Levililer 21

21
Kâhinlerle İlgili Kurallar
1-2RAB Musa'ya şöyle dedi: “Harun soyundan gelen kâhinlere de ki, ‘Kâhinlerden hiçbiri yakın akrabası olan annesi, babası, oğlu, kızı ve kardeşi dışında, halkından birinin ölüsüyle kendini kirletmesin. 3 Yanında kalan evlenmemiş kızkardeşi için kendini kirletebilir. 4Halkı arasında bir büyük olarak kendini kirletmemeli, adına leke getirmemeli.
5 “ ‘Kâhinler yas tutarken başlarını tıraş etmeyecek, sakallarının uçlarını kesmeyecek, bedenlerini yaralamayacaklar. 6Tanrıları için kutsal olacaklar, Tanrıları'nın adını lekelemeyecekler. Çünkü onlar Tanrıları RAB'be yakılan sunu ve yiyecek sunusu sunuyorlar. Kutsal olmaları gerekir. 7Kâhinler fahişelerle, kirletilmiş kadınlarla, boşanmış kadınlarla evlenmeyecek. Çünkü kâhin Tanrı için kutsal olmalıdır. 8Onu kutsal sayın. Çünkü yiyecek sunusunu Tanrınız'a o sunuyor. Sizin için kutsaldır. Çünkü ben kutsalım, sizi kutsal kılan RAB benim. 9Bir kâhinin kızı fahişelik yaparak kendini kirletirse, hem kendini hem de babasını rezil etmiş olur. Yakılmalıdır.
10“ ‘Öbür kâhinler arasından başına mesh yağı dökülen ve özel giysiler giymek üzere atanan başkâhin, saçlarını dağıtmayacak, giysilerini yırtmayacak. 11Hiçbir ölüye yaklaşmayacak. Ölen annesi, babası bile olsa kendini kirletmeyecek. 12Tapınak hizmetinden ayrılmayacak, Tanrısı'nın Tapınağı'nı kirletmeyecek. Çünkü Tanrı'nın buyurduğu mesh yağıyla Tanrısı'na adanmıştır. RAB benim. 13Başkâhinin evleneceği kadın bakire olmalıdır. 14 Dul, boşanmış, kirletilmiş ya da fahişe bir kadınla evlenmeyecek. Yalnız kendi halkından bakire bir kızla evlenebilir. 15Böylece halkının arasında çocuklarına leke sürmemiş olur. Onu kutsal kılan RAB benim.’ ”
16RAB Musa'ya şöyle dedi: 17“Harun'a de ki, ‘Soyundan gelecek kuşaklar boyunca kusurlu olan hiç kimse yiyecek sunusu sunmak üzere Tanrısı'na yaklaşmasın. 18Kusurlu olan, sunağa yaklaşamaz: Kör, topal, yüzü arızalı, organlarından biri aşırı büyümüş, 19kolu veya ayağı kırık, 20kambur, cüce, gözü özürlü, uyuz, yarası kabuk bağlamış ya da hadım. 21Kâhin Harun'un soyundan bu kusurlara sahip hiç kimse RAB için yakılan sunuyu sunmak üzere sunağa yaklaşmayacak. Çünkü kusurludur. Tanrısı'na yiyecek sunusu sunmak üzere sunağa yaklaşamaz. 22Böyle bir adam Tanrısı'na sunulan kutsal ve en kutsal yiyecekleri yiyebilir. 23Ancak perdeye ve sunağa yaklaşmayacaktır. Çünkü kusurludur. Tapınağımı kirletmesin. Onları kutsal kılan RAB benim.’ ”
24Musa Harun'la oğullarına ve bütün İsrail halkına bunları anlattı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

17:1-26:46 “Kutsallık Tüzüğü” adıyla da bilinen bu bölümler, çeş itli alanlarda Tanrı halkının kutsal bir yaşam sürmesini sağlayacak çeşitli uygulamalar içerir (bkz. Giriş; ayrıca bkz. Lev.11:44’e ait not).
21:1-2 birinin ölüsüyle Bir cesede dokunmak veya yakın durmak, insanı murdar kılıyordu (Say.19:11,Say.19:14). Kâhinlere, murdar hale gelecek olmalarına rağmen, ölen yakın akrabalarına yaklaşmalarına izin verilmişti (Say.21:2-3), ancak başkâhin için buna bile izin yoktu (2 Say.1:11-12).
21:5 bedenlerini yaralamayacaklar Bkz. Lev.19:27-28. Buna benzer bedensel eziyetler, yas tutan veya ilahların dikkatini çekmek isteyen putperestler arasında yaygındı (bkz. 1Kr.18:28). İsrail inancında ölüm kavramı çok daha farklı olduğundan yas şekli de farklıydı (bkz. örn. 1Kr.21:1-4; Yar.5:24; 2Sa.12:23; İbr.11:19).
21:6 yiyecek sunusu Bkz. Lev.3:11,Lev.3:16’ya ait not.
21:8 ben kutsalım Bkz. Lev.11:44’e ait not.
21:9 Bkz. Yar.38:24 ve ilgili not.
21:11-12 Bkz. Lev.21:1’e ait not.
21:17 Kurbanlar gibi, kâhinlerin de kusursuz olması gerekirdi. Bu, İsa Mesih’in kusursuz bir kurban ve kusursuz bir kâhin olmasını simgeliyordu (bkz. İbr.7:26-28, İbr.9:13-14).
21:23 perdeye Kutsal Yer ile En Kutsal Yer’i ayırırdı (bkz. Çık.26:33).

Videolar

Levililer Girişi

Levililer Kitabı eski İsrail'deki tapınma düzeni ve bunu yöneten Levi oymağından gelen kâhinlerle ilgili kuralları içerir.

Kitap temel olarak Tanrı'nın kutsallığı ve İsrail halkının kutsal Tanrı'yla ilişkisini sürdürmek için nasıl yaşayıp tapınması gerektiği konusuna açıklık getirir. Kitabın en çok bilinen ayetlerinden biri, İsa'nın ikinci büyük buyruk olarak söylediği 19:18 ayetindeki "Komşunu kendin gibi seveceksin" sözleridir.

Ana Hatlar:

1:1-7:38 Sunu ve kurbanlarla ilgili yasalar
8:1-10:20 Harun'la oğullarının kâhin olarak atanması
11:1-15:33 Dinsel açıdan kirli ve temiz sayılmayla ilgili yasalar
16:1-34 Günahları Bağışlatma Günü
17:1-27:34 Kutsallık ve tapınmayla ilgili yasalar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş