1. Selanikliler 4

4
Tanrı'yı Hoşnut Etmek
1Kardeşler, nasıl yaşamanız, Tanrı'yı nasıl hoşnut etmeniz gerektiğini bizden öğrendiniz. Nitekim öyle yaşıyorsunuz. Son olarak bu konuda daha da ilerlemeniz için Rab İsa adına size rica ediyor, yalvarıyoruz. 2Rab İsa'nın yetkisiyle size hangi buyrukları ilettiğimizi biliyorsunuz.
3Tanrı'nın isteği şudur: Kutsal olmanız, fuhuştan kaçınmanız, 4-5her birinizin, Tanrı'yı tanımayan uluslar gibi şehvet tutkusuyla değil, kutsallık ve saygınlıkla kendine bir eş alması 6ve bu konuda haksızlık edip[a] kardeşini aldatmamasıdır. Daha önce de size söylediğimiz, sizi uyardığımız gibi, Rab bütün bu suçlardan ötürü insanları cezalandıracaktır. 7Çünkü Tanrı bizi ahlaksızlığa değil, kutsal bir yaşam sürmeye çağırdı. 8Dolayısıyla bu çağrıyı reddeden kişi insanı değil, size Kutsal Ruhu'nu veren Tanrı'yı reddetmiş olur.
9Kardeşlik sevgisi konusunda kimsenin size bir şey yazmasına gerek yoktur. Çünkü Tanrı size birbirinizi sevmeyi öğretti. 10Gerçekte bütün Makedonya'daki kardeşlerin hepsini seviyorsunuz. Kardeşler, size rica ediyoruz, bu konuda daha da ilerleyin. 11Size buyurduğumuz gibi, sakin bir yaşam sürmeyi, kendi işinize bakmayı, ellerinizle çalışmayı amaç edinin. 12Öyle ki, kimseye muhtaç olmadan öbür insanların önünde saygın bir yaşam süresiniz.
İsa'nın Tekrar Gelişi
13Kardeşler, umudu olmayan öbür insanlar gibi kederlenmemeniz için, gözlerini yaşama kapamış olanlar konusunda bilgisiz kalmanızı istemiyoruz. 14İsa'nın ölüp dirildiğine inanıyoruz. Aynı şekilde Tanrı, İsa'ya bağlı olarak gözlerini yaşama kapamış olanları da O'nunla birlikte geri getirecektir. 15 Rab'bin sözüne dayanarak size diyoruz ki, biz yaşamakta olanlar, Rab'bin gelişinde hayatta olanlar, gözlerini yaşama kapayanların önüne asla geçmeyeceğiz. 16Rab'bin kendisi, bir emir çağrısıyla, başmeleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. 17Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rab'bi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. 18İşte birbirinizi bu sözlerle teselli edin.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:1 yaşamanız Grekçesi’nden “yürümeniz” diye de çevrilebilir. Elçi Pavlus, imanlının yaşamını sık sık “yürüyüş” olarak nitelendirir (bkz. Rom.6:4; 2Ko.5:7; Ef.4:1,Ef.4:17; Ef.5:2,Ef.5:8,Ef.5:15 ; Kol.1:10; Kol.2:6; Kol.4:5). Yürüyüş, düzenli ve sürekli olarak belirli bir hedefe yönelmeyi niteler. rica ediyor, yalvarıyoruz Pavlus Mesih’in düşüncesine sahipti (1Ko.2:16).On’un adına yetkiyle konuşuyor ama kibirlenmemeye özen gösteriyordu (bkz. 2Ko.10:8; 2Ko.13:10).
4:3 Kutsal olmanız Bkz. 1Se.3:13’e ait not. fuhuştan Terim, Yeni Antlaşma’da cinsel ahlâksızlığın türlü biçimlerini tanımlamak için kullanılır; zina ise kişinin eşini aldatmasıdır.
4:4-6 kendine bir eş alması ve bu konuda haksızlık edip Grekçesi’nden “kendi bedenini denetleyebilmesi ve iş konusunda haksızlık edip” diye de çevrilebilir.
4:6 haksızlık edip kardeşini aldatmamasıdır Cinsel günahlar sadece işleyenlere değil, çevresindekilere de zarar verir. Örneğin, zina eden kişi eşine karşı suç işlemiş olur; evlilik dışı cinsel ilişkide bulunan kişi de, gelecekte eşi olacak kişiyle paylaşacağı birliği ve yetkiyi başkasıyla paylaşarak evliliğine karşı şimdiden suç işlemiş olur.
4:6-8 Bu ayetlerde, cinsel yönden pak kalmayı gerektiren üç neden görülür:(1) Bu günahı işleyenlerin Rab’bin yargısına uğrayacak olmaları ; (2) Tanrı’nın imanlıları kutsal bir yaşama çağırmış olması ve (3) cinsel günahın imanlıları kutsal kılmak için Kutsal Ruhu’nu veren Tanrı’ya karşı işlenmesi.
4:9 Kardeşlik sevgisi Bu terimin Grekçesi, aynı babadan olan çocukların arasındaki karşılıklı sevgiyi anlatmak için kullanılan “filadelfia”dır. Yeni Antlaşma’da, Göksel Baba’nın çocukları olan imanlıların sevgisini anlatmak için kullanılır. Tanrı... öğretti Bkz. Yşa.54:13; Yu.6:45; 1Ko.2:13.
4:11 ellerinizle çalışmayı Putperest Grekler’in tersine, imanlılar çalışmanın Tanrı’nın gözünde büyük değeri olduğunu bilmeli ve geçinmek için çalışmayı ciddiye almalıydılar.Ancak bazı Selanikliler, Mesih’in çok yakında döneceğini umduklarından dolayı (bkz. 2Se.3:11) işlerini savsaklıyor, ihtiyaçlarının başkaları tarafından karşılanmasını bekliyorlardı.
4:12 kimseye muhtaç olmadan Grekçesi’nden “bir şeye muhtaç olmadan” diye de çevrilebilir. İşsiz güçsüz gezindikleri için muhtaç duruma düşen imanlılar, Tanrı’nın çalışmakla ilgili sözlerine uymayan imanlılardı.
4:13 umudu olmayan öbür insanlar Mezar taşları ve yazılı eserler, ilk yüzyılda yaşayan putperestlerin ölümden korktuklarını ortaya koymaktadır. İmanlıların, İsa Mesih’in dirilişinden ötürü, ölüm ve ölümden sonrasıyla ilgili bir güvencesi vardır (bkz. Bilgi Kutusu: Ölüm, s.1660; Umut, s.1666; 1Ko.11:20-24, 55-57; Flp.1:21:23 ; İbr.2:14-15). gözlerini yaşama kapamış olanlar Grekçesi’nden birebir çevirisi “uyumuş olanlar”. İmanlı için uyku, ölümü tanımlamaya uygun bir sözcüktür; çünkü ölümün dehşeti, diriliş güvencesiyle ortadan kaldırılmıştır (bkz. Bilgi Kutusu: Diriliş, s.1704). Bazı Selanikliler Pavlus’u yanlış anlamışlardı ; Mesih’in dönüşüne dek imanlıların sağ kalacağını sanıyorlardı.Aralarından ölenler olduğunu görünce, “Bu kişiler o yüce günde yer alacak mı?” gibi sorular sormaya başlamışlardı (bkz. 1Se.4:15’e ait not).
4:14 ölüp Pavlus, Mesih için “uyudu” yerine özellikle “öldü” kelimesini kullanıyor; böylelikle Mesih’in ölümün dehşetine tümüyle katlandığını vurgulayarak, imanlıların ölümü dehşetle karşılamamalarını amaçlar. dirildiğine Bkz. 1Ko.15. bölüm ; Bilgi Kutusu: Diriliş, s.1704.
4:15 Pavlus bu öğretiyi ya doğrudan Rab’den almış ya da bunu İsa Mesih’ten duyan imanlılardan öğrenmiştir. biz yaşamakta olanlar Mesih yeryüzüne döndüğü zaman hayatta olanlar söz konusudur. Pavlus, Mesih’in ikinci gelişinin her an olabileceğini de göz önünde bulundurarak bu ifadeyi kullanmıştır; dirilişte de tüm imanlılarla birlikte olacağına inanmaktadır (krş. 1Ko.6:14; 2Ko.4:14). Tarih boyunca Mesih’in ikinci kez geleceği zamanı tam olarak belirlediğini öne sürenler olmuştur, fakat YeniAntlaşma bu yaklaşıma karşıdır (Mat.24:42; Mar.13:35; 2Pe.3:8). Önemli olan Mesih’in dönüşünün net olarak tarihini bilmek değil, dönüşüne daima hazır olmaktır (bkz. Mat.25:1-12’ye ait not). önüne asla geçmeyeceğiz Selanikliler, ölen imanlıların Rab İsa Mesih’in dönüşünde gerçekleşecek olan büyük olayları kaçıracağını düşünüyorlardı. Elçi Pavlus bunun olmayacağına dair onlara güvence veriyor.
4:16 Rab’bin kendisi Bkz. Elç.1:11. başmeleğin Bkz. Bilgi Kutusu: Melekler, s.1808. Kutsal Kitap’ta başmelek olarak belirtilen tek melek Mikail’dir (Yah.9; bkz. Dan.10:13; krş. Cebrail, Luk.1:19,Luk.1:26-27).
4:17 biz yaşamakta olanlar Bkz. 1Se.4:15’e ait not. bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz Bu olayın Yeni Antlaşma’da en ayrıntılı biçimde anlatıldığı metin budur. Bazı kişiler bunun gizlice gerçekleşeceğine inanırlarken, Pavlus bütün insanların yüksek sesler ve borazan eşliğinde tanık olacakları bir olaydan söz ediyor. Rab’le birlikte olacağız Her imanlının en büyük umudu (bkz. 1Se.5:10; Yu.14:3; 2Ko.5:8; Flp.1:23; Kol.3:4).
4:18 birbirinizi... teselli edin “Teselli etmek” fiili, “yüreklendirmek” veya “teşvik etmek” olarak da çevrilebilir. Pavlus buradaki sözleriyle (1Se.1:13-18) gelecekteki olaylarla ilgili bilgisini tazeleyerek imanlıların birbirlerini yüreklendirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Videolar

1. Selanikliler Girişi

Genel Bakış: Pavlus Müjde'yi yaymak için yaptığı ikinci yolculukta Selanik Kenti'ne uğradı1. Bu işlek liman kenti, Roma İmparatorluğu'nun Makedonya eyaletinin de başkentiydi. Pavlus'un ziyareti oldukça kısa sürdü. O kadar çok kişiyi İsa'ya döndürdü ki, Yahudi önderler halkı ayaklandırarak onu kenti terk edip yoluna devam etmeye zorladı. Pavlus, ayrılışından sonra çeşitli sıkıntılarla karşılaşan yeni inanlılar için çok kaygı çekiyordu2. Durumlarını öğrenmek ve onları yüreklendirmek için Timoteos'u Atina'dan Selanik'e gönderdi. Timoteos Selanik'teyken Pavlus Korint'e geçti3. Mektup kaleme alındığı sıralarda Timoteos, Selanik'teki inanlıların gösterdiği gelişmelerle ilgili olumlu haberlerle Pavlus'un yanına dönmüştü4. Elç. 18:12'de Pavlus'un Korint'teki Vali Gallio'nun önüne nasıl çıkarıldığını okuyoruz. Gallio'nun, İ.S. 51-52 yılları arasında Korint'te görev yaptığını belirten yazıt sayesinde, bu mektubun İ.S. 50 yılı dolaylarında yazıldığını anlıyoruz.

Mektubun İçeriği: Mektup, Selanik kilisesi için Tanrı'ya sunulan teşekkürle başlıyor5. Selanik'teki inanlılar, baskılara dayanmakla kalmayıp Müjde'yi civar bölgede de yaymışlardı. Pavlus, arkadaşlarıyla birlikte Selanik'teyken nasıl bir yaşam sürdüğünü, Selanikliler için nasıl kaygılandığını hatırlatıyor6 ve onları tekrar görmeyi ne denli arzuladığını dile getiriyor7. Pavlus, iman konusundaki eksiklerini tamamlamak istiyor. O güne kadarki gayretlerini överken daha da ilerlemelerini arzu ediyor8. Böylece onları ahlaksızlıktan uzak kalmaya çağırıyor9, birçok alanda yüreklendiriyor10.

Pavlus, Selanik'teki inanlıların aklını kurcalayan şu soruya değiniyor: Mesih tekrar gelmeden ölen inanlılara ne olacak? Umudu olmayan öbür insanlar gibi kederlenmelerini önlemek için11 Mesih'in gelişinde ilk dirilecek olanların Mesih'e ait olarak ölenler olduğunu söylüyor. Mesih'in ikinci gelişi işlenen önemli konulardan biridir12.

Ana Hatlar:

1:1-10 Selanikli inanlılar için sunulan şükranlar
2:1-16 Pavlus'un Selanik'teki etkinlikleri
2:17-3:13 Pavlus'un kaygıları, Selanik'ten gelen iyi haberler
4:1-12 Tanrı'yı hoşnut etmenin yolu
4:13-5:11 Mesih'in ikinci gelişi
5:12-28 Son öğütler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş