2. Tarihler 1

1
Süleyman Bilgelik Diliyor
(1Kr.3:4-15)
1Davut oğlu Süleyman krallığını sağlamlaştırdı. Çünkü Tanrısı RAB onunlaydı ve onu çok yüceltti.
2Süleyman bütün İsrailliler'i –binbaşıları, yüzbaşıları, yargıçları, İsrail'in boy başları olan önderleri– çağırttı. 3Sonra bütün toplulukla birlikte Givon'daki tapınma yerine gitti. Çünkü RAB'bin kulu Musa'nın çölde yaptığı Tanrı'yla Buluşma Çadırı oradaydı. 4 Ancak Davut Tanrı'nın Antlaşma Sandığı'nı Kiryat-Yearim'den getirip Yeruşalim'de hazırladığı çadıra koymuştu. 5 Hur oğlu Uri oğlu Besalel'in yaptığı tunç sunağı da Givon'da RAB'bin Konutu'nun önüne yerleştirmişti. Süleyman'la topluluk orada RAB'be danıştılar. 6Süleyman RAB'bin önüne, Buluşma Çadırı'nın önündeki tunç sunağa çıkarak üzerinde bin yakmalık sunu sundu.
7Tanrı o gece Süleyman'a görünüp, “Sana ne vermemi istersin?” diye sordu.
8Süleyman, “Babam Davut'a büyük iyilikler yaptın” diye karşılık verdi, “Beni de onun yerine kral atadın. 9 Ya RAB Tanrı, babam Davut'a verdiğin söz yerine gelsin! Beni yeryüzünün tozu kadar çok olan bir halkın kralı yaptın. 10Şimdi bu halkı yönetebilmem için bana bilgi ve bilgelik ver. Başka türlü senin bu büyük halkını kim yönetebilir!”
11Tanrı Süleyman'a, “Demek yüreğinin dileği bu” dedi, “Zenginlik, mal mülk, onur ya da senden nefret edenlerin ölümünü istemedin, kendin için uzun ömür de istemedin. Bunların yerine seni başına kral yaptığım halkımı yönetmek için bilgi ve bilgelik istedin. 12Sana bilgi ve bilgelik verilecektir. Sana ayrıca öyle bir zenginlik, mal mülk ve onur vereceğim ki, benzeri ne senden önceki krallarda görülmüştür, ne de senden sonrakilerde görülecektir.”
Süleyman'ın Gücü ve Zenginliği
(1Kr.10:26-29; 2Ta.9:25-28)
13Bundan sonra Süleyman Givon'daki tapınma yerinden, Buluşma Çadırı'ndan ayrılıp Yeruşalim'e gitti. İsrail'i oradan yönetti.
14 Kral Süleyman savaş arabalarıyla atlarını topladı. Bin dört yüz savaş arabası, on iki bin atı vardı. Bunların bir kısmını savaş arabaları için ayrılan kentlere, bir kısmını da kendi yanına, Yeruşalim'e yerleştirdi. 15 Krallığı döneminde Yeruşalim'de altın ve gümüş taş değerine düştü. Sedir ağaçları Şefela'daki yabanıl incir ağaçları kadar bollaştı. 16 Süleyman'ın atları Mısır ve Keve'den[a] getirilirdi. Kralın tüccarları atları Keve'den satın alırdı. 17Mısır'dan bir savaş arabası altı yüz[b], bir at yüz elli şekel[c] gümüşe getirilirdi. Bunları bütün Hitit ve Aram krallarına satarlardı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-2Ta.9:31 Bkz. Giriş. 11-29. bölümler boyunca Davut’un krallığı ele alınır, ancak Krallar kitaplarından farklı bir bakış açısı vardır. Krallar kitaplarında Davut’un siyasal ve askeri zaferleri vurgulanırken, Tarihler kitaplarında Davut’un tapınağın kurulmasında ve tapınma sisteminin düzenlenmesinde oynadığı role önem verilir.
1:1-9:31 Süleyman’ın krallık döneminin anlatıldığı bu kısımda en çok tapınağın yapımından söz edilir (2-7. bölümler). RAB Süleyman’a bilgelik armağanını özellikle bu iş için vermiştir.
1:2-13 Bkz. 1Kr.3:4-15’e ait notlar. 2-6. ayetlerde Tarihler kitaplarının ana temaları göze çarpar: (1) Bütün İsrailliler’in birlik içinde krala destek olduğu vurgulanır (bkz. 1. Tarihler: Giriş); (2) Krallar kitaplarında Süleyman’ın putlara ait tapınma yerlerini ziyaret ederek doğru olmayanı yaptığı ima edilirken (1Kr.3:3), Tarihler kitaplarında Buluşma Çadırı’nın bulunduğu tapınma yerine gitmesinden söz edilerek doğru bir eylemi vurgulanır (bkz. Lev.17:8-9).
1:5-6 Besalel’in Bkz. 1. Tarihler: Giriş. Hem Süleyman hem de Besalel, Tanrı’ya hizmet etmek üzere Tanrı’dan bilgelik almışlardır. Süleyman, Besalel’in bilgelikle yaptığı sunak (Çık.31:1-11; Çık.38:1-2) üzerinde yakmalık sunu sunarken, krallığı doğru yönetmek üzere RAB’den bilgelik ister. Takip eden anlatımda, tıpkı Buluşma Çadırı’nın yapımı için Tanrı tarafından donatılan zanaatkâr Besalel gibi, Süleyman da kendisine verilen bilgeliği tapınağın yapımı için kullanır.
1:9 tozu kadar çok Tanrı’nın İbrahim’e verdiği vaadin gerçekleştiği vurgulanıyor (Yar.13:16; Yar.22:17; bkz. 1Ta.27:23’e ait not; krş. Yar.28:14).
1:14-17 Bkz. 2Ta.9:25-28; 1Kr.10:26-29. Tanrı’nın Süleyman’a verdiği başka bir vaadin daha (1Kr.1:12) gerçekleştiği görülüyor.
1:15 yabanıl incir ağaçları Bkz. Amo.7:14’e ait not.
1:16 Keve’den Bkz. 1Kr.10:28’e ait not.
1:17 Hitit Bkz. Yar.10:15-18’e ait not. Burada söz edilen Hititler, daha eski bir dönemde Orta Anadolu’da yaşamış ve başkentleri Hattuşaş (Boğazköy) olan Anadolu Hititleri değil, daha sonraları Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Suriye’ye yerleşen Hititler’dir. Aram Bkz. 1Ta.18:5 ve Yas.26:5’e ait notlar.

Videolar

2. Tarihler Girişi

1.Tarihler'in devamı olan 2.Tarihler Kral Süleyman'ın yaptığı işleri ve dönemindeki olayları anlatır. Yarovam önderliğindeki kuzey oymakları Kral Süleyman'ın yerine geçen oğlu Rehavam'a karşı ayaklanır ve krallık ikiye bölünür. İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşüne ve Babil sürgününe dek olaylar güneydeki Yahuda krallığı etrafında gelişir. Kitap Pers Kralı Koreş'in Yahudiler'in Babil'den Yeruşalim'e dönmelerine izin vermesiyle son bulur.

Ana Hatlar:

1:1-9:31 Süleyman'ın krallığı
a.1:1-17 İlk yıllar
b.2:1-7:10 Tapınak kuruluyor
c.7:11-9:31 Son yıllar
10:1-19 Kuzeydeki oymakların başkaldırışı
11:1-36:12 Yahuda kralları
36:13-21 Yeruşalim'in düşüşü
36:22-23 Pers Kralı Koreş'in duyurusu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş