Habakkuk 1

1
1Peygamber Habakkuk'a bir görümde verilen bildiridir.
Habakkuk'un Rab'be Yakınması
2Ya RAB, ne zamana dek seni yardıma çağıracağım,
Beni duymuyor musun?
“Zorbalık var” diye haykırıyorum sana,
Ama kurtarmıyorsun!
3Bunca kötülüğü bana neden gösteriyorsun,
Nasıl hoş görürsün bunca haksızlığı?
Nereye baksam şiddet ve zorbalık var.
Kavgaların, çekişmelerin sonu gelmiyor.
4Bu yüzden yasa işlemez oldu,
Bir türlü yerini bulmuyor hak.
Kötüler doğruları kıskaca almış
Ve böylece adalet saptırılıyor.
Rab'bin Yanıtı
5 “Bakın öbür uluslara,
Gördüklerinize büsbütün şaşacaksınız.
Sizin gününüzde öyle işler yapacağım ki,
Anlatsalar inanmayacaksınız.
6 Başkalarına ait toprakları ele geçirmek için
Dünyanın dört yanına yürüyen o acımasız ve saldırgan ulusu,
Kildaniler'i güçlendireceğim.
7Dehşetli ve korkunçturlar,
Gururlu ve başlarına buyrukturlar.
8Parstan çeviktir atları,
Aç kurttan daha azgın.
Atlıları yeri deşerek geliyor uzaklardan,
Avına saldıran kartal gibi uçuyorlar,
9Yağmalamak için geliyor hepsi.
Orduları çöl rüzgarı gibi ilerliyor
Ve kum gibi tutsak topluyorlar.
10Küçümsüyorlar kralları,
Yöneticilerle alay ediyorlar.
Dudak büküyorlar bütün surlu kentlere,
Önlerine toprak yığıp onları ele geçiriyorlar.
11Rüzgar gibi geçip gidiyorlar.
Bu suçlu adamların ilahları kendi güçleridir.”
Habakkuk Rab'be Yine Yakınıyor
12Ya RAB, kutsal Tanrım,
Öncesizlikten beri var olan sen değil misin?
Sen ölmeyeceksin[a].
Ya RAB, bizi yargılamak için Kildaniler'i mi seçtin?
Ey sığınağımız[b], onlara mı verdin cezalandırma yetkisini?
13Kötüye bakamayacak kadar saftır gözlerin.
Haksızlığı hoş göremezsin.
Öyleyse nasıl hoş görürsün
Bu hain adamları?
Doğrular kötülere yem olurken
Neden susuyorsun?
14İnsanları denizdeki balıklara,
Yöneticiden yoksun sürüngenlere çevirdin.
15Kildaniler onları oltayla, ağla,
Serpme ağla tutar gibi tutuyor
Ve sevinç çığlıkları atıyorlar.
16Kurban kesiyorlar ağlarına bu yüzden.
Kendilerine lezzetli ve bol yiyecek sağlayan ağları için buhur yakıyorlar.
17Ağlarını durmadan boşaltmaya,
Ulusları acımasızca öldürmeye devam edecekler mi?
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 Habakkuk’a Kildani kökenli bu adın, bir tür bahçe bitkisini anımsatan bir anlamı olduğu tahmin edilmektedir. bildiridir Krş. Hab.1:5-11; Hab.2:2-20. Kimi zaman görümler yoluyla alınan vahiylerin, genellikle yaklaşan bir yargıyla ilgili uyarıları içerdiği görülür (bkz. Yşa.15:1; Yşa.19:1; Yşa.22:1).Ancak Zek.Yşa.9:1; Yşa.12:1; Mal.1:1’de umut içeren sözler de vardır.
1:2 ne zamana dek Bkz. Mez.6:3 ve ilgili not; Mez.13:1-2; Mez.22:1-2. Zorbalık var Habakkuk, Yahuda halkının İÖ yedinci yüzyılın sonlarındaki ahlâksızlığını ve ruhsal yozlaşmasını tanımlıyor. Muhtemelen, bencil, zalim ve ahlâksız biri olan Kral Yehoyakim’in Yahuda Kralı olduğu dönemden söz etmektedir.
1:3 hoş görürsün Bkz. Hab.1:13. ş iddet ve zorbalık var Krş. Yer.20:8; bkz. Giriş.
1:4 yasa işlemez oldu... adalet saptırılıyor Zengin toprak sahipleri mahkemeleri rüşvetle kendi denetimleri altında tutuyordu (bkz. Mik.3:11; Mik.7:3).
1:5 Bkz. Elç.13:41. inanmayacaksınız Yahuda halkına göre, Tanrı’nın onları zorba ve küstah Babilliler’e teslim etmesi mümkün değildi (bkz. Yun.4:1’e ait not).
1:6 toprakları ele geçirmek için Bkz. Hab.2:6-8. Kildaniler’i güçlendireceğim Bkz. Yşa.10:5-6; Yşa.10:5’e ait not. Tanrı yolundan ayrılan Yahuda halkı, İÖ 626’ daAsur’a karşı bağımsızlığını kazanan, 612-605’ te Asur’un gücünü tümüyle kıran ve 539’a kadar geliş ip güçlenen Babil tarafından cezalandırılacaktı.
1:8 kartal Bkz. Yas.28:49-50 ve ilgili not.
1:9 kum gibi tutsak topluyorlar Babil, tıpkı Asur gibi, işgal ettikleri ülke halklarını topraklarından sürme politikası uyguluyordu (bkz. Hab.2:5 ; Nahum: Giriş). Bu sürgün politikasının amacı, fethedilen halkların kimliğini oluşturan unsurları ortadan kaldırmaktı; kendi toprağı olmayan, kendi tapınağı olmayan ve dağılmış bir halk artık savaşamayacak hale gelirdi.
1:10 toprak yığıp Bir kuşatma yöntemi.
1:11 ilahları kendi güçleridir Babilliler askeri güçlerinden ötürü öylesine kibirliydiler ki, bu üstün güç güvendikleri tek şey haline gelmişti.
1:12 Habakkuk, Tanrı halkının sıklıkla düştüğü yanılgıya düşmüştü (bkz. Yun.4:1’e ait not). Yahuda’nın daha kötü bir ulus aracılığıyla cezalandırılmasını adil bulmuyor ve Babilliler’in Yahuda’yı ele geçirmelerine izin verilmemesi gerektiğini düşünüyordu. Öncesizlikten beri Bkz. Mez.90:2. Sen ölmeyeceksin Masoretik metinde “Biz ölmeyeceğiz” diye geçer. Ya RAB... Kildaniler’i mi seçtin? Krş. Yşa.1:18-20; Yşa.44:28-45:1. sığınağımız İbranicesi’nden “kayamız” diye de çevrilebilir (bkz. 1Sa.2:2 ve ilgili not).
1:13 Habakkuk bir kere daha (Hab.1:3) insanlık tarihinin Tanrı hakkında en eski sorularından birini sorar:Adil ve kutsal Tanrı, neden kötülüğün böylesine yayılmasına izin verir? (Bkz. Hab.1:2-2:20’ye ait not.). hain... kötülere Babilliler. Doğrular Bkz. Mez.1:5 ve Mat.1:19’a ait notlar. Burada Yahuda halkı için kullanılır.
1:15 oltayla Bkz. Amo.4:2’ ye ait not.
1:2-2:20 Peygamber ile Tanrı arasında geçen bu konuşma, insanlık tarihinin en eski sorularını içerir: Kötülük neden cezasız kalıyor gibi görünüyor? Tanrı neden dualara karşılık vermez oldu ? (Bkz. Bilgi Kutusu: Acılar, Denenmeler, s.1830; ayrıca bkz. Yer.12. bölüm ve Mez.73’e ait notlar.).

Videolar

Habakkuk Girişi

Peygamber Habakkuk İ.Ö. 7. yüzyılın sonlarına doğru, Babilliler'in Ortadoğu'da egemen olduğu dönemde yaşadı. Bu acımasız insanların zorbalığından çok derin rahatsızlık duyan Habakkuk Rab'be şunu sordu: "Doğrular kötülere yem olurken neden susuyorsun?" (1:13). Rab uygun bulduğu zamanda harekete geçeceğini söyledi. Aynı zamanda, "Doğru kişi sadakatiyle yaşayacaktır" dedi (2:4).

Kitabın geri kalan bölümü kötülerin başına gelecek korkunç sonu bildiriyor. Kitap, Habakkuk'un güçlü imanını dile getiren, Tanrı'nın büyüklüğünü kutlayan bir ilahiyle son buluyor.

Ana Hatlar:

1:1-2:4 Habakkuk'un yakınmaları ve Rab'bin yanıtı
2:5-20 Kötülerin korkunç sonu
3:1-19 Habakkuk'un duası
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş