Mezmurlar 99

99
99. Mezmur
1 RAB egemenlik sürüyor, titresin halklar!
Keruvlar arasında tahtına oturmuş,
Sarsılsın yeryüzü!
2RAB Siyon'da uludur,
Yücedir O, bütün halklara egemendir.
3Övsünler büyük, müthiş adını!
O kutsaldır.
4Ey adaleti seven güçlü kral,
Eşitliği sen sağladın,
Yakup soyunda doğru ve adil olanı sen yaptın.
5Yüceltin Tanrımız RAB'bi,
Ayaklarının taburesi önünde tapının!
O kutsaldır.
6Musa'yla Harun O'nun kâhinlerindendi,
Samuel de O'nu adıyla çağıranlar arasındaydı.
RAB'be seslenirlerdi,
O da yanıtlardı.
7 Bulut sütunu içinden onlarla konuştu,
Uydular O'nun buyruklarına,
Kendilerine verdiği kurallara.
8Ya RAB Tanrımız, yanıt verdin onlara;
Bağışlayıcı bir Tanrı oldun,
Ama yaptıkları kötülüğü cezasız bırakmadın.
9Tanrımız RAB'bi yüceltin,
Tapının O'na kutsal dağında!
Çünkü Tanrımız RAB kutsaldır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.99 RAB’bi Siyon’daki yüce ve kutsal Kral olarak öven bir ilahidir (bkz. Mez.93’e ait not; ayrıca bkz. Makale: Kral Tanrı, Kral Mesih, İsrail Kralı Kavramları, s.370). RAB’bin egemenliğinin İsrail’e sağladığı bereketlere verilen özel önem Mez.97 ile ortak noktadır (bkz. Mez.97:8-12). Mezmur biçim olarak, her biri iki kıtadan oluşan iki simetrik kısımdan (her ikisinde de bir nakarat vardır) oluşur. “O kutsaldır” nakaratı (Mez.99:3,Mez.99:5 ve genişletilmiş olarak Mez.99:9’da), muhtemelen geleneksel olarak törenlerde kullanılan üçlü vurgu uygulamasının bir örneğidir (bkz. Yşa.6:3; Va.4:8; ayrıca bkz. Mez.96:1-3,Mez.96:7-9 ve ilgili notlar). Mezmurun ikinci yarısı, ikinci kıtada işlenen konuyu geliştirir.
99:1 RAB egemenlik sürüyor Bkz. Mez.93:1 ve ilgili not. Keruvlar Bkz. Mez.80:1; ayrıca bkz. Çık.25:18’e ait not.
99:3 adını Bkz. Mez.5:11’e ait not. kutsaldır Bkz. Mez.99:5,Mez.99:9; ayrıca bkz. Levililer: Giriş; Lev.11:44’e ait not.
99:4 adaleti seven güçlü Tanrı’nın egemenliğinin başlıca iki özelliği. Eşitliği sen sağladın Bkz. Mez.96:10 ve ilgili not. Yakup Bkz. Mez.81:1’e ait not. doğru ve adil olanı Bkz. Mez.4:1’e ait not; Mez.97:2.
99:5 Bkz. Mez.99:9; Mezmurlar Kitabı’ndaki öbür nakaratlar, Mez.42-43. taburesi Bkz. 2Ta.9:18. Tanrı’nın göklerdeki tapınağını yeryüzündekiyle ilişkilendiren bir mecaz (burada “kutsal dağ”, 2Ta.99:9; bkz. Mez.132:7; 1Ta.28:2; Ağı.2:1; Mat.5:34-35).
99:6-7 RAB İsrail’de kurduğu kâhinlik düzeniyle, hem halk için dua etmek üzere kâhinler görevlendirdi (Mez.99:6), hem de isteğini halkına iletecek aracılar sağladı.
99:6 Musa’yla Harun... Samuel Bu üç kişi, büyük sıkıntı zamanlarında RAB’le halk arasında aracılık yapanları temsil etmektedir. kâhinlerindendi... O’nu adıyla çağıranlar Kâhinlerin aracılık hizmeti vurgulanmaktadır (bkz. Çık.17:11 ve ilgili not; Çık.32:11-13,Çık.32:31-32; Say.14:13-19; Say.21:7; 1Sa.7:5,1Sa.7:8-9; 1Sa.12:19,1Sa.12:23; Yer.15:1). seslenirlerdi... yanıtlardı Bkz. Mez.118:5’e ait not.
99:7 Bulut sütunu içinden onlarla konuştu Bkz. Çık.33:9; Say.12:5-6; ayrıca bkz. 1Sa.3:3; 1Sa.12:23. Uydular Tanrı’nın doğruluk ilkelerinin ve kurallarının yerine getirildiği yer, tüm kusurlarına rağmen, İsrail’di; çünkü bu buyruklar yalnızca İsrailliler’e bildirilmişti (bkz. Mez.147:19-20; Yas.4:5-8).
99:8-9 Tanrı’nın İsrail üzerindeki yönetiminin doğruluğu ve adaleti (bkz. Mez.99:4), halkın günahları karşısında yaptıklarıyla kendini göstermektedir (bkz. Çık.34:6-7).
99:9 kutsal dağında Bkz. Mez.99:5 ve ilgili not. Tanrımız RAB Nakaratın genişletilmiş halidir (bkz. Mez.99:3,Mez.99:5).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş