Levililer 24

24
Rab'bin Huzurunda Yanan Işık
(Çık.27:20-21)
1RAB Musa'ya şöyle dedi: 2“İsrail halkına buyruk ver, kandilin sürekli yanıp ışık vermesi için saf sıkma zeytinyağı getirsinler. 3Harun kandilleri benim huzurumda, Buluşma Çadırı'nda, Levha Sandığı'nın önündeki perdenin dışında, akşamdan sabaha kadar sürekli yanar biçimde tutacak. Kuşaklar boyunca sürekli bir kural olacak bu. 4RAB'bin huzurunda saf altın kandillikteki kandiller sürekli yanacaktır.”
Rab'be Sunulan Ekmek
5 “İnce undan on iki pide pişireceksin. Her biri efanın onda ikisi[a] ağırlığında olacak. 6Bunları RAB'bin huzurunda iki sıra halinde, altışar altışar saf altın masanın üzerine dizeceksin. 7İki sıra ekmeğin yanına anma payı olarak saf günnük koyacaksın. Bu RAB için yakılan sunu olacak ve ekmeğin yerini alacak. 8Bu ekmek, İsrail halkı adına sonsuza dek sürecek bir antlaşma olarak, her Şabat Günü aksatılmadan RAB'bin huzurunda dizilecek. 9 Ve Harun'la oğullarına ait olacak. Onu kutsal bir yerde yiyecekler. Çünkü çok kutsaldır. RAB için yakılan sunulardan onların sürekli bir payı olacak.”
Tanrı'ya Lanet Edenin Sonu
10İsrailliler arasında annesi İsrailli babası Mısırlı bir adam vardı. Ordugahta onunla bir İsrailli arasında kavga çıktı. 11İsrailli kadının oğlu RAB'be sövdü, lanet etti. Onu Musa'ya getirdiler. Annesi Dan oymağından Divri'nin kızı Şelomit'ti. 12Adamı göz altına alıp RAB'bin kararını beklediler.
13RAB Musa'ya şöyle dedi: 14“Onu ordugahın dışına çıkar. Ettiği laneti duyan herkes elini adamın başına koysun ve bütün topluluk onu taşlasın. 15İsrail halkına de ki, ‘Kim Tanrısı'na lanet ederse günahının cezasını çekecektir. 16RAB'be söven kesinlikle öldürülecektir. Bütün topluluk onu taşlayacak. İster yerli ister yabancı olsun, RAB'be söven herkes öldürülecektir.
17 “ ‘Adam öldüren kesinlikle öldürülecektir. 18Başkasının hayvanını öldüren, yerine bir hayvan vererek aldığı canın karşılığını canla ödeyecektir. 19Kim komşusunu yaralarsa, kendisine de aynı şey yapılacaktır. 20 Kırığa karşılık kırık, göze göz, dişe diş olmak üzere, ona ne yaptıysa kendisine de aynı şey yapılacaktır. 21Hayvan öldüren yerine bir hayvan verecek, adam öldüren öldürülecektir. 22 Yerli yabancı herkes için tek bir yasanız olacak. Tanrınız RAB benim.’ ”
23Musa bunları İsrail halkına bildirdikten sonra, halk RAB'be lanet eden adamı ordugahın dışına çıkardı ve taşlayarak öldürdü. Böylece İsrail halkı RAB'bin Musa'ya verdiği buyruğu yerine getirmiş oldu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

17:1-26:46 “Kutsallık Tüzüğü” adıyla da bilinen bu bölümler, çeş itli alanlarda Tanrı halkının kutsal bir yaşam sürmesini sağlayacak çeşitli uygulamalar içerir (bkz. Giriş; ayrıca bkz. Lev.11:44’e ait not).
24:3 Levha Sandığı’nın Bkz. Çık.25:22’ye ait not.
24:5 efanın onda ikisi Yaklaşık 2. 5 kg (krş. Çık.16:36). Ya pideler oldukça büyüktü ya da gerçekte bundan daha küçük bir ölçü birimi söz konusuydu. İbranice “efa” teriminin ne anlama geldiği açıklanmaz, ancak standart hacim birimi olduğuna göre büyük olasılıkla burada da bu anlamda kullanılmıştır.
24:7 anma payı Bkz. Lev.2:2,Lev.2:9,Lev.2:16’ya ait not. saf günnük Masa üzerine küçük yığınlar halinde veya dizilmiş ekmeklerin yanındaki kaplara koyulup yakılırdı.
24:8 Bkz. Çık.25:30 ve ilgili not.
24:9 Bkz. 1Sa.21:4-6.
24:10 Mısırlı bir adam Adli konularda, yabancılar ile doğuştan İsrailli olanlar eşit konumdaydı (Lev.24:22; bkz. Çık.12:49).
24:11 sövdü Bkz. Çık.20:7 ve ilgili not.
24:17,21 Bkz. Yar.9:6 ve ilgili not.
24:20 göze göz, dişe diş Bkz. Çık.21:2 2-25’e ait not. Verilen cezalar suçun gerektirdiğinden ağır olmamalıydı ; suça denk olması gerekirdi. İsa Mesih, bu ilkenin öç alma bahanesi olarak kullanılmasına karşı çıkmıştır (bkz. Mat.5:38-42).
24:22 Bkz. Lev.24:10’a ait not.

Videolar

Levililer Girişi

Levililer Kitabı eski İsrail'deki tapınma düzeni ve bunu yöneten Levi oymağından gelen kâhinlerle ilgili kuralları içerir.

Kitap temel olarak Tanrı'nın kutsallığı ve İsrail halkının kutsal Tanrı'yla ilişkisini sürdürmek için nasıl yaşayıp tapınması gerektiği konusuna açıklık getirir. Kitabın en çok bilinen ayetlerinden biri, İsa'nın ikinci büyük buyruk olarak söylediği 19:18 ayetindeki "Komşunu kendin gibi seveceksin" sözleridir.

Ana Hatlar:

1:1-7:38 Sunu ve kurbanlarla ilgili yasalar
8:1-10:20 Harun'la oğullarının kâhin olarak atanması
11:1-15:33 Dinsel açıdan kirli ve temiz sayılmayla ilgili yasalar
16:1-34 Günahları Bağışlatma Günü
17:1-27:34 Kutsallık ve tapınmayla ilgili yasalar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş