Mezmurlar 25

25
25. Mezmur
Davut'un mezmuru
1Ya RAB, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum,
2Ey Tanrım, sana güveniyorum, utandırma beni,
Düşmanlarım zafer kahkahası atmasın!
3Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmez;
Nedensiz hainlik edenler utanır.
4Ya RAB, yollarını bana öğret,
Yönlerini bildir.
5Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni;
Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin.
Bütün gün umudum sende.
6Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa;
Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.
7Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama,
Sevgine göre anımsa beni,
Çünkü sen iyisin, ya RAB.
8RAB iyi ve doğrudur,
Onun için günahkârlara yol gösterir.
9Alçakgönüllülere adalet yolunda öncülük eder,
Kendi yolunu öğretir onlara.
10RAB'bin bütün yolları sevgi ve sadakate dayanır
Antlaşmasındaki buyruklara uyanlar için.
11Ya RAB, adın uğruna
Suçumu bağışla, çünkü suçum büyük.
12Kim RAB'den korkarsa,
RAB ona seçeceği yolu gösterir.
13Gönenç içinde yaşayacak o insan,
Soyu ülkeyi sahiplenecek.
14RAB kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını,
Onlara açıklar antlaşmasını.
15Gözlerim hep RAB'dedir,
Çünkü ayaklarımı ağdan O çıkarır.
16Halime bak, lütfet bana;
Çünkü garip ve mazlumum.
17Yüreğimdeki sıkıntılar artıyor,
Kurtar beni dertlerimden!
18Üzüntüme, acılarıma bak,
Bütün günahlarımı bağışla!
19Düşmanlarıma bak, ne kadar çoğaldılar,
Nasıl da benden nefret ediyorlar!
20Canımı koru, kurtar beni!
Hayal kırıklığına uğratma, çünkü sana sığınıyorum!
21Dürüstlük, doğruluk korusun beni,
Çünkü umudum sendedir.
22Ey Tanrı, kurtar İsrail'i
Bütün sıkıntılarından!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.25 Bu mezmur dört kıtadan oluşur (1-3, 4-7, 8-15, 16-21). Birinci ve dördüncü kıtalar ile ikinci ve üçüncü kıtalar konu bakımından birbiriyle bağlantılıdır (ab/ba düzeni). Davut, günahların yol açtığı sıkıntılar içindeyken ve düşmanları bunu saldırı fırsatı olarak kullanırken Tanrı’nın merhameti için dua etmektedir. Tanrı’nın antlaşmasının sağladığı bereketlere (sevecenliğine, sevgisine, iyiliğine, doğruluğuna, sadakatine ve lütfuna; bkz. Mez.25:6-8,Mez.25:10,Mez.25:16) ve RAB’be olan güvenine (bkz. Mez.25:1,Mez.25:5,Mez.25:15,Mez.25:20-21) bakarak düşmanlarından kurtulmak (bkz. Mez.25:2,Mez.25:19,Mez.25:20), O’nun gösterdiği yolda ilerlemek (bkz. Mez.25:4-5,Mez.25:21; ayrıca bkz. Mez.25:8-10,Mez.25:12), günahlarının bağışlanması (bkz. Mez.25:7,Mez.25:11,Mez.25:18) ve sıkıntılarının sona ermesi için (bkz. Mez.25:2,Mez.25:16-18,Mez.25:20) dua eder. Bunlar birbiriyle bağlantılıdır: Tanrı’nın bağışlayıcılığı sıkıntılarının sona ermesi ile kendini gösterecek ve böylece düşmanların ona saldırmak için nedeni kalmayacaktır. Ayrıca Tanrı’nın ona öncülük etmesiyle (Mez.25:9-10) bundan böyle “isyan” etmeyecektir (Mez.25:7).
25:4 yollarını... Yönlerini Tanrı’nın halkıyla yaptığı antlaşmanın buyrukları ima ediliyor (Mez.25:8-10; bkz. Yas.8:6; Yas.10:12-13; Yas.26:17; Yas.30:16; ayrıca bkz. Mez.18:21; Mez.51:13; Mez.81:13; Mez.95:10; Mez.119:3,Mez.119:15; Mez.128:1 ve Mez.119:29’a ait not).
25:5 gerçek yolunda “Yollarını” ve “yönlerini” sözcükleriyle eş anlamlıdır (bkz. Mez.19:7’ye ait not).
25:7 Sevgine Bkz. Mez.25:10; Mez.6:4’e ait not.
25:8-15 RAB’bin halkıyla yaptığı antlaşmanın bereketlerini yerine getireceğine duyulan güven vurgulanır. Bağışlama için edilen bu duada Davut üstü kapalı biçimde kendisini hem günahkârlar (Mez.25:8) hem de Tanrı’nın antlaşmasına uyan (bkz. Mez.25:10,Mez.25:14) ve RAB’den korkan (bkz. Mez.25:12,Mez.25:14) alçakgönüllüler (Mez.25:9) arasında sayar. Bir günahkâr olarak bağışlanmaya ihtiyacı vardır; aynı zamanda RAB’bin alçakgönüllü hizmetkârı olarak umutla Tanrı’nın kendisini bağışlamasını ve antlaşmaya sadakat konusunda kendisine öncülük etmesini bekler.
25:9 Alçakgönüllülere Çaresiz olduklarını kabul edenlere.
25:11 adın uğruna Bkz. Mez.23:3’e ait not; ayrıca bkz. 1Yu.2:12. adın Bkz. Mez.5:11’e ait not.
25:12 RAB’den korkarsa Bkz. Mez.15:4’e ait not.
25:13 ülkeyi sahiplenecek Vaat edilmiş topraklar içinde ailelerine düşen payları korunacak (bkz. Mez.37:9,Mez.37:11,Mez.37:18,Mez.37:22,Mez.37:29,Mez.37:34; Mez.69:36; Yşa.60:21).
25:14 korkanları Bkz. Mez.25:12 ve ilgili not. paylaşır sırrını Bkz. Yar.18:17-19; Eyü.29:4.
25:15 ağdan Bkz. Mez.25:2; Mez.9:15’e ait not.
25:17 Yüreğimdeki Bkz. Mez.5:9’a ait not.
25:21 Dürüstlük, doğruluk Bağışlanma yeterli değildir; Davut, Tanrı’nın “iyi ve doğru” olduğu (Mez.25:8; bkz. Mez.51:10-12) gibi kendisinin de ahlâksal bakımdan tutarlı bir yaşam süren biri olması için dua eder. Dürüstlük Bkz. Mez.15:2’ye ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş