Mezmurlar 130

130
130. Mezmur
Hac ilahisi
1Derinliklerden sana sesleniyorum, ya RAB,
2Sesimi işit, ya Rab,
Yalvarışıma iyi kulak ver!
3Ya RAB, sen suçların hesabını tutsan,
Kim ayakta kalabilir, ya Rab?
4Ama sen bağışlayıcısın,
Öyle ki senden korkulsun.
5RAB'bi gözlüyorum,
Canım RAB'bi gözlüyor,
Umut bağlıyorum O'nun sözüne.
6Sabahı gözleyenlerden,
Evet, sabahı gözleyenlerden daha çok,
Canım Rab'bi gözlüyor.
7Ey İsrail, RAB'be umut bağla!
Çünkü RAB'de sevgi,
Tam kurtuluş vardır.
8 İsrail'i bütün suçlarından
Fidyeyle O kurtaracaktır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

120:1-134:3 Her biri “Hac ilahisi” başlığını taşıyan on beş mezmurdan oluşan dizi. Birçok uzman, bu başlığın Yeruşalim dışında yaşayan İsrailliler’in tapınmak üzere Siyon Dağı’na ezgiler eşliğinde çıktıkları (Yşa.30:29) Yeruşalim ziyaretleriyle ilgili olduğuna inanır (bkz. Mez.84:5-7; Çık.23:14-17; Yas.16:16; Zek.Yas.14:16 ve ilgili not). Bu görüş, mezmurların tapınak içindeki öbür kullanımlarını gözardı etmez (krş. Mez.84; bkz. Mez.42-43).
Mez.130 RAB’bin, kendisine yakaran bir günahkârı işiteceğine güven duyan birinin sözleri. Mez.130, tövbeyle ilgili yedi mezmurun altıncısıdır (bkz. Mez.6’ya ait not). Dört beyitten oluşan mezmur, ayrıca ikişer beyitlik iki kısma ayrılır.
Mez.130 başlık Bkz. Mez.120-134’e ait not.
130:1 Derinliklerden Bkz. Mez.69:1-2 ve ilgili not; krş. Mez.121:1; Mez.123:1.
130:4 sen bağışlayıcısın Bkz. Çık.34:6-7.
130:5 sözüne Özellikle halkıyla yaptığı antlaşmada verdiği vaatler söz konusudur (bkz. Mez.119:25,Mez.119:42,Mez.119:49,Mez.119:65,Mez.119:74,Mez.119:81,Mez.119:107,Mez.119:114,Mez.119:147).
130:6 Sabahı Bkz. Mez.57’ye ait not. gözlüyor Bkz. Mez.59:9’a ait not.
130:7 Bkz. Mez.131:3. sevgi Bkz. Mez.6:4’e ait not.
130:8 Yalnızca suçların kaynağından değil, sonuçlarından da kurtaracaktır.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş