Mezmurlar 19

19
19. Mezmur
Müzik şefi için - Davut'un mezmuru
1Gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta,
Gökkubbe ellerinin eserini duyurmakta.
2Gün güne söz söyler,
Gece geceye bilgi verir.
3Ne söz geçer orada, ne de konuşma,
Sesleri duyulmaz.
4 Ama sesleri yeryüzünü dolaşır,
Sözleri dünyanın dört bucağına ulaşır.
Güneş için göklerde çadır kurdu Tanrı.
5Gerdekten çıkan güveye benzer güneş,
Koşuya çıkacak atlet gibi sevinir.
6Göğün bir ucundan çıkar,
Öbür ucuna döner,
Hiçbir şey gizlenmez sıcaklığından.
7RAB'bin yasası yetkindir, cana can katar,
RAB'bin buyrukları güvenilirdir,
Saf adama bilgelik verir,
8RAB'bin kuralları doğrudur, yüreği sevindirir,
RAB'bin buyrukları arıdır, gözleri aydınlatır.
9RAB korkusu paktır, sonsuza dek kalır,
RAB'bin ilkeleri gerçek, tamamen adildir.
10Onlara altından, bol miktarda saf altından çok istek duyulur,
Onlar baldan, süzme petek balından tatlıdır.
11Uyarırlar kulunu,
Onlara uyanların ödülü büyüktür.
12Kim yanlışlarını görebilir?
Bağışla göremediğim kusurlarımı,
13Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu,
İzin verme bana egemen olmalarına!
O zaman büyük isyandan uzak,
Kusursuz olurum.
14Ağzımdan çıkan sözler,
Yüreğimdeki düşünceler,
Kabul görsün senin önünde,
Ya RAB, kayam, kurtarıcım benim[a]!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.19 Tanrı’nın hem genel (bkz. Mez.19:1-6; Mez.29’a ait not) hem de özel vahyini (Mez.19:7-11) yücelten bir ilahi (bkz. Bilgi Kutusu: Vahiy, s.1653). Kapanış duası (Mez.19:12-14), Kutsal Yasa’nın sağlayamadığını dilemektedir: “bilerek işlenen günahlardan” korunma. 19. mezmur, RAB’bin huzuruna gireceklere, O’nun yaratılışta sergilenen görkeminin farkında ve O’na (ve sözüne) yürekten adanmış kişiler olmaları gerektiğini hatırlatır.
Mez.19 başlık Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not.
19:1-6 Bkz. Mez.148:3. Eski Ortadoğu’da tapılan göksel cisimler, başta Güneş olmak üzere (krş. Yas.4:19; Yas.17:3; 2Kr.23:5,2Kr.23:11; Yer.8:2; Hez.8:1), sadece Tanrı’nın yarattığı nesnelerdir (bkz. Yar.1:16 ve ilgili not; Yas.4:19; Yas.17:2-4), insanın geleceğini belirlemez. Görkemleri, onları yaratan RAB’bin gücünden ve yüceliğinden kaynaklanır (bkz. Mez.50:6; Mez.89:5-8; Mez.97:6; ayrıca bkz. Rom.1:19-20).
19:4 Pavlus, Tanrı’nın vahyinin ulaşmadığı yer olmadığını ifade eden bu sözleri, İsa Mesih’in yaptıkları ışığında yorumlayarak kurtuluş müjdesinin tüm dünyada duyurulmakta olduğunu ifade eder (bkz. Rom.10:18); böylelikle bu iki evrensel bildiriyi birbiriyle ilişkilendirir.
19:7-9 Bkz. Mez.119.
19:7 güvenilirdir Tanrı’nın buyrukları, O’nun isteklerini içerdikleri, kuşaktan kuşağa kalıcı oldukları (Mez.93:5; ayrıca bkz. Mez.119:152, 160) ve onları onurlandıranların yaşamlarında amaçlarını yerine getirdikleri (bkz. burada sözü edilen etkiler; ayrıca bkz. Mez.119:93, 98-100,165) için “güvenilir” (ayrıca bkz. Mez.111:7; Mez.119:86), “gerçek” (Mez.19:9) ve “doğrudur” (Mez.119:142,Mez.119:151,Mez.119:160). Saf Henüz anlayışları ve muhakemeleri olgunlaşmamış çocuklar gibi olanlar (bkz. Mez.119:98-100; Özd.1:4; ayrıca krş. 2Ti.Özd.3:15; İbr.5:1 3-14).
19:8 yüreği Bkz. Mez.5:9’a ait not.
19:9 RAB korkusu Yasanın gerektirdiklerini özetleyen bir ifade (bkz. Mez.15:4’e ait not; Özd.1:7’ye ait not).
19:10-11 Davut, Tanrı’nın antlaşmasındaki vaat ve buyrukların yaşam için önemini ve değerini belirtmektedir (bkz. Yas.32:45-47).
19:12-13 İnsanın ahlâk anlayışı kusurludur; bilmeden de hatalar yaptığından dolayı, gizli günahları için af dilemesi yerinde bir tutumdur (Mez.19:12; bkz. Lev.5:2-4). Ancak bilerek işlenen günahlar RAB’be başkaldırıdır (Lev.19:13); böyle yapanlar Tanrı halkının arasından atılmayı hak eder (bkz. Say.15:30-31).
19:14 kayam, kurtarıcım Bkz. Mez.78:35. kayam Bkz. Mez.18:2’ye ait notlar; Yar.49:24. kurtarıcım benim! Bkz. Çık.6:6; Yşa.41:14’e ait notlar. “Kurtarıcı” diye çevrilen İbranice sözcük, “yakın akraba” anlamını da kapsar (bkz. Rut.1:20).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş