Yasa'nın Tekrarı 14:23-24

23Tahılınızın, yeni şarabınızın, zeytinyağınızın ondalığını, sığırlarınızın ve davarlarınızın ilk doğanlarını, Tanrınız RAB'bin adını yerleştirmek için seçeceği yerde O'nun önünde yiyeceksiniz. Bunu yapın ki, her zaman O'ndan korkmayı öğrenesiniz. 24Tanrınız RAB'bin adını yerleştirmek için seçeceği yer uzaksa, yol Tanrınız RAB'bin size verimli kıldığı ürünlerin ondalığını oraya taşıyamayacak kadar uzunsa,
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

14:22-29 Bkz. Say.18:21-29. Ondalık vermek, toprağın ve ürünün, halkın şükranla yararlanması için RAB’bin sağladığı bereketler olduğunu kabul etmektir. İsrail halkı ondalık vererek, hem RAB’be saygı göstermiş hem de kâhinlere ve yoksullara yardım etmiş oluyordu. Özet olarak: (1) Bütün İsrailliler’den toplanan yıllık ürünlerin onda biri Levililer arasında paylaştırılmak üzere tapınağa getirilecektir. (2) İlk bayramlarda tüm İsrailliler ondalığın bir kısmını kendilerine ayırabilecektir. (3) Ondalıktan geriye kalan pay Levililer’e ait olacaktır. (4) Her üç yılda bir ondalıklar kentlerde toplanacak, Levililer’le birlikte ihtiyacı olan yabancılara, öksüzlere ve dul kadınlara (bkz. Yas.26:12) dağıtılacaktır. (5) Levililer de kendilerine düşen ondalıktan RAB’be ondalık verecektir (bkz. Lev.27:30). Levililer aldıkları bu ondalığın ondalığını kâhinlere vermek zorundaydı (Say.18:26).
14:23 adını yerleştirmek için seçeceği yerde Bkz. Yas.12:5’e ait not.

Videolar

Yasa'nın Tekrarı Girişi

İsrail halkı Kenan topraklarına girmeden önce Moav'da konakladı. Bu kitap Musa'nın halka birkaç kez seslenişini içerir.

Eski çeviride Tesniye diye bilinen Yasanın Tekrarı Kitabı'nda yazılan önemli konular şunlardır:

1. Musa son kırk yılın önemli olaylarını anımsatıyor. Çölde dolandıkları sürece Tanrı'nın İsrail halkını nasıl kayırdığını anımsamalarını, Tanrı'ya itaatli ve sadık olmalarını diliyor.
2. Musa On Buyruk'u tekrarlıyor. İlk buyruğun önemini vurguluyor. Yalnız ve yalnız Tanrı'ya adanmaları için halka sesleniyor. Vaat edilen Kenan topraklarında İsrail halkına yön verecek çeşitli kural, ilke ve buyrukları yeniden açıklıyor. Bu yüzden kitaba "Yasanın Tekrarı" adı verildi.
3. Musa halka Tanrı'nın onlarla yaptığı antlaşmanın anlamını anımsatıyor, bu antlaşmaya bağlı kalmalarını istiyor.
4. Yeşu Musa'dan sonra halkın önderliğine atanıyor. Tanrı'nın sadakatini hatırlatan bir ezgi okuyup İsrail oymaklarını kutsadıktan sonra Musa Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğu kesiminde ölüyor.

Bu kitabın en önemli konusu şudur: Tanrı sevdiği ve seçtiği halkını kurtardı ve kutsadı. Halk bunu unutmamalı, Tanrı'nın bereketlerine kavuşmak için O'nu sevmeli ve itaat etmelidir.

Bu kitabın teması 6:4-5 ayetlerinde özetlenir. İsa'nın en büyük buyruk diye nitelediği bu ayetler şöyle der:

"Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB'dir. Tanrınız RAB'bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz."

Ana Hatlar:

1:1-4:49 Musa'nın halka seslenişi
5:1-26:19 Musa yasaları, buyrukları tekrarlıyor
27:1-28:68 Bereket ve lanet
29:1-30:20 Antlaşma yeniden yapılıyor
31:1-33:29 Musa'nın son sözleri
34:1-12 Musa'nın ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş