2. Tarihler 9

9
Saba Kraliçesi Süleyman'ı Ziyaret Ediyor
(1Kr.10:1-13)
1 Saba Kraliçesi, Süleyman'ın ününü duyunca, onu çetin sorularla sınamak için Yeruşalim'e geldi. Çeşitli baharat, çok miktarda altın ve değerli taşlarla yüklü büyük bir kervan eşliğinde gelen kraliçe, aklından geçen her şeyi Süleyman'la konuştu. 2Süleyman onun bütün sorularına karşılık verdi. Kralın ona yanıt bulmakta güçlük çektiği hiçbir konu olmadı. 3-4Süleyman'ın bilgeliğini, yaptırdığı sarayı, sofrasının zenginliğini, görevlilerinin oturup kalkışını, hizmetkârlarının ve sakilerinin özel giysileriyle yaptığı hizmeti, RAB'bin Tapınağı'nda sunduğu yakmalık sunuları gören Saba Kraliçesi hayranlık içinde kaldı.
5Krala, “Ülkemdeyken, yaptıklarınla ve bilgeliğinle ilgili duyduklarım doğruymuş” dedi, 6“Ama gelip kendi gözlerimle görünceye dek anlatılanlara inanmamıştım. Büyük bilgeliğinin yarısı bile bana anlatılmadı. Duyduklarımdan daha üstünsün. 7Ne mutlu adamlarına! Ne mutlu sana hizmet eden görevlilere! Çünkü sürekli bilgeliğine tanık oluyorlar. 8Senden hoşnut kalan, adına egemenlik sürmen için seni tahta oturtan Tanrın RAB'be övgüler olsun! Tanrın İsrail'i sevdiği, sonsuza dek korumak istediği için, adaleti ve doğruluğu sağlaman için seni İsrail'e kral yaptı.”
9Saba Kraliçesi krala 120 talant[a] altın, çok büyük miktarda baharat ve değerli taşlar armağan etti. Krala armağan ettiği baharatın benzeri yoktu.
10Bu arada Hiram'ın adamlarıyla Süleyman'ın adamları Ofir'den altın, algum[b] kerestesiyle değerli taşlar getirdiler. 11Kral, RAB'bin Tapınağı'yla sarayın basamaklarını, çalgıcıların lirleriyle çenklerini bu algum kerestesinden yaptırdı. Yahuda bölgesinde daha önce böylesi görülmemişti.
12Kral Süleyman Saba Kraliçesi'nin her isteğini, her dileğini yerine getirdi. Kraliçenin kendisine getirdiklerinden daha fazlasını ona verdi. Bundan sonra kraliçe adamlarıyla birlikte oradan ayrılıp kendi ülkesine döndü.
Kral Süleyman'ın Zenginliği
(1Kr.10:14-29; 2Ta.1:14-17)
13Süleyman'a bir yılda gelen altının miktarı 666 talantı[c] buluyordu. 14Tüccarların ve alım satımla uğraşanların getirdiği altın bunun dışındaydı. Arabistan'ın bütün krallarıyla İsrail valileri de Süleyman'a altın, gümüş getiriyorlardı.
15Kral Süleyman dövme altından her biri altı yüz şekel[ç] ağırlığında iki yüz büyük kalkan yaptırdı. 16Ayrıca her biri üç yüz şekel[d] ağırlığında dövme altından üç yüz küçük kalkan yaptırdı. Kral bu kalkanları Lübnan Ormanı adındaki saraya koydu.
17Kral fildişinden büyük bir taht yaptırıp saf altınla kaplattı. 18Tahtın altı basamağı, bir de altın ayak taburesi vardı. Bunlar tahta bağlıydı. Oturulan yerin iki yanında kollar, her kolun yanında birer aslan heykeli bulunuyordu. 19Altı basamağın iki yanında on iki aslan heykeli vardı. Hiçbir krallıkta böylesi yapılmamıştı. 20Kral Süleyman'ın kadehleriyle Lübnan Ormanı adındaki sarayın bütün eşyaları saf altından yapılmış, hiç gümüş kullanılmamıştı. Çünkü Süleyman'ın döneminde gümüşün değeri yoktu. 21Kralın gemileri Hiram'ın adamlarının yönetiminde Tarşiş'e[e] giderdi. Bu gemiler üç yılda bir altın, gümüş, fildişi ve türlü maymunlarla[g] yüklü olarak dönerlerdi.
22Kral Süleyman dünyanın bütün krallarından daha zengin, daha bilgeydi. 23Tanrı'nın Süleyman'a verdiği bilgeliği dinlemek için dünyanın bütün kralları onu görmek isterlerdi. 24Onu görmeye gelenler her yıl armağan olarak altın ve gümüş eşya, giysi, silah, baharat, at, katır getirirlerdi.
25 Süleyman'ın atlarla savaş arabaları için dört bin ahırı, on iki bin atlısı vardı. Bunların bir kısmını savaş arabaları için ayrılan kentlere, bir kısmını da kendi yanına, Yeruşalim'e yerleştirdi. 26 Fırat Irmağı'ndan Filist bölgesine, oradan da Mısır sınırına dek uzanan bölgedeki bütün krallara egemendi. 27 Onun krallığı döneminde Yeruşalim'de gümüş taş değerine düştü. Sedir ağaçları Şefela'daki yabanıl incir ağaçları kadar bollaştı. 28 Süleyman'ın atları Mısır'dan ve bütün öbür ülkelerden getirilirdi.
Süleyman'ın Ölümü
(1Kr.11:41-43)
29Süleyman'ın yaptığı öbür işler, başından sonuna dek, Peygamber Natan'ın tarihinde, Şilolu Ahiya'nın peygamberlik yazılarında ve Bilici İddo'nun Nevat oğlu Yarovam'a ilişkin görümlerinde yazılıdır. 30Süleyman kırk yıl süreyle bütün İsrail'i Yeruşalim'den yönetti. 31Süleyman ölüp atalarına kavuşunca babası Davut'un Kenti'nde gömüldü. Yerine oğlu Rehavam kral oldu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-2Ta.9:31 Bkz. Giriş. 11-29. bölümler boyunca Davut’un krallığı ele alınır, ancak Krallar kitaplarından farklı bir bakış açısı vardır. Krallar kitaplarında Davut’un siyasal ve askeri zaferleri vurgulanırken, Tarihler kitaplarında Davut’un tapınağın kurulmasında ve tapınma sisteminin düzenlenmesinde oynadığı role önem verilir.
1:1-9:31 Süleyman’ın krallık döneminin anlatıldığı bu kısımda en çok tapınağın yapımından söz edilir (2-7. bölümler). RAB Süleyman’a bilgelik armağanını özellikle bu iş için vermiştir.
9:1-12 Bkz. 1Kr.10:1-13’e ait notlar. Saba Kraliçesi’nin ziyareti, RAB’bin Süleyman’a verdiği bilgelik ve zenginlik vaadinin (1Kr.1:12) yerine geldiğini gösterir. Kraliçenin ziyaretinin ikinci nedeni muhtemelen, Güney Arabistan’a yaptığı deniz seferleriyle (1Kr.8:17-18) başarıları ve gücü dikkat çeken Süleyman’la ticari işbirliği kurmaktı.
9:1 Saba Bkz. 1Kr.10:1’e ait not.
9:8 Bkz. 2Ta.13:18; 1Ta.17:14’e ait not. Hem kuzeyde bulunan Hiram’ın (1Ta.2:11) hem de güneyde bulunan Saba Kraliçesi’nin sözleri, Süleyman’ın krallığının tüm uluslar tarafından tanındığını ve takdir edildiğini gösterir.
9:16,20 Lübnan Ormanı adındaki saraya Yeruşalim’deki kraliyet sarayı (krş. 1Kr.7:2’ye ait not).
9:21 Tarşiş’e İbranicesi’nden “uzun yola” diye de çevrilebilir. türlü maymunlarla İbranicesi’nden “maymunlar ve tavuskuşlarıyla” diye de çevrilebilir.
9:25-28 Yas.17:14-20’de kaydedilen yasaklar, bir kralın kendisi için edindiği zenginlik ve güçle ilgilidir. Süleyman’ın zenginliği RAB’bin sağladığı bereketten ileri geliyordu.
9:26 Bkz. 2Ta.7:8 ve ilgili not.
9:28 Tarihler kitapları kralların sadece iyi ve başarılı yönlerini vurgulamayı amaçladığı için Süleyman’ın çok sayıdaki karısından ve krallığının son dönemlerinde meydana gelen ayaklanmadan burada söz edilmez (krş. 1Kr.11:1-40).

Videolar

2. Tarihler Girişi

1.Tarihler'in devamı olan 2.Tarihler Kral Süleyman'ın yaptığı işleri ve dönemindeki olayları anlatır. Yarovam önderliğindeki kuzey oymakları Kral Süleyman'ın yerine geçen oğlu Rehavam'a karşı ayaklanır ve krallık ikiye bölünür. İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşüne ve Babil sürgününe dek olaylar güneydeki Yahuda krallığı etrafında gelişir. Kitap Pers Kralı Koreş'in Yahudiler'in Babil'den Yeruşalim'e dönmelerine izin vermesiyle son bulur.

Ana Hatlar:

1:1-9:31 Süleyman'ın krallığı
a.1:1-17 İlk yıllar
b.2:1-7:10 Tapınak kuruluyor
c.7:11-9:31 Son yıllar
10:1-19 Kuzeydeki oymakların başkaldırışı
11:1-36:12 Yahuda kralları
36:13-21 Yeruşalim'in düşüşü
36:22-23 Pers Kralı Koreş'in duyurusu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş