1. Krallar 6:1-2

6
Tapınağın Yapılışı
(2Ta.3:1-14)
1İsrail halkı Mısır'dan çıktıktan dört yüz seksen yıl sonra, Süleyman, krallığının dördüncü yılının ikinci ayı olan Ziv ayında RAB'bin Tapınağı'nın yapımına başladı.
2Kral Süleyman'ın RAB için yaptığı tapınağın uzunluğu altmış[a], genişliği yirmi[b], yüksekliği otuz arşındı[c].
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:1 dört yüz seksen yıl sonra... krallığının dördüncü yılının Daha sonraki kralların dönemlerinde gerçekleşen olaylar ve Asurlular’a ait tarihsel kayıtlar göz önüne alındığında, Süleyman’ın krallığının dördüncü yılının İÖ 966 olduğu anlaşılır (bkz. Giriş). Eğer dört yüz seksen yıl, İsrailliler’in Mısır’dan çıkışından tapınağın yapımına kadar geçen süre ise, İsrailliler’in Mısır’dan çıkışı yaklaşık İÖ 1446’ da, Mısır’ın 18. Hanedanlık firavunu II. Amunhotep dönemi sırasında gerçekleşmiştir (bkz. Mısır’dan Çıkış: Giriş).
6:2 Süleyman’ın RAB için yaptığı tapınağın Tapınak, Buluşma Çadırı’na benziyordu. En Kutsal Yer, Kutsal Yer ve Tapınak Avlusu olmak üzere üç kısma ayrılıyordu. En Kutsal Yer, çadırdaki gibi küp biçimindeydi. Tapınak için kullanılan malzemelerin çoğunun boyutlarının Buluşma Çadırı için kullanılanların iki katı büyüklüğünde olduğu anlaşılır (bkz. Çık.26:15-30; Çık.36:20-34). Yapının özellikle depreme dayanaklı olacak şekilde yapılmasına özen gösterilmişti.

Videolar

1. Krallar Girişi

İsrail'de Samuel kitaplarıyla başlayan krallığın tarihine 1.Krallar Kitabı'nda devam edilir. Kitabı üç bölüme ayırabiliriz:

1. Süleyman'ın İsrail Kralı olması, babası Davut'un ölümü.
2. Süleyman'ın krallığı ve yaptığı işler, özellikle Yeruşalim'de yaptırdığı tapınak.
3. Krallığın kuzey (İsrail) ve güney (Yahuda) krallığı olarak ikiye bölünmesi ve İ.Ö. 9. yüzyılın ortalarına kadar krallıkları yöneten kralların tarihi.

1.ve 2.Krallar kitaplarında her kral Tanrı'ya bağlı olup olmamasına göre değerlendiriliyor, ulusal başarı bu bağlılığa dayanıyor, putperestlikle sadakatsizlik felaketin öncüsü olarak görülüyor. Kuzey kralları zorluklar karşısında Tanrı'ya bağlı kalmayıp başarısız olurken, güney kralları yer yer daha başarılı olur.

Kitaplardaki önemli olaylardan biri Rab'bin yürekli peygamberlerinin halkı putlara tapmamaları ve Tanrı'ya itaatsizlik etmemeleri için uyarmalarıdır. Özellikle İlyas'ın, Baal'ın peygamberleriyle yaptığı savaşımın öyküsü büyük önem taşır (18. bölüm).

1. ve 2. Krallar kitapları Septuaginta'da 3. ve 4. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-2:12 Davut'un krallığının sonu
2:13-46 Süleyman'ın kral olması
3:1-11:43 Süleyman'ın krallığı
a. 3:1-4:34 Krallığın ilk yılları
b. 5:1-8:66 Tapınağın yapımı
c. 9:1-11:43 Krallığın son yılları
12:1-22:53 Bölünen krallıklar
a. 12:1-14:20 Kuzeydeki oymakların ayaklanması
b. 14:21-16:34 Yahuda ve İsrail krallıkları
c. 17:1-19:21 Peygamber İlyas
ç. 20:1-22:40 İsrail Kralı Ahav
d. 22:41-53 Yahuda Kralı Yehoşafat'la İsrail Kralı Ahazya
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş