2. Tarihler 7

7
Tapınağın Adanması
(1Kr.8:62-66)
1 Süleyman duasını bitirince, gökten ateş yağdı; yakmalık sunularla kurbanları yiyip bitirdi. RAB'bin görkemi tapınağı doldurdu. 2RAB'bin Tapınağı O'nun görkemiyle dolunca kâhinler tapınağa giremediler. 3 Gökten yağan ateşi ve tapınağın üzerindeki RAB'bin görkemini gören İsrailliler avluda yüzüstü yere kapandılar; RAB'be tapınarak O'nu övdüler:
“RAB iyidir;
Sevgisi sonsuza dek kalıcıdır.”
4Kral ve bütün halk RAB'bin önünde kurban kestiler. 5Kral Süleyman yirmi iki bin sığır, yüz yirmi bin davar kurban etti. Böylece kral ve halk Tanrı'nın Tapınağı'nı adamış oldular. 6Kâhinler yerlerini almışlardı. Kral Davut'un RAB'bi övmek için yaptırdığı ve “RAB'bin sevgisi sonsuza dek kalıcıdır” diyerek överken kullandığı çalgıları alan Levililer de yerlerini almıştı. Levililer'in karşısında duran kâhinler borazanlarını çalıyorlardı. Bu sırada bütün İsrailliler ayakta duruyordu. 7Süleyman RAB'bin Tapınağı'nın önündeki avlunun orta kısmını kutsadı. Yakmalık sunularla esenlik sunularının yağlı parçalarını orada sundu. Çünkü yaptırdığı tunç sunak yakmalık sunuları, tahıl sunularını ve yağlı parçaları almadı.
8Süleyman, Levo-Hamat'tan Mısır Vadisi'ne kadar her yerden gelen İsrailliler'in oluşturduğu çok büyük bir toplulukla birlikte bayramı yedi gün kutladı. 9Sekizinci gün kutsal bir toplantı yaptılar. Sunağı adamaya yedi gün, bayramı kutlamaya da yedi gün ayırdılar. 10Kral yedinci ayın yirmi üçüncü günü halkı evlerine gönderdi. RAB'bin, Davut, Süleyman ve halkı İsrail için yapmış olduğu iyilikten dolayı hepsi mutluydu, sevinçle coşuyordu.
Rab Süleyman'a Yine Görünüyor
(1Kr.9:1-9)
11Süleyman RAB'bin Tapınağı'nı, sarayı ve RAB'bin Tapınağı'yla kendi sarayında yapmayı istediği bütün işleri başarıyla bitirince, 12RAB geceleyin ona görünerek şöyle dedi: “Duanı duydum. Burayı kendime kurban sunulan tapınak olarak seçtim.
13“Yağmur yağmasın diye göğü kapadığımda, toprağın ürününü yiyip bitirmesi için çekirgelere buyruk verdiğimde ya da halkımın arasına salgın hastalık gönderdiğimde, 14adımla çağrılan halkım alçakgönüllülüğü takınır, bana yönelip dua eder, kötü yollarından dönerse, gökten onları duyacağım, günahlarını bağışlayıp ülkelerini sağlığa kavuşturacağım. 15Gözlerim burada edilen duaya açık, kulaklarım işitici olacak. 16Adım sürekli orada bulunsun diye bu tapınağı seçip kutsal kıldım. Gözlerim onun üstünde, yüreğim her zaman orada olacaktır. 17Sana gelince, baban Davut'un yaptığı gibi yollarımı izler, buyurduğum her şeyi yapar, kurallarıma ve ilkelerime uyarsan, 18 baban Davut'la, ‘İsrail tahtından senin soyunun ardı arkası kesilmeyecektir’ diye yaptığım antlaşmaya bağlı kalıp krallığını pekiştireceğim.
19“Ama siz yollarımdan sapar, kurallarımı, buyruklarımı bırakır, gidip başka ilahlara kulluk eder, taparsanız, 20size verdiğim ülkeden sizi söküp atacağım, adıma kutsal kıldığım bu tapınağı terk edeceğim; burayı bütün ulusların aşağılayıp alay ettiği bir yer durumuna getireceğim. 21Bu gösterişli tapınağın önünden geçenler hayretle, ‘RAB bu ülkeyi ve tapınağı neden bu duruma getirdi?’ diye soracaklar. 22Ve diyecekler ki, ‘İsrail halkı, atalarını Mısır'dan çıkaran Tanrıları RAB'bi terk etti; başka ilahların ardından gitti, onlara tapıp kulluk etti. RAB bu yüzden bu kötülükleri başlarına getirdi.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1-2Ta.9:31 Bkz. Giriş. 11-29. bölümler boyunca Davut’un krallığı ele alınır, ancak Krallar kitaplarından farklı bir bakış açısı vardır. Krallar kitaplarında Davut’un siyasal ve askeri zaferleri vurgulanırken, Tarihler kitaplarında Davut’un tapınağın kurulmasında ve tapınma sisteminin düzenlenmesinde oynadığı role önem verilir.
1:1-9:31 Süleyman’ın krallık döneminin anlatıldığı bu kısımda en çok tapınağın yapımından söz edilir (2-7. bölümler). RAB Süleyman’a bilgelik armağanını özellikle bu iş için vermiştir.
7:1-22 Bkz. 1Kr.8:54-9:9’a ait notlar.
7:1-3 Bu olay, Buluşma Çadırı’nın adanması (Lev.9:23-24) ve Davut’un Yevuslu Ornan’ın harman yerinde sunular sunması (1Ta.21:26; krş. 1Kr.18:38) sırasında olduğu gibi, Tanrı’nın tapınağı kabul ettiğinin bir göstergesi olarak görülür.
7:3 RAB iyidir... sonsuza dek Bkz. 2Ta.7:6; 2Ta.5:13; Mez.136.
7:6 Bu ayette, Tarihler kitaplarının özellikle vurguladığı başlıca konular (Levililer, ezgiciler, krş. 2Ta.29:26-27; bkz. 1Ta.6:31-48’e ait not; “bütün İsrail”’in desteği, 1. Tarihler: Giriş) yer alır.
7:8 Levo Hamat’tan Mısır Vadisi’ne kadar RAB’bin İsrailliler’in atalarına verdiği vaatler (soyun çoğalması ve verimli topraklarda yaşama, Yar.15:18-21), Davut ve Süleyman’ın krallığında kısmen yerine gelir (bkz. 2Ta.1:9; 1Ta.27:23-24 ve ilgili notlar).
7:9 Sekizinci gün Çardak Bayramı’nın son günü (bkz. 2Ta.5:3 ve ilgili not; Lev.23:36; Say.29:35). Yedi gün... yedi gün Adama töreni ayın sekizinden on dördüne, Çardak Bayramı on beşinden yirmi ikisine kadar sürdü. Günahları Bağışlatma Günü, yedinci ayın onuncu günüydü (Lev.1 6. bölüm).
7:12 ona görünerek RAB Süleyman’a ikinci defa görünür (ilki Givon’daydı, 2Ta.1:3-13).
7:13-15 Tarihler kitaplarında öne çıkan “yaptığının karşılığını alma” ilkesi bir kere daha vurgulanıyor (bkz. 1. Tarihler: Giriş). İlerleyen bölümlerde bu ilkenin doğruluğu, kralların seçimleri doğrultusunda yaşadıkları olaylar anlatılarak kanıtlanır (2Ta.7:22).
7:14 Bkz. örn. 2Ta.12:6-7,2Ta.12:12.
7:17-18 RAB, halkının Mesih’le ilgili umutlarını güçlendiriyor.

Videolar

2. Tarihler Girişi

1.Tarihler'in devamı olan 2.Tarihler Kral Süleyman'ın yaptığı işleri ve dönemindeki olayları anlatır. Yarovam önderliğindeki kuzey oymakları Kral Süleyman'ın yerine geçen oğlu Rehavam'a karşı ayaklanır ve krallık ikiye bölünür. İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşüne ve Babil sürgününe dek olaylar güneydeki Yahuda krallığı etrafında gelişir. Kitap Pers Kralı Koreş'in Yahudiler'in Babil'den Yeruşalim'e dönmelerine izin vermesiyle son bulur.

Ana Hatlar:

1:1-9:31 Süleyman'ın krallığı
a.1:1-17 İlk yıllar
b.2:1-7:10 Tapınak kuruluyor
c.7:11-9:31 Son yıllar
10:1-19 Kuzeydeki oymakların başkaldırışı
11:1-36:12 Yahuda kralları
36:13-21 Yeruşalim'in düşüşü
36:22-23 Pers Kralı Koreş'in duyurusu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş