Mezmurlar 36

36
36. Mezmur
Müzik şefi için - RAB'bin kulu Davut'un mezmuru
1 Günah fısıldar kötü insana,
Yüreğinin dibinden:
Tanrı korkusu yoktur onda.
2Kendini öyle beğenmiş ki,
Suçunu görmez, ondan tiksinmez.
3Ağzından kötülük ve yalan akar,
Akıllanmaktan, iyilik yapmaktan vazgeçmiş.
4Yatağında bile fesat düşünür,
Olumsuz yolda direnir, reddetmez kötülüğü.
5Ya RAB, sevgin göklere,
Sadakatin gökyüzüne erişir.
6Doğruluğun ulu dağlara benzer,
Adaletin uçsuz bucaksız enginlere.
İnsanı da, hayvanı da koruyan sensin, ya RAB.
7Sevgin ne değerli, ey Tanrı!
Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.
8Evindeki bolluğa doyarlar,
Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.
9Çünkü yaşam kaynağı sensin,
Senin ışığınla aydınlanırız.
10Sürekli göster
Seni tanıyanlara sevgini,
Yüreği temiz olanlara doğruluğunu.
11Gururlunun ayağı bana varmasın,
Kötülerin eli beni kovmasın.
12Kötülük yapanlar oracıkta düştüler,
Yıkıldılar, kalkamazlar artık.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.36 Kötülerin tanrısızlığı karşısında zulüm görenler olarak Tanrı’nın merhametine sığınıp kendilerini daima koruması için edilen duadır. Mez.36:7-10 ayetleri, Yahudi geleneğinde sabah duasının bir parçası haline gelmiştir.
Mez.36 başlık Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not. RAB’bin kulu O’nun krallığının hizmetkârı (bkz. Mez.18 başlık; Mez.35:27’ye ait notlar; ayrıca bkz. 2Sa.7:20-21).
36:1-4 Kötüler Tanrı’yı reddedince her türlü aldanmanın, kendine tapmanın ve fesatlığın yolu açılır (bkz. Mez.10:2-11).
36:1 Yüreğinin Bkz. Mez.5:9’a ait not. Tanrı korkusu yoktur Bkz. Mez.55:19; Yar.20:11. Kötüler Tanrı’nın her şeyi gören gözlerini, adil yargısını ve gücünü dikkate almazlar (bkz. Mez.10:11’e ait not; Rom.3:18).
36:2 Kendini... beğenmiş Kendi doğruluğuna güvenen anlamında değil, kibirden dolayı kimseye hesap vermeyeceğine inanan kişi.
36:3 Ağzından... akar Bkz. Mez.5:9’a ait not; Mez.35:20. Akıllanmaktan... vazgeçmiş Bkz. Mez.94:8-11. iyilik yapmaktan vazgeçmiş Bilge ve Tanrı’ya saygılı olan kişinin tersine (bkz. Mez.34:14; Mez.37:3,Mez.37:27; ayrıca bkz. Mez.34:8-14’e ait not).
36:4 Yatağında Kötüler, Tanrı (Mez.63:6) ve vaatleri (Mez.119:148) hakkında düşünmezler (bkz. Mez.1:2; Mez.16:7; Mez.42:8; Mez.119:55). fesat düşünür Bkz. Mik.2:1.
36:5-9 Bkz. Mez.33:4-5.
36:5 sevgin... Sadakatin Bu iki nitelik Tanrı’nın, halkı İsrail’le yaptığı antlaşmaya olan bağlılığını özetler (bkz. Mez.57:3; Mez.61:7; Mez.85:10; Mez.86:15; Mez.89:14; Mez.98:3; Mez.108:4; Mez.115:1; Mez.138:2; Özd.3:3; Özd.14:22; 20). göklere... gökyüzüne erişir ‘Ölçülemez’ anlamında (bkz. Mez.57:10; Mez.108:4).
36:6 Doğruluğun... adaletin Bkz. Mez.33:5; Mez.89:14; Mez.97:2; Yşa.9:7; Yşa.33:5; Yer.9:24; Hoş.2:19. Doğruluğun Bkz. “adil”, Mez.4:1’e ait not.
36:7 Sevgin Bkz. Mez.6:4’e ait not. Kanatlarının gölgesine Bkz. Mez.17:8 ve ilgili not.
36:8 Evindeki Tanrı’nın tüm canlılara barınak yaptığı, onların ihtiyaçlarının karşılandığı yeryüzü (bkz. Mez.24:2’ye ait not). ı rmağından Bkz. Mez.33:7; Mez.104:13; krş. Mez.65:9; Yar.49:25; Yas.33:13; Eyü.38:22,Eyü.38:25,Eyü.38:37; Yer.10:13. Tanrı’nın yağdırdığı yağmurla beslenen ve aktıkları yerlere yaşam ve şifa götüren yeryüzü çayları ve ırmaklarıyla ilgili bu tasvir, Tanrı’nın tapınağından akan “yaşam suyu ırmağı”nı öngörür (Va.22:1-2; ayrıca bkz. Hez.47:1-12).
36:9 Bkz. Mez.27:1 ve ilgili not; krş. Yu.1:1-4,Yu.1:9; 1Yu.1:5-9 ve ilgili notlar. Tanrı ve O’nun verdiği vahiy, gerçek ve bol yaşamın kaynağı dır (bkz. Mez.56:13; Eyü.3:20; Eyü.33:29-30).
36:10-11 Kötüler ve Tanrı’nın güvenilirliği, bu mezmurda Davut’un yakarışının zeminini oluşturur.
36:10 Seni tanıyanlara Bkz. Mez.9:10 ve ilgili not. sevgini Bkz. Mez.6:4’e ait not. doğruluğunu Bkz. “adil”, Mez.4:1’e ait not.
36:11 Gururlunun Bkz. Mez.31:23’e ait not.
36:12 oracıkta düştüler Muhtemelen ölümde (Mez.82:7; Hak.5:27’de olduğu gibi).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş