1. Selanikliler 5

5
1Kardeşler, bu olayların zamanı ve tarihi konusunda size yazmaya gerek yoktur. 2 Çünkü siz de çok iyi bilirsiniz ki, Rab'bin günü gece hırsız nasıl gelirse öyle gelecektir. 3İnsanlar, “Her şey esenlik ve güvenlik içinde” dedikleri bir anda, gebe kadının birden sancılanması gibi, ansızın yıkıma uğrayacak ve asla kaçamayacaklar. 4Ama kardeşler, siz karanlıkta değilsiniz ki, o gün sizi hırsız gibi yakalasın. 5Hepiniz ışık çocukları, gündüz çocuklarısınız. Geceye ya da karanlığa ait değiliz. 6Öyleyse başkaları gibi uyumayalım, ayık ve uyanık olalım. 7Çünkü uyuyanlar gece uyur, sarhoş olanlar da gece sarhoş olurlar. 8 Gündüze ait olan bizlerse, iman ve sevgi zırhını kuşanıp başımıza miğfer olarak kurtuluş umudunu giyerek ayık duralım. 9Çünkü Tanrı bizi gazaba uğrayalım diye değil, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa kavuşalım diye belirledi. 10Mesih bizler için öldü; öyle ki, ister uyanık ister uykuda[a] olalım, O'nunla birlikte yaşayalım. 11Bunun için şimdi yaptığınız gibi, birbirinizi yüreklendirip ruhça geliştirin.
Son Öğütler ve Selamlar
12Kardeşler, aranızda çalışanların, Rab yolunda size önderlik edip öğüt verenlerin değerini bilmenizi rica ederiz. 13Yaptıkları işten ötürü onlara fazlasıyla saygı, sevgi gösterin. Birbirinizle barış içinde yaşayın. 14Size yalvarırız, kardeşler, boş gezenleri uyarın, yüreksizleri cesaretlendirin, güçsüzlere destek olun, herkese karşı sabırlı olun. 15Sakın kimse kötülüğe kötülükle karşılık vermesin. Birbiriniz ve bütün insanlar için her zaman iyiliği amaç edinin. 16Her zaman sevinin. 17Sürekli dua edin. 18Her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için istediği budur. 19Ruh'u söndürmeyin. 20Peygamberlik sözlerini küçümsemeyin. 21Her şeyi sınayın, iyi olana sımsıkı tutunun. 22Her çeşit kötülükten kaçının.
23Esenlik kaynağı olan Tanrı'nın kendisi sizi tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuz, canınız ve bedeniniz Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde eksiksiz ve kusursuz olmak üzere korunsun. 24Sizi çağıran Tanrı güvenilirdir; bunu yapacaktır.
25Kardeşler, bizim için dua edin. 26Bütün kardeşleri kutsal öpüşle selamlayın. 27Rab adına size buyuruyorum, bu mektup bütün kardeşlere okunsun.
28Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu sizinle birlikte olsun.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1 bu olayların zamanı ve tarihi Bkz. Elç.1:6-7. İsa Mesih’in ikinci gelişinin tarihini bilmek olanaksızdır (bkz. 1Se.4:15’e ait not).
5:2 Rab’bin günü Bkz. 1Ko.1:3-5 ; ayrıca bkz. Yoe.1:15’e ait not. Amo.5:18’ den aktarılan bu ifade, Eski Antlaşma’da Tanrı’nın yargı veya bereketle geleceği zamanı betimler. Söz konusu zaman YeniAntlaşma’da “kurtuluş günü” (Ef.4:30), “Tanrı’nın günü” (2Pe.1:11-12), “Mesih’in günü” (1Ko.1:8; Flp.1:6), “son gün” (Yu.6:39), “büyük yargı günü” (Rom.2:5; 2Pe.2:9-10 ; Yah.6) veya sadece “gün” olarak tanımlanır (2Se.1:9-10). Rab’bin günü, her şeyin doruk noktasına ulaşacağı gündür. Bundan önce bazı belirtiler gerçekleşecekse de (örn. 2Se.2:3), Rab’bin gelişi bir hırsızın gece gelmesi gibi umulmadık bir zamanda olacaktır (bkz. Mat.24:42-44; Luk.12:39-40; 2Pe.3:10; Va.3:3; 16 :15).
5:3 sancılanması gibi Burada, yıkımın ani ve kaçınılmaz olacağı vurgulanıyor. yıkıma uğrayacak Yıkım Rab’bin huzurundan dışlanmaktır (2Se.1:9-10), dolayısıyla ebedi yaşamdan yoksun kalmaktır.
5:4 karanlıkta İmanlılar, Rab’bin gününde artık ne karanlıkta yaş amaktadır ne de karanlığa aittirler (1Se.5:5; bkz. Elç.26:18 ; Rom.13:11-13 ; Ef.5:8-11; 1Yu.1:5).
5:5 çocukları Grekçesi’nden birebir çevirisi “oğulları”dır. Bir kişi kimin oğluysa onun özelliklerini taşır. Işıkta yaşayan imanlılar ışığın özelliklerini de taşırlar.
5:6 uyumayalım İsa Mesih’e iman etmeyenler ruhsal yönden duyarsızdır. Işığın çocukları bu duyarsızlıktan kaçınmalıdır. ayık 7. ayette betimlenen sarhoşluğun karşıtı. uyanık Bu sözcük nöbette hazır bekleyen askerler için kullanılır. Pavlus imanlıların Mesih’in dönüşünü böyle bir anlayışla beklemesi gerektiğini öğretir (krş. Mat.24:42-43; Mat.25:13; Mar.13:34-37).
5:8 Gündüze 1Se.5:5’teki “ışığın çocukları” nitelemesine yapılan bir gönderme. Mesih’in ikinci gelişini ima ediyor da olabilir (bkz. 1Se.1:2 ve ilgili not). zırhını... miğfer Krş. Rom.13:12; 2Ko.1:4-8 ; 2Ko.10:4; Ef.6:13-17. Pavlus burada zırhın her kısmını ayrı bir erdemle özdeşleştirmek yerine, genel olarak savaş donanımını tasvir etmektedir (bkz. iman, umut ve sevgi üçlüsü için Ef.1:2-3).
5:9 İsa Mesih’e iman etmeyenler için Tanrı’nın gazabı sadece yargı gününde değil, Tanrı onları kendi günahlarına teslim ettiğinden dolayı bugün de görülür (bkz. 1Se.1:9-10’ a ait not; Rom.1:18, 24-28 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Makale: Yargı, s.260). kurtuluş ‘Rab’bin günündeki gazaptan kurtulmak’anlamına gelir (bkz. Makale: Kurtuluş, s.1716).
5:10 ister uyanık ister uykuda Grekçesi’nden “ister diri ister ölü” diye de çevrilebilir. Burada, ruhsal yönden uyanık olmak (Tanrı yolunda yürüyüp yürümediğine dair kendi yüreğini yoklamak, Tanrı’nın sağladığı hizmet fırsatlarını değerlendirmek, kutsallığa yaraşır bir yaşam sürmek vb.) ile günahlı benliğin denetiminde yaşamak karşılaştırılmaktadır (1Se.5:6).
5:11 ruhça geliştirin Fiilin Grekçesi’nden birebir çevirisi “bina edin”dir ve ev inşa etme anlamında da kullanılır (Mat.7:24-26). Pavlus bu fiili imanlıların eğitilmesini tanımlamak için kullanmaktadır (bkz. Elç.20:32; 1Ko.14:4; Ef.4:11-16).
5:12 aranızda çalışanların Büyük olasılıkla kilise önderlerinden söz edilmektedir.
5:14 boş gezenleri Bkz. 1Se.4:11’e ait not; 2Se.3:6-15.
5:15 kötülüğe kötülükle karşılık vermesin Öç almak imanlı için asla bir seçenek olmamalıdır; adaletin sağlanmasının şekli ve zamanı Tanrı’ya bırakılmalıdır (bkz. Rom.12:17 ve ilgili not; 1Pe.3:9). İmanlılar, bağışlamaya çağrılmışlardır (bkz. Mat.5:38-42; Mat.18:21-35).
5:16 İnsanların mutluluğu çeşitli durumlara bağlıdır, oysa imanlının sevinci koşullara bağlı değildir. İmanlının sevinci Mesih’in ölümü, dirilişi ve göğe yükselişi sayesinde sağladıklarına dayanır ve bu yüzden de tükenmez.
5:17 Bkz. Bilgi Kutusu: Dua, s.1501; 1Se.1:2-3; 1Se.2:13; Luk.18:1-8; Rom.1:9-10 ; Rom.12:12; Ef.6:18; Flp.1:3-5; Flp.4:6; Kol.1:3; Kol.4:2; 2Se.1:11; 2Se.3:2-5; 2Ti.2Se.1:3. Pavlus, tüm imanlılar için Tanrı’yla ilişkinin adeta can damarı olan bir ihtiyacı ve aynı zamanda sorumluluğu bildirir. Ortadoğu’nun büyük Hıristiyan ilahiyatçısı Origenes şöyle demiştir:“Kutsal kişinin tüm yaşamı tümüyle duadan ibarettir”.
5:18 Her durumda şükredin Bkz. Ef.5:20.
5:19 Kutsal Ruh ateşe benzetiliyor (Elç.2:3-4). “Ruh’un topluluktaki işleyişine engel olmayın” anlamında kullanılmıştır (Elç.5:20-22).
5:20-21 Bkz. Rom.12:6; 1Ko.11:8-10,1Ko.11:28; 1Ko.13:2; 1Ko.14:1-40; Ef.4:11. Peygamberlik, Tanrı isteğinin Kutsal Ruh aracılığıyla bir veya birden çok kişiye iletilmesidir ; bazen bir öngörü (krş. Elç.11:28; Elç.21:10-11), bazen de Tanrı’nın belli bir duruma yönelik isteğinin belirtisi olarak kendini gösterdiği görülür (krş. Elç.13:1-2). 1Ko.14:3’te, peygamberlik sözlerinin imanlıları güçlendirmek ve yüreklendirmek amacıyla verildiği belirtilir. sınayın Pavlus’un bu buyruğu ( 1Se.1:21), Rab’bin adına konuşan her insanın sınanmadan kabul edilmemesi gerektiğine yöneliktir. Pavlus burada hangi sınamaların uygulanması gerektiğini belirtmeden her öğretinin sınanması gerektiğini vurgular. Öğreti, mutlaka Müjde ile uyum içinde olmalıdır (bkz. 1Ko.14:29; Gal.1:9; 1Yu.4:1-4).
5:23 Esenlik kaynağı olan Tanrı’nın Tanrı burada, 1Se.5:12-15’te yazılanların ışığında tanımlanıyor (bkz. Rom.15:33; Rom.16:20; 1Ko.14:33; 2Ko.13:11; Flp.4:9; 2Se.3:16). Ruhunuz, canınız ve bedeniniz Pavlus, bedenin birliğinin bu üç kısımdan oluştuğunu vurgular.
5:24 Pavlus’un güveni, Tanrı’nın değişmezliğine dayanır (bkz. Yar.18:25). İmanlılara da, Tanrı’nın başladığı işi bitireceğine dair güvence verir (bkz. Say.23:19; Flp.1:6).
5:26 kutsal öpüşle Özel bir selamlaşma şekli değildir (bkz. Rom.16:16’ya ait not). Günümüzde olduğu gibi o çağda da yanaktan öpüşüp kucaklaşarak selamlaşma yaygındı. “Kutsal” sözcüğüyle imanlıların ruhsal kardeşliği vurgulanmaktadır.
5:27 buyuruyorum Grekçesi’nden birebir çevirisi:“ant içiririm”. Pavlus kilisedeki her üyenin bu mektubu okumasını, ilgisinin ve öğütlerinin herkes tarafından bilinmesini istiyordu. Elçilerin yazdıkları konular kişisel görüşleri değil, Kutsal Ruh tarafından esinlenen Tanrı’nın sözleriydi.
5:28 Elçi Pavlus, her zaman olduğu gibi mektubunu bir kutsama dileğiyle bitirir. İnsanın Tanrı’nın lütfuna duyduğu ihtiyaç, mutlak ve temeldir.

Videolar

1. Selanikliler Girişi

Genel Bakış: Pavlus Müjde'yi yaymak için yaptığı ikinci yolculukta Selanik Kenti'ne uğradı1. Bu işlek liman kenti, Roma İmparatorluğu'nun Makedonya eyaletinin de başkentiydi. Pavlus'un ziyareti oldukça kısa sürdü. O kadar çok kişiyi İsa'ya döndürdü ki, Yahudi önderler halkı ayaklandırarak onu kenti terk edip yoluna devam etmeye zorladı. Pavlus, ayrılışından sonra çeşitli sıkıntılarla karşılaşan yeni inanlılar için çok kaygı çekiyordu2. Durumlarını öğrenmek ve onları yüreklendirmek için Timoteos'u Atina'dan Selanik'e gönderdi. Timoteos Selanik'teyken Pavlus Korint'e geçti3. Mektup kaleme alındığı sıralarda Timoteos, Selanik'teki inanlıların gösterdiği gelişmelerle ilgili olumlu haberlerle Pavlus'un yanına dönmüştü4. Elç. 18:12'de Pavlus'un Korint'teki Vali Gallio'nun önüne nasıl çıkarıldığını okuyoruz. Gallio'nun, İ.S. 51-52 yılları arasında Korint'te görev yaptığını belirten yazıt sayesinde, bu mektubun İ.S. 50 yılı dolaylarında yazıldığını anlıyoruz.

Mektubun İçeriği: Mektup, Selanik kilisesi için Tanrı'ya sunulan teşekkürle başlıyor5. Selanik'teki inanlılar, baskılara dayanmakla kalmayıp Müjde'yi civar bölgede de yaymışlardı. Pavlus, arkadaşlarıyla birlikte Selanik'teyken nasıl bir yaşam sürdüğünü, Selanikliler için nasıl kaygılandığını hatırlatıyor6 ve onları tekrar görmeyi ne denli arzuladığını dile getiriyor7. Pavlus, iman konusundaki eksiklerini tamamlamak istiyor. O güne kadarki gayretlerini överken daha da ilerlemelerini arzu ediyor8. Böylece onları ahlaksızlıktan uzak kalmaya çağırıyor9, birçok alanda yüreklendiriyor10.

Pavlus, Selanik'teki inanlıların aklını kurcalayan şu soruya değiniyor: Mesih tekrar gelmeden ölen inanlılara ne olacak? Umudu olmayan öbür insanlar gibi kederlenmelerini önlemek için11 Mesih'in gelişinde ilk dirilecek olanların Mesih'e ait olarak ölenler olduğunu söylüyor. Mesih'in ikinci gelişi işlenen önemli konulardan biridir12.

Ana Hatlar:

1:1-10 Selanikli inanlılar için sunulan şükranlar
2:1-16 Pavlus'un Selanik'teki etkinlikleri
2:17-3:13 Pavlus'un kaygıları, Selanik'ten gelen iyi haberler
4:1-12 Tanrı'yı hoşnut etmenin yolu
4:13-5:11 Mesih'in ikinci gelişi
5:12-28 Son öğütler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş