Levililer 22

22
Sunuları Kimler Yiyecek
1RAB Musa'ya şöyle dedi: 2“Harun'a ve oğullarına de ki, ‘İsrail halkının bana sunduğu kutsal sunulardan uzak dursunlar. Kutsal adıma leke sürmesinler. RAB benim. 3Gelecek kuşaklar boyunca soyunuzdan biri İsrail halkının bana sunduğu kutsal sunulara kirli olarak yaklaşırsa, onu huzurumdan atacağım. RAB benim.
4“ ‘Harun soyundan deri hastalığına yakalanmış ya da akıntısı olan biri temiz sayılıncaya kadar kutsal sunuları yemeyecektir. Bir cesede değdiği için kirli sayılan bir şeye dokunan, menisi akan, 5insanı kirli kılacak küçük kara hayvanlarından birine ya da herhangi bir nedenle kirli sayılan bir insana dokunan, 6akşama kadar kirli sayılacak, yıkanmadığı sürece kutsal sunulardan yemeyecektir. 7Güneş battıktan sonra temiz sayılır, kutsal sunuları yiyebilir. Çünkü bu onun yiyeceğidir. 8Ölü bulunmuş ya da yabanıl hayvanlar tarafından parçalanmış bir leşi yiyerek kendini kirletmeyecektir. RAB benim.
9“ ‘Kâhinler buyruklarıma uymalıdır. Yoksa günahlarının cezasını çeker, buyruklarımı çiğnedikleri için ölürler. Onları kutsal kılan RAB benim.
10“ ‘Kâhin ailesi dışında hiç kimse kutsal sunuyu yemeyecek; kâhinin konuğu ve işçisi bile. 11Ama kâhinin parayla satın aldığı ya da evinde doğan köle onun yemeğini yiyebilir. 12Kâhinin kâhin olmayan bir erkekle evlenen kızı bağışlanan kutsal sunuları yemeyecek. 13Ama dul kalmış ya da boşanmış, çocuğu olmamış ve gençliğinde kaldığı baba evine geri dönmüş kâhin kızı babasının ekmeğini yiyebilir. Aile dışından yabancı biri asla yiyemez.
14“ ‘Bilmeden kutsal sunuyu yiyen biri, beşte birini üzerine katarak kâhine geri verecek. 15Kâhinler İsrail halkının RAB'be sunduğu kutsal sunuları bayağılaştırmayacaklar. 16Yoksa kutsal sunuları yiyen öbür insanlara büyük suç yüklemiş olurlar. Çünkü sunuları kutsal kılan RAB benim.’ ”
Kabul Edilmeyecek Kurbanlar
17RAB Musa'ya şöyle dedi: 18“Harun'la oğullarına ve bütün İsrail halkına de ki, ‘İster İsrailli olsun, ister İsrail'de yaşayan bir yabancı olsun, biriniz RAB'be dilek adağı ya da gönülden verilen sunu olarak yakmalık sunu sunmak istiyorsa, 19sunusunun kabul edilmesi için kusursuz bir erkek sığır, koyun ya da keçi sunmalı. 20 Kusurlu olanı sunmayacaksınız. Çünkü kabul edilmeyecektir. 21Kim gönülden verilen bir sunuyu ya da dilek adağını yerine getirmek için RAB'be esenlik kurbanı olarak sığır veya davar sunmak isterse, kabul edilmesi için hayvan kusursuz olmalı. Hiçbir eksiği bulunmamalı. 22Kör, sakat, yaralı, yarası irinli, kabuklu ya da uyuz bir hayvanı RAB'be sunmayacaksınız. Yakılan sunu olarak sunak üzerinde RAB'be böyle bir hayvan sunmayacaksınız. 23Organlarından biri aşırı büyümüş ya da yeterince gelişmemiş bir sığırı veya davarı dilek adağı olarak sunabilirsiniz. Ama gönülden verilen bir sunu olarak kabul edilmez. 24Yumurtaları vurulmuş, ezilmiş, burulmuş ya da kesilmiş hayvanı RAB'be sunmayacak, ülkenizde buna yer vermeyeceksiniz. 25Böyle bir hayvanı bir yabancıdan alıp yiyecek sunusu olarak Tanrınız'a sunmayacaksınız. Çünkü sakat ve kusurludur. Kabul edilmeyecektir.’ ”
26RAB Musa'ya şöyle dedi: 27“Bir buzağı, kuzu ya da oğlak doğduğu zaman, yedi gün anasının yanında kalacaktır. Sekizinci günden itibaren yakılan sunu olarak RAB'be sunulabilir. Kabul edilecektir. 28İster inek, ister davar olsun, hayvanla yavrusunu aynı gün kesmeyeceksiniz.
29“RAB'be şükran kurbanı sunduğunuz zaman, kabul edilecek biçimde[a] sunun. 30Eti aynı gün yenecek, sabaha bırakılmayacak. RAB benim.
31“Buyruklarıma uyacak, onları yerine getireceksiniz. RAB benim. 32Kutsal adıma leke sürmeyeceksiniz. İsrail halkı arasında kutsal tanınacağım. Sizi kutsal kılan RAB benim. 33Tanrınız olmak için sizi Mısır'dan çıkardım. RAB benim.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

17:1-26:46 “Kutsallık Tüzüğü” adıyla da bilinen bu bölümler, çeş itli alanlarda Tanrı halkının kutsal bir yaşam sürmesini sağlayacak çeşitli uygulamalar içerir (bkz. Giriş; ayrıca bkz. Lev.11:44’e ait not).
22:3 huzurumdan atacağım Ya tapınan topluluk içinde bulunmasına izin vermeyerek veya kâhinlikten uzaklaştırarak ya da ölüm cezası vererek.
22:4 Bkz. Lev.13:1-46; Lev.13:45-46’ya ait not; Lev.15:1-18 ve ilgili notlar; Lev.21:11.
22:5 Bkz. Lev.11:29-31.
22:8 Bkz. Lev.17:15 ve ilgili not.
22:9 buyruklarımı çiğnedikleri için ölürler Murdarlıkla ilgili yasalar halk için de kâhinler için de aynıydı, ancak daha fazla sorumluluk sahibi olan kâhinlere verilen cezalar daha sertti (krş. Lev.10:1-3; Mal.1:6-2:9). kutsal Bkz. Lev.11:44’e ait not.
22:14 beşte birini üzerine katarak Krş. Lev.5:15’e ait not; Lev.5:16.
22:16 kutsal Bkz. Lev.11:44’e ait not.
22:18 yakmalık sunu Bkz. Lev.1:3’e ait not.
22:20-22 Bkz. Mal.1:8.
22:21 esenlik kurbanı Bkz. Lev.3:1’e ait not.
22:28 Hayvana acımaktan ötürü veya sürünün büyümesini güvence altına almak için dişinin korunması amacıyla verilmiş bir yasadır (bkz. Yas.22:6-7).Ancak putperestliğe ait bir geleneği ortadan kaldırmak amacını taşıyor da olabilir (krş. Çık.23:19’a ait not).
22:29 Bkz. Lev.19:5’e ait not.
22:30 aynı gün Aynı kural Fısıh Bayramı için de geçerliydi (Çık.34:25); buna karşın esenlik sunusu ertesi gün de yenebilirdi (Çık.7:16).

Videolar

Levililer Girişi

Levililer Kitabı eski İsrail'deki tapınma düzeni ve bunu yöneten Levi oymağından gelen kâhinlerle ilgili kuralları içerir.

Kitap temel olarak Tanrı'nın kutsallığı ve İsrail halkının kutsal Tanrı'yla ilişkisini sürdürmek için nasıl yaşayıp tapınması gerektiği konusuna açıklık getirir. Kitabın en çok bilinen ayetlerinden biri, İsa'nın ikinci büyük buyruk olarak söylediği 19:18 ayetindeki "Komşunu kendin gibi seveceksin" sözleridir.

Ana Hatlar:

1:1-7:38 Sunu ve kurbanlarla ilgili yasalar
8:1-10:20 Harun'la oğullarının kâhin olarak atanması
11:1-15:33 Dinsel açıdan kirli ve temiz sayılmayla ilgili yasalar
16:1-34 Günahları Bağışlatma Günü
17:1-27:34 Kutsallık ve tapınmayla ilgili yasalar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş