2. Tarihler 24

24
Yoaş Tapınağı Onarıyor
(2Kr.12:1-16)
1Yoaş yedi yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de kırk yıl krallık yaptı. Annesi Beer-Şevalı Sivya'ydı. 2Yoaş Kâhin Yehoyada yaşadığı sürece RAB'bin gözünde doğru olanı yaptı. 3Yehoyada onu iki kadınla evlendirdi. Yoaş'ın onlardan oğulları, kızları oldu.
4Bir süre sonra Yoaş RAB'bin Tapınağı'nı onarmaya karar verdi. 5Kâhinlerle Levililer'i toplayarak şöyle dedi: “Yahuda kentlerine gidip Tanrınız'ın Tapınağı'nı onarmak için gerekli yıllık parayı bütün İsrail halkından toplayın. Bunu hemen yapın.” Ama Levililer hemen işe girişmediler.
6 Bunun üzerine kral, Başkâhin Yehoyada'yı çağırıp, “RAB'bin kulu Musa'nın ve İsrail topluluğunun Levha Sandığı'nın bulunduğu çadır için koyduğu vergiyi Yahuda ve Yeruşalim'den toplasınlar diye Levililer'i neden uyarmadın?” diye sordu.
7Çünkü o kötü kadının, Atalya'nın oğulları, RAB Tanrı'nın Tapınağı'na zorla girerek bütün adanmış eşyaları Baallar için kullanmışlardı.
8Kralın buyruğu uyarınca bir sandık yapılarak RAB'bin Tapınağı'nın kapısının dışına yerleştirildi. 9Tanrı'nın kulu Musa'nın çölde İsrail halkına koyduğu vergiyi RAB'be getirmeleri için Yahuda ve Yeruşalim halkına bir çağrı yapıldı. 10Bütün önderlerle halk vergilerini sevinçle getirdiler, doluncaya dek sandığın içine attılar. 11Levililer, sandığı kralın görevlilerine getiriyorlardı. Çok para biriktiğini görünce kralın yazmanıyla başkâhinin görevlisine haber veriyor, onlar da gelip sandığı boşaltıyor, sonra yine yerine koyuyorlardı. Bunu her gün yaptılar ve çok para topladılar. 12Kral Yoaş'la Yehoyada parayı RAB'bin Tapınağı'nda yapılan işlerden sorumlu olanlara veriyorlardı. RAB'bin Tapınağı'nı onarmak için ücretle taşçılar, marangozlar, demir ve tunç işçileri tuttular.
13İşten sorumlu kişiler çalışkandı, onarım işi onlar sayesinde ilerledi. Tanrı'nın Tapınağı'nı eski durumuna getirip sağlamlaştırdılar. 14Onarım işi bitince, geri kalan parayı krala ve Yehoyada'ya getirdiler. Bununla RAB'bin Tapınağı'ndaki hizmet ve yakmalık sunuları sunmak için gereçler, tabaklar, altın ve gümüş eşyalar yaptılar. Yehoyada yaşadığı sürece RAB'bin Tapınağı'nda sürekli yakmalık sunu sunuldu.
15Yehoyada uzun yıllar yaşadıktan sonra yüz otuz yaşında öldü. 16İsrail'de Tanrı'ya ve Tanrı'nın Tapınağı'na yaptığı yararlı hizmetlerden dolayı kendisini Davut Kenti'nde kralların yanına gömdüler.
Yoaş'ın Kötülüğü
17Yehoyada'nın ölümünden sonra Yahuda önderleri gelip kralın önünde eğildiler. Kral da onları dinledi. 18Atalarının Tanrısı RAB'bin Tapınağı'nı terk ederek Aşera putlarıyla öbür putlara taptılar. Suçları yüzünden RAB Yahuda ve Yeruşalim halkına öfkelendi. 19Kendisine dönmeleri için aralarına peygamberler gönderdi. Bu peygamberler halkı uyardılarsa da, onlara kulak asmadılar.
20 O zaman Tanrı'nın Ruhu Kâhin Yehoyada oğlu Zekeriya'nın üzerine indi[a]. Zekeriya, halkın önünde durup seslendi: “Tanrı şöyle diyor: ‘Niçin buyruklarıma karşı geliyorsunuz? İşleriniz iyi gitmeyecek. Çünkü siz beni bıraktınız, ben de sizi bıraktım.’ ”
21Bunun üzerine Zekeriya'ya düzen kurdular. Kralın buyruğuyla RAB'bin Tapınağı'nın avlusunda taşa tutup onu öldürdüler. 22Kral Yoaş Zekeriya'nın babası Yehoyada'nın kendisine yaptığı iyiliği unutup oğlunu öldürdü. Zekeriya ölürken, “RAB bu yaptığınızı görüp hesabını sorsun” dedi.
23Yıl sonunda[b] Aram ordusu Yoaş'a saldırıp Yahuda ve Yeruşalim'e girdi. Halkın bütün önderlerini öldürdüler. Yağmaladıkları malların hepsini Şam Kralı'na gönderdiler. 24Aram ordusu küçük bir ordu olmasına karşın, RAB çok büyük bir orduyu ellerine teslim etmişti. Çünkü Yahuda halkı, atalarının Tanrısı RAB'bi bırakmıştı. Böylece Aram ordusu Yoaş'ı cezalandırmış oldu. 25Aramlılar Yoaş'ı ağır yaralı durumda bırakıp gittiler. Yoaş'ın görevlileri, Kâhin Yehoyada'nın oğlunun kanını döktüğü için, düzen kurup onu yatağında öldürdüler. Yoaş'ı Davut Kenti'nde gömdülerse de, kralların mezarlığına gömmediler.
26Yoaş'a düzen kuranlar şunlardı: Ammonlu Şimat adlı kadının oğlu Zavat, Moavlı Şimrit adlı kadının oğlu Yehozavat. 27Yoaş'ın oğullarının öyküsü, kendisine Tanrı'dan defalarca gelen bildiriler, Tanrı'nın Tapınağı'nın onarımıyla ilgili konular kralların tarihine ilişkin yorumda yazılıdır. Yerine oğlu Amatsya kral oldu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

10:1-36:23 Krallar kitaplarıyla karşılaştırıldığında Tarihler kitaplarında bölünmüş krallıklardan daha az söz edilir (krş. 1Kr.12-2Kr.25. bölümler). Tarihler kitaplarında daha çok Yahuda Krallığı anlatılır. Yahuda Krallığı ile aynı tarihlere denk gelen dönemler hariç kuzeydeki krallıktan (İsrail Krallığı’ndan) söz edilmez. Böylelikle Davut soyunun İsrail tahtında kesintisiz hüküm süreceğine ilişkin Tanrı’nın vaadi ön plana çıkarılır ve Babil’den dönen sürgünlerin aslında bütün İsrailliler’i temsil ettiği ima edilir (bkz. 1. Tarihler: Giriş; krş. 2Ta.12:1; 2Ta.15:17; 2Ta.11:8; 2Ta.21:2,2Ta.21:4; 2Ta.23:2; 2Ta.28:19,2Ta.28:27; 2Ta.35:18).
23:1-24:27 Bkz. 2Kr.11:4-12:21 ve ilgili notlar. Bu metinde Yoaş’ın krallığı (İÖ 835-796) üç kısımda ele alınır: (1) Tahtın Davut’un soyuyla sürmesinin sağlanması (23. bölüm); (2) Yoaş’ın Kâhin Yehoyada ile birlikte sürdürdüğü iyi yönetim (2Kr.24:1-16); (3) Yoaş’ın tek başına sürdürdüğü kötü yönetim (2Kr.24:17-27). Son ayetlerde “yaptığının karşılığını alma” teması vurgulanır (bkz. 1. Tarihler: Giriş).
24:1-14 Bkz. 2Kr.12:1-16’ya ait notlar.
24:1 kırk yıl İÖ 835-796.
24:2 Bkz. 2Ta.24:17-27.
24:4 RAB’bin Tapınağı’nı onarmaya Atalya’nın hırsızlığından ve gaddarlığından ötürü (2Ta.24:7) tahrip olan tapınağın yeniden donatılması gerekmişti.
24:5 2. Krallar Kitabı’nda üç farklı gelir kaynağı sıralanırken (2Kr.12:4-5), burada yalnızca sayım sayesinde toplanan yıllık tapınak vergisinden söz edilir (bkz. Çık.30:14; Çık.38:26; Mat.17:24). Kâhinlerin onarıma geç başlamalarının nedeni muhtemelen, tapınak gelirlerinin onarım çalışmalarına tahsis edilmesine karşı çıkmalarıdır (bkz. 2Kr.12:6-8).
24:15-22 “Yaptığının karşılığını alma” teması vurgulanıyor (bkz. 2Ta.23:1-24:27).
24:19 peygamberler gönderdi İsrail halkının RAB’bin peygamberler aracılığıyla bildirdiği uyarıları dikkate almaması, nihayetinde ülkenin yıkımına neden olacaktır (bkz. 2Ta.36:16; krş. 2Ta.20:20; ayrıca bkz. 1. Tarihler: Giriş).
24:20 Zekeriya’nın üzerine indi İbranice’den birebir çevirisi: “Zekeriya’yı kuşandı”.
24:23 Yıl sonunda O çağda kullanılan iki ayrı takvime göre, sonbahar veya ilkbahar olabilir.
24:24 küçük bir ordu Kral ile halk, RAB’be sadık oldukları dönemlerde devasa ordulara küçük bir orduyla galip gelebiliyorken (2Ta.14:8-9; 2Ta.20:2,2Ta.20:12), artık sadakatsizliklerinden dolayı küçük bir düşman kuvveti karşısında bile bozguna uğramaktadırlar (bkz. 2Ta.20:30’a ait not).
24:25 kanını döktüğü için... onu yatağında öldürdüler Yoaş’ın öldürülmesinin, Zekeriya’nın katledilmesinin intikamı olduğu yalnızca 2. Tarihler Kitabı’nda belirtilir. kralların mezarlığına gömmediler Kralların yanında gömülmek, Yehoyada’ya layık görülen (2Ta.24:16) ancak isyankar vârisi Yoaş’tan esirgenen bir onurdur (bkz. 2Ta.21:20’ye ait not).
24:26 Ammonlu... Moavlı 2. Krallar Kitabı’nda bu detay verilmez (bkz. 2Ta.20:1-30’a ait not).
24:27 kralların tarihine Bkz. 1. Tarihler: Giriş.

Videolar

2. Tarihler Girişi

1.Tarihler'in devamı olan 2.Tarihler Kral Süleyman'ın yaptığı işleri ve dönemindeki olayları anlatır. Yarovam önderliğindeki kuzey oymakları Kral Süleyman'ın yerine geçen oğlu Rehavam'a karşı ayaklanır ve krallık ikiye bölünür. İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşüne ve Babil sürgününe dek olaylar güneydeki Yahuda krallığı etrafında gelişir. Kitap Pers Kralı Koreş'in Yahudiler'in Babil'den Yeruşalim'e dönmelerine izin vermesiyle son bulur.

Ana Hatlar:

1:1-9:31 Süleyman'ın krallığı
a.1:1-17 İlk yıllar
b.2:1-7:10 Tapınak kuruluyor
c.7:11-9:31 Son yıllar
10:1-19 Kuzeydeki oymakların başkaldırışı
11:1-36:12 Yahuda kralları
36:13-21 Yeruşalim'in düşüşü
36:22-23 Pers Kralı Koreş'in duyurusu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş