Hezekiel 1

1
Rab'bin Görkemi Hezekiel'e Açıklanıyor
1 Otuzuncu yılda[a], dördüncü ayın beşinci günü Kevar Irmağı kıyısında sürgünde yaşayanlar arasındayken gökler açıldı, Tanrı'dan gelen görümler gördüm. 2 Kral Yehoyakin'in sürgünlüğünün beşinci yılında, ayın beşinci günü, 3Kildan ülkesinde, Kevar Irmağı kıyısında RAB Buzi oğlu Kâhin Hezekiel'e seslendi. RAB'bin eli orada onun üzerindeydi.
4Kuzeyden esen kasırganın göz alıcı bir ışıkla çevrelenmiş, ateş saçan büyük bir bulutla geldiğini gördüm. Ateşin ortası ışıldayan madeni andırıyordu. 5 En ortasında insana benzer dört canlı yaratık duruyordu; 6her birinin dört yüzü, dört kanadı vardı. 7Bacakları dimdikti, ayakları buzağı ayağına benziyor ve cilalı tunç gibi parlıyordu. 8Dört yanlarında, kanatların altında insan elleri vardı. Dördünün de yüzleri, kanatları vardı. 9Kanatları birbirine değerek dosdoğru ilerliyor, ilerlerken sağa sola dönmüyordu.
10 Her yaratığın dört yüzü vardı: Önde dördünün yüzü insan yüzüne, sağda dördünün aslan yüzüne, solda dördünün öküz yüzüne, arkada dördünün kartal yüzüne benzer bir yüzü vardı. 11Yüzleri böyleydi. Kanatları yukarıya doğru açılmıştı. Her yaratığın iki kanadı yanda öbür yaratıkların kanadına değiyor, iki kanatla da bedenlerini örtüyordu. 12Her biri dosdoğru ilerliyordu. Ruhları onları nereye yönlendirirse, sağa sola sapmadan oraya gidiyorlardı. 13 Canlı yaratıkların görünüşü yanan ateş közleri ya da meşale gibiydi. Ateş yaratıkların ortasında hareket ediyordu; ışık saçıyor ve içinden şimşekler çakıyordu. 14Yaratıklar şimşek çakar gibi hızla ileri geri gidip geliyorlardı.
15 Bu dört yüzlü yaratıklara bakarken, her birinin yanında, yere değen bir tekerlek gördüm. 16Tekerleklerin görünüşü ve yapısı şöyleydi: Sarı yakut gibi parlıyorlardı ve dördü de birbirine benziyordu. Görünüşleri ve yapılışları iç içe girmiş bir tekerlek gibiydi. 17Hareket edince yaratıkların baktıkları dört yönden birine doğru sağa sola sapmadan ilerliyordu. 18 Tekerleklerin kenarı yüksek ve korkunçtu; hepsi çepeçevre gözlerle doluydu.
19Canlı yaratıklar hareket edince, yanlarındaki tekerlekler de hareket ediyordu; yaratıklar yerden yükseldikçe, tekerlekler de onlarla birlikte yükseliyordu. 20Ruhları onları nereye yönlendirirse oraya gidiyorlardı. Tekerlekler de onlarla birlikte yükseliyordu. Çünkü yaratıkların ruhu tekerleklerdeydi. 21Yaratıklar hareket ettiğinde onlar da hareket ediyor, yaratıklar durduğunda onlar da duruyor, yaratıklar yerden yükseldiğinde onlar da yükseliyordu. Çünkü yaratıkların ruhu tekerleklerdeydi.
22 Kubbeye benzer, billur gibi parlak ve korkunç bir şey canlı yaratıkların başları üzerine yayılmıştı. 23Kubbenin altında kanatlarının biri öbürünün kanatlarına doğru açılmıştı. Her birinin bedenini örten başka iki kanadı vardı. 24 Yaratıklar hareket edince, kanatlarının çıkardığı sesi duydum. Gürül gürül akan suların çağıltısını, Her Şeye Gücü Yeten'in sesini, bir ordunun gürültüsünü andırıyordu. Durunca kanatlarını indiriyorlardı. 25Kanatları inik dururken, başları üzerindeki kubbeden bir ses duyuldu.
26 Başları üzerindeki kubbenin üstünde laciverttaşından yapılmış tahta benzer bir nesne vardı. Yüksekte, tahtı andıran nesnede insana benzer biri oturuyordu. 27 Gördüm ki, beli andıran kısmının yukarısı içi ateş dolu maden gibi ışıldıyordu, belden aşağısı ateşe benziyordu ve çevresi göz alıcı bir ışıkla kuşatılmıştı. 28Görünüşü yağmurlu bir gün bulutların arasında oluşan gökkuşağına benziyordu. Öyleydi çevresini saran parlaklık.
RAB'bin görkemini andıran olayın görünüşü böyleydi. Görünce, yüzüstü yere yığıldım, birinin konuştuğunu duydum.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-28 RAB’bin tapınağından ve görkemini hatırlatan her şeyden uzağa (bkz. Çık.26:1; Çık.40:34; Mez.24:2 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Mez.24:8-10; Mez.26:8; Mez.29:9; Mez.96:6 ve ilgili notlar), Babil’e sürgün edilmiş olan Hezekiel, peygamberlik hizmetine başlar (bkz. Hez.1:1 ve ilgili not). Tıpkı Yeşaya’nın hizmete başlarken Seraflar’ın arasında, tahtta oturan Tanrı’yı görmesi gibi (bkz. Yşa.6:1-2 ve ilgili notlar), Hezekiel de Tanrı’nın görkemini olağanüstü bir şekilde görür (krş. 1Kr.22:19 ve ilgili not).
1:1 Otuzuncu yılda Muhtemelen Hezekiel’in yaşıdır. Say.4:3’te kâhinlerin hizmete otuz yaşında başladığı belirtilir. Tanrı, o sırada sürgünde olan ve bu yüzden Yeruşalim’deki tapınakta kâhinlik hizmetini yerine getiremeyen Hezekiel’e peygamberlik görevi vermiştir (bkz. Giriş). Kevar Irmağı Babil’in güneyindeki Nippur Kenti’nin yakınlarından geçen Fırat Irmağı’dan beslenen bir kanaldır. Tanrı’dan gelen görümler Krş. Hez.8:3; Hez.40:2.
1:2 Kral Yehoyakin’in sürgünlüğünün İÖ 597. sürgünlüğünün beşinci yılında Buna göre, sürgüne gönderilenler arasında bulunan Hezekiel, ilk görümü İÖ 593’ ün Eylül ayında görmüştür (bkz. Giriş).
1:3 Kildan ülkesinde Babil’de. Kâhin Bkz. Çık.28. bölüm; Lev. 8-10. bölümler; Bilgi Kutusu: Kâhinler, s.128. RAB’bin eli Bkz. Hez.3:14,Hez.3:22; Hez.8:1; Hez.33:22; Hez.37:1; Hez.40:1. Tanrı’nın vahiy vermekte olduğu ifade edilmektedir.
1:4 kasırganın Tanrı kudretli ve etkin varlığının göstergesi olarak rüzgâr, şimşek ve gök gürlemesi eşliğinde bir kasırga bulutu içinde varlığını belli eder (teofani; bkz. Çık.19:16-18; Mez.18:7-15; Mez.77:16-19 ve ilgili notlar; krş. Eyü.38:1). gördüm Tanrı’nın yüceliğiyle ilgili görümün birinci kısmına (Hez.1:4-14) giriş yapılıyor (bkz. Hez.1:15’e ait not); Tanrı’nın varlığını belli etmesi (teofani), burada olduğu gibi çoğu zaman bir insanı hizmetine çağırdığının göstergesidir.
1:5-6 Bkz. Hez.1:10 ve ilgili not.
1:10 Bu dört yaratık Tanrı’nın farklı vasıflarını simgeler: insan, O’nun aklını ve bilgeliğini (bkz. Yar.1:26-28; Mez.8:3-8 ve ilgili notlar); aslan, gücünü ve ihtişamını (bkz. Hak.14:18); öküz (veya boğa), yaratıcı kudretini ve kartal hızıyla hareketliliğini (krş. Va.4:7 ve ilgili not) tasvir eder. Bu yaratıklar büyük olasılıkla Tanrı’nın kutsallığını (tahtını) koruyan Keruvlar’dır.
1:13 ateş közleri Krş. Mez.18:8. meşale gibiydi Krş. Yar.15:1 7.
1:15 gördüm İkinci bölümün girişidir (bkz. Hez.1:4’e ait not).
1:18 çepeçevre gözlerle doluydu Tanrı’nın her şeyi gördüğünün ve bildiğinin simgesidir.
1:22 Kubbeye Krş. Yar.1:6-8. Kubbe, yaratıklar ile RAB’bin görkemi arasındaki sınır gibidir. billur gibi parlak ve korkunç Krş. Va.4:6; Va.15:2.
1:24 Her Şeye Gücü Yeten’in İbranicesi “Şadday”dır; anlamı kesin olarak bilinmese de, bu sözcük muhtemelen Tanrı’nın halkını korumaya, ihtiyaçlarını sağlamaya ve onları yargılamaya gücünün yettiğini ve buna hakkı olduğunu ifade eder (krş. Yar.17:1 ve ilgili not; Çık.6:3; Eyü.5:17’ye ait not; Mez.68:14; Mez.91:1; Yoe.1:15).
1:26 kubbenin üstünde... tahtı andıran nesnede Krş. Çık.24:10. Üzerinde Keruvlar’ın bulunduğu Antlaşma Sandığı’nı çağrıştırmaktadır (bkz. 1Ta.28:18; Mez.18:11; Mez.68:18; krş. 1Sa.4:4; 2Sa.6:2); RAB, halkına bu Keruvlar’ın arasında olduğunu bildirmişti.
1:28 Günahlı insan Tanrı’yı doğrudan doğruya bütün görkemiyle göremeyeceğinden dolayı (bkz. Çık.33:20; Yu.1:18), Tanrı kendi yüceliğini insanlara görümler aracılığıyla gösterir. RAB’bin görkemini RAB görkemini zaman zaman parlak bir ışık olarak da gösterir (bkz. Hab.3:4; Va.1:14). Hezekiel’in tanık olduğu bu olayda dikkat çekici olan nokta, Tanrı’nın kendi halkı arasında, yüzyıllardır Yeruşalim’deki tapınakta bulunmasına rağmen (bkz. 1Kr.8:11; Mez.26:8; Mez.63:2; Mez.96:6; Mez.102:16) şimdi tahtıyla birlikte oradan ayrılmasıdır. Tanrı bu görümle tapınağı terk ederek halkını cezalandıracağını (bkz. Hez.10:4; Hez.11:23) ve Yeruşalim, yani tapınak, yenileninceye kadar (bkz. 40-48. bölümler) geri dönmeyeceğini anlatmaktadır (bkz. Hez.43:2). yüz üstü yere yığıldım Bkz. Yar.17:3; Çık.3:6.

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş