Mezmurlar 22:1-2

22
22. Mezmur
Müzik şefi için - “Tan Geyiği” makamında -
Davut'un mezmuru
1 Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?
Niçin bana yardım etmekten,
Haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun?
2Ey Tanrım, gündüz sesleniyorum, yanıt vermiyorsun,
Gece sesleniyorum, yine rahat yok bana.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.22 Sebepsiz yere düşmanlarının hedefi olan Davut’un, Tanrı onu düşmanlarından kurtarmasını beklerken acılar içinde ettiği bu dua, birçok yönden Mez.69’daki duaya benzemektedir; ancak Mez.69:22-28’de görülen öç isteği burada yoktur (bkz. Mez.5:10’a ait not). İsa Mesih çarmıhtayken bu mezmurdaki sözleri tekrarlamıştır (bkz. Mat.27:46 ve ilgili not). Matta’da ve Yuhanna’da, Mesih’in acılarından söz edilirken de sıklıkla (Mez.69 gibi) bu mezmurla bağlantı kurulur (bkz. Mat.27:35,Mat.27:39,Mat.27:43; Yu.19:23-24,Yu.19:28; ayrıca bkz. İbr.2:12 ve ilgili not).
Mez.22 başlık Bkz. Mez.4 ve Mez.9 başlığa ait notlar.
22:1 neden...? Niçin...? Bkz. Mez.6:3’e ait not; ayrıca bkz. Giriş; Mat.27:46; Mar.15:34.
22:2 sesleniyorum, yanıt vermiyorsun Bkz. Mez.118:5’e ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş