Mezmurlar 85

85
85. Mezmur
Müzik şefi için - Korahoğulları'nın mezmuru
1Ya RAB, ülkenden hoşnut kaldın,
Yakup soyunu eski gönencine kavuşturdun.
2Halkının suçlarını bağışladın,
Bütün günahlarını yok saydın. Sela
3Bütün gazabını bir yana koydun,
Kızgın öfkenden vazgeçtin.
4Ey bizi kurtaran Tanrı, bizi eski halimize getir,
Bize karşı öfkeni dindir!
5Sonsuza dek mi öfkeleneceksin bize?
Kuşaktan kuşağa mı sürdüreceksin öfkeni?
6Halkın sende sevinç bulsun diye
Bize yeniden yaşam vermeyecek misin?
7Ya RAB, sevgini göster bize,
Kurtarışını bağışla!
8Kulak vereceğim RAB Tanrı'nın ne diyeceğine;
Halkına, sadık kullarına esenlik sözü verecek,
Yeter ki, bir daha akılsızlık etmesinler.
9Evet, O kendisinden korkanları kurtarmak üzeredir,
Görkemi ülkemizde yaşasın diye.
10Sevgiyle sadakat buluşacak,
Doğrulukla esenlik öpüşecek.
11Sadakat yerden bitecek,
Doğruluk gökten bakacak.
12Ve RAB iyi olan neyse, onu verecek,
Toprağımızdan ürün fışkıracak.
13Doğruluk önüsıra yürüyecek,
Adımları için yol yapacak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.85 Tanrı’nın bir kez daha sıkıntı içinde kıvranan halkına yine merhamet göstermesi için topluca edilen dua. Birçokları Mez.85:1-3’te sürgünden dönüşten söz edildiğine ve çekilen sıkıntıların Nehemya ve Malaki’nin anlattığı durumlar olduğuna inanır. 12. ayet, ülkenin kıtlıkla boğuştuğunu düşündürmekte ve RAB’bin halkı yola getirmek için Hagay’ın zamanında gönderdiği kıtlığı çağrıştırmaktadır (bkz. Hag.1:5-11). Hıristiyanlar bu mezmuru, çoğunlukla İsa Mesih’in doğuşunun kutlamaları zamanında söylerdi. Mezmur yapısal olarak, İbranice’de yedişer dizeden oluşan iki ana kısma ayrılır: dua (Hag.85:1-7) ve güven verici sözler (Hag.85:8-13). Mezmurun ikinci yarısına ait iki kıta, ilk kısma ait iki kıtaya yanıt niteliğindedir: 1-3. ayetler Tanrı’nın gösterdiği merhametten söz ederken, Hag.85:8-9’da yakında göstereceği merhamet bildirilir; Hag.85:4-7’de bir yakarış dile getirilir ve Hag.85:10-13’te yakarışın işitileceğine duyulan güven ifade edilir.
Mez.85 başlık Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not. Korahoğulları’nın Bkz. Mez.42-43 başlığa ait not.
85:1-7 Tanrı’nın tekrar merhamet göstermesi için edilen dua.
85:1-3 İsrailliler duaya, RAB’bin geçmişteki merhametini, onları nasıl bağışladığını ve eski gönencine kavuşturduğunu anımsayarak başlar.
85:1 Yakup soyunu eski gönencine Bkz. Yer.29:14. Yakup Mez.81:1’e ait not.
85:3 gazabını... öfkenden Bkz. Mez.85:5; ayrıca bkz. Mez.2:5’e ait not.
85:4-7 Tanrı’nın tekrar merhamet etmesi için yapılan yakarış. Mez.85:8’e göre İsrailliler, günahları yüzünden Tanrı’nın öfkesine maruz kaldıklarını düşünüyorlardı.
85:7 sevgini Bkz. Mez.85:10; ayrıca bkz. Mez.6:4’e ait not.
85:8-9 Tanrı’nın halkını tekrar kutsayacağına duyulan güven ifade ediliyor.
85:8 sadık kullarına Bkz. Mez.4:3’e ait not. bir daha akılsızlık etmesinler Böylece Tanrı’nın öfkesini bir kere daha uyandırmasınlar.
85:9 Görkemi Bkz. Mez.57:5 ve ilgili not; Mez.72:18-19; Çık.14:4,Çık.14:17-18; Say.14:22; Yşa.40:5 ve ilgili not; Yşa.44:23.
85:10-13 Tanrı’nın halkına beslediği sonsuz merhamet, halkıyla yaptığı antlaşmada belirttiği sevgisinden kaynaklanır. Bu sevgiyle bağlantılı olan sadakat ve doğruluk, halkın iyiliğini (esenliğini) güvence altına almaktadır.
85:10 Sevgiyle sadakat... Doğrulukla esenlik Bkz. Mez.23:6’ya ait not. Doğrulukla Bkz. Mez.85:11,Mez.85:13; ayrıca bkz. “adil”, Mez.4:1’e ait not. esenlik Bkz. Say.6:26’ya ait not.
85:11 Sadakat yerden bitecek İfade yeni filizlenen bitkiyi akla getirir; ortaya çıkan yaşam tüm yaşayanları nasıl bereketliyorsa Tanrı’nın sadakati de halkına öyle bereket sağlayacak. Doğruluk gökten bakacak Tanrı’nın, halkına antlaşmasında vaat ettiği kutsamaları vereceği ifade edilmektedir (bkz. Mez.85:13’e ait not).
85:12 iyi olan neyse Bkz. Mez.4:6 ve ilgili not. ürün fışkıracak Bkz. Mez.65:9-13.
85:13 Doğruluk önü sıra yürüyecek Mezmur yazarı bir kez daha kişileştirme yapar. Haberci veya kılavuz gibi davranan doğruluk, Tanrı’nın halkı için yapacaklarını belirler. Doğruluk, Tanrı’nın, halkıyla yaptığı antlaşmanın yükümlülüklerine gösterdiği kusursuz sadakattir (bkz. “adil”, Mez.4:1’e ait not).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş