Yasa'nın Tekrarı 6

6
En Büyük Buyruk
1“Tanrınız RAB'bin size öğretmek için bana verdiği buyruklar, kurallar, ilkeler bunlardır. Mülk edinmek için gideceğiniz ülkede onlara uyun. 2Yaşamınız boyunca siz, çocuklarınız ve torunlarınız, size verdiğim bütün kurallara, buyruklara uyarak Tanrınız RAB'den korkun ki, ömrünüz uzun olsun. 3Kulak ver, ey İsrail! Söz dinleyin ki, üzerinize iyilik gelsin, atalarınızın Tanrısı RAB'bin size verdiği söz uyarınca süt ve bal akan ülkede bol bol çoğalasınız.
4 “Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB'dir[a]. 5 Tanrınız RAB'bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz. 6 Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun. 7Onları çocuklarınıza belletin. Evinizde otururken, yolda yürürken, yatarken, kalkarken onlardan söz edin. 8Bir belirti olarak onları ellerinize bağlayın, alın sargısı olarak takın. 9Evlerinizin kapı sövelerine, kentlerinizin kapılarına yazın.”
Söz Dinlemezliğe Karşı Uyarı
10-11 “Tanrınız RAB atalarınıza, İbrahim'e, İshak'a, Yakup'a içtiği ant uyarınca, sizi vereceği ülkeye –inşa etmediğiniz büyük ve güzel kentleri, biriktirmediğiniz iyi eşyalarla dolu evleri, siz emek vermeden kazılmış sarnıçları, dikmediğiniz bağları, zeytinlikleri olan ülkeye– götürecek. Orada yiyip doyacaksınız. 12O zaman dikkat edin! Sizi Mısır'dan, köle olduğunuz ülkeden çıkaran RAB'bi unutmayın.
13 “Tanrınız RAB'den korkacaksınız; O'na kulluk edecek ve O'nun adıyla ant içeceksiniz. 14Başka ilahların, çevrenizdeki ulusların taptığı hiçbir ilahın ardınca gitmeyeceksiniz. 15Çünkü aranızda olan Tanrınız RAB kıskanç bir Tanrı'dır. Öfkelenirse sizi yeryüzünden yok eder. 16 Massa'da olduğu gibi, Tanrınız RAB'bi denemeyeceksiniz. 17Tanrınız RAB'bin buyruklarına, size verdiği yasalara, kurallara uymaya dikkat edeceksiniz. 18RAB'bin gözünde iyi ve doğru olanı yapacaksınız. Öyle ki, üzerinize iyilik gelsin, RAB'bin atalarınıza ant içerek söz verdiği verimli ülkeyi mülk edinesiniz. 19RAB de sözü uyarınca bütün düşmanlarınızı önünüzden kovacak.
20“Gelecekte çocuklarınız size, ‘Tanrımız RAB'bin size verdiği yasaların, kuralların, ilkelerin anlamı nedir?’ diye sorunca, 21onlara şöyle diyeceksiniz: ‘Mısır'da firavunun köleleriydik. RAB bizi güçlü eliyle oradan çıkardı. 22Gözlerimizin önünde Mısır'a, firavuna, ailesine karşı belirtiler, büyük ve korkunç işler yaptı. 23Atalarımıza ant içerek söz verdiği ülkeye götürmek ve orayı bize vermek için bizi Mısır'dan çıkardı. 24Sürekli üzerimize iyilik gelmesi ve bugün olduğu gibi sağ kalmamız için Tanrımız RAB bütün bu kurallara uymamızı ve kendisinden korkmamızı buyurdu. 25Tanrımız RAB'bin önünde, verdiği bu buyruklara uymaya dikkat edersek, bunu bize doğruluk sayacaktır.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:2 RAB’den korkun Bkz. Yar.20:11 ve Özd.1:7’ye ait notlar. ömrünüz uzun olsun Bkz. Yas.4:40 ve ilgili not; Yas.5:16.
6:3-4 Kulak ver, ey İsrail Bkz. Yas.4:1’ e ait not.
6:3 süt ve bal akan ülkede Vaat edilen toprakların verimliliğini anlatmak için en çok kullanılan betimlemedir.
6:4-9 Bkz. Mar.12:29-30; ayrıca bkz. Mat.22:37-38; Luk.10:27. “Ş’ma” (İbranice’de ‘dinle’anlamına gelir) diye bilinen bu sözler, Yahudiler tarafından her gün tekrarlanır, havralarda da her Şabat Günü okunur.
6:4 Tanrımız RAB tek RAB’dir İbranice’den, “RAB Tanrımız’dır, yalnız ve yalnız RAB” veya “RAB Tanrımız’dır, RAB tektir” diye de çevrilebilir. İfade genellikle Tanrı’nın tekliğini vurgular, ancak metnin bağlamı içinde bu ifadeyi yalnızca RAB’be tapınmaya, itaat etmeye ve O’nu sevmeye çağrı olarak görmek daha uygundur.
6:5 seveceksiniz Krala bağımlı olanların ona gösterdiği sadakat söz konusudur. Ebedi Kral olan RAB’bi sevmek, O’nun sadık ve söz dinleyen hizmetkârı olmak demektir (bkz. Yas.4:29; Yas.4:37 ve ilgili not; Yas.7:8-9,Yas.7:13; Yas.23:5; Lev.19:18; Yşu.22:5’e ait not; 1Yu.4:19-21).
6:6 aklınızda İbranice’de ‘yürek’anlamına gelen sözcük, burada “akıl” olarak çevrilmiştir. Yürek aklın, yargının, sezginin, iradenin ve duyguların merkezi olarak görülürdü (bkz. Mez.5:9’a ait not). Yasa’nın Tekrarı Kitabı’nın sonunda, Musa’nın, İsrail halkının yürekten söz dinleyen bir halk olabilmesi için yeni yüreğe ve dolayısıyla yeni bir antlaşmaya ihtiyacı olacağını vurguladığı görülür (bkz. Yas.30:1-10; krş. Yer.31:31-33; Hez.36:24-26; 1Ko.3:3).
6:7 benimsetin ‘Yüreklerine kazıyın’anlamında. Fiilin İbranicesi çoğunlukla bir kılıcın veya okun bilenmesi anlamında kullanılır. Anne babalar, çocuklarının Tanrı sözünü anlamasına ve ona itaat etmesine yardımcı olmak için onlara her zaman belli başlı konularda öğütler vermelidir.
6:8-9 Bkz. Çık.13:9,Çık.13:16 ve ilgili notlar.
6:10-12 Bkz. Yas.4:10’a ait not.
6:13 İsa Mesih, Şeytan tarafından denendiğinde karşılık olarak bu sözleri söylemiştir (Mat.4:10; Luk.4:8; krş. Yas.6:16; Yas.8:3’ e ait not).
6:15 kıskanç bir Tanrı’dır Bkz. Yas.4:24; Yas.5:9; ayrıca bkz. Çık.20:5’e ait not.
6:16 Bkz. Yas.6:13’ e ait not; Mat.4:7; Luk.4:12. Massa’da olduğu gibi Bkz. Yas.9:22; Yas.33:8; ayrıca bkz. Çık.17:7’ye ait not.
6:20 Bkz. Çık.12:26 ve ilgili not.
6:23 götürmek... için... çıkardı Bkz. Çık.6:7-8’e ait not.
6:25 doğruluk Doğruluk, hem Eski hem de Yeni Antlaşma imanlılarını tanımlamak için kullanılan bir sözcük olup insanların birbiriyle ve RAB’le ilişkilerinde söz konusu olan bir ölçüttür (bkz. Makale: Doğruluk, s.1656). Eski ve YeniAntlaşma’da doğruluk, hem Tanrı’nın vaatlerine iman eden birine Tanrı’nın verdiği bir armağan olarak hem de Tanrı’nın bir imanlıdan beklediği davranış biçimi olarak tanımlanır.

Videolar

Yasa'nın Tekrarı Girişi

İsrail halkı Kenan topraklarına girmeden önce Moav'da konakladı. Bu kitap Musa'nın halka birkaç kez seslenişini içerir.

Eski çeviride Tesniye diye bilinen Yasanın Tekrarı Kitabı'nda yazılan önemli konular şunlardır:

1. Musa son kırk yılın önemli olaylarını anımsatıyor. Çölde dolandıkları sürece Tanrı'nın İsrail halkını nasıl kayırdığını anımsamalarını, Tanrı'ya itaatli ve sadık olmalarını diliyor.
2. Musa On Buyruk'u tekrarlıyor. İlk buyruğun önemini vurguluyor. Yalnız ve yalnız Tanrı'ya adanmaları için halka sesleniyor. Vaat edilen Kenan topraklarında İsrail halkına yön verecek çeşitli kural, ilke ve buyrukları yeniden açıklıyor. Bu yüzden kitaba "Yasanın Tekrarı" adı verildi.
3. Musa halka Tanrı'nın onlarla yaptığı antlaşmanın anlamını anımsatıyor, bu antlaşmaya bağlı kalmalarını istiyor.
4. Yeşu Musa'dan sonra halkın önderliğine atanıyor. Tanrı'nın sadakatini hatırlatan bir ezgi okuyup İsrail oymaklarını kutsadıktan sonra Musa Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğu kesiminde ölüyor.

Bu kitabın en önemli konusu şudur: Tanrı sevdiği ve seçtiği halkını kurtardı ve kutsadı. Halk bunu unutmamalı, Tanrı'nın bereketlerine kavuşmak için O'nu sevmeli ve itaat etmelidir.

Bu kitabın teması 6:4-5 ayetlerinde özetlenir. İsa'nın en büyük buyruk diye nitelediği bu ayetler şöyle der:

"Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB'dir. Tanrınız RAB'bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz."

Ana Hatlar:

1:1-4:49 Musa'nın halka seslenişi
5:1-26:19 Musa yasaları, buyrukları tekrarlıyor
27:1-28:68 Bereket ve lanet
29:1-30:20 Antlaşma yeniden yapılıyor
31:1-33:29 Musa'nın son sözleri
34:1-12 Musa'nın ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş