Mezmurlar 132

132
132. Mezmur
(2Ta.6:41-42)
Hac ilahisi
1-2Ya RAB, Davut'un hatırı için,
Çektiği bütün zorlukları,
Sana nasıl ant içtiğini,
Yakup'un güçlü Tanrısı'na adak adadığını anımsa:
3“Evime gitmeyeceğim,
Yatağıma uzanmayacağım,
4Gözlerime uyku girmeyecek,
Göz kapaklarım kapanmayacak,
5RAB'be bir yer,
Yakup'un güçlü Tanrısı'na bir konut buluncaya dek.”
6 Antlaşma Sandığı'nın Efrata'da olduğunu duyduk,
Onu Yaar kırlarında bulduk.
7“RAB'bin konutuna gidelim,
Ayağının taburesi önünde tapınalım” dedik.
8Çık, ya RAB, yaşayacağın yere,
Gücünü simgeleyen sandıkla birlikte.
9Kâhinlerin doğruluğu kuşansın,
Sadık kulların sevinç çığlıkları atsın.
10Kulun Davut'un hatırı için,
Meshettiğin krala yüz çevirme.
11 RAB Davut'a kesin ant içti,
Andından dönmez:
“Senin soyundan birini tahtına oturtacağım.
12Eğer oğulların antlaşmama,
Vereceğim öğütlere uyarlarsa,
Onların oğulları da sonsuza dek
Senin tahtına oturacak.”
13Çünkü RAB Siyon'u seçti,
Onu konut edinmek istedi.
14“Sonsuza dek yaşayacağım yer budur” dedi,
“Burada oturacağım, çünkü bunu kendim istedim.
15Çok bereketli kılacağım erzağını,
Yiyecekle doyuracağım yoksullarını.
16Kurtuluşla donatacağım kâhinlerini;
Hep sevinç ezgileri söyleyecek sadık kulları.
17 Burada Davut soyundan güçlü bir kral çıkaracağım,
Meshettiğim kralın soyunu
Işık olarak sürdüreceğim.
18Düşmanlarını utanca bürüyeceğim,
Ama onun başındaki taç parıldayacak.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

120:1-134:3 Her biri “Hac ilahisi” başlığını taşıyan on beş mezmurdan oluşan dizi. Birçok uzman, bu başlığın Yeruşalim dışında yaşayan İsrailliler’in tapınmak üzere Siyon Dağı’na ezgiler eşliğinde çıktıkları (Yşa.30:29) Yeruşalim ziyaretleriyle ilgili olduğuna inanır (bkz. Mez.84:5-7; Çık.23:14-17; Yas.16:16; Zek.Yas.14:16 ve ilgili not). Bu görüş, mezmurların tapınak içindeki öbür kullanımlarını gözardı etmez (krş. Mez.84; bkz. Mez.42-43).
Mez.132 Tanrı’nın, Davut’un kurduğu yönetime ve krala iyilik göstermesi için edilen dua. Davut soyundan gelen krallarla da ilgili olduğu için büyük olasılıkla Mesih’ten de söz edilmektedir. Vurgulanan iki dileğin ardından (Mez.132:1-2,Mez.132:10) bunları destekleyen kıtalar gelir. 2-9. ayetlerde Davut’un RAB için bir “konut” kurmak ve sandığı “yaşayacağı yere” getirmek üzere içtiği ant konu edilirken, 11-18. ayetlerde RAB’bin Davut’a içtiği ant ve “yaşayacağı yer” olarak Siyon’u seçmesi vurgulanır (ancak bkz. Mez.132:10’a ait not).
Mez.132 başlık Bkz. Mez.120-134’e ait not.
132:1-2 Yakup’un güçlü Tanrısı’na Bkz. Mez.132:5; Yşa.1:24. anımsa Bkz. Mez.20:3; ayrıca bkz. 1Kr.11:12-13; 1Kr.15:4-5.
132:6 Efrata’da Kral Davut’un anayurdu Beytlehem civarındaki bölge (bkz. Rut.4:11; Mik.5:2). Yaar kırlarında Büyük olasılıkla, sandığın Samuel’in günlerinden beri bulunduğu kent olan KiryatYearim’dir (bkz. 1Sa.7:1).
132:7 Ayağının taburesi Bkz. Mez.99:5 ve ilgili not.
132:8 yaşayacağın yere Tapınağa (bkz. 2Sa.7:6; ayrıca bkz. 1Ta.28:2). Gücünü simgeleyen sandıkla Bkz. Mez.78:61’e ait not.
132:9 doğruluğu Bkz. “adil”, Mez.4:1’e ait not. Sadık kulların Bkz. Mez.4:3’e ait not.
132:10 Kulun Bkz. Mez.18 başlığa ait not. Meshettiğin Bkz. Mez.2:2’ye ait not. yüz çevirme 1Kr.2:16-17,1Kr.2:20’deki gibi; bkz. 1Kr.8:59; 2Ta.6:41-42. Davut’un içtiği ant (2Ta.132:1-5), Tanrı’nın meshettiği kralın duasını işitmesi için yapılan bu yakarışın temelini oluşturur.
132:11 ant içti Bkz. Mez.132:1-2 ve ilgili not. Tanrı’nın Davut’a verdiği ant, onunla antlaşma yaptığı anlamına gelir (Mez.89:3,Mez.89:28,Mez.89:34,Mez.89:39; 2Sa.23:5; Yşa.55:3). dönmez Bkz. Mez.110:4.
132:12 antlaşmama... öğütlere Tüm İsrailliler’in (kral dâhil) uyması zorunlu olan, Tanrı’nın Sina Dağı’nda yaptığı antlaşmanın yükümlülükleri (bkz. 1Sa.10:25 ve ilgili not; ayrıca bkz. 1Kr.2:3-4).
132:13-16 Mezmurun bu paragrafı, edilen duanın dayanağının RAB’bin Siyon’u seçmesi olduğunu ifade eder (bkz. Mez.48 ve ilgili notlar).
132:13 Onu konut edinmek istedi Davut’un (Mez.132:3-5) ve RAB’bin istekleri birbirine uyumludur (bkz. Yas.12:5-14).
132:15 Bkz. Yas.12:9; Yşu.1:13; 1Kr.5:14.
132:16 Bkz. Mez.132:9’a ait not.
132:17 Işık olarak Bkz. 1Kr.11:36’ya ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş