Levililer 20

20
Günahın Bedeli
1RAB Musa'ya şöyle dedi: 2“İsrail halkına de ki, ‘İsrailliler'den ya da aranızda yaşayan yabancılardan kim çocuklarından birini ilah Molek'e sunarsa, kesinlikle öldürülecek. Ülke halkı onu taşlayacak. 3Kim çocuğunu Molek'e sunarak tapınağımı kirletir, kutsal adıma leke sürerse, ona öfkeyle bakacağım. Onu halkımın arasından atacağım. 4Adam çocuğunu Molek'e sunar da, ülke halkı bunu görmezden gelir, onu öldürmezse, 5adama ve ailesine öfkeyle bakacağım. Hem onu, hem de bana ihanet edip onu izleyerek Molek'e tapanların hepsini halkımın arasından atacağım.
6“ ‘Kim cincilere, ruh çağıranlara danışır, bana ihanet ederse, ona öfkeyle bakacak, halkımın arasından atacağım. 7Kendinizi bana adayın, kutsal olun. Tanrınız RAB benim. 8Kurallarıma uyacak, onları yerine getireceksiniz. Sizi kutsal kılan RAB benim.
9 “ ‘Annesine ya da babasına lanet eden herkes kesinlikle öldürülecektir. Annesine ya da babasına lanet ettiği için ölümü hak etmiştir.
10 “ ‘Biri başka birinin karısıyla, yani komşusunun karısıyla zina ederse, hem kendisi, hem de zina ettiği kadın kesinlikle öldürülecektir. 11 Babasının karısıyla yatan, babasının namusuna leke sürmüş olur. İkisi de kesinlikle öldürülecektir. Ölümü hak etmişlerdir. 12 Bir adam geliniyle yatarsa, ikisi de kesinlikle öldürülecektir. Rezillik etmişler, ölümü hak etmişlerdir. 13 Bir erkek başka bir erkekle cinsel ilişki kurarsa, ikisi de iğrençlik etmiş olur. Kesinlikle öldürülecekler. Ölümü hak etmişlerdir. 14 Bir adam hem bir kızla, hem de kızın annesiyle evlenirse, alçaklık etmiş olur. Aranızda böyle alçaklıklar olmasın diye üçü de yakılacaktır. 15 Bir hayvanla cinsel ilişki kuran adam kesinlikle öldürülecek, hayvansa kesilecektir. 16Bir kadın cinsel ilişki kurmak amacıyla bir hayvana yaklaşırsa, kadını da hayvanı da kesinlikle öldüreceksiniz. Ölümü hak etmişlerdir.
17 “ ‘Bir adam anne ya da baba tarafından üvey olan kızkardeşiyle evlenir, cinsel ilişki kurarsa, utançtır. Açıkça aşağılanıp halkın arasından atılacaklardır. Adam kızkardeşiyle ilişki kurduğu için suçunun cezasını çekecektir. 18 Âdet gören bir kadınla yatıp cinsel ilişki kuran adam kadının akıntılı yerini açığa çıkarmış, kadın da buna katılmış olur. İkisi de halkın arasından atılacaktır.
19 “ ‘Teyzenle ya da halanla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü yakın akrabanın namusudur. İkiniz de suçunuzun cezasını çekeceksiniz.
20“ ‘Amcasının karısıyla cinsel ilişki kuran adam, amcasının namusuna leke sürmüş olur. İkisi de günahlarının cezasını çekecek ve çocuk sahibi olmadan öleceklerdir. 21 Kardeşinin karısıyla evlenen adam rezillik etmiş olur. Kardeşinin namusunu lekelemiştir. Çocuk sahibi olmayacaklardır.
22“ ‘Bütün kurallarıma, ilkelerime uyacak, onları yerine getireceksiniz. Öyle ki, yaşamak üzere sizi götüreceğim ülke sizi dışarı kusmasın. 23Önünüzden kovacağım ulusların törelerine göre yaşamayacaksınız. Çünkü onlar bütün bu kötülükleri yaptılar. Bu yüzden onlardan nefret ettim. 24Oysa, Siz onların topraklarını sahipleneceksiniz. Bal ve süt akan bu ülkeyi size mülk olarak vereceğim, dedim. Sizi öteki uluslardan ayrı tutan Tanrınız RAB benim.
25“ ‘Temiz hayvanlarla kuşları kirli olanlardan ayırt edeceksiniz. Sizin için kirli ilan ettiğim hayvanlarla, kuşlarla, küçük kara hayvanlarıyla kendinizi kirletmeyeceksiniz. 26Benim için kutsal olacaksınız. Çünkü ben RAB kutsalım. Bana ait olmanız için sizi öbür halklardan ayrı tuttum.
27“ ‘Cincilik yapan ve ruh çağıran ister erkek olsun, ister kadın olsun kesinlikle öldürülecektir. Onları taşlayacaksınız. Ölümlerinden kendileri sorumludur.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

17:1-26:46 “Kutsallık Tüzüğü” adıyla da bilinen bu bölümler, çeş itli alanlarda Tanrı halkının kutsal bir yaşam sürmesini sağlayacak çeşitli uygulamalar içerir (bkz. Giriş; ayrıca bkz. Lev.11:44’e ait not).
18:1-20:27 Sosyal ilişkileri düzenleyen kurallar, İsrailliler’i ahlâksızlık içinde yaşayan Kenanlılar’dan farklı bir yaşama hazırlıyordu.
20:1-27 18. bölümde söz edilen pek çok günah bu bölümde tekrarlanır; ancak bu sefer, genelde bu günahların sonucu olan ölüm cezasından da söz edilir. RAB, halkının başka ilahlara tapmasını hoş görmez, yalnız ve yalnız kendisine bağlı olmasını bekler (bkz. Çık.20:3,Çık.20:5 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Lev.18:1-20:27’ye ait not).
20:2-5 ilah Molek’e Bkz. Lev.18:21’e ait not.
20:3 halkımın arasından atacağım Bkz. Lev.7:20’ye ait not.
20:5 ihanet edip Bkz. Lev.20:6; Lev.17:7; ayrıca bkz. Çık.34:15’e ait not.
20:6 cincilere, ruh çağıranlara Cincilere veya ruh çağıranlara danışmak, bu işi yapmak kadar büyük bir günahtır (Lev.20:27; bkz. Yas.11:9-13 ; Yşa.3:2-3). RAB’be yalnızca, bir kâhin veya peygamber aracılığıyla danışılabilirdi (bkz. Yşa.8:19-20 ve ilgili notlar; krş. Yas.18:14-22).
20:7 kutsal olun Bkz. Lev.11:44’e ait not.
20:8 Sizi kutsal kılan RAB halkını kutsal kıldığı (bkz. örn. 1Ko.1:30; İbr.10:10,İbr.10:14) ve kendisi de kutsal olduğu için, kendi halkının da kutsal olması, yani Tanrı’ya ait olarak ahlâksızlıktan ve günahtan uzak bir yaşam sürmesi gerekir (bkz. Lev.11:44-45; 1Pe.1:13-16).
20:9 Krş. Yas.21:20-21.
20:13 iğrençlik Bkz. Lev.7:2 0’ ye ait not.
20:21 Bkz. Lev.18:16 ve ilgili not.
20:24 Bal ve süt akan Mısır’dan Çıkış, Çölde Sayım ve Yasa’nın Tekrarı’nda sıkça geçen bir deyiştir (bkz. Çık.3:8; Yas.6:3’e ait not; ayrıca bkz. Yşu.5:6; Yer.11:5; Yer.32:22; Hez.20:6,Hez.20:15) ; RAB’bin halkına vaat ettiği toprakların bereketli olacağının ifadesidir.
20:25 Bkz. 11. bölüm.
20:27 Bkz. Lev.20:6’ya ait not.

Videolar

Levililer Girişi

Levililer Kitabı eski İsrail'deki tapınma düzeni ve bunu yöneten Levi oymağından gelen kâhinlerle ilgili kuralları içerir.

Kitap temel olarak Tanrı'nın kutsallığı ve İsrail halkının kutsal Tanrı'yla ilişkisini sürdürmek için nasıl yaşayıp tapınması gerektiği konusuna açıklık getirir. Kitabın en çok bilinen ayetlerinden biri, İsa'nın ikinci büyük buyruk olarak söylediği 19:18 ayetindeki "Komşunu kendin gibi seveceksin" sözleridir.

Ana Hatlar:

1:1-7:38 Sunu ve kurbanlarla ilgili yasalar
8:1-10:20 Harun'la oğullarının kâhin olarak atanması
11:1-15:33 Dinsel açıdan kirli ve temiz sayılmayla ilgili yasalar
16:1-34 Günahları Bağışlatma Günü
17:1-27:34 Kutsallık ve tapınmayla ilgili yasalar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş