Efesliler 4

4
Bedenin Birliği
1Bu nedenle, Rab'bin uğruna tutuklu olan ben, aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim. 2 Her bakımdan alçakgönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın. 3Ruh'un birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin. 4-6Çağrınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız gibi, beden bir, Ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyden üstün, her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir.
7Ama lütuf her birimize Mesih'in armağanı ölçüsünde bağışlandı. 8 Bunun için Kutsal Yazı şöyle der:
“Yükseğe çıktı ve tutsakları peşine taktı,
İnsanlara armağanlar verdi.”
9Şimdi bu “çıktı” sözcüğü, Mesih önce aşağılara, yeryüzüne[a] indi demek değil de nedir? 10İnen de O'dur, her şeyi doldurmak üzere bütün göklerin çok üstüne çıkan da O'dur. 11Kendisi kimini elçi, kimini peygamber, kimini müjdeci, kimini önder[b] ve öğretmen atadı. 12Öyle ki, kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek üzere donatılsın. 13Sonunda hepimiz imanda ve Tanrı Oğlu'nu tanımada birliğe, yetkinliğe, Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz. 14Böylece artık insanların kurnazlığıyla, aldatıcı düzenler kurmaktaki becerileriyle, her öğretinin rüzgarıyla çalkalanıp öteye beriye sürüklenen çocuklar olmayacağız. 15Tersine, sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih'e doğru her yönden büyüyeceğiz. 16 O'nun önderliğinde bütün beden, her eklemin yardımıyla kenetlenip kaynaşmış olarak her üyesinin düzenli işleyişiyle büyüyüp sevgide gelişiyor.
Eski ve Yeni Yaşam
17Bunun için şunu söylüyor ve Rab adına sizi uyarıyorum: Artık öteki uluslar gibi boş düşüncelerle yaşamayın. 18Onların zihinleri karardı. Bilgisizlikleri ve yüreklerinin duygusuzluğu yüzünden Tanrı'nın yaşamına yabancılaştılar. 19Bütün duyarlılıklarını yitirip açgözlülükle her türlü pisliği yapmak üzere kendilerini sefahate verdiler. 20Ama siz Mesih'i böyle öğrenmediniz. 21Kuşkusuz İsa'nın sesini duydunuz, O'ndaki gerçeğe uygun olarak O'nun yolunda eğitildiniz. 22-23 Önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaradılışı üzerinizden sıyırıp atmayı, düşüncede ve ruhta yenilenmeyi, 24gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı'ya benzer yaratılan yeni yaradılışı giyinmeyi öğrendiniz.
25 Bunun için yalanı üzerinizden sıyırıp atarak her biriniz komşusuna gerçeği söylesin. Çünkü hepimiz aynı bedenin üyeleriyiz. 26 Öfkelenin, ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın. 27İblis'e de fırsat vermeyin. 28Hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin. Tersine, kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin; böylece ihtiyacı olanla paylaşacak bir şeyi olsun.
29Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. İşitenler yararlansın diye, ihtiyaca göre, başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin. 30Tanrı'nın Kutsal Ruhu'nu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o Ruh'la mühürlendiniz. 31Her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağrışma ve iftira sizden uzak olsun. 32 Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:1 Sonraki paragraflara şekil veren ve Grekçe’den ‘yaşamanızı’ diye çevrilen sözcük, ilk kez bu ayette geçmektedir. tutuklu Bkz. Ef.3:1’e ait not. çağrıya Bkz. Ef.3:10,Ef.3:21 ve ilgili notlar.
4:3 Tanrı’nın sağladığı birliğin temeli, İsa Mesih’in Tanrı’yla insanları barıştıran ölümüdür (bkz. Ef.2:14-22). İmanlılar bu birliği sürdürmekle sorumludur.
4:4-6 tek bir umuda İmanlının umudu, Mesih’in görkemli geliş ine bağlıdır (krş. Ef.1:5,Ef.1:10; Ef.2:7). vaftiz bir İmanlıları Mesih’in bedenine ait kılan Ruh’un vaftizinden (bkz. 1Ko.12:13) veya su ile vaftizden (bkz. Rom.6:3-4’e ait not) söz edilmektedir (bkz. Makale:Vaftiz, s.1591).
4:8 Mez.68:18’de (“sen yükseğe çıktın”; bkz. ilgili not), Tanrı’nın Yeruşalim’de bulunan tapınaktaki tahtına (göksel tahtının simgesi) “çıkması” anlatılır. Pavlus bununla, Mesih’in göğe çıkması arasında bağlantı kurar (bkz. Makale: Eski Antlaşma’dan Yapılan Alıntılar, s.1668). tutsakları peşine taktı Krş. 2Ko.2:14 ve ilgili not.
4:9 “çıktı”... indi Pavlus, mezmurdan alıntı yaparak Mesih’in yeryüzüne gelişini (beden alışını), ölümden dirilişini ve göğe yükselişini hatırlatma olanağı bulmuştur. aşağılara, yeryüzüne Grekçesi’nden “dünyanın aşağı kısımlarına” diye de çevrilebilir.
4:11 elçi Burada elçilerden, kilisenin kurulmasında oynadıkları rol nedeniyle söz edilmiştir (bkz. Ef.2:20; elçilerin nitelikleri için, Elç.1:21-22; ayrıca bkz. Mar.6:30; Rom.1:1; 1Ko.1:1-3 ; İbr.3:1 ve ilgili notlar). peygamber Tanrı’nın, halkının özel ihtiyacı veya durumuna uygun olarak sözünü doğrudan ilettiği kişidir (bkz. Bilgi Kutusu: Peygamberler, s.267; Elç.11:27; 1Ko.11:8-10 ve ilgili notlar). müjdeci Kurtuluş müjdesini duyurarak imanlılar topluluğunun büyümesine katkıda bulunan ve müjdeyi duyurma konusunda öbür Hıristiyanlar’ı eğiten kişidir (bkz. Elç.21:8). önder veöğretmen Grekçe’nin gramer yapısına bakıldığında bu iki hizmetin birbiriyle bağlantılı olarak ele alındığı görülür. Tanrı’nın halkına yol gösterip onu koruyanlar (“önder”, metnin Grekçesi’nde “çoban” olarak geçer), aynı zamanda Kutsal Yazılar’dan öğrendikleriyle topluluğu ruhsal bakımdan besler (öğretiş vererek); bu yüzden önderler özellikle öğretmenlik armağanına da sahiptir (krş. 1Ti.3:2 ; 2Ti.1Ti.2:22-25).
4:12 kutsallar hizmet görevini yapmak... üzere donatılsın 11. ayette söz edilen görevlilerin topluluktaki bütün hizmetleri yerine getirmeleri beklenmez ; yapmaları gereken, toplulukta ihtiyaç duyulan hizmetleri yürütebilecek imanlıları eğitip donatmalarıdır. Mesih’in bedenini geliştirmek üzere donatılsın Ruhsal armağanlar kişisel yarar sağlamak için değil, topluluğun yararı için imanlıya verilir (bkz. Ef.4:16 ; 1Ko.12:7,1Ko.12:10). “Beden” ve “bina” kavramları, imanlılar topluluğunda birlik içinde gelişmeye ilişkin temel düşünceyi vurgular.
4:13 Sonunda Yalnızca süreyi değil, amacı da ifade eder. imanda Buradaki “iman”, ayetin devamında açıklandığı gibi, Yeni Antlaşma’da yer alan öğretisel temele ilişkindir (krş. Elç.2:42). Tanrı Oğlu’nu tanımada Birlik yalnızca sevgiyle veya dinsel bir duyguyla değil, Tanrı Oğlu’yla ilişkiyle, ortak anlayışla ve gerçekle ilgilidir. Mesih doluluğundaki olgunluk Bkz. Ef.1:22-23; Ef.3:16-19; Ef.5:18. “Olgunluk”, Mesih’in kusursuz karakterini yansıtır. Tanrı’nın imanlılar topluluğuna verdiği armağanlar doğru bir ş ekilde kullanıldığı takdirde imanlılar İsa Mesih’i artan ölçüde tanır ve ruhsal bakımdan olgunlaşır.
4:14 insanların... becerileriyle İnsanları Hıristiyan inancından uzaklaştırmaya çalışanlar her zaman yanılgıya düşmüş masum kişiler değil, bazen kasten aldatıcı ve kötü niyetlilerdir (krş. 1Ti.4:1-3). her öğretinin Çarpıtılmış ve sapkın öğretilerin. çocuklar Olgunlaşamamış imanlılar (krş. Ef.4:13; 1Ko.3:1) ; Mesih imanlısı, Tanrı’yı tanımakta ve kutsallıkta ilerledikçe sapkın öğretilerden uzaklaşacak ve doğru öğretiyi artan ölçüde benimseyecektir.
4:15 sevgiyle gerçeğe uyarak Sevgi ve gerçek, imanlının yaş amını niteleyen iki unsurdur. İmanlılar, başkalarının gelişmesi için elinden gelen çabayı göstererek sevgilerini sergilerler. “Gerçek” de, bu bağlamda, her imanlının kendisine verilen armağana ve göreve göre (Ef.4:11-12) başkalarının imanda, Tanrı Oğlu’nu tanımada birliğe, yetkinliğe, Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine erişmesi amacıyla hizmet etmesidir. Bedenin... büyüyeceğiz 13. ayetin farklı biçimde yeniden ifadesidir.
4:1-16 Pavlus bu bölüme kadar Tanrı’nın, İsrail halkı ile öbür uluslardan olan imanlıları kilisede yeni bir ilişki çerçevesinde birleştirdiğini ve imanlılar topluluğunun Tanrı’nın bilgeliğini yansıttığını anlatır. Buradan itibaren, imanlıların toplulukta birlik içinde gelişerek olgunlaşmaları için Tanrı’nın sağladıklarını anlatır.
4:16 Başın (Mesih’in) önderliğindeki bedenin üyeleri, gelişme sürecinde birbirlerine yardım ederler (krş. Rom.12:3-8). Bu yardımlaşma Rom.4:11-13’ te sözü edilen Tanrı halkının karşılıklı hizmetlerine örnektir. sevgide Ancak sevginin olduğu yerde olgunluğa ve birliğe ulaşılabilir (krş. Ef.4:2,Ef.4:15).
4:17 öteki uluslar gibi boş düşüncelerle Tanrısız yaşam, şaşkınlık ve çaresizlikle sonuçlanır; yararsız ve anlamsızdır (bkz. Vai.1:2 ve ilgili not; Rom.1:21). Tanrı, insanın aklını, vahyini kabul edip uygulaması için yarattı. Bu nedenle O’nun bildirisini reddedenlerin (bkz. Rom.1:18-23) düşünceleri boş, yani yararsızdır.
4:18 yüreklerinin duygusuzluğu Ahlâki konularda uyuşukluk, vurdumduymazlık.
4:19 kendilerini sefahate verdiler Bu kişiler hem kendileri için böyle bir yaşam tercih etmişler, böyle yaşamayı sevmişlerdir hem de Rom.1:24,Rom.1:26,Rom.1:28’de anlatıldığı gibi, Tanrı onları günahlı yaş amlarına teslim etmiştir; tıpkı Firavun’un yüreğinin katılaştırılması gibi (bkz. Çık.7-11. bölümler; ayrıca bkz. Çık.4:21’e ait not).
4:22-23 Önceki yaşayışınıza Krş. Ef.2:1-3. eski yaradılışı Kişinin Mesih’e iman etmeden önceki yaşam biçimi. düşüncede Krş. Ef.4:17-18.
4:24 Tanrı’ya benzer yaratılan yeni yaradılışı Mesih’in imanlıda oluşturduğu yeni karakter söz konusudur. Yeni yaratılış, kişinin iman eder etmez Tanrı’nın bahşettiği yeni yaşam biçimidir (bkz. buradaki fiillerin geçmiş zaman kipi için, Kol.3:9-10). İmanlı bu gerçeklere inanmaya ve bu gerçeklerin ışığında düşünmeye ve yaşamaya teşvik edilmektedir (bkz. Rom.6:12-1 3’ e ait not).
4:25 komşusuna Burada öbür imanlılar söz konusudur. gerçeği Krş. Ef.4:15,Ef.4:21.
4:26 Öfkelenin İmanlı olmak, her tür duygudan kendini uzak tutmak anlamına gelmez ; ancak imanlının öfkesi, tanrısal adalete ve doğruluğa göre olmalıdır (bkz. Mat.21:12-13; Yu.2:12-24 ve ilgili notlar).
4:27 İblis’e Şeytan, başkalarına karşı işlenen günahları (öfke gibi), imanlılar arasında ayrılık yaratmak gibi daha büyük bir kötülük meydana getirmek üzere kullanabilir (bkz. Bilgi Kutusu: Şeytan, s.1385).
4:28 artık hırsızlık etmesin... emek versin... paylaşacak bir şeyi olsun Günaha sırt çevirmek yeterli değildir. Kişi günahlı davranışını iyi olan davranış ile değiştirmelidir. Başka bir deyişle imanlı, Tanrı’nın kendisini değiştirmiş olduğu gibi yaşamalıdır (bkz. Ef.4:22-24; krş. 1Se.4:11-12; 2Se.3:6-13).
4:29 Konuşurken dikkat edilmesi gereken üç ölçüt verilmiştir: (1) Yapıcı mı? (2) Gerekli mi? (3) Lütufkâr mı? Konuşmalarda sarf edilen sözler, kişinin bencil istekleri veya ihtiyaçları değil, başkalarının ihtiyaçları göz önüne alınarak dikkatlice seçilmelidir.
4:30 kederlendirmeyin Kötü sözler (Ef.4:29) söyleyerek veya 31. ayette söz edilen günahları işleyerek düşülecek durum. Yalnızca kişiliğe sahip bir varlık kederlenebileceğinden dolayı, bu fiil, Kutsal Ruh’un sadece etkili bir ilâhi güç değil, bir kişi olduğunun kanıtlarından biridir. Kurtuluş günü Bkz. Ef.1:14; 1Pe.1:5. mühürlendiniz Bkz. Ef.1:13’e ait not.
4:31 kötü niyetle... kin, öfke, kızgınlık Bu sözler, imanlının konuşmalarında dikkatli ve özenli olması gerektiği konusundaki uyarıların devamıdır (Ef.4:29).
4:32 iyi yürekli, şefkatli İmanlılardan, 31. ayette söz edilen alışkanlıkları burada sıralananlarla değiştirmeleri beklenir (Rom.12:2). bağışlayın İmanlının temel tutumu ; kişinin hatalarını, suçlarını ve günahlarını yok saymak.
4:17-5:20 Konular genel olarak imanlı yaşamının nasıl olması gerektiğiyle ilgilidir (Ef.4:17; Ef.5:2,Ef.5:8,Ef.5:15).

Videolar

Efesliler Girişi

Genel Bakış: Bu mektup Pavlus'un hapishaneden yazdığı mektuplardan biridir1. Mektubu götürmek görevi Tihikos'a verilir2. Tihikos, bu yolculuğu sırasında Kolose'yi de ziyaret etmiş olabilir3. Pavlus daha önce Efes'i iki kez ziyaret etmiş4, ikinci ziyaretinde orada iki yıldan fazla kalmıştı.

Mektubun İçeriği: Bu mektup Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla gerçekleştirdiği tasarıyı gözler önüne seriyor5. Bu tasarı inanlıları, kiliseyi ve Mesih'i kapsıyor. Biz inanlılar bir zamanlar günah içinde ölüydük, «ama merhameti bol olan Tanrı... bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu»6. Bizleri kendi «kutsal ve kusursuz» oğulları olmak ve «yüceliğinin övülmesi için» yaşamak üzere önceden seçmiştir7. Tanrı'nın öngördüğü iyi işleri yapmak için Mesih İsa'da yaratıldık8. İnanlılar birbirlerine yakın olmalıdırlar. Mesih, Yahudiler'le öteki uluslar arasındaki düşmanlık duvarını yıkmıştır. Buna göre her iki topluluktan inananlar da Tanrı'nın ev halkındandır9. Pavlus Müjde'yi öteki uluslara ulaştırmakla görevlendirildi10.

İnanlılar topluluğu, korunması gereken bir birlik içindedir11. Topluluğun üyelerine, onu geliştiren ayrı ayrı ruhsal yetenekler verilmiştir12. Tanrı'nın kiliseye ilişkin tasarısını açıklayan Pavlus, çeşitli benzetmeler kullanır. Mesih, bedene benzetilen kilisenin başıdır. Kilise de O'nun önderliğinde gelişmektedir. Bir yapıya benzetilen kilise hem «kutsal bir tapınak» hem de «Tanrı'nın konutu»dur13. «Mesih'in gelini» olarak da tanıtılıyor14. Aynı zamanda Tanrı'nın bilgeliğini göklerdeki ruhsal güçlere gösteren araçtır15.

Tanrı'nın tasarısı öncelikle Mesih'le ilgilidir. Tanrı her şeyi, «bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin... üstüne çıkardığı» Mesih'te birleştirmeyi tasarladı16.

Tanrı'nın tasarısını bu şekilde açıklayan Pavlus, mektubunu okuyanların yaşamlarında yer alması gereken değişiklikleri de vurguluyor17. Eşler, anne babalarla çocukları, kölelerle efendileri arasındaki ilişkileri özellikle konu ediyor. Pavlus'un inanlılar için yaptığı dualar18 ve Şeytan'ın saldırılarına karşı koyabilmek için inanlıların kuşanması gereken ruhsal silahlar19 mektubun önemli konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-3:21 Tanrı'nın tasarısı
4:1-6:9 Çağrınıza yaraşır biçimde yaşayın
6:10-24 Tanrı'nın sağladığı ruhsal silahları kuşanın

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş