1. Selanikliler 1

1
1 Pavlus, Silvanus ve Timoteos'tan Baba Tanrı'ya ve Rab İsa Mesih'e ait olan Selanik kilisesine selam! Sizlere lütuf ve esenlik olsun.
Örnek İman
2-3Dualarımızda sizleri anıyor, her zaman hepiniz için Tanrı'ya şükrediyoruz. İmanın ürünü olan etkinliğinizi, sevgiye dayanan emeğinizi ve Rabbimiz İsa Mesih'e bağladığınız umuttan kaynaklanan dayanıklılığınızı Babamız Tanrı'nın önünde durmadan anıyoruz. 4Tanrı'nın sevdiği kardeşlerim, sizleri O'nun seçtiğini biliyoruz. 5Çünkü yaydığımız Müjde size yalnız sözle değil, kudretle, Kutsal Ruh'la ve büyük güvenle ulaştı. Nitekim aranızdayken sizin yararınıza nasıl yaşadığımızı bilirsiniz.
6 Siz de büyük sıkıntılara karşın, Kutsal Ruh'un verdiği sevinçle Tanrı sözünü kabul ederek bizi ve Rab'bi örnek aldınız. 7Böylece Makedonya ve Ahaya'daki bütün imanlılara örnek oldunuz. 8Rab'bin sözü sizden yayıldı. Tanrı'ya imanınızın haberi yalnız Makedonya ve Ahaya'ya değil, her yere ulaştı. Artık bizim bir şey söylememize gerek kalmadı. 9-10Çünkü herkes bizi ne kadar iyi karşıladığınızı anlatıp duruyor. Yaşayan gerçek Tanrı'ya kulluk etmek, O'nun ölümden dirilttiği ve bizleri gelecek gazaptan kurtaran Oğlu İsa'nın göklerden gelişini beklemek üzere putlardan Tanrı'ya nasıl döndüğünüzü anlatıyorlar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 Silvanus Elçi Pavlus’a ikinci müjdeleme yolculuğu sırasında eşlik eden Silas’ın Latince adıdır (bkz. Elç.15:22). Pavlus’un mektuplarında kendisinden daima Silvanus diye söz edilir. Timoteos’tan Bkz. 1. Timoteos:Giriş. Timoteos ve Silas, Elçi Pavlus’un Selanik’teki topluluğu kurmasına yardımcı olmuşlardı (bkz. Elç.17:1-15). Baba Tanrı’ya ve... Mesih’e ait Grekçe’den birebir çevirisi: “Baba Tanrı’da ve... Mesih’te”. Bu ifade, imanlıların Baba ve Oğul ile ne denli sağlam bir birliğe ve canlı bir ilişkiye sahip olduklarını gösteriyor. lütuf ve esenlik Bkz. Yu.14:27; Yu.20:19; Rom.1:7; Gal.1:3; Ef.1:2.
1:2-3 İmanın... sevgiye... umuttan Bkz. 1Se.5:8; Rom.5:2-5; 1Ko.13 :13; Gal.5:5-6; Kol.1:4-6; İbr.6:10-12 ; İbr.10:22-24; 1Pe.1:3-8,1Pe.1:21-22 ve ilgili notlar. İmanın ürünü olan etkinliğinizi Bkz. Rom.1:5 ; Rom.16:26; Gal.5:6; 2Se.1:11; Yak.2:14-16 ve ilgili notlar. umuttan Bkz. Bilgi Kutusu: Umut, s.1666; 1Se.1:9-10; Kol.1:5-6’ ya ait not; İbr.6:18-20. Elçi Pavlus, Selanik topluluğundakilerin iman ve sevgisinden hoşnuttur ; ama zulüm nedeniyle bu erdemlerin tehlikeye girmesinden kaygılanmaktadır (İbr.3:10-12).
1:4 kardeşlerim Pavlus, İsa Mesih’e iman etmekle ruhsal açıdan bir beden oluşturan imanlılara hitap etmektedir. Tanrı’nın gücünün Selanikli imanlılarda görülmesi, kararlılıkları, hızlı ruhsal gelişimleri, acılara katlanmakta gösterdikleri sabır ve direnç, kurtuluş müjdesini başkalarıyla paylaşma arzuları ve içten sevinçleri, Mesih’e olan imanlarını açıkça göstermektedir (1Se.1:5-10).
1:6 büyük sıkıntılara Bkz. örn. 1Se.2:14; Elç.17:5-14. bizi ve Rab’biörnek aldınız Bkz. 1Ko.11:1. İmanlılar, İsa Mesih’i örnek aldıkları sürece kendileri de izlenecek birer örnek haline geleceklerdir ( 1Ko.1:7).
1:7 Makedonya veAhaya’daki O tarihlerde iki Roma ili olan bu topraklar (bkz. Elç.19:21; Rom.15:26), günümüzdeki Yunanistan sınırları içinde yer alır.
1:8 her yere Bildikleri veya gittikleri her yere (bkz. Giriş; Rom.1:8; 1Ko.1:1-3 ; 2Ko.2:14; 1Ti.2:8).
1:9-10 gelecek gazaptan Son günden, diriliş gününde gerçekleşecek olan son yargıdan söz ediliyor (bkz. Rom.2:5).Ancak son yargıdan önceki sıkıntı döneminden de söz ediliyor olabilir. Tanrı’ya nasıl döndüğünüzü Gerçek tövbenin üç göstergesi vardır:(1) putlara sırt çevirmek, (2) Tanrı’ya kulluk etmek ve (3) İsa Mesih’in dönüşünü beklemek. Elçi Pavlus, Selanikliler’e yazdığı iki mektupta da, zulüm görenlerin büyük umut kaynağı olan İsa Mesih’in ikinci gelişinden sıkça söz eder (1Se.2:19 ; 1Se.3:13; 1Se.4:13-5:11 ; 2Se.1:6-10; 2Se.2:1-12).

Videolar

1. Selanikliler Girişi

Genel Bakış: Pavlus Müjde'yi yaymak için yaptığı ikinci yolculukta Selanik Kenti'ne uğradı1. Bu işlek liman kenti, Roma İmparatorluğu'nun Makedonya eyaletinin de başkentiydi. Pavlus'un ziyareti oldukça kısa sürdü. O kadar çok kişiyi İsa'ya döndürdü ki, Yahudi önderler halkı ayaklandırarak onu kenti terk edip yoluna devam etmeye zorladı. Pavlus, ayrılışından sonra çeşitli sıkıntılarla karşılaşan yeni inanlılar için çok kaygı çekiyordu2. Durumlarını öğrenmek ve onları yüreklendirmek için Timoteos'u Atina'dan Selanik'e gönderdi. Timoteos Selanik'teyken Pavlus Korint'e geçti3. Mektup kaleme alındığı sıralarda Timoteos, Selanik'teki inanlıların gösterdiği gelişmelerle ilgili olumlu haberlerle Pavlus'un yanına dönmüştü4. Elç. 18:12'de Pavlus'un Korint'teki Vali Gallio'nun önüne nasıl çıkarıldığını okuyoruz. Gallio'nun, İ.S. 51-52 yılları arasında Korint'te görev yaptığını belirten yazıt sayesinde, bu mektubun İ.S. 50 yılı dolaylarında yazıldığını anlıyoruz.

Mektubun İçeriği: Mektup, Selanik kilisesi için Tanrı'ya sunulan teşekkürle başlıyor5. Selanik'teki inanlılar, baskılara dayanmakla kalmayıp Müjde'yi civar bölgede de yaymışlardı. Pavlus, arkadaşlarıyla birlikte Selanik'teyken nasıl bir yaşam sürdüğünü, Selanikliler için nasıl kaygılandığını hatırlatıyor6 ve onları tekrar görmeyi ne denli arzuladığını dile getiriyor7. Pavlus, iman konusundaki eksiklerini tamamlamak istiyor. O güne kadarki gayretlerini överken daha da ilerlemelerini arzu ediyor8. Böylece onları ahlaksızlıktan uzak kalmaya çağırıyor9, birçok alanda yüreklendiriyor10.

Pavlus, Selanik'teki inanlıların aklını kurcalayan şu soruya değiniyor: Mesih tekrar gelmeden ölen inanlılara ne olacak? Umudu olmayan öbür insanlar gibi kederlenmelerini önlemek için11 Mesih'in gelişinde ilk dirilecek olanların Mesih'e ait olarak ölenler olduğunu söylüyor. Mesih'in ikinci gelişi işlenen önemli konulardan biridir12.

Ana Hatlar:

1:1-10 Selanikli inanlılar için sunulan şükranlar
2:1-16 Pavlus'un Selanik'teki etkinlikleri
2:17-3:13 Pavlus'un kaygıları, Selanik'ten gelen iyi haberler
4:1-12 Tanrı'yı hoşnut etmenin yolu
4:13-5:11 Mesih'in ikinci gelişi
5:12-28 Son öğütler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş