Levililer 8

8
Harun'la Oğullarının Kâhin Atanması
(Çık.29:1-37)
1RAB Musa'ya şöyle dedi: 2-3“Harun'la oğullarını, kâhin giysilerini, mesh yağını, günah sunusu olarak sunulacak boğayı, iki koçu ve mayasız ekmek sepetini Buluşma Çadırı'nın giriş bölümüne getir. Bütün topluluğu da oraya çağır.” 4Musa RAB'bin buyruğunu yerine getirdi. Herkes Buluşma Çadırı'nın önünde toplandı.
5Musa topluluğa, “Şimdi RAB'bin buyruğunu yerine getireceğim” dedi. 6Harun'la oğullarını öne çıkarıp yıkadı. 7Harun'a mintanı giydirdi, beline kuşağı bağladı, üzerine kaftanı, onun üzerine de efodu giydirdi. Ustaca dokunmuş şeridiyle efodu bağladı. 8Üzerine göğüslüğü taktı, göğüslüğün içine Urim ile Tummim'i koydu. 9Başına sarığı sardı, ön kısmına kutsal tacı, altın levhayı koydu. Musa her şeyi RAB'bin buyurduğu gibi yaptı.
10Sonra mesh yağını aldı, Tanrı'nın Konutu'nu ve içindeki her şeyi meshederek kutsal kıldı. 11Yağı yedi kez sunağın üzerine serpti; sunağı, sunağın bütün aletlerini, kazanı ve ayaklıklarını kutsal kılmak için meshetti. 12Harun'u kutsal kılmak için başına yağ dökerek meshetti. 13Harun'un oğullarını öne çıkardı, onlara mintan giydirdi, bellerine kuşak bağladı, başlarına başlık koydu. Musa her şeyi RAB'bin buyurduğu gibi yaptı.
14Sonra günah sunusu olarak sunulacak boğayı getirdi. Harun'la oğulları ellerini boğanın başına koydular. 15Musa boğayı kesti. Sunağı pak kılmak için kanını parmağıyla sunağın boynuzlarına çepeçevre sürdü. Artan kanı sunağın dibine döktü. Böylece sunağı arındırıp kutsal kıldı. 16Musa hayvanın bağırsak ve işkembe yağlarını, karaciğer perdesini, böbreklerini ve böbrek yağlarını sunağın üzerinde yaktı. 17Boğanın geri kalan kısmını da –derisini, etini, gübresini– ordugahın dışında yaktı. Musa her şeyi RAB'bin buyurduğu gibi yaptı.
18Sonra yakmalık sunu olarak sunulacak koçu getirdi. Harun'la oğulları ellerini koçun başına koydular. 19Musa koçu kesti, kanını sunağın her yanına döktü. 20Koçu parçalara ayırıp parçaları, başını ve iç yağını yaktı. 21Bağırsaklarını, işkembesini, ayaklarını yıkadı ve koçun tümünü sunağın üzerinde yaktı. Bu bir yakmalık sunu, RAB'bi hoşnut eden koku, yakılan sunuydu. Musa her şeyi RAB'bin buyurduğu gibi yaptı.
22Sonra öteki koçu, atanma sunusu olarak sunulacak koçu getirdi. Harun'la oğulları ellerini koçun başına koydular. 23Musa koçu kesti. Kanını Harun'un sağ kulak memesine, sağ elinin ve sağ ayağının baş parmaklarına sürdü. 24Sonra Harun'un oğullarını öne çıkardı. Onların da sağ kulak memelerine, sağ ellerinin ve ayaklarının baş parmaklarına kan sürdü. Artan kanı sunağın her yanına döktü. 25Hayvanın yağını, kuyruk yağını, bağırsak ve işkembe yağlarını, karaciğer perdesini, böbreklerini, böbrek yağlarını ve sağ budunu aldı. 26Sonra RAB'bin huzurunda bulunan mayasız ekmek sepetinden bir ekmek, yağlı pide ve yufka alıp hayvanın yağlarının ve sağ budunun üzerine koydu. 27Hepsini Harun'la oğullarının eline verdi. Bunları RAB'bin huzurunda sallamalık sunu olarak salladı. 28Sonra ellerinden alıp sunakta yakmalık sununun üzerinde yaktı. Bunlar atanma sunusu, RAB'bi hoşnut eden koku ve RAB için yakılan sunuydu. 29Bundan sonra Musa döşü aldı ve sallamalık sunu olarak RAB'bin huzurunda salladı. Atanma sunusu olarak sunulan koçtan Musa'nın payına düşen buydu. Musa her şeyi RAB'bin buyurduğu gibi yaptı.
30Musa mesh yağını ve sunağın üzerindeki kanı alıp Harun'la oğullarının ve giysilerinin üzerine serpti. Böylece Harun'u, oğullarını ve giysilerini kutsal kılmış oldu.
31Sonra Harun'la oğullarına, “Eti Buluşma Çadırı'nın giriş bölümünde haşlayın” dedi, “ ‘Eti Harun'la oğulları yiyecek’ diye buyurmuştum. Atanma sunularının bulunduğu sepetteki ekmekle birlikte onu orada yiyin. 32Etten ve ekmekten artanı yakın. 33Atanma günleriniz doluncaya kadar, yedi gün boyunca Buluşma Çadırı'nın giriş bölümünden ayrılmayın. Çünkü atanmanız yedi gün sürecek. 34Bugün yapılan her şeyi günahlarınızı bağışlatmak için RAB buyurdu. 35Yedi gün boyunca gece gündüz Buluşma Çadırı'nın giriş bölümünde bekleyecek, RAB'bin buyruğunu yerine getireceksiniz. Öyle ki, ölmeyesiniz. Bana böyle buyruk verildi.” 36Böylece Harun'la oğulları RAB'bin Musa aracılığıyla verdiği bütün buyrukları yerine getirdiler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:2 giysilerini Bkz. Çık.28:4-43 ve ilgili notlar; Çık.39:1-31; Çık.40:12-16. mesh yağını Bkz. Bilgi Kutusu: Meshetmek, s.158; Çık.25:6’ya ait not. Yağ, Buluşma Çadırı’nı, adanmış eşyaları veya kâhinleri (Çık.8:10-12,Çık.8:30), önderleri ve kralları (1Sa.10:1; 1Sa.16:13) meshetmede kullanılırdı (ayrıca bkz. Çık.29:7’ye ait not). Meshetmek, bir kişiyi göreve atar ve yetkilendirir. Böylece kâhin, hem kutsal yerle hem de kutsal eşyalarla ilgilenip hizmet edebilirdi.
8:5 Bu ve benzeri ifadelerin bu bölümde birkaç kez geçmesi (Lev.8:4,Lev.8:5,Lev.8:9,Lev.8:13,Lev.8:17,Lev.8:21,Lev.8:29,Lev.8:34,Lev.8:36), Tanrı’yı hoşnut edebilmek için tapınmanın Tanrı’nın istediği şekilde yapılması gerektiğini vurgulamak amacını taşır (krş. 10. bölüm).
8:6 yıkadı Tanrı’nın Konutu’nun avlusunda (bkz. Çık.30:17-21) bulunan tunç kazanda (bkz. Lev.8:11).
8:7 efodu Bkz. Çık.28:6’ya ait not.
8:8 Urim ile Tummim’i Bkz. Çık.28:30 ve 1Sa.2:28’e ait notlar.
8:11 yedi kez Bkz. Lev.4:6’ya ait not.
8:14 günah sunusu Bkz. Lev.4:3-11 ve ilgili notlar. ellerini... koydular Bkz. Lev.1:4; Çık.29:10’a ait not.
8:15 arındırıp Bkz. Lev.16:16; ayrıca bkz. Çık.29:36’ya ait not.
8:17 ordugâhın dışında Bkz. Lev.4:5,Lev.4:12; Lev.13:45-46; Hez.43:21; İbr.13:12 ve ilgili notlar.
8:23 Harun’un bedeninin uç kısımlarına kan sürülmesi, onun RAB’bin hizmetine tamamen adanmış olduğunu belirtiyordu.
8:27 sallamalık sunu Bkz. Lev.7:30-32’ye ait not.
8:28 yakmalık sununun üzerinde Bkz. Lev.3:5.
8:31 “Eti Harun’la oğulları yiyecek” diye buyurmuştum Bkz. Çık.29:32.

Videolar

Levililer Girişi

Levililer Kitabı eski İsrail'deki tapınma düzeni ve bunu yöneten Levi oymağından gelen kâhinlerle ilgili kuralları içerir.

Kitap temel olarak Tanrı'nın kutsallığı ve İsrail halkının kutsal Tanrı'yla ilişkisini sürdürmek için nasıl yaşayıp tapınması gerektiği konusuna açıklık getirir. Kitabın en çok bilinen ayetlerinden biri, İsa'nın ikinci büyük buyruk olarak söylediği 19:18 ayetindeki "Komşunu kendin gibi seveceksin" sözleridir.

Ana Hatlar:

1:1-7:38 Sunu ve kurbanlarla ilgili yasalar
8:1-10:20 Harun'la oğullarının kâhin olarak atanması
11:1-15:33 Dinsel açıdan kirli ve temiz sayılmayla ilgili yasalar
16:1-34 Günahları Bağışlatma Günü
17:1-27:34 Kutsallık ve tapınmayla ilgili yasalar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş