Efesliler 4:11

11Kendisi kimini elçi, kimini peygamber, kimini müjdeci, kimini önder[a] ve öğretmen atadı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:1-16 Pavlus bu bölüme kadar Tanrı’nın, İsrail halkı ile öbür uluslardan olan imanlıları kilisede yeni bir ilişki çerçevesinde birleştirdiğini ve imanlılar topluluğunun Tanrı’nın bilgeliğini yansıttığını anlatır. Buradan itibaren, imanlıların toplulukta birlik içinde gelişerek olgunlaşmaları için Tanrı’nın sağladıklarını anlatır.
4:11 elçi Burada elçilerden, kilisenin kurulmasında oynadıkları rol nedeniyle söz edilmiştir (bkz. Ef.2:20; elçilerin nitelikleri için, Elç.1:21-22; ayrıca bkz. Mar.6:30; Rom.1:1; 1Ko.1:1-3 ; İbr.3:1 ve ilgili notlar). peygamber Tanrı’nın, halkının özel ihtiyacı veya durumuna uygun olarak sözünü doğrudan ilettiği kişidir (bkz. Bilgi Kutusu: Peygamberler, s.267; Elç.11:27; 1Ko.11:8-10 ve ilgili notlar). müjdeci Kurtuluş müjdesini duyurarak imanlılar topluluğunun büyümesine katkıda bulunan ve müjdeyi duyurma konusunda öbür Hıristiyanlar’ı eğiten kişidir (bkz. Elç.21:8). önder veöğretmen Grekçe’nin gramer yapısına bakıldığında bu iki hizmetin birbiriyle bağlantılı olarak ele alındığı görülür. Tanrı’nın halkına yol gösterip onu koruyanlar (“önder”, metnin Grekçesi’nde “çoban” olarak geçer), aynı zamanda Kutsal Yazılar’dan öğrendikleriyle topluluğu ruhsal bakımdan besler (öğretiş vererek); bu yüzden önderler özellikle öğretmenlik armağanına da sahiptir (krş. 1Ti.3:2 ; 2Ti.1Ti.2:22-25).

Videolar

Efesliler Girişi

Genel Bakış: Bu mektup Pavlus'un hapishaneden yazdığı mektuplardan biridir1. Mektubu götürmek görevi Tihikos'a verilir2. Tihikos, bu yolculuğu sırasında Kolose'yi de ziyaret etmiş olabilir3. Pavlus daha önce Efes'i iki kez ziyaret etmiş4, ikinci ziyaretinde orada iki yıldan fazla kalmıştı.

Mektubun İçeriği: Bu mektup Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla gerçekleştirdiği tasarıyı gözler önüne seriyor5. Bu tasarı inanlıları, kiliseyi ve Mesih'i kapsıyor. Biz inanlılar bir zamanlar günah içinde ölüydük, «ama merhameti bol olan Tanrı... bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu»6. Bizleri kendi «kutsal ve kusursuz» oğulları olmak ve «yüceliğinin övülmesi için» yaşamak üzere önceden seçmiştir7. Tanrı'nın öngördüğü iyi işleri yapmak için Mesih İsa'da yaratıldık8. İnanlılar birbirlerine yakın olmalıdırlar. Mesih, Yahudiler'le öteki uluslar arasındaki düşmanlık duvarını yıkmıştır. Buna göre her iki topluluktan inananlar da Tanrı'nın ev halkındandır9. Pavlus Müjde'yi öteki uluslara ulaştırmakla görevlendirildi10.

İnanlılar topluluğu, korunması gereken bir birlik içindedir11. Topluluğun üyelerine, onu geliştiren ayrı ayrı ruhsal yetenekler verilmiştir12. Tanrı'nın kiliseye ilişkin tasarısını açıklayan Pavlus, çeşitli benzetmeler kullanır. Mesih, bedene benzetilen kilisenin başıdır. Kilise de O'nun önderliğinde gelişmektedir. Bir yapıya benzetilen kilise hem «kutsal bir tapınak» hem de «Tanrı'nın konutu»dur13. «Mesih'in gelini» olarak da tanıtılıyor14. Aynı zamanda Tanrı'nın bilgeliğini göklerdeki ruhsal güçlere gösteren araçtır15.

Tanrı'nın tasarısı öncelikle Mesih'le ilgilidir. Tanrı her şeyi, «bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin... üstüne çıkardığı» Mesih'te birleştirmeyi tasarladı16.

Tanrı'nın tasarısını bu şekilde açıklayan Pavlus, mektubunu okuyanların yaşamlarında yer alması gereken değişiklikleri de vurguluyor17. Eşler, anne babalarla çocukları, kölelerle efendileri arasındaki ilişkileri özellikle konu ediyor. Pavlus'un inanlılar için yaptığı dualar18 ve Şeytan'ın saldırılarına karşı koyabilmek için inanlıların kuşanması gereken ruhsal silahlar19 mektubun önemli konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-3:21 Tanrı'nın tasarısı
4:1-6:9 Çağrınıza yaraşır biçimde yaşayın
6:10-24 Tanrı'nın sağladığı ruhsal silahları kuşanın

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş