Levililer 23

23
Bayramlar
1RAB Musa'ya şöyle dedi: 2“İsrail halkına de ki, ‘Kutsal toplantılar olarak ilan edeceğiniz bayramlarım, RAB'bin bayramları şunlardır:’ ”
Şabat Günü
3 “ ‘Altı gün çalışacaksınız. Ama yedinci gün olan Şabat dinlenme ve kutsal toplantı günüdür. Hiçbir iş yapmayacaksınız. Yaşadığınız her yerde Şabat'ı RAB'be ayıracaksınız.’ ”
Fısıh ve Mayasız Ekmek Bayramı
(Çık.12:15-20; Say.28:16-25; Yas.16:1-8)
4“ ‘Belirli zamanlarda kutsal toplantılar olarak ilan edeceğiniz RAB'bin bayramları şunlardır: 5 Birinci ayın on dördüncü günü akşamüstü RAB'bin Fısıh Bayramı başlar. 6On beşinci gün RAB'bin Mayasız Ekmek Bayramı'dır. Yedi gün mayasız ekmek yiyeceksiniz. 7İlk gün kutsal toplantı düzenleyecek, gündelik işlerinizi yapmayacaksınız. 8Yedi gün RAB için yakılan sunu sunacaksınız. Yedinci gün kutsal toplantı düzenleyecek, gündelik işlerinizi yapmayacaksınız.’ ”
İlk Ürünler
9RAB Musa'ya şöyle dedi: 10“İsrail halkına de ki, ‘Size vereceğim ülkeye girip ürününü biçtiğiniz zaman, ilk yetişen ürününüzden bir demet kâhine götüreceksiniz. 11Kabul edilmeniz için, kâhin demeti RAB'bin huzurunda sallayacak. Demet Şabat'tan sonraki gün sallanacak. 12Demetin sallandığı gün, yakmalık sunu olarak RAB'be bir yaşında kusursuz bir erkek kuzu sunacaksınız. 13Kuzuyla birlikte tahıl sunusu olarak yağla yoğrulmuş bir efa ince unun onda ikisi[a] sunulacak. RAB için yakılan sunu ve O'nu hoşnut eden koku olacak bu. Yakmalık sunuyla birlikte dökmelik sunu olarak bir hin şarabın dörtte birini[b] sunacaksınız. 14Tanrınız'a bu sunuyu getireceğiniz güne kadar ekmek, kavrulmuş buğday, taze başak yemeyeceksiniz. Yaşadığınız her yerde kuşaklar boyunca sürekli bir yasa olacak bu.’ ”
Hasat Bayramı
(Say.28:26-31; Yas.16:9-12)
15 “ ‘Şabat'tan sonraki gün sallamalık demeti götürdüğünüz günden başlayarak tam yedi hafta sayın. 16Yedinci Şabat'tan sonraki güne kadar elli gün sayın: O gün RAB'be yeni tahıl sunusu sunacaksınız. 17Yaşadığınız yerden RAB'be sallamalık sunu olarak iki ekmek getirin. Ekmekler ilk ürünlerden, onda iki efa[c] ince undan yapılacak. Mayayla pişirilip RAB'be öyle sunulacak. 18Ekmekle birlikte yakmalık sunu olarak RAB'be bir yaşında kusursuz yedi kuzu, bir boğa ve iki koç sunacaksınız. Tahıl sunusu ve dökmelik sunuyla sunulan bu sunu, yakılan sunu ve RAB'bi hoşnut eden kokudur. 19Günah sunusu olarak bir teke, esenlik kurbanı olarak bir yaşında iki kuzu sunacaksınız. 20Kâhin iki kuzuyu ilk üründen yapılmış ekmekle birlikte sallamalık sunu olarak RAB'bin huzurunda sallayacak. RAB için kutsal olan bu sunular kâhinindir. 21O gün kutsal toplantı ilan edecek ve gündelik işlerinizi yapmayacaksınız. Yaşadığınız her yerde kuşaklar boyunca sürekli bir yasa olacak bu.
22 “ ‘Ülkenizdeki ekinleri biçerken tarlalarınızı sınırlarına kadar biçmeyin. Artakalan başakları toplamayın. Onları yoksullara ve yabancılara bırakacaksınız. Tanrınız RAB benim.’ ”
Anma Günü
(Say.29:1-6)
23RAB Musa'ya şöyle dedi: 24“İsrail halkına de ki, ‘Yedinci ayın birinci günü dinlenme günüdür, boru çalınarak anma ve kutsal toplantı günü olacaktır. 25O gün gündelik işlerinizi yapmayacak, RAB için yakılan sunu sunacaksınız.’ ”
Günahların Bağışlanma Günü
(Lev.16:2-34; Say.29:7-11)
26RAB Musa'ya şöyle dedi: 27 “Yedinci ayın onuncu günü günahların bağışlanma günüdür. Kutsal bir toplantı düzenleyeceksiniz. İsteklerinizi denetleyecek, RAB için yakılan sunu sunacaksınız. 28O gün hiç iş yapmayacaksınız. Çünkü Tanrınız RAB'bin huzurunda günahlarınızı bağışlatacağınız bağışlanma günüdür. 29O gün isteklerini denetlemeyen herkes halkın arasından atılacaktır. 30O gün herhangi bir iş yapanı halkın arasından yok edeceğim. 31Hiç iş yapmayacaksınız. Yaşadığınız her yerde kuşaklar boyunca sürekli yasa olacak bu. 32O gün sizin için Şabat, dinlenme günü olacak. İsteklerinizi denetleyeceksiniz. Ayın dokuzuncu günü, akşamdan ertesi akşama kadar Şabat'ı kutlayacaksınız.”
Çardak Bayramı
(Say.29:12-39; Yas.16:13-17)
33RAB Musa'ya şöyle dedi: 34 “İsrail halkına de ki, ‘Yedinci ayın on beşinci günü Çardak Bayramı başlar. Bu bayramı RAB'bin onuruna yedi gün kutlayacaksınız. 35İlk gün kutsal bir toplantı düzenleyecek, gündelik işlerinizi yapmayacaksınız. 36Yedi gün RAB için yakılan sunu sunacaksınız. Sekizinci gün kutsal bir toplantı düzenlemeli, RAB için yakılan sunu sunmalısınız. Bu bayramın son toplantısıdır. Gündelik işlerinizi yapmayacaksınız.
37–“ ‘Kutsal toplantılar olarak ilan edeceğiniz RAB'bin bayramları bunlardır. Bayramlarda RAB için yakılan sunuyu, yakmalık sunuyu, tahıl sunusunu, kurbanı, dökmelik sunuları günün gereğine uygun biçimde sunacaksınız. 38Bunlar RAB'bin kutlamanızı istediği Şabat günlerinin, RAB'be sunduğunuz armağanların, bütün dilek adaklarının ve gönülden verilen sunuların dışındadır.–
39 “ ‘Yedinci ayın on beşinci günü, topraklarınızın ürünlerini devşirdiğiniz zaman RAB için yedi gün bayram yapacaksınız. Birinci ve sekizinci gün dinlenme günleri olacak. 40İlk gün meyve ağaçlarının güzel meyvelerini, hurma dallarını, sık yapraklı ağaç dallarını, vadi kavaklarını toplayıp Tanrınız RAB'bin önünde yedi gün şenlik yapacaksınız. 41Bunu her yıl yedi gün RAB'bin bayramı olarak kutlayacaksınız. Kuşaklar boyunca sürekli bir yasa olacak bu. Bayramı yedinci ay kutlayacaksınız. 42Yedi gün çardaklarda kalacaksınız. Bütün yerli İsrailliler çardaklarda yaşayacak. 43Öyle ki, gelecek kuşaklar İsrail halkını Mısır'dan çıkardığım zaman çardaklarda barındırdığımı bilsinler. Tanrınız RAB benim.’ ”
44Böylece Musa İsrail halkına RAB'bin bayramlarını bildirdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

17:1-26:46 “Kutsallık Tüzüğü” adıyla da bilinen bu bölümler, çeş itli alanlarda Tanrı halkının kutsal bir yaşam sürmesini sağlayacak çeşitli uygulamalar içerir (bkz. Giriş; ayrıca bkz. Lev.11:44’e ait not).
23:2 bayramlarım Bkz. Çık.23:14-17 ve ilgili notlar; Çık.34:18-25; Say.28-29. bölümler; Yas.16:1-17. Çölde Sayım 28 ve 29. bölümlerde, bayramlarda sunulacak sunular belirtilir.
23:3 Şabat Bkz. Çık.16:23; Çık.20:9-10. Yıllık bayramlar ile Şabat Günü arasındaki ilişkiden Çık.23:12’de de söz edilir. Her Şabat Günü yakmalık sunu olarak iki kuzu sunulurdu (Say.28:9-10).
23:5 Birinci ayın Bkz. Çık.12:2’ye ait not. İsrailliler’in ayların gösterimiyle ilgili üç uygulaması vardı: (1) Aylar, sayılarla belirtilirdi (bu ayette ve Çık.23:24’te olduğu gibi). (2) Kenanlılar’ın aylara verdiği adlar kullanılırdı (Aviv, Bul gibi); ancak bu adların yalnızca dördü bilinmektedir. (3) Sürgün döneminde ve sürgün sonrasında yazılan kitaplarda Babilliler’in kullandığı adlar benimsendi (Nisan, Adar, Tişri, Kislev gibi). Bu adlar Yahudiler arasında halen kullanılmaktadır. Fısıh Bayramı Bkz. Çık.12:11,Çık.12:14,Çık.12:21’e ait notlar.
23:6 Mayasız Ekmek Bayramı’dır Bkz. Çık.23:15’e ait not. Bu bayramda arpa hasadının ilk demeti sunu olarak getirilirdi (bkz. Lev.23:10-11).
23:9-14 Bkz. Çık.23:19; Say.15:20 ve Neh.10:35’e ait notlar.
23:15 tam yedi hafta Bkz. Çık.23:16’ya ait not.
23:16 elli gün Haftalar Bayramı, Yeni Antlaşma’da ‘elli’ anlamına gelen Pentikost adıyla anılır (bkz. Elç.2:1; Elç.20:16; 1Ko.16:8).
23:22 Bkz. Lev.19:9-10’a ait not.
23:24 Yedinci ayın birinci günü Yahudiler’in yılbaşı (Roş haşana) olarak bilinir (bkz. Hez.40:1 ve ilgili not). boru çalınarak Normalde borular her ayın ilk günü çalınırdı.Ancak o çağda takvim olmadığından, bu ayette söz edildiği gibi, yeni bir mevsimin başlayıp zirai bir dönemin sona erdiğini bildirmek için de çalınırdı (bkz. Mez.81:3 ve ilgili not).
23:27 günahların bağışlanma günüdür Bkz. Lev.16:1-34 ve ilgili not. İsteklerinizi denetleyecek Bkz. Lev.16:29,Lev.16:31’e ait not.
23:29 Bkz. Lev.7:20’ye ait not.
23:34 Çardak Bayramı Bkz. Çık.23:14-17; Yas.16:16 Zek.Yas.14:16; Yu.7:37-39’a ait notlar. Bu bayram, Yeruşalim’de (Kudüs’te) yılda üç kez düzenlenen hac bayramlarının sonuncusuydu.

Videolar

Levililer Girişi

Levililer Kitabı eski İsrail'deki tapınma düzeni ve bunu yöneten Levi oymağından gelen kâhinlerle ilgili kuralları içerir.

Kitap temel olarak Tanrı'nın kutsallığı ve İsrail halkının kutsal Tanrı'yla ilişkisini sürdürmek için nasıl yaşayıp tapınması gerektiği konusuna açıklık getirir. Kitabın en çok bilinen ayetlerinden biri, İsa'nın ikinci büyük buyruk olarak söylediği 19:18 ayetindeki "Komşunu kendin gibi seveceksin" sözleridir.

Ana Hatlar:

1:1-7:38 Sunu ve kurbanlarla ilgili yasalar
8:1-10:20 Harun'la oğullarının kâhin olarak atanması
11:1-15:33 Dinsel açıdan kirli ve temiz sayılmayla ilgili yasalar
16:1-34 Günahları Bağışlatma Günü
17:1-27:34 Kutsallık ve tapınmayla ilgili yasalar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş