Mezmurlar 138

138
138. Mezmur
Davut'un mezmuru
1Bütün yüreğimle sana şükrederim, ya RAB,
İlahlar önünde seni ilahilerle överim.
2Kutsal tapınağına doğru eğilir,
Adına şükrederim,
Sevgin, sadakatin için.
Çünkü adını ve sözünü her şeyden üstün tuttun.
3Seslendiğim gün bana yanıt verdin,
İçime güç koydun, beni yüreklendirdin.
4Şükretsin sana, ya RAB, yeryüzü krallarının tümü,
Çünkü ağzından çıkan sözleri işittiler.
5Yaptığın işleri ezgilerle övsünler, ya RAB,
Çünkü çok yücesin.
6RAB yüksekse de,
Alçakgönüllüleri gözetir,
Küstahları uzaktan tanır.
7Sıkıntıya düşersem, canımı korur,
Düşmanlarımın öfkesine karşı el kaldırırsın,
Sağ elin beni kurtarır.
8Ya RAB, her şeyi yaparsın benim için.
Sevgin sonsuzdur, ya RAB,
Elinin eserini bırakma!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

138:1-145:21 Bu sekiz mezmur, Davut’a ait eski mezmurların dilini ve temasını yansıtır; bazı yorumculara göre, bunların bazıları çok sonraki, hatta sürgünden sonraki tarihlere aittir. Bu mezmur dizisi, övgü ezgileriyle çevrelenir (Mez.138; 145). Tanrı’nın yüceliği ve iyiliğiyle ilgili ifadeler içermektedir. Mez.139 Tanrı’nın bireyle olan ilişkisi üzerinde dururken, Mez.145 yaratılışla arasındaki ilişkiye odaklanır.
Mez.138 Tanrı’nın düşman karşısında sağladığı yardım için söylenen övgü ezgisi. Ana tema, iki adet dört dizelik kıtada (Mez.138:1-3,Mez.138:6-8) gelişmektedir; mezmurun ortasındaki iki dizelik kıtada (Mez.138:4-5), RAB’bi övenler, “yeryüzü krallarının tümü”nü kapsayacak biçimde genişletilir.
Mez.138 başlık Bkz. Mez.138-145’e ait not.
138:1-3 Tanrı’nın, yardım için edilen duaları yanıtlayarak gösterdiği sadakat övülür.
138:1 yüreğimle Bkz. Mez.5:9’a ait not. İlahlar Ya putperest krallar (bkz. Mez.138:4-5) ya da bu kralların temsil ettiklerini öne sürdükleri ilahlar (bkz. Mez.82:1’e ait not).
138:2 Kutsal tapınağına Muhtemelen Davut’un, RAB’bin Sandığı için kurduğu çadırdan söz ediliyor (2Sa.6:17). Adına Bkz. Mez.5:11’e ait not. Sevgin, sadakatin Bkz. Mez.36:5’e ait not. Sevgin Bkz. Mez.138:8; ayrıca bkz. Mez.6:4’e ait not. sözünü Bkz. Mez.138:4 ve ilgili not. Tanrı’nın, duaları yanıtlayarak sergilediği sevgi ve sadakat (Mez.138:3), O’nun ününü ve sözlerini değer verilen her ş eyden daha muhteşem kılmaktadır.
138:3 Seslendiğim gün bana yanıt verdin Bkz. Mez.118:5’e ait not.
138:4-5 Bkz. Mez.6:6 ve Mez.9:1’e ait notlar.
138:4 ağzından çıkan sözleri Tanrı’nın, halkına veya Davut soyuna verdiği vaatler (bkz. Mez.18:30 ve ilgili not).
138:6 Bkz. Mez.113:4-9 ve ilgili notlar. Küstahları Bkz. Mez.31:23; Mez.131:1’e ait notlar.
138:8 her şeyi yaparsın Bkz. Mez.57:2 ve ilgili not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş