Yasa'nın Tekrarı 12

12
Tek Tapınma Yeri
1“Atalarınızın Tanrısı RAB'bin mülk edinmek için size verdiği ülkede yaşamınız boyunca uymanız gereken kurallar, ilkeler şunlardır: 2Topraklarını alacağınız ulusların ilahlarına taptıkları yüksek dağlardaki, tepelerdeki, bol yapraklı her ağacın altındaki yerleri tümüyle yıkacaksınız. 3 Sunaklarını yıkacak, dikili taşlarını parçalayacak, Aşera putlarını yakacak, öbür putlarını parça parça edeceksiniz. İlahlarının adlarını oradan sileceksiniz.
4“Siz Tanrınız RAB'be bu biçimde tapmamalısınız. 5Tanrınız RAB'bin adını yerleştirmek için bütün oymaklarınız arasından seçeceği yere, konutuna yönelmeli, oraya gitmelisiniz. 6Yakmalık sunularınızı, kurbanlarınızı, ondalıklarınızı, bağışlarınızı, dilek adaklarınızı, gönülden verdiğiniz sunuları, sığırlarınızın ve davarlarınızın ilk doğanlarını oraya götüreceksiniz. 7Orada, sizi kutsayan Tanrınız RAB'bin huzurunda, siz de aileleriniz de yiyeceksiniz ve el attığınız her işte sevinç bulacaksınız.
8“Bugün burada yaptığımızı yapmayın; herkes kendi gözünde doğru olanı yapıyor. 9Çünkü Tanrınız RAB'bin size vereceği dinlenme yerine, mülke daha ulaşmadınız. 10Ama Şeria Irmağı'ndan geçip Tanrınız RAB'bin mülk olarak size vereceği ülkeye yerleşeceksiniz. RAB sizi çevrenizdeki bütün düşmanlarınızdan kurtarıp rahata kavuşturacak. Güvenlik içinde yaşayacaksınız. 11Tanrınız RAB adını yerleştirmek için bir yer seçecek. Size buyurduğum her şeyi oraya götüreceksiniz: Yakmalık sunularınızı, kurbanlarınızı, ondalıklarınızı, bağışlarınızı, RAB'be adadığınız bütün özel adaklarınızı. 12Siz, oğullarınız, kızlarınız, erkek ve kadın köleleriniz, kentlerinizde yaşayan Levililer Tanrınız RAB'bin huzurunda sevineceksiniz. Çünkü Levililer'in sizin gibi kendilerine ait payları ve mülkleri yoktur. 13Yakmalık sunularınızı herhangi bir yerde sunmamaya dikkat edin. 14Yakmalık sunularınızı RAB'bin oymaklarınızın birinde seçeceği yerde sunacaksınız. Size buyurduğum her şeyi orada yapacaksınız.
15“Tanrınız RAB'bin sizi kutsadığı ölçüde, yaşadığınız kentlerde dilediğiniz kadar hayvan kesip etini yiyebilirsiniz. Dinsel açıdan temiz ya da kirli kişi, bu eti ceylan ya da geyik eti yer gibi yiyebilir. 16 Ancak kan yemeyeceksiniz. Kanı su gibi toprağa akıtacaksınız. 17Tahılınızın, yeni şarabınızın, zeytinyağınızın ondalığını, sığırlarınızın, davarlarınızın ilk doğanlarını, adadıklarınızın tümünü, gönülden verdiğiniz sunuları, bağışlarınızı yaşadığınız kentlerde yememelisiniz. 18Siz, oğullarınız, kızlarınız, erkek ve kadın köleleriniz, kentlerinizde oturan Levililer bunları Tanrınız RAB'bin huzurunda, O'nun seçeceği yerde yiyeceksiniz. Tanrınız RAB'bin huzurunda el attığınız her işte sevinç bulacaksınız. 19Ülkede yaşadığınız sürece Levililer'i yüzüstü bırakmamaya dikkat edin.
20“Tanrınız RAB size verdiği söz uyarınca sınırınızı genişlettiğinde, et yemeye istek duyup, ‘Et yiyeceğiz’ derseniz, dilediğiniz kadar et yiyebilirsiniz. 21Tanrınız RAB'bin adını yerleştirmek için seçeceği yer sizden uzaksa, buyruğum uyarınca RAB'bin size verdiği sığırlardan, davarlardan kesebilirsiniz. Kentlerinizde dilediğiniz kadar et yiyebilirsiniz. 22Dinsel açıdan temiz ya da kirli kişi bu eti ceylan ya da geyik eti yer gibi yiyebilir. 23 Ama kan yememeye dikkat edin. Çünkü ete can veren kandır. Etle birlikte canı yememelisiniz. 24Kan yememelisiniz; kanı su gibi toprağa akıtacaksınız. 25Kan yemeyeceksiniz. Öyle ki, size ve sizden sonra gelen çocuklarınıza iyilik gelsin. Böylece RAB'bin gözünde doğru olanı yapmış olursunuz.
26“Kutsal sunularınızı, dilek adaklarınızı alıp RAB'bin seçeceği yere gideceksiniz. 27Yakmalık sunularınızı, eti ve kanı Tanrınız RAB'bin sunağında sunacaksınız. Kurbanınızın kanı Tanrınız RAB'bin sunağına akacak. Ama eti yiyebilirsiniz. 28Size bildirdiğim bütün bu buyruklara iyice uyun ki, size ve sizden sonra gelen çocuklarınıza sürekli iyilik gelsin. Böylece Tanrınız RAB'bin gözünde iyi ve doğru olanı yapmış olacaksınız.”
Başka İlahlara Tapmayın
29“Tanrınız RAB topraklarını alacağınız ulusları önünüzden yok edecek. Topraklarını miras alıp orada yaşadığınızda 30ve onları yok ettiğinizde, onların tuzaklarına düşmekten sakının. İlahlarına yönelip, ‘Bu uluslar ilahlarına nasıl tapıyorlardı? Biz de aynısını yapalım’ demeyin. 31Tanrınız RAB'be bu biçimde tapınmayacaksınız. Onlar ilahlarına RAB'bin tiksindiği iğrenç şeyler sunuyorlar. Oğullarını, kızlarını bile yakarak ilahlarına kurban ediyorlar.
32 “Size bildirdiğim bütün buyruklara iyice uyun. Bunlara hiçbir şey eklemeyin, hiçbir şey çıkarmayın.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:2 bol yapraklı her ağacın altındaki Bkz. 2Kr.16:4’e ait not.
12:3 Sunaklarını... dikili taşlarını... Aşera putlarını Bkz. Yas.7:5’ e ait not.
12:4 bu biçimde Krş. Yas.12:29-31.
12:5 RAB’bin adını yerleştirmek için... seçeceği yere Kenanlılar’ın çok sayıdaki tapınma yerlerinin aksine, RAB’be tapınılan tek yer olacaktı (bkz. Yas.12:11,Yas.12:14,Yas.12:18,Yas.12:21,Yas.12:26; Yas.14:23-24; Yas.16:2,Yas.16:6,Yas.16:11; Yas.26:2). “RAB’bin adı”, O’nun konutu sayılan Buluşma Çadırı’nın ve daha sonraları tapınağın bulunduğu yeri ifade eder (bkz. 1Kr.5:5; Mez.5:11’ e ait notlar; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Buluşma Çadırı ve Tapınak, s.122).
12:6 Bkz. Yas.12:11.
12:7 el attığınız her işte sevinç bulacaksınız Bkz. Yas.12:18; krş. Vai.2:24-25 ve ilgili not; Vai.5:18-20.
12:8 Bkz. Hak.17:6’ya ait not. İsrailliler çöldeki yolculukları sırasında kurban sunmamışlardı. Musa halka, topraklara yerleştikleri zaman nasıl tapınacakları ve yaşayacaklarıyla ilgili talimatlar vermektedir (Hak.12:10-14).
12:9 Bkz. Yas.3:19-20’ye ait not. Vaat edilmiş topraklar, Yasa’nın Tekrarı Kitabı’nın en önemli konularından biridir. Bu konu, RAB’bin İbrahim’e verdiği vaatlerin yerine gelmesini, “huzur yeri” olarak tanımlanan bu topraklarda güvenlik ve bolluk içinde geçirilecek bir hayatı ve bunları sağlayan RAB’bin tapınılmaya lâyık olduğu düşüncesini içerir (bkz. Yar.12:1-3; Yar.22:18; Yas.26. bölüm). 12. bölümün odak noktası, RAB’be tapınılacak yerin, yani Buluşma Çadırı’nın ve sonraları tapınağın bulunacağı yerin seçilmesidir.
12:11 adını yerleştirmek için bir yer Bkz. Yas.12:5’e ait not.
12:12 RAB’bin huzurunda sevineceksiniz Sevinç, imanlının Tanrı’yı, yani O’nun sıfatlarını ve amaçlarını bilmesinden ve kendisinin bu amaçlardaki yerinin ne olduğunu anlamasından kaynaklanır. Bayramlara katılan bir İsrailli’nin sevincinin nedeni, hasadın bereketinin RAB’den kaynaklandığını, itaatkâr tutumunu koruduğu sürece RAB’bin bu bereketi sonraki yıllarda da tekrarlayacağını, kurtarıcı RAB’bin özel bir şekilde kendisine yakın olduğunu bilmesidir (bkz. Yas.12:7,Yas.12:18; Yas.16:11,Yas.16:14-15; Yas.26:11; Mez.33:1; Yşa.25:9; Flp.4:4; 1Se.5:16-18; 1Pe.1:6-8). Levililer’in... payları ve mülkleri yoktur Bkz. Yas.10:9; Say.18:1-8,Say.18:20,Say.18:24’ e ait notlar.
12:13 herhangi bir yerde sunmamaya Bkz. Yas.12:5 ve ilgili not.
12:15 Dinsel açıdan temiz Bkz. Lev.1:11-12’ ye ait not.
12:16 kan yemeyeceksiniz Bkz. Yar.9:4; Lev.17:11’e ait not.
12:22 Dinsel açıdan temiz Bkz. Lev.1:11-12’ ye ait not.
12:24 kan yemeyeceksiniz Bkz. Yar.9:4; Lev.17:11’e ait not.

Videolar

Yasa'nın Tekrarı Girişi

İsrail halkı Kenan topraklarına girmeden önce Moav'da konakladı. Bu kitap Musa'nın halka birkaç kez seslenişini içerir.

Eski çeviride Tesniye diye bilinen Yasanın Tekrarı Kitabı'nda yazılan önemli konular şunlardır:

1. Musa son kırk yılın önemli olaylarını anımsatıyor. Çölde dolandıkları sürece Tanrı'nın İsrail halkını nasıl kayırdığını anımsamalarını, Tanrı'ya itaatli ve sadık olmalarını diliyor.
2. Musa On Buyruk'u tekrarlıyor. İlk buyruğun önemini vurguluyor. Yalnız ve yalnız Tanrı'ya adanmaları için halka sesleniyor. Vaat edilen Kenan topraklarında İsrail halkına yön verecek çeşitli kural, ilke ve buyrukları yeniden açıklıyor. Bu yüzden kitaba "Yasanın Tekrarı" adı verildi.
3. Musa halka Tanrı'nın onlarla yaptığı antlaşmanın anlamını anımsatıyor, bu antlaşmaya bağlı kalmalarını istiyor.
4. Yeşu Musa'dan sonra halkın önderliğine atanıyor. Tanrı'nın sadakatini hatırlatan bir ezgi okuyup İsrail oymaklarını kutsadıktan sonra Musa Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğu kesiminde ölüyor.

Bu kitabın en önemli konusu şudur: Tanrı sevdiği ve seçtiği halkını kurtardı ve kutsadı. Halk bunu unutmamalı, Tanrı'nın bereketlerine kavuşmak için O'nu sevmeli ve itaat etmelidir.

Bu kitabın teması 6:4-5 ayetlerinde özetlenir. İsa'nın en büyük buyruk diye nitelediği bu ayetler şöyle der:

"Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB'dir. Tanrınız RAB'bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz."

Ana Hatlar:

1:1-4:49 Musa'nın halka seslenişi
5:1-26:19 Musa yasaları, buyrukları tekrarlıyor
27:1-28:68 Bereket ve lanet
29:1-30:20 Antlaşma yeniden yapılıyor
31:1-33:29 Musa'nın son sözleri
34:1-12 Musa'nın ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş