Levililer 19:18

18 Öç almayacaksın. Halkından birine kin beslemeyeceksin. Komşunu kendin gibi seveceksin. RAB benim.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

17:1-26:46 “Kutsallık Tüzüğü” adıyla da bilinen bu bölümler, çeş itli alanlarda Tanrı halkının kutsal bir yaşam sürmesini sağlayacak çeşitli uygulamalar içerir (bkz. Giriş; ayrıca bkz. Lev.11:44’e ait not).
18:1-20:27 Sosyal ilişkileri düzenleyen kurallar, İsrailliler’i ahlâksızlık içinde yaşayan Kenanlılar’dan farklı bir yaşama hazırlıyordu.
19:18 Komşunu kendin gibi seveceksin Bu ifade tüm eski çağ yasa metinleri arasında eşsizdir. Buyruk, YeniAntlaşma’da alıntılanır (Mat.22:39; Mar.12:31; Luk.10:27, Rom.13:9; Gal.5:14, Yak.2:8). Koyu bir Ferisi grubu olan Şammay, bu buyruğa kendi yorumu doğrultusunda “düşmanından nefret edeceksin” ifadesini eklemişti (Mat.5:43). İsa Mesih’in buna karşı söylediği, “düşmanlarınızı sevin” cümlesi, EskiAntlaşma öğretisiyle uyumludur (bkz. Lev.19:17,Lev.19:34). “Komşu”, Yeni Antlaşma’da imanlı kardeşi tanımlamak için de kullanılır (krş. Gal.6:10), ancak İsa Mesih bu tanımı, herkesi kapsayacak biçimde geniş tutar (Luk.10:25-37). Kutsal Yasa ile İsa’nın sözleri, burada karşılıklı dayanışmaya bağlı bir ilişkinin söz konusu olduğunu belirtir (Yas.24:19-22; Yas.26:12,Yas.26:13).

Videolar

Levililer Girişi

Levililer Kitabı eski İsrail'deki tapınma düzeni ve bunu yöneten Levi oymağından gelen kâhinlerle ilgili kuralları içerir.

Kitap temel olarak Tanrı'nın kutsallığı ve İsrail halkının kutsal Tanrı'yla ilişkisini sürdürmek için nasıl yaşayıp tapınması gerektiği konusuna açıklık getirir. Kitabın en çok bilinen ayetlerinden biri, İsa'nın ikinci büyük buyruk olarak söylediği 19:18 ayetindeki "Komşunu kendin gibi seveceksin" sözleridir.

Ana Hatlar:

1:1-7:38 Sunu ve kurbanlarla ilgili yasalar
8:1-10:20 Harun'la oğullarının kâhin olarak atanması
11:1-15:33 Dinsel açıdan kirli ve temiz sayılmayla ilgili yasalar
16:1-34 Günahları Bağışlatma Günü
17:1-27:34 Kutsallık ve tapınmayla ilgili yasalar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş