıtın belirgin hale gelmesi için (bkz. Yas.27:8).
27:3,8 bu yasanın bütün sözlerini Yenilenen antlaşmanın hükümleri (bkz. Çık.20:1’e ait not).
27:4 Eval Dağı’na Bkz. Yşu.8:30’a ait not.
27:5 taşlardan bir sunak yapacaksınız Buluşma Çadırı’nın sunaklarından hem şekil hem de kullanım bakımından farklıdır (bkz. Çık.20:25’e ait not). Bu sunak, halkın sadece RAB’be tapınmaya odaklanması için daha gösterişli putperest sunaklardan farklı olarak sade yapılacaktı.
27:9 Bugün Tanrınız RAB’bin halkı oldunuz Bu sözle, antlaşmanın yenilenmiş olduğu ifade edilmektedir.
27:11-14 İklim ve coğrafi nedenlerle Eval Dağı çoraktı, oysa Gerizim Dağı bitkilerle kaplıydı. Coğrafi yapılarına göre Eval Dağı ‘lanet’, Gerizim Dağı ‘kutsama’ için uygun yerlerdi.
27:12 Gerizim Dağı’nda duracak oymaklar şunlardır Bkz. Yar.35:23-24. kutsamak Bkz. Yas.28:1-14. Gerizim Dağı’nda Bkz. Yu.4:20’ye ait not.
27:13 Eval Dağı’nda şu oymaklar duracak Bkz. Yar.35:23,Yar.35:25-26.
27:15 el işi oyma ya da dökme put Bkz. Çık.20:1,Çık.20:4’e ait not; ayrıca bkz. Yas.4:28; Yas.5:6-10; Yşa.40:19-20; Yşa.44:9-20; Yşa.45:16; Yer.10:3-9; Hoş.8:4-6; Hoş.13:2. Amin! Yalnızca bir onaylama sözü değil, antlaşmanın bütün koşullarıyla resmen kabul edildiğinin ifadesidir (bkz. Yas.27:16-26).
27:16 Bkz. Yas.5:16; Çık.20:12 ve ilgili not.
27:17 Bkz. Yas.19:14’e ait not.
27:19 Bkz. Yas.24:17-18 ve ilgili not.
27:20 Bkz. Yas.22:30; Lev.18:8 ve ilgili not.
27:21 Bkz. Çık.22:19 ve ilgili not; Lev.18:23; Lev.20:15-16.
27:22 Bkz. Lev.18:9,Lev.18:11 ve ilgili not.
27:24-25 Bkz. Yas.5:17; Çık.20:13 ve ilgili not; Çık.21:12; Lev.24:17,Lev.24:21.
27:26 Bkz. Gal.3:10. İnsan, Tanrı’nın kutsal yasasını sürekli ve eksiksiz olarak yerine getirmediği için lanet altındadır (krş. Yak.2:10; 1Yu.1:8,1Yu.1:10).

Videolar

Yasa'nın Tekrarı Girişi

İsrail halkı Kenan topraklarına girmeden önce Moav'da konakladı. Bu kitap Musa'nın halka birkaç kez seslenişini içerir.

Eski çeviride Tesniye diye bilinen Yasanın Tekrarı Kitabı'nda yazılan önemli konular şunlardır:

1. Musa son kırk yılın önemli olaylarını anımsatıyor. Çölde dolandıkları sürece Tanrı'nın İsrail halkını nasıl kayırdığını anımsamalarını, Tanrı'ya itaatli ve sadık olmalarını diliyor.
2. Musa On Buyruk'u tekrarlıyor. İlk buyruğun önemini vurguluyor. Yalnız ve yalnız Tanrı'ya adanmaları için halka sesleniyor. Vaat edilen Kenan topraklarında İsrail halkına yön verecek çeşitli kural, ilke ve buyrukları yeniden açıklıyor. Bu yüzden kitaba "Yasanın Tekrarı" adı verildi.
3. Musa halka Tanrı'nın onlarla yaptığı antlaşmanın anlamını anımsatıyor, bu antlaşmaya bağlı kalmalarını istiyor.
4. Yeşu Musa'dan sonra halkın önderliğine atanıyor. Tanrı'nın sadakatini hatırlatan bir ezgi okuyup İsrail oymaklarını kutsadıktan sonra Musa Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğu kesiminde ölüyor.

Bu kitabın en önemli konusu şudur: Tanrı sevdiği ve seçtiği halkını kurtardı ve kutsadı. Halk bunu unutmamalı, Tanrı'nın bereketlerine kavuşmak için O'nu sevmeli ve itaat etmelidir.

Bu kitabın teması 6:4-5 ayetlerinde özetlenir. İsa'nın en büyük buyruk diye nitelediği bu ayetler şöyle der:

"Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB'dir. Tanrınız RAB'bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz."

Ana Hatlar:

1:1-4:49 Musa'nın halka seslenişi
5:1-26:19 Musa yasaları, buyrukları tekrarlıyor
27:1-28:68 Bereket ve lanet
29:1-30:20 Antlaşma yeniden yapılıyor
31:1-33:29 Musa'nın son sözleri
34:1-12 Musa'nın ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş