• Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:10 RAB’bin Tapınağı’nı bir bulut doldurdu Krş. Çık.40:33-35; Hez.10:3-5,Hez.10:18-19; Hez.43:4-5.
8:16 içinde bulunacağım İbranice’den birebir çevirisi: “adım orada bulunacak” (krş. 1Kr.8:29,1Kr.8:44; 1Kr.9:3; 1Kr.11:36).
8:21 antlaşmanın On Buyruk’un yazılı olduğu iki levha (bkz. Çık.25:16 ve ilgili not; İbr.9:4).
8:22 ellerini göklere açtı Bkz. Çık.9:29 ve ilgili not.
8:23 Bkz. Çık.21:6 ve Yas.7:7-12’ ye ait notlar; krş. Çık.11:11; Yas.4:39.
8:30 Buraya yönelerek dua eden Bkz. Dan.6:10.
8:31 ant içmek zorunda kaldığında Eğer birinin suçluluğunu ispat etmek için yeterli delil bulunmuyorsa, suçlanan kişiye tapınağın önünde suçsuz olduğuna dair ant içirilir ve Tanrı’nın adaletini göstermesi istenirdi. Suçlanan kişinin bu anttan sonraki yaşamı, onun suçlu ya da masum olduğunu gösterirdi (krş. Çık.22:10-12; Say.5:11-31).
8:33 Sana karşı... yenik düşen Düşman tarafından yenilgiye uğratılmak, İsrailliler’in ilahi antlaşmaya uymamaları halinde başlarına gelecek lanetlerden biriydi (bkz. Yas.28:25).
8:34 ülkeye yine kavuştur Savaşta esir düşenler için söylenmiştir.
8:35 yağmur yağmazsa Kuraklık, Yas.28:22-24’te belirtilen başka bir lanettir.
8:39-40 Onlara yaptıklarına göre davran Tanrı’nın, halkına doğru yolu göstermesi ve antlaşmaya göre yaşamalarına yardım etmesi yönünde bir dilektir. senden korksunlar ‘Tanrı’yı onurlandırsınlar ve O’na itaat etsinler’ anlamında (bkz. Yas.5 :29; 1Kr.6:1-2; 1Kr.8:6; 1Kr.31:13).
8:43 sana ait olduğunu İbranice’den birebir çevirisi: “senin adınla çağrıldığını”.
8:53 miras olarak seçtin Süleyman, Davut’la yapılan antlaşmayı hatırlatarak başlayan duasını (1Kr.8:23-30), Musa’yla Sina Dağı’nda yapılan antlaşmayı hatırlatarak bitirir (bkz. Çık.19:5; Lev.20:24, 26; Yas.7:6; Yas.32:9).

Videolar

1. Krallar Girişi

İsrail'de Samuel kitaplarıyla başlayan krallığın tarihine 1.Krallar Kitabı'nda devam edilir. Kitabı üç bölüme ayırabiliriz:

1. Süleyman'ın İsrail Kralı olması, babası Davut'un ölümü.
2. Süleyman'ın krallığı ve yaptığı işler, özellikle Yeruşalim'de yaptırdığı tapınak.
3. Krallığın kuzey (İsrail) ve güney (Yahuda) krallığı olarak ikiye bölünmesi ve İ.Ö. 9. yüzyılın ortalarına kadar krallıkları yöneten kralların tarihi.

1.ve 2.Krallar kitaplarında her kral Tanrı'ya bağlı olup olmamasına göre değerlendiriliyor, ulusal başarı bu bağlılığa dayanıyor, putperestlikle sadakatsizlik felaketin öncüsü olarak görülüyor. Kuzey kralları zorluklar karşısında Tanrı'ya bağlı kalmayıp başarısız olurken, güney kralları yer yer daha başarılı olur.

Kitaplardaki önemli olaylardan biri Rab'bin yürekli peygamberlerinin halkı putlara tapmamaları ve Tanrı'ya itaatsizlik etmemeleri için uyarmalarıdır. Özellikle İlyas'ın, Baal'ın peygamberleriyle yaptığı savaşımın öyküsü büyük önem taşır (18. bölüm).

1. ve 2. Krallar kitapları Septuaginta'da 3. ve 4. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-2:12 Davut'un krallığının sonu
2:13-46 Süleyman'ın kral olması
3:1-11:43 Süleyman'ın krallığı
a. 3:1-4:34 Krallığın ilk yılları
b. 5:1-8:66 Tapınağın yapımı
c. 9:1-11:43 Krallığın son yılları
12:1-22:53 Bölünen krallıklar
a. 12:1-14:20 Kuzeydeki oymakların ayaklanması
b. 14:21-16:34 Yahuda ve İsrail krallıkları
c. 17:1-19:21 Peygamber İlyas
ç. 20:1-22:40 İsrail Kralı Ahav
d. 22:41-53 Yahuda Kralı Yehoşafat'la İsrail Kralı Ahazya
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş